logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shivastotra by kalki avatar

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

kalkikR^itaM shivastotram

gauriinaathaM vishvanaathaM sharaNyaM bhuutaavaasaM vaasukiikaNThabhuuSham .
tryaxaM paJNchaasyaadidevaM puraaNaM vande saandraanandasandohadaxam .. 1..

yogaadhiishaM kaamanaashaM karaalaM ga~Ngaasa~Ngaklinnamuurdhaanamiisham .
jaTaajuuTaaToparixiptabhaavaM mahaakaalaM chandrabhaalaM namaami .. 2..

shmashaanasthaM bhuutavetaalasa~NgaM naanaashastraiH sa~Ngashuulaadibhishcha .
vyagraatyugraa baahavo lokanaashe yasya krodhodbhuutaloko.astameti .. 3..

yo bhuutaadiH paJNchabhuutaiH sisR^ixustanmaatraatmaa kaalakarmasvabhaavaiH .
prahR^ityedaM praapya jiivatvamiisho brahmaanande kriiDate taM namaami .. 4..

sthitau viShNuH sarvajiShNuH suraatmaa lokaansaadhuun dharmasetuunbibharti .
brahmaadyaMshe yo.abhimaanii guNaatmaa shabdaadya~NgaistaM pareshaM namaami .. 5..

yasyaadnyayaa vaayavo vaanti loke jvalatyagniH savitaa yaati tapyan .
shiitaaMshuH khe taarakaasaMgrahashcha pravartante taM pareshaM prapadye .. 6..

yasya shvaasaatsarvadhaatrii dharitrii devo varShatyambukaalaH pramaataa .
merurmadhye bhuuvanaanaaM cha bhartaa tamiishaanaM vishvaruupaM namaami .. 7..

iti shriikalkipuraaNe kalkikR^itaM shivastotraM sampuurNam .

Related Content