logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shivastotra Swami Vivekananda

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  shivastotram.h

  OM namaH shivaaya .
  
  nikhilabhuvanajanmasthamabhaN^gaprarohaaH 
        akalitamahimaanaH kalpitaa yatra tasmin.h .
  suvimalagaganaabhe Ishasa.nsthe.apyanIshe
        mama bhavatu bhave.asmin.h bhaasuro bhaavabandhaH ..
  nihatanikhilamohe.adhIshatA yatra rUDhA
        prakaTitaparapremnaa yo mahAdeva sa.nGYaH .
  ashithilaparirambhaH premarUpasya yasya
        praNayati hR^idi vishva.n vyaajamaatra.n vibhutvam.h ..
  vahati vipulavAtaH pUrva sa.nskaararuupaH
        pramathati balavR^i.nda.n ghUrNitevormimaalaa .
  prachalati khalu yugma.n yushhmadasmatpratiitam.h
        ativikalitaruupa.n naumi chitta.n shivastham.h ..
  janakajanitabhaavo vR^ittayaH sa.nskR^itaashcha 
        agaNanabahuruupaa yatra eko yathaarthaH .
  shamitavikR^itavaate yatra naa.ntarbahishcha
        tamahaha haramauDe chittavR^itternirodham.h ..
  galitatimiramaalaH shubhratejaHprakaashaH
        dhavalakamalashobhaH GYaanapuJNjaaTTahaasaH .
  yamijanahR^idigamyaH nishhkala.n dhyaayamaanaH
        praNatamavatu ma.n saH maanaso raajaha.nsaH ..
  duritadalanadaksha.n dakshajaadattadoshham.h
        kalitakalikalaN^ka.n kamrakalhaarakaa.ntam.h .
  parahitakaraNAya prANavichchhedasUtkam.h
        natanayananiyukta.n niilaka.nTha.n namaamaH ..
  
                    \-\- svaamii vivekaananda

Related Content

ਇਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Kalki kritam shivastotra

കല്കി കൃതം ശിവസ്തോത്രമ് - kalki krutam shivastotra

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

Chandrachoodaalaa Ashtakam

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्