logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvizimizalai - Kayilaya Malaiyullar

6.51 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam

 • thiruchchiRRampalam

  509 kayilAya malaiyuLLAr kArO NaththAr

  kan^thamA thanaththuLAr kALath thiyAr
  mayilATu thuRaiyuLAr mAkA LaththAr

  vakkaraiyAr chakkaramAR kIn^thAr vAyn^tha
  ayilvAya chUlamuN^ kApA lamum

  amarun^ thirukkaraththAr AnE RERi
  veyilAya chOthi viLaN^ku n^IRRAr

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.1
  510 pUthiyaNi ponniRaththar pUNa n^Ular

  poN^karavar chaN^kararveN kuzaiyOr kAthar
  kEthichara mEvinAr kEthA raththAr

  keTila vaTavathikai vIraT TaththAr
  mAthuyaran^ thIrththennai uyyak koNTAr

  mazapATi mEya mazuvA LanAr
  vEthi kuTiyuLAr mIyach chUrAr

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.2
  511 aNNA malaiyamarn^thAr ArU ruLLAr

  aLappUrAr an^thaNarkaL mATak kOyil
  uNNAzi kaiyAr umaiyA LOTum

  imaiyOr perumAnAr oRRi yUrAr
  peNNA kaTaththup perun^thUN^ kAnai

  mATaththAr kUTaththAr pErA vUrAr
  viNNOrka LellAm virumpi yEththa

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.3
  512 veNkATTAr cheN^kATTaN^ kuTiyAr veNNi

  n^annakarAr vETkaLaththAr vEtha n^AvAr
  paNkATTum vaNTAr pazanath thuLLAr

  parAyththuRaiyAr chirAppaLLi yuLLAr paNTOr
  veNkOTTuk karuN^kaLiRRaip piLiRap paRRi

  uriththurivai pOrththa viTalai vETam
  viNkATTum piRain^uthali yanychak kATTi

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.4
  513 puTaichUzn^tha pUthaN^kaL vEtham pATap

  puliyUrchchiR RampalaththE n^aTamA TuvAr
  uTaichUzn^tha puliththOlar kalikkach chimER

  RaLiyuLAr kuLirchOlai yEkam paththAr
  kaTaichUzn^thu palithEruN^ kaN^kA LanAr

  kazumalaththAr chezumalarththArk kuzali yOTum
  viTaichUzn^tha velkoTiyar malku chelva

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.5
  514 perumpuliyUr virumpinAr perumpA ziyAr

  perumpaRRap puliyUrmU laTTA naththAr
  irumputhalAr irumpULai yuLLA rErAr

  innampa rArIN^kOy malaiyAr inchoR
  karumpanaiyAL umaiyOTuN^ karukA vUrAr

  karuppaRiya lUrAr karavI raththAr
  virumpamarar iravupakal paravi yEththa

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.6
  515 maRaikkATTAr valivalaththAr vAymUr mEyAr

  vAzkoLi puththUrAr mAkA LaththAr
  kaRaikkATTuN^ kaNTanAr kApA liyAr

  kaRkuTiyAr viRkuTiyAr kAnap pErAr
  paRaikkATTuN^ kuzivizikaT palpEy chUzap

  pazaiyanUr AlaN^kAT TaTikaL paNTOr
  miRaikkATTuN^ koTuN^kAlan vITap pAyn^thAr

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.7
  516 anychaik kaLaththuLLAr aiyAR RuLLAr

  ArUrAr pErUrAr azun^thU ruLLAr
  thanychaith thaLikkuLaththAr thakka LUrAr

  chAn^thai ayavan^thi thaN^ki nArthAm
  n^anychaith thamakkamuthA uNTa n^ampar

  n^AkEch charaththuLLAr n^Arai yUrAr
  venychodr chamaNchiRaiyi lennai mITTAr

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.8
  517 koNTaluLLAr koNTIch charaththi nuLLAr

  kOvalUr vIraTTaN^ kOyil koNTAr
  thaNTalaiyAr thalaiyAlaN^ kATTi nuLLAr

  thalaichchaN^kaip peruN^kOyil thaN^ki nArthAm
  vaNTaloTu maNaRkoNarum ponni n^annIr

  valanychuziyAr vaikalinmEn mATath thuLLAr
  veNTalaimAn kaikkoNTa vikirtha vETar

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.9
  518 arichchan^ thiraththuLLAr ampa ruLLAr

  aripiramar in^thirarkku mariya rAnAr
  purichchan^ thiraththuLLAr pOkath thuLLAr

  porupparaiyan makaLOTu viruppa rAki
  erichchan^thi vETku miTaththA rEmak

  kUTaththAr pATaththE nichaiyAr kIthar
  virichchaN^kai yerikkoNTaN^ kATum vETar

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.10
  519 punkUrAr puRampayaththAr puththU ruLLAr

  pUvaNaththAr pulivalaththAr valiyin mikka
  thankUrmai karuthivarai yeTukka luRRAn

  thalaikaLoTu malaikaLana thALun^ thOLum
  ponkUruN^ kazalaTiyOr viralA lUnRip

  poruppathankIz n^eriththaruLchey puvana n^Athar
  minkUruny chaTaimuTiyAr viTaiyin pAkar

  vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

  6.51.11
  thiruchchiRRampalam

   

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika