logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shiva Upanishad


 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  shivopaniShad

  kailAsashikharAsInamasheShAmarapUjitam |
  kAlaghnaM shrImahAkAlamIshvaraM j~nAnapAragam || 1\-1||
  
  saMpUjya vidhivadbhaktyA R^iShyAtreyaH susaMyataH |
  sarvabhUtahitArthAya paprachChedaM mahAmuniH || 1\-2||
  
  j~nAnayogaM na vindanti ye narA mandabuddhayaH |
  te muchyante kathaM ghorAdbhagavanbhavasAgarAt || 1\-3||
  
  evaM pR^iShTaH prasannAtmA R^iShyAtreyeNa dhImatA |
  mandabuddhivimuktyarthaM mahAkAlaH prabhAShate || 1\-4||
  
  mahAdeva uvAcha
  purA rudreNa gaditAH shivadharmAH sanAtanAH |
  devyAH sarvagaNAnAM cha saMkShepAdgranthakoTibhiH || 1\-5||
  
  AyuH praj~nAM tathA shaktiM prasamIkShya nR^INAmiha |
  tApatrayaprapIDAM cha bhogatR^iShNAvimohinIm || 1\-6||
  
  te dharmAH skandanandibhyAmanyaishcha munisattamaiH |
  sAramAdAya nirdiShTAH samyakprakaraNAntaraiH || 1\-7||
  
  sArAdapi mahAsAraM shivopaniShadaM param |
  alpagranthaM mahArthaM cha pravakShyAmi jagaddhitam || 1\-8||
  
  shivaH shiva ime shAnta\- nAma chAdyaM muhurmuhuH |
  uchchArayanti tadbhaktyA te shivA nAtra saMshayaH || 1\-9||
  
  ashivAH pAshasaMyuktAH pashavaH sarvachetanAH |
  yasmAdvilakShaNAstebhyastasmAdIshaH shivaH smR^itaH || 1\-10||
  
  guNo buddhirahaMkArastanmAtrANIndriyAni cha |
  bhUtAni cha chaturviMshaditi pAshAH prakIrtitAH || 1\-11||
  
  pa~nchaviMshakamaj~nAnaM sahajaM sarvadehinAm |
  pAshAjAlasya tanmUlaM prakR^itiH kAraNAya naH || 1\-12||
  
  satyaj~nAne nibadhyante puruShAH pAshabandhanaiH |
  madbhAvAchcha vimuchyante j~nAninaH pAshapa~njarAt || 1\-13||
  
  ShaDviMshakashcha puruShaH pashuraj~naH shivAgame |
  saptaviMsha iti proktaH shivaH sarvajagatpatiH || 1\-14||
  
  yasmAchChivaH susaMpUrNaH sarvaj~naH sarvagaH prabhuH |
  tasmAtsa pAshaharitaH sa vishuddhaH svabhAvataH || 1\-15||
  
  pashupAshaparaH shAntaH paramaj~nAnadeshikaH |
  shivaH shivAya bhUtAnAM taM vij~nAya vimuchyate || 1\-16||
  
  etadeva paraM j~nAnaM shiva ityakSharadvayam |
  vichArAdyAti vistAraM tailabindurivAmbhasi || 1\-17||
  
  sakR^iduchchAritaM yena shiva ityakSharadvayam |
  baddhaH parikarastena mokShopagamanaM prati || 1\-18||
  
  dvyakSharaH shivamantro .ayaM shivopaniShadi smR^itaH |
  ekAkSharaH punashchAyamomityevaM vyavasthitaH || 1\-19||
  
  nAmasaMkIrtaNAdeva shivasyAsheShapAtakaiH |
  yataH pramuchyate kShipraM mantro .ayaM dvyakSharaH paraH || 1\-20||
  
  yaH shivaM shivamityevaM dvyakSharaM mantramabhyaset |
  ekAkSharaM vA satataM sa yAti paramaM padam || 1\-21||
  
  mitrasvajanabandhUnAM kuryAnnAma shivAtmakam |
  api tatkIrtanAdyAti pApamuktaH shivaM puram || 1\-22||
  
  vij~neyaH sa shivaH shAnto narastadbhAvabhAvitaH |
  Aste sadA nirudvignaH sa dehAnte vimuchyate || 1\-23||
  
  hR^idyantaHkaraNaM j~neyaM shivasya AyatanaM param |
  hR^itpadmaM vedikA tatra li~NgamoMkAramiShyate || 1\-24||
  
  puruShaH sthApako j~neyaH satyaM saMmArjanaM smR^itam |
  ahiMsA gomayaM proktaM shAntishcha salilaM param || 1\-25||
  
  kuryAtsaMmArjanaM prAj~no vairAgyaM chandanaM smR^itam |
  pUjayeddhyAnayogena saMtoShaiH kusumaiH sitaiH || 1\-26||
  
  dhUpashcha guggulurdeyaH prANAyAmasamudbhavaH |
  pratyAhArashcha naivedyamasteyaM cha pradakShiNam || 1\-27||
  
  iti divyopachAraishcha saMpUjya paramaM shivam |
  japeddhyAyechcha muktyarthaM sarvasa~NgavivarjitaH || 1\-28||
  
  j~nAnayogavinirmuktaH karmayogasamAvR^ittaH |
  mR^itaH shivapuraM gachChetsa tena shivakarmaNA || 1\-29||
  
  tatra bhuktvA mahAbhogAnpralaye sarvadehinAm |
  shivadharmAchChivaj~nAnaM prApya muktimavApnuyAt || 1\-30||
  
  j~nAnayogena muchyante dehapAtAdanantaram |
  bhogAnbhuktvA cha muchyante pralaye karmayoginaH || 1\-31||
  
  tasmAjj~nAnavido yogAttathAj~nAH karmayoginaH |
  sarva eva vimuchyante ye narAH shivamAshritAH || 1\-32||
  
  sa bhogaH shivavidyArthaM yeShAM karmAsti nirmalam |
  te bhogAnprApya muchyante pralaye shivavidyayA || 1\-33||
  
  vidyA saMkIrtanIyA hi yeShAM karma na vidyate |
  te chAvartya vimuchyante yAvatkarma na tadbhavet || 1\-34||
  
  shivaj~nAnavidaM tasmAtpUjayedvibhavairgurum |
  vidyAdAnaM cha kurvIta bhogamokShajigIShayA || 1\-35||
  
  shivayogI shivaj~nAnI shivajApI tapo.adhikaH |
  kramashaH karmayogI cha pa~nchaite muktibhAjanAH || 1\-36||
  
  karmayogasya yanmUlaM tadvakShyAmi samAsataH |
  li~NgamAyatanaM cheti tatra karma pravartate || 1\-37||
  
   || iti shivopaniShadi muktinirdeshAdhyAyaH prathamaH ||
  
  atha pUrvasthito li~Nge garbhaH sa triguNo bhavet |
  garbhAdvApi vibhAgena sthApya li~NgaM shivAlaye || 2\-1||
  
  yAvalli~Ngasya dairghyaM syAttAvadvedyAshcha vistaraH |
  li~NgatR^itIyabhAgena bhavedvedyAH samuchChrayaH || 2\-2||
  
  bhAgamekaM nyasedbhUmau dvitIyaM vedimadhyataH |
  tR^itIyabhAge pUjA svAditi li~NgaM tridhA sthitam || 2\-3||
  
  bhUmisthaM chaturashraM svAdaShTAshraM vedimadhyataH |
  pUjArthaM vartulaM kAryaM dairghyAttriguNavistaram || 2\-4||
  
  adhobhAge sthitaH skandaH sthitA devI cha madhyataH |
  UrdhvaM rudraH kramAdvApi brahmaviShNumaheshvarAH || 2\-5||
  
  eta eva trayo lokA eta eva trayo guNAH |
  eta eva trayo vedA etachchAnyatsthitaM tridhA || 2\-6||
  
  navahastaH smR^ito jyeShThaH ShaDDhastashchApi madhyamaH |
  vidyAtkanIyastraihastaM li~NgamAnamidaM smR^itam || 2\-7||
  
  garbhasyAnataH pravistArastadUnashcha na shasyate |
  garbhasyAnataH pravistArAdtaduparyapi saMsthitam || 2\-8||
  
  prAsAdaM kalpayechChrImAnvibhajeta tridhA punaH |
  bhAga eko bhavejja~NghA dvau bhAgau ma~njarI smR^itA || 2\-9||
  
  ma~njaryA ardhabhAgasthaM shukanAsaM prakalpayet |
  garbhAdardhena vistAramAyAmaM cha sushobhanam || 2\-10||
  
  garbhAdvApi tribhAgena shukanAsaM prakalpayet |
  garbhAdardhena vistIrNA garbhAchcha dviguNAyatA || 2\-11||
  
  ja~NghAbhishcha bhavetkAryA ma~njarya~NgularAshinA |
  prAsAdArdhena vij~neyo maNDapastasya vAmataH || 2\-12||
  
  maNDapAtpAdavistIrNA jagatI tAvaduchChritA |
  prAsAdasya pramANena jagatyA sArdhama~NgaNam || 2\-13||
  
  prAkAraM tatsamantAchcha gupurAdAlabhUShitam |
  prAkArAntaH sthitaM kAryaM vR^iShasthAnaM samuchChritam || 2\-14||
  
  nandIshvaramahAkAlau dvArashAkhAvyavasthitau |
  prAkArAddakShiNe kAryaM sarvopakaraNAnvitam || 2\-15||
  
  pa~nchabhaumaM tribhaumaM vA yogIndrAvasathaM mahat |
  prAkAraguptaM tatkAryaM maitrasthAnasamanvitam || 2\-16||
  
  sthAnAddashasamAyuktaM bhavyavR^ikShajalAnvitam |
  tanmahAnasamAgneyyAM pUrvataH sattramaNDapam || 2\-17||
  
  sthAnaM chaNDeshamaishAnyAM puShpArAmaM tathottaram |
  
  koShThAgAraM cha vAyavyAM vAruNyAM varuNAlayam || 2\-18||
  shamIndhanakushasthAnamAyudhAnAM cha nairR^itam |
  
  sarvalokopakArAya nagarasthaM prakalpayet || 2\-19||
  shrImadAyatanaM shambhoryoginAM vijane vane |
  
  shivasyAyatane yAvatsametAH paramANavaH || 2\-20||
  manvantarANi tAvanti karturbhogAH shive pure |
  
  mahApratimali~NgAni mahAntyAyatanAni cha || 2\-21||
  kR^itvApnoti mahAbhogAnante muktiM cha shAshvatIm |
  
  li~NgapratiShThAM kurvIta yadA tallakShaNaM kR^itI || 2\-22||
  pa~nchagavyena saMshodhya pUjayitvAdhivAsayet |
  
  pAlAshodumbarAshvattha\- pR^iShadAjyatilairyavaiH || 2\-23||
  agnikAryaM prakurvIta dadyAtpUrNAhutitrayam |
  
  shivasyAShTashataM hutvA li~NgamUlaM spR^ishedbudhaH || 2\-24||
  evaM madhye .avasAne tanmUrtimantraishcha mUrtiShu |
  
  aShTau mUrtIshvarAH kAryAH navamaH sthApakaH smR^itaH || 2\-25||
  prAtaH saMsthApayelli~NgaM mantraistu navabhiH kramAt |
  
  mahAsnApanapUjAM cha sthApya li~NgaM prapUjayet || 2\-26||
  gurormUrtidharANAM cha dadyAduttamadakShiNAm |
  
  yatInAM cha samastAnAM dadyAnmadhyamadakShiNAm || 2\-27||
  dInAndhakR^ipaNebhyashcha sarvAsAmupakalpayet |
  
  sarvabhakShyAnnapAnAdyairaniShiddhaM cha bhojanam || 2\-28||
  kalpayedAgatAnAM cha bhUtebhyashcha baliM haret |
  
  rAtrau mAtR^igaNAnAM cha baliM dadyAdvisheShataH || 2\-29||
  evaM yaH sthApayelli~NgaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  
  kulatriMshakamuddhR^itya bhR^ityaishcha parivAritaH || 2\-30||
  kalatraputramitrAdyaiH sahitaH sarvabAndhavaiH |
  
  vimuchya pApakalilaM shivalokaM vrajennaraH |
  tatra bhuktvA mahAbhogAnpralaye muktimApnuyAt || 2\-31||
  
   || iti shivopaniShadi li~NgAyatanAdhyAyo dvitIyaH ||
  
  athAnyairalpavittaishcha nR^ipaishcha shivabhAvitaiH |
  shaktitaH svAshrame kAryaM shivashAntigR^ihadvayam || 3\-1||
  
  gR^ihasyeshAnadigbhAge kAryamuttarato .api vA |
  khAtvA bhUmiM samuddhR^itya shalyAnAkoTya yatnataH || 3\-2||
  
  shivadevagR^ihaM kAryamaShTahastapramANataH |
  dakShiNottaradigbhAge kiMchichdIrghaM prakalpayet || 3\-3||
  
  hastamAtrapramANaM cha dR^iDhapaTTachatuShTayam |
  chatuShkoNeShu saMyojyamarghyapAtrAdisaMshrayam || 3\-4||
  
  garbhamadhye prakurvIta shivavediM sushobhanAm |
  udagarvAkchChritAM##(?)## kiMchichchatuHshIrShakasaMyutAm || 3\-5||
  
  trihastAyAmavistArAmShoDashA~NgulamuchChritAm |
  tachChIrShANIva hastArdhamAyAmAdvistareNa cha || 3\-6||
  
  shivasthaNDilamityetachchaturhastaM samaM shiraH |
  mUrtinaivedyadIpAnAM vinyAsArthaM prakalpayet || 3\-7||
  
  shaivali~Ngena kAryaM syAtkAryaM maNijapArthivaiH |
  sthaNDilArdhe cha kurvanti vedimanyAM savartulAm || 3\-8||
  
  ShoDashA~NgulamutsedhAM vistIrNAM dviguNena cha |
  gR^ihe na sthApayechChailaM li~NgaM maNijamarchayet || 3\-9||
  
  trisaMdhyaM pArthivaM vApi kuryAdanyaddinedine |
  sarveShAmeva varNAnAM sphATikaM sarvakAmadam || 3\-10||
  
  sarvadoShavinirmuktamanyathA doShamAvahet |
  AyuShmAnbalavA~nshrImAnputravAndhanavAnsukhI || 3\-11||
  
  varamiShTaM cha labhate li~NgaM pArthivamarchayan |
  tasmAddhi pArthivaM li~NgaM j~neyaM sarvArthasAdhakam || 3\-12||
  
  nirdoShaM sulabhaM chaiva pUjayetsatataM budhaH |
  yathA yathA mahAli~NgaM pUjA shraddhA yathA yathA || 3\-13||
  
  tathA tathA mahatpuNyaM vij~neyamanurUpataH |
  pratimAli~NgavedIShu yAvantaH paramANavaH |
  tAvatkalpAnmahAbhogastatkartAste shive pure || 3\-14||
  
   || iti shivopaniShadi shivagR^ihAdhyAyastR^itIyaH ||
  
  athaikabhinnAvichChinnaM purataH shAntimaNDapam |
  pUrvAparAShTahastaM syAddvAdashottaradakShiNe || 4\-1||
  
  taddvArabhittisaMbaddhaM kapichChukasamAvR^itam |
  paTadvayaM bhavetsthApya sruvAdyAvArahetunA || 4\-2||
  
  dvAraM trishAkhaM vij~neyaM navatya~NgulamuchChritam |
  tadardhena cha vistIrNaM satkavATaM shivAlaye || 4\-3||
  
  dIrghaM pa~nchanavatyA cha pa~nchashAkhAsushobhitam |
  satkavATadvayopetaM shrImadvAhanamaNTapam || 4\-4||
  
  dvAraM pashchAnmukhaM j~neyamasheShArthaprasAdhakam |
  abhAve prA~NmukhaM kAryamudagdakShiNato na cha || 4\-5||
  
  gavAkShakadvayaM kAryamapidhAnaM sushobhanam |
  dhUmanirgamanArthAya dakShiNottarakuDyayoH || 4\-6||
  
  AgneyabhAgAtparitaH kAryA jAlagavAkShakAH |
  UrdhvastUpikayA yuktA IShachChidrapidhAnayA || 4\-7||
  
  shivAgnihotrakuNDaM cha vR^ittaM hastapramANataH |
  chaturashravedi##(kA)## shrImanmekhalAtrayabhUShitam || 4\-8||
  
  kuDyaM dvihastavistIR^iNaM pa~nchahastasamuchChritam |
  shivAgnihotrasharaNaM kartavyamatishobhanam || 4\-9||
  
  jagatIstambhapaTTAdyaM saptasaMkhyaM cha kalpayet |
  bandhayogavinirmuktaM tulyasthAnapadAntaram || 4\-10||
  
  aiShTakaM kalpayedyatnAchChivAgnyAyatanaM mahat |
  chatuHpregIvakopetam##(?)## ekapregIvakena vA##(?)## || 4\-11||
  
  sudhApraliptaM kartavyaM pa~nchANDakabibhUShitam |
  shivAgnihotrasharaNaM chaturaNDakasaMyutam || 4\-12||
  
  bahistadeva jagatI trihastA vA sukuTTimA |
  tAvadeva cha vistIrNA mekhalAdivibhUShitA || 4\-13||
  
  kartavyA chAtra jagatI tasyAshchAdhaH samantataH |
  dvihastamAtravistIrNA tadardhArdhasamuchChritA || 4\-14||
  
  anyA vR^ittA prakartavyA rudravedI sushobhanA |
  dashahastapramANA cha chatura~NgulamuchChritA || 4\-15||
  
  rudramAtR^igaNAnAM cha dikpatInAM cha sarvadA |
  sarvAgrapAkasaMyuktaM tAsu nityabaliM haret || 4\-16||
  
  vedyanyA sarvabhUtAnAM bahiH kAryA dvihastikA |
  vR^iShasthAnaM cha kartavyaM shivAlokanasaMmukham || 4\-17||
  
  agrArShasaviturvyoma vR^iShaH kAryashcha pashchime |
  vyomnashchAdhastrigarbhaM syAtpitR^itarpaNavedikA || 4\-18||
  
  prAkArAntarbahiH kAryaM shrImadgopurabhUShitam |
  puShpArAmajalopetaM prAkArAntaM cha kArayet || 4\-19||
  
  mR^iddArujaM tR^iNachChannaM prakurvIta shivAlayam |
  bhUmikAdvayavinyAsAdutkShiptaM kalpayedbudhaH || 4\-20||
  
  shivadakShiNataH kAryaM tabhukteryogyamAlayam |
  shayyAsanasamAyuktaM vAstuvidyAvinirmitam || 4\-21||
  
  dhvajasiMhau vR^iShagajau chatvAraH shobhanAH smR^itAH |
  dhUmashvagardabhadhvA~NkShAshchatvArashchArthanAshakAH || 4\-22||
  
  gR^ihasyAyAmavistAraM kR^itvA triguNamAditaH |
  aShTabhiH shodhayedApaiH sheShashcha gR^ihamAdishet || 4\-23||
  
  iti shAntigR^ihaM kR^itvA rudrAgniM yaH pravartayet |
  apyekaM divasaM bhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu || 4\-24||
  
  kalatraputramitrAdyaiH sa bhR^ityaiH parivAritaH |
  kulaikaviMshaduttArya devalokamavApnuyAt || 4\-25||
  
  nIlotpaladalashyAmAH pInavR^ittapayodharAH |
  hemavarNAH striyashchAnyAH sundaryaH priyadarshanAH || 4\-26||
  
  tAbhiH sArdhaM mahAbhogairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
  ichChayA krIDate tAvadyAvadAbhUtasaMplavam || 4\-27||
  
  tataH kalpAgninA sArdhaM dahyamAnaM suvihvalam |
  dR^iShTvA virajyate bhUyo bhavabhogamahArNavAt || 4\-28||
  
  tataH saMpR^ichChate rudrAMstatrasthAnj~nAnapAragAn |
  tebhyaH prApya shivaj~nAnaM shAntaM nirvANamApnuyAt || 4\-29||
  
  aviraktashcha bhogebhyaH sapta janmAni jAyate |
  pR^ithivyadhipatiH shrImAnichChayA vA dvijottamaH || 4\-30||
  
  saptamAjjanmanashchAnte shivaj~nAnamanApnuyAt |
  j~nAnAdviraktaH saMsArAchChuddhaH khAnyadhitiShThati || 4\-31||
  
  ityetadakhilaM kAryaM phalamuktaM samAsataH |
  utsave cha punarbrUmaH pratyekaM dravyajaM phalam || 4\-32||
  
  sadgandhaguTikAmekAM lAkShAM prANya~NgavarjitAm |
  karpAsAsthipramANaM cha hutvAgnau shR^iNuyAtphalam || 4\-33||
  
  yAvatsatgandhaguTikA shivAgnau saMkhyayA hutA |
  tAvatkoTyastu varShANi bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-34||
  
  ekA~NgulapramANena hutvAgnau chandanAhutim |
  varShakoTidvayaM bhogairdivyaiH shivapure vaset || 4\-35||
  
  yAvatkesarasaMkhyAnaM kusumasyAnale hutam |
  tAvadyugasahasrANi shivaloke mahIyate || 4\-36||
  
  nAgakesarapuShpaM tu ku~NkumArdhena kIrtitam |
  yatphalaM chandanasyoktamushIrasya tadardhakam || 4\-37||
  
  yatpuShpadhUpabhaShyAnna\- dadhikShIraghR^itAdibhiH |
  puNyali~NgArchane proktaM taddhomasya dashAdhikam || 4\-38||
  
  hutvAgnau samidhastisrau shivomAskandanAmabhiH |
  pashchAddadyAttilAnnAni homayIta yathAkramam || 4\-39||
  
  palAshAa~NkurajAriShTa\- pAlAlyaH##(?)## samidhaH shubhAH |
  pR^iShadAjyaplutA hutvA shR^iNu yatphalamApnuyAt || 4\-40||
  
  palAshA~NkurasaMkhyAnAM yAvadagnau hutaM bhavet |
  tAvatkalpAnmahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 4\-41||
  
  tallakShyamadhyasaMbhUtaM hutvAgnau samidhaH shubhAH |
  kalpArdhasaMmitaM kAlaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-42||
  
  shamIsamitphalaM deyamabdAnapi cha lakShakam |
  shamyardhaphalavachCheShAH samidhaH kShIravR^ikShajAH || 4\-43||
  
  tilasaMkhyAMstilAnhutvA hyAjyAktA##(?)## yAvatI bhavet |
  tAvatsa varShalakShAMstu bhogAnbhu~Nkte shive pure || 4\-44||
  
  yAvatsurauShadhIraj~nas##(?)## tilatulyaphalaM smR^itam |
  itarebhyastilebhyashcha kR^iShNAnAM dviguNaM phalam || 4\-45||
  
  lAjAkShatAH sagodhUmAH varShalakShaphalapradAH |
  dashasAhasrikA j~neyAH sheShAH syurbIjajAtayaH || 4\-46||
  
  palAshendhanaje vahnau homasya dviguNaM phalam |
  kShIravR^ikShasamR^iddhe .agnau phalaM sArdhArdhikaM bhavet || 4\-47||
  
  asamiddhe sadhUme cha homakarma nirarthakam |
  andhashcha jAyamAnaH syAddAridryopahatastathA || 4\-48||
  
  na cha kaNTakibhirvR^ikShairagniM prajvAlya homayet |
  shuShkairnavaiH prashastaishcha kAShThairagniM samindhayet || 4\-49||
  
  evamAjyAhutiM hutvA shivalokamavApnuyAt |
  tatra kalpashataM bhogAnbhu~Nkte divyAnyathepsitAn || 4\-50||
  
  sruchaikAhitamAtreNa vratasyApUritena cha |
  yAhutirdIyate vahnau sA pUrNAhutiruchyate || 4\-51||
  
  ekAM pUrNAhutiM hutvA shivena shivabhAvitaH |
  sarvakAmamavApnoti shivaloke vyavasthitaH || 4\-52||
  
  asheShakulajairsArdhaM sa bhR^ityaiH parivAritaH |
  AbhUtasaMplavaM yAvadbhogAnbhu~Nkte yathepsitAn || 4\-53||
  
  tatashcha pralaye prApte saMprApya j~nAnamuttamam |
  prasAdAdIshvarasyaiva muchyate bhavasAgarAt || 4\-54||
  
  shivapUrNAhutiM vahnau patantIM yaH prapashyati |
  so .api pApari naraH sarvairmuktaH shivapuraM vrajet || 4\-55||
  
  shivAgnidhUmasaMspR^iShTA jIvAH sarve charAcharAH |
  te .api pApavinirmuktAH svargaM yAnti na saMshayaH || 4\-56||
  
  shivayaj~namahAvedyA jAyate ye na santi vA |
  te .api yAnti shivasthAnaM jIvAH sthAvaraja~NgamAH || 4\-57||
  
  pUrNAhutiM ghR^itAbhAve kShIratailena kalpayet |
  homayedatasItailaM tilatailaM vinA naraH || 4\-58||
  
  sarShape~NguDikAshAmra\- kara~njamadhukAkShajam |
  priya~Ngubilvapaippalya\- nAlikerasamudbhavam##(?)## || 4\-59||
  
  ityevamAdikaM tailamAjyAbhAve prakalpayet |
  dUrvayA bilvapattrairvA samidhaH saMprakIrtitAH || 4\-60||
  
  annArthaM homayetkShIraM dadhi mUlaphalAni vA |
  tilArthaM taNDulaiH kuryAddarbhArthaM haritaistR^iNaiH || 4\-61||
  
  paridhInAmabhAvena sharairvaMshaishcha kalpayet |
  indhanAnAmabhAvena dIpayettR^iNagomayaiH || 4\-62||
  
  gomayAnAmabhAvena mahatyambhasi homayet |
  apAmasaMbhave homaM bhUmibhAge manohare || 4\-63||
  
  viprasya dakShiNe pANAvashvatthe tadabhAvataH |
  ChAgasya dakShiNe karNe kushamUle cha homayet || 4\-64||
  
  svAtmAgnau homayetprAj~naH sarvAgnInAmasaMbhave |
  abhAve na tyajetkarma karmayogavidhau sthitaH || 4\-65||
  
  ApatkAle .api yaH kuryAchChivAgnermanasArchanam |
  sa mohaka~nchukaM tyaktvA parAM shAntimavApnuyAt || 4\-66||
  
  prANAgnihotraM kurvanti paramaM shivayoginaH |
  bAhyakarmavinirmuktA j~nAnadhyAnasamAkulAH || 4\-67||
  
   || iti shivopaniShadi shAntigR^ihAgnikAryAdhyAyashchaturthaH ||
  
  athAgneyaM mahAsnAnamalakShmImalanAshanam |
  sarvapApaharaM divyaM tapaH shrIkIrtivardhanam || 5\-1||
  
  agnirUpeNa rudreNa svatejaH paramaM balam |
  bhUtirUpaM samudgIrNaM vishuddhaM duritApaham || 5\-2||
  
  yakSharakShaHpishAchAnAM dhvaMsanaM mantrasatkR^itam |
  rakShArthaM bAlarUpANAM sUtikAnAM gR^iheShu cha || 5\-3||
  
  yashcha bhu~Nkte dvijaH kR^itvA annasya vA paridhitrayam##(?)## |
  api shUdrasya pa~NktisthaH pa~NktidoShairna lipyate || 5\-4||
  
  AhAramardhabhuktaM cha kITakeshAdidUShitam |
  tAvanmAtraM samuddhR^itya bhUtispR^iShTaM vishuddhyati || 5\-5||
  
  AraNyaM gomayakR^itaM karIShaM vA prashasyate |
  sharkarApAMsunirmuktamabhAve kAShThabhasmanA || 5\-6||
  
  svagR^ihAshramavallibhyaH kulAlAlayabhasmanA |
  gomayeShu cha dagdheShu hIShTakAni cha yeShu cha || 5\-7||
  
  sarvatra vidyate bhasma duHkhApArjanarakShaNam##(duHkhopAr)## |
  sha~NkhakundenduvarNAbhamAdadyAjjantuvarjitam || 5\-8||
  
  bhasmAnIya prayatnena tadrakShedyatnavAMstathA |
  mArjAramUShikAdyaishcha nopahanyeta tadyathA || 5\-9||
  
  pa~nchadoShavinirmuktaM guNapa~nchakasaMyutam |
  shivaikAdashikAjaptaM shivabhasma prakIrtitam || 5\-10||
  
  jAtikArukavAkkAya\- sthAnaduShTaM cha pa~nchamam |
  pApaghnaM shAMkaraM rakShA\- pavitraM yogadaM guNAH##(?)## || 5\-11||
  
  shivavratasya shAntasya bhAsakatvAchChubhasya cha |
  bhakShaNAtsarvapApAnAM bhasmeti parikIrtitam || 5\-12||
  
  bhasmasnAnaM shivasnAnaM vAruNAdadhikaM smR^itam |
  jantushaivAlanirmuktamAgneyaM pa~Nkavarjitam || 5\-13||
  
  apavitraM bhavettoyaM nishi pUrvamanAhR^itam |
  nadItaDAgavApiShu giriprasravaNeShu cha || 5\-14||
  
  snAnaM sAdhAraNaM proktaM vAruNaM sarvadehinAm |
  asAdhAraNamevoktaM bhasmasnAnaM dvijanmanAm || 5\-15||
  
  trikAlaM vAruNasnAnAdanArogyaM prajAyate |
  AgneyaM rogashamanametasmAdsArvakAmikam || 5\-16||
  
  saMdhyAtraye .ardharAtre cha bhuktvA chAnnavirechane |
  shivayogyAcharetsnAnamuchchArAdikriyAsu cha || 5\-17||
  
  bhasmAstR^ite mahIbhAge same jantuvivarjite |
  dhyAyamAnaH shivaM yogI rajanyantaM shayIta cha || 5\-18||
  
  ekarAtroShitasyApi yA gatirbhasmashAyinaH |
  na sA shakyA gR^ihasthena prAptuM yaj~nashatairapi || 5\-19||
  
  gR^ihasthastryAyuShoMkAraiH snAnaM kuryAttripuNDrakaiH |
  yatiH sArvA~NgikaM snAnamApAdatalamastakAt || 5\-20||
  
  shivabhaktastridhA vedyAM bhasmasnAnaphalaM labhet |
  hR^idi mUrdhni lalATe cha shUdraH shivagR^ihAshramI || 5\-21||
  
  gaNAH pravrajitAH shAntAH bhUtimAlabhya pa~nchadhA |
  shirolalATe hR^idbAhvorbhasmasnAnaphalaM labhet || 5\-22||
  
  saMvatsaraM tadardhaM vA chaturdashyaShTamIShu cha |
  yaH kuryAdbhasmanA snAnaM tasya puNyaphalaM shR^inu || 5\-23||
  
  shivabhasmani yAvantaH sametAH paramANavaH |
  tAvadvarShasahasrANi shivaloke mahIyate || 5\-24||
  
  ekaviMshakulopetaH patnIputrAdisaMyutaH |
  mitrasvajanabhR^ityaishcha samastaiH parivAritaH || 5\-25||
  
  tatra bhuktvA mahAbhogAnichChayA sArvakAmikAn |
  j~nAnayogaM samAsAdya pralaye muktimApnuyAt || 5\-26||
  
  bhasma bhasmAntikaM yena gR^ihItaM naiShThikavratam##(?)## |
  anena vai sa dehena rudrashcha~Nkramate kShitau || 5\-27||
  
  bhasmasnAnarataM shAntaM ye namanti dine dine |
  te sarvapApanirmuktA narA yAnti shivaM puram || 5\-28||
  
  ityetatparamaM snAnamAgneyaM shivanirmitam |
  trisaMdhyamAcharennityaM jApI yogamavApnuyAt || 5\-29||
  
  bhasmAnIya pradadyAdyaH snAnArthaM shivayogine |
  kalpaM shivapure bhogAnbhuktvAnte syAddvijottamaH || 5\-30||
  
  AgneyaM vAruNaM mAntraM vAyavyaM tvaindrapa~nchamam |
  mAnasaM shAntitoyaM cha j~nAnasnAnaM tathAShTamam || 5\-31 ||
  
  AgneyaM rudramantreNa bhasmasnAnamanuttamam |
  ambhasA vAruNaM snAnamkAryaM vAruNamUrtinA || 5\-32||
  
  mUrdhAnaM pANinAlabhya shivaikAdashikAM japet |
  dhyAyamAnaH shivaM shAntammantrasnAnaM paraM smR^itam || 5\-33||
  
  gavAM khurapuTotkhAta\- pavanoddhUtareNunA |
  kAryaM vAyavyakaM snAnammantreNa marudAtmanA || 5\-34||
  
  vyabhre .arke varShati snAnaM kuryAdaindrIM dishaM sthitaH |
  AkAshamUrtimantreNa tadaindramiti kIrtitam || 5\-35||
  
  udakaM pANinA gR^ihya sarvatIrthAni saMsmaret |
  abhyukShayechChirastena snAnaM mAnasamuchyate || 5\-36||
  
  pR^ithivyAM yAni tIrthAni sarAMsyAyatanAni cha |
  teShu snAtasya yatpuNyaM tatpuNyaM kShAntivAriNA || 5\-37||
  
  na tathA shudhyate tIrthaistapobhirvA mahAdhvaraiH |
  puruShaH sarvadAnaishcha yathA kShAntyA vishuddhyati || 5\-38||
  
  AkruShTastADitastasmAdadhikShiptastiraskR^ita |
  kShamedakShamamAnAnAM svargamokShajigIShayA || 5\-39||
  
  yaiva brahmavidAM prAptiryaiva prAptistapasvinAm |
  yaiva yogAbhiyuktAnAM gatiH saiva kShamAvatAm || 5\-40||
  
  j~nAnAmalAmbhasA snAtaH sarvadaiva muniH shuchiH |
  nirmalaH suvishuddhashcha vij~neyaH sUryarashmivat || 5\-41||
  
  medhyAmedhyarasaM yadvadapi vatsa vinA karaiH |
  naiva lipyati taddoShaistadvajj~nAnI sunirmalaH || 5\-42||
  
  eShAmekatame snAtaH shuddhabhAvaH shivaM vrajet |
  ashuddhabhAvaH snAto .api pUjayannApnuyAtphalam || 5\-43||
  
  jalaM mantraM dayA dAnaM satyamindriyasaMyamaH |
  j~nAnaM bhAvAtmashuddhishcha shauchamaShTavidhaM shrutam || 5\-44||
  
  a~NguShThatalamUle cha brAhmaM tIrthamavasthitam |
  tenAchamya bhavechChuddhaH shivamantreNa bhAvitaH || 5\-45||
  
  yadadhaH kanyakAyAshcha tattIrthaM daivamuchyate |
  tIrthaM pradeshinImUle pitryaM pitR^ividhodayam##(?)## || 5\-46||
  
  madhyamA~Ngulimadhyena tIrthamAriShamuchyate |
  karapuShkaramadhye tu shivatIrthaM pratiShThitam || 5\-47||
  
  vAmapANitale tIrthamaumamnAma prakIrtitam |
  shivomAtIrthasaMyogAtkuryAtsnAnAbhiShechanam || 5\-48||
  
  devAndaivena tIrthena tarpayedakR^itAmbhasA |
  uddhR^itya dakShiNaM pANimupavItI sadA budhaH || 5\-49||
  
  prAchInAvItinA kAryaM pitR^INAM tilavAriNA |
  tarpaNaM sarvabhUtAnAmAriSheNa nivItinA || 5\-50||
  
  savyaskandhe yadA sUtramupavItyuchyate tadA |
  prAchInAvItyasavyena nivItI kaNThasaMsthite || 5\-51||
  
  pitR^INAM tarpaNaM kR^itvA sUryAyArghyaM prakalpayet |
  upasthAya tataH sUryaM yajechChivamanantaram || 5\-52||
  
   || iti shivopaniShadi shivabhasmasnAnAdhyAyaH pa~nchamaH ||
  
  atha bhaktyA shivaM pUjya naivedyamupakalpayet |
  yadannamAtmanAshnIyAttasyAgre vinivedayet || 6\-1||
  
  yaH kR^itvA bhakShyabhojyAni yatnena vinivedayet |
  shivAya sa shive loke kalpakoTiM pramodate || 6\-2||
  
  yaH pakvaM shrIphalaM dadyAchChivAya vinivedayet |
  gurorvA homayedvApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-3||
  
  shrImadbhiH sa mahAyAnairbhogAnbhu~Nkte shive pure |
  varShANAmayutaM sAgraM tadante shrIpatirbhavet || 6\-4||
  
  kapitthamekaM yaH pakvamIshvarAya nivedayet |
  varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-5||
  
  ekamAmraphalaM pakvaM yaH shambhorvinivedayet |
  varShANAmyutaM bhogaiH krIDate sa shive pure || 6\-6||
  
  ekaM vaTaphalaM pakvaM yaH shivAya nivedayet |
  varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-7||
  
  yaH pakvaM dADimaM chaikaM dadyAdvikasitaM navam |
  shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-8||
  
  yAvattadbIjasaMkhyAnaM shobhanaM parikIrtitam |
  tAvadaShTAyutAnyuchchaiH shivaloke mahIyate || 6\-9||
  
  drAkShAphalAni pakvAni yaH shivAya nivedayet |
  bhaktyA vA shivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-10||
  
  yAvattatphalasaMkhyAnamubhayorviniveditam |
  tAvadyugasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-11||
  
  drAkShAphaleShu yatpuNyaM tatkharjUraphaleShu cha |
  tadeva rAjavR^ikSheShu pArAvataphaleShu cha || 6\-12||
  
  yo nAra~NgaphalaM pakvaM vinivedya maheshvare |
  aShTalakShaM mahAbhogaiH kR^iDate sa shive pure || 6\-13||
  
  bIjapUreShu tasyArdhaM tadardhaM likucheShu cha |
  jambUphaleShu yatpuNyaM tatpuNyaM tindukeShu cha || 6\-14||
  
  panasaM nArikelaM vA shivAya vinivedayet |
  varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-15||
  
  puruShaM cha priyAlaM cha madhUkakusumAni cha |
  jambUphalAni pakvAni vaika~NkataphalAni cha || 6\-16||
  
  nivedya bhaktyA sharvAya pratyekaM tu phale phale |
  dashavarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-17||
  
  kShIrikAyAH phalaM pakvaM yaH shivAya nivedayet |
  varShalakShaM mahAbhogairmodate sa shive pure || 6\-18||
  
  vAlukAtrapusAdIni yaH phalAni nivedayet |
  shivAya gurave vApi pakvaM cha karamardakam || 6\-19||
  
  dashavarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
  badarANi supakvAni tintiDIkaphalAni cha || 6\-20||
  
  darshanIyAni pakvAni hyAmalakyAH phalAni cha |
  evamAdIni chAnyAni shAkamUlaphalAni cha || 6\-21||
  
  nivedayati sharvAya shR^iNu yatphalamApnuyAt |
  ekaikasminphale bhogAnprApnuyAdanupUrvashaH || 6\-22||
  
  pa~nchavarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
  godhUmachandakAdyAni sukR^itaM saktubharjitam || 6\-23||
  
  nivedayIta sharvAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  yAvattadbIjasaMkhyAnaM shubhaM bhraShTaM nivedayet || 6\-24||
  
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
  yaH pakvAnIkShudaNDAni shivAya vinivedayet || 6\-25||
  
  gurave vApi tadbhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  ikShuparNAni chaikaikaM varShalokaM pramodate || 6\-26||
  
  sAkaM shivapure bhogaiH pauNDraM pa~nchaguNaM phalam |
  nivedya parameshAya shuktimAtrarasasya tu || 6\-27||
  
  varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate |
  nivedya phANitaM shuddhaM shivAya gurave .api vA || 6\-28||
  
  rasAtsahasraguNitaM phalaM prApnoti mAnavaH |
  guDasya phalamekaM yaH shivAya vinivedayet || 6\-29||
  
  ambakoTiM shive loke mahAbhogaiH pramodate |
  khaNDasya palanaivedyaM guDAchChataguNaM phalam || 6\-30||
  
  khaNDAtsahasraguNitaM sharkarAyA nivedane |
  matsaNDikAM mahAshuddhAM shaMkarAya nivedayet || 6\-31||
  
  kalpakoTiM naraH sAgraM shivaloke mahIyate |
  parishuddhaM bhR^iShTamAjyaM siddhaM chaiva susaMskR^itam || 6\-32||
  
  mAsaM nivedya sharvAya shR^iNu yatphalamApnuyAt |
  asheShaphaladAnena yatpuNyaM parikIrtitam || 6\-33||
  
  tatpuNyaM prApnuyAtsarvaM mahAdAnanivedane |
  panasAni cha divyAni svAdUni surabhINi cha || 6\-34||
  
  nivedayettu sharvAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  kalpakoTiM naraH sAgraM shivaloke vyavasthitaH || 6\-35||
  
  pibanshivAmR^itaM divyaM mahAbhogaiH pramodate |
  dine dine cha yastvApaM vastrapUtaM samAcharet || 6\-36||
  
  sukhAya shivabhaktebhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
  mahAsarAMsi yaH kuryAdbhavetpuNyaM shivAgrataH || 6\-37||
  
  tatpuNyaM sakalaM prApya shivaloke mahIyate |
  yadiShTamAtmanaH kiMchidannapAnaphalAdikam || 6\-38||
  
  tattachChivAya deyaM syAduttamaM bhogamichChatA |
  na shivaH paripUrNatvAtkiMchidashnAti kasyachit || 6\-39||
  
  kintvIshvaranibhaM kR^itvA sarvamAtmani dIyate |
  na rohati yathA bIjaM svasthamAshrayavarjitam || 6\-40||
  
  puNyabIjaM tathA sUkShmaM niShphalaM syAnnirAshrayam |
  sukShetreShu yathA bIjamuptaM bhavati satphalam || 6\-41||
  
  alpamapyakShayaM tadvatpuNyaM shivasamAshrayAt |
  tasmAdIshvaramuddishya yadyadAtmani rochate || 6\-42||
  
  tattadIshvarabhaktebhyaH pradAtavyaM phalArthinA |
  yaH shivAya gurorvApi rachayenmaNibhUmikam || 6\-43||
  
  naivedya bhojanArthaM yaH pattraiH puShpaishcha shobhanam |
  yAvattatpattrapuShpANAM parisaMkhyA vidhIyate || 6\-44||
  
  tAvadvarShasahasrANi suraloke mahIyate |
  palAshakadalIpadma\- pattrANi cha visheShataH || 6\-45||
  
  dattvA shivAya gurave shR^iNu yatphalamApnuyAt |
  yAvattatpattrasaMkhyAnamIshvarAya niveditam || 6\-46||
  
  tAvadabdAyutAnAM sa loke bhogAnavApnuyAt |
  yAvattAmbulapattrANi pUgAMshcha vinivedayet || 6\-47||
  
  tAvanti varShalakShANi shivaloke mahIyate |
  yachChuddhaM sha~NkhachUrNaM vA gurave vinivedayet || 6\-48||
  
  tAmbUlayogasiddhyarthaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  yAvattAmbUlapattrANi chUrNamAnena bhakShayet || 6\-49||
  
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
  jAtIphalaM saka~NkolaM latAkastUrikotpalam || 6\-50||
  
  ityetAni sugandhIni phalAni vinivedayet |
  phale phale mahAbhogairvarShalakShaM tu yatnataH || 6\-51||
  
  kAmikena vimAnena krIDate sa shive pure |
  truTimAtrapramANena karpUrasya shive gurau || 6\-52||
  
  varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate |
  pUgatAmbUlapattrANAmAdhAraM yo nivedayet || 6\-53||
  
  varShakoTyaShTakaM bhogaiH shivaloke mahIyate |
  yashchUeNAdhArasatpAtraM kasyApi vinivedayet || 6\-54||
  
  modate sa shive loke varShakoTIshchaturdasha |
  mR^itkAShThavaMshakhaNDAni yaH pradadyAchChivAshrame || 6\-55||
  
  prApnuyAdvipulAnbhogAndivyA~nChivapure naraH |
  mANikyaM kalashaM pAtrIM sthAlyAdInbhANDasaMpuTAn || 6\-56||
  
  dattvA shivAgrajastebhyaH shivaloke mahIyate |
  toyAdhArapidhAnAni mR^idvastratarujAni vA || 6\-57||
  
  vaMshAlAbusamutthAni dattvApnoti shivaM puram |
  pa~nchasaMmArjanItoyaM gomayA~njanakarpaTAn || 6\-58||
  
  mR^itkumbhapITikAM dadyAdbhogA~nChivapure labhet |
  yaH puShpadhUpagandhAnAM dadhikShIraghR^itAmbhasAm || 6\-59||
  
  dadyAdAdhArapAtrANi shivaloke sa gachChati |
  vaMshatAlAdisaMbhUtaM puShpAdhArakaraNDakam || 6\-60||
  
  ityevamAdyAnyo dadyAchChivalokamavApnuyAt |
  yaH sruksruvAdipAtrANi homArthaM vinivedayet || 6\-61||
  
  varShakoTiM mahAbhAgaiH shivaloke mahIyate |
  yaH sarvadhAtusaMyuktaM dadyAllavaNaparvatam || 6\-62||
  
  shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  kalpakoTisahasrANi kalpakoTishatAni cha || 6\-63||
  
  sa gotrabhR^ityasaMyukto vasechChivapure naraH |
  vimAnayAnaiH shrImadbhiH sarvakAmasamanvitaiH || 6\-64||
  
  bhogAnbhuktvA tu vipulAMstadante sa mahIpatiH |
  manaHshilAM harItAlaM rAjapaTTaM cha hi~Ngulam || 6\-65||
  
  gairikaM maNidantaM cha hematoyaM tathAShTamam |
  yashcha taM parvatavaraM shAlitaNDulakalpitam || 6\-66||
  
  shivAyagurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  kalpakoTishataM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-67||
  
  yaH sarvadhAnyashikharairupetaM yavaparvatam |
  ghR^itatailanadIyuktaM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-68||
  
  kalpakoTishataM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure |
  samastakulajaiH sArdhaM tasyAnte sa mahIpatiH || 6\-69||
  
  tiladhenuM pradadyAdyaH kR^itvA kR^iShNAjine naraH |
  kapilAyAH pradAnasya yatphalaM tadavApnuyAt || 6\-70||
  
  ghR^itadhenuM naraH kR^itvA kAMsyapAtre sakA~nchanAn |
  nivedya gopradAnasya samagraM phalamApnuyAt || 6\-71||
  
  dvIpicharmaNi yaH sthApya pradadyAllavaNADhakam |
  asheSharasadAnasya yatpuNyaM tadavApnuyAt || 6\-72||
  
  marichADhena kurvIta##(?)## mArIchaM nAma parvatam |
  dadyAdyajjIrakaM pUrvamAgneyaM hi~Ngumuttamam || 6\-73||
  
  dakShiNe guDashuNThIM cha nairR^ite nAgakesaram |
  pippalIM pashchime dadyAdvAyavye kR^iShNajIrakam || 6\-74||
  
  kauberyAmajamodaM cha tvagelAshcheshadaivate |
  kustumbaryAH pradeyAH syurbahiH prAkArataH sthitAH || 6\-75||
  
  kakubhAmantarAleShu samantAtsaindhavaM nyaset |
  sapuShpAkShatatoyena shivAya vinivedayet || 6\-76||
  
  yAvattaddIpasaMkhyAnaM sarvamekatra parvate |
  tAvadvarShashatAdUrdhvaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-77||
  
  kUshmANDaM madhyataH sthApya kAli~NgaM pUrvato nyaset |
  dakShiNe kShIratumbIM tu vR^intAkaM pashchime nyaset || 6\-78||
  
  paTIsAnyuttare sthApya karkaTImIshadaivate |
  nyasedgajapaTolAMshcha madhurAnvahnidaivate || 6\-79||
  
  kAravellAMshcha nairR^ityAM vAyavyAM nimbakaM phalam |
  uchchAvachAni chAnyAni phalAni sthApayedbahiH || 6\-80||
  
  abhyarchya puShpadhUpaishcha samantAtphalaparvatam |
  shivAya gurave vApi praNipatya nivedayet || 6\-81||
  
  yAvattatphalasaMkhyAnaM taddIpAnAM cha madhyataH |
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-82||
  
  mUlakaM madhyataH sthApya tatpUrve vAlamUlakam |
  AgneyyAM vAstukaM sthApya yAmyAyAM kShAravAstukam || 6\-83||
  
  pAlakyaM nairR^ite sthApya sumukhaM pashchime nyaset |
  kuhadrakaM cha vAyavyAmuttare vApi tAlikIm || 6\-84||
  
  kusumbhashAkamaishAnyAM sarvashAkAni tadbahiH |
  pUrvakrameNa vinyasya shivAya vinivedayet || 6\-85||
  
  yAvattanmUlanAlAnAM pattrasaMkhyA cha kIrtitA |
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-86||
  
  dattvA labhenmahAbhogAnguggulvadreH paladvayam |
  varShakoTidvayaM svarge dviguNaM guDamishritaiH || 6\-87||
  
  guDArdrakaM salavaNamAmrama~njarisaMyutam |
  nivedya gurave bhaktyA saubhAgyaM paramaM labhet || 6\-88||
  
  hastAropyeNa vA kR^itvA mahAratnAnvitAM mahIm |
  nivedayitvA sharvAya shivatulyaH prajAyate || 6\-89||
  
  vajrendranIlavaiDUrya\- padmarAgaM samauktikam |
  kITapakShaM suvarNaM cha mahAratnAni sapta vai || 6\-90||
  
  yashcha siMhAsanaM dadyAnmahAratnAnvitaM nR^ipaH |
  kShudraratnaishcha vividhaistasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-91||
  
  kulatriMshakasaMyuktaH sAntaHpuraparichChadaH |
  samastabhR^ityasaMyuktaH shivaloke mahIyate || 6\-92||
  
  tatra bhuktvA mahAbhogAnshivatulyaparAkramaH |
  AmahApralayaM yAvattadante muktimApnuyAt || 6\-93||
  
  yadi chedrAjyamAka~NkShettataH sarvasamAhitaH |
  saptadvIpasamudrAyAH kShiteradhipatirbhavet || 6\-94||
  
  janmakoTisahasrANi janmakoTishatAni cha |
  rAjyaM kR^itvA tatashchAnte punaH shivapuraM vrajet || 6\-95||
  
  etadeva phalaM j~neyaM makuTAbharaNAdiShu |
  ratnAsanapradAnena pAduke vinivedayet || 6\-96||
  
  dadyAdyaH kevalaM vajraM shuddhaM godhUmamAtrakam |
  shivAya sa shive loke tiShThedApralayaM sukhI || 6\-97||
  
  indranIlapradAnena sa vaiDUryapradAnataH |
  modate vividhairbhogaiH kalpakoTiM shive pure || 6\-98||
  
  masUramAtramapi yaH padmarAgaM sushobhanam |
  nivedayitvA sharvAya modate kAlamakShayam || 6\-99||
  
  nivedya mauktikaM svachChamekabhAgaikamAtrakam |
  bhogaiH shivapure divyaiH kalpakoTiM pramodate || 6\-100||
  
  kITapakShaM mahAshuddhaM nivedya yavamAtrakam |
  shivAyAdyaH shive loke modate kAlamakShayam || 6\-101||
  
  hemnA kR^itvA cha yaH puShpamapi mAShakamAtrakam |
  nivedayitvA sharvAya varShakoTiM vaseddivi || 6\-102||
  
  kShudraratnAni yo dadyAddhemni baddhAni shambhave |
  modate sa shive loke kalpakoTyayutaM naraH || 6\-103||
  
  yathA yathA mahAratnaM shobhanaM cha yathA yathA |
  tathA tathA mahatpuNyaM j~neyaM tachChivadAnataH || 6\-104||
  
  bhUmibhAge sa##(?)##vistIR^iNe jambUdvIpaM prakalpayet |
  aShTAvaraNasaMyuktaM nagendrAShTakabhUShitam || 6\-105||
  
  tanmadhye kArayeddivyaM meruprAsAdamuttamam |
  anekashikharAkIrNamasheShAmarasaMyutam || 6\-106||
  
  bahiH suvarNanichitaM sarvaratnopashobhitam |
  chatuHpragrIvakopetaM chakShurli~NgasamAyutam || 6\-107||
  
  chaturdikShu vanopetaM chaturbhiH saMyutaiH sharaiH |
  chaturNAM purayuktena prAkAreNa cha saMyutam || 6\-108||
  
  meruprAsAdamityevaM hemaratnavibhUShitam |
  yaH kArayedvanopetaM so .anantaphalamApnuyAt || 6\-109||
  
  bhUmyambhaHparamANUnAM yathA saMkhyA na vidyate |
  shivAyatanapuNyasya tathA saMkhyA na vidyate || 6\-110||
  
  kulatriMshakasaMyuktaH sarvabhR^ityasamanvitaH |
  kalatraputramitraishcha sarvasvajanasaMyutaH || 6\-111||
  
  AshrtitopAshritaiH sarvairasheShagaNasaMyutaH |
  yathA shivastathaivAyaM sharvaloke sa pUjyate || 6\-112||
  
  na cha mAnuShyakaM lokamAgachChetkR^ipaNaM punaH |
  sarvaj~naH paripUrNashcha muktaH svAtmani tiShThati || 6\-113||
  
  yaH shivAya vanaM kR^itvA mudAbdasalilotthitam##(?)## |
  taddaNDakopashobhaM cha haste kurvIta sarvadA || 6\-114||
  
  shobhayedbhUtanAthaM vA chandrashAlAM kvachitkvachit |
  vedIM vAthAbhyapadyanta pronnatAH stambhapa~NktayaH || 6\-115||
  
  shAtakumbhamayIM vApi sarvalakShaNasaMyutAm |
  IshvarapratimAM saumyAM kArayetpuruShochChritAm || 6\-116||
  
  trishUlasavyahastAM cha varadAbhayadAyikAM |
  savyahastAkShamAlAM cha jaTAkusumabhUShitAm || 6\-117||
  
  padmasiMhAsanAsInAM vR^iShasthAM vA samuchChritAm |
  vimAnasthAM rathasthAM vA vedisthAM vA prabhAnvitAm || 6\-118||
  
  saumyavaktrAM karAlAM vA mahAbhairavarUpiNIm |
  atyuchChritAM suvistIrNAM nR^ityasthAM yogasaMsthitAm || 6\-119||
  
  kuryAdasaMbhave hemnastAreNa vimalena cha |
  ArakUTamayIM vApi tAmramR^ichChailadArujAm || 6\-120||
  
  asheShakaiH sarUpaishcha varNakairvA paTe likhet |
  kuDye vA phalake vApi bhaktyA vittAnusArataH || 6\-121||
  
  ekAM saparivArAM vA pArvatIM gaNasaMyutAm |
  pratIhArasamopetAM##(?)## kuryAdevAvikalpataH || 6\-122||
  
  pIThaM vA kArayedraupyaM tAmraM pittalasaMbhavam |
  chaturmukhaikavaktraM vA bahiH kA~nchanasaMskR^itam || 6\-123||
  
  pR^ithakpR^ithaganekAni kArayitvA mukhAni tu |
  saumyabhairavarUpANi shivasya bahurUpiNaH || 6\-124||
  
  nAnAbharaNayuktAni hemaraupyakR^itAni cha |
  shivasya rathayAtrAyAM tAni lokasya darshayet || 6\-125||
  
  uktAni yAni puNyAni saMkShepeNa pR^ithakpR^ithak |
  kR^itvaikena mamaiteShAmakShayaM phalamApnuyAt || 6\-126||
  
  mAtuH pituH sahopAyair##(?)## dashabhirdashabhiH kulaiH |
  kalatraputramitrAdyairbhR^ityairyuktaH sa bAndhavaiH || 6\-127||
  
  ayutena vimAnAnAM sarvakAmayutena cha |
  bhu~Nkte svayaM mahAbhogAnante muktimavApnuyAt || 6\-128||
  
  maNDapastambhaparyante kIlayeddarpaNAnvitam |
  abhiShichya janA yasminpujAM kuvanti bilvakaiH || 6\-129||
  
  kAlakAlakR^itiM kR^itvA kIlayedyaH shivAshrame |
  sarvalokopakArAya pUjayechcha dine dine || 6\-130||
  
  dhUpavelApramANArthaM kalpayedyaH shivAshrame |
  kSharantIM pUryamANAM vA sadAyAme ghaTIM nR^ipaH || 6\-131||
  
  eShAmekatamaM puNyaM kR^itvA pApavivarjitaH |
  shivaloke naraH prApya sarvaj~naH sa sukhI bhavet || 6\-132||
  
  rathayAtrAM pravakShyAmi shivasya paramAtmanaH |
  sarvalokahitArthAya mahAshilpivinirmitAm || 6\-133||
  
  rathamadhye samAveshya yathA yaShTiM tu kIlayet |
  yaShTermadhye sthitaM kAryaM vimAnamatishobhitam || 6\-134||
  
  pa~nchabhaumaM tribhaumaM vA dR^iDhavaMshaprakalpitam |
  karmaNA sunibaddhaM cha rajjubhishcha susaMyutam || 6\-135||
  
  pa~nchashAlANDikairyuktaM nAnAbhaktisamanvitam |
  chitravarNaparichChannaM paTairvA varNakAnvitaiH || 6\-136||
  
  lambakaiH sUtradAmnA cha ghaNTAchAmarabhUShitam |
  budbudairardhachandraishcha darpaNaishcha samujjvalam || 6\-137||
  
  kadalyardhadhvajairyuktaM mahAchChattraM mahAdhvajam |
  puShpamAlAparikShiptaM sarvashobhAsamanvitam || 6\-138||
  
  mahArathavimAne .asminsthApayedgaNasaMyutam |
  IshvarapratimAM hemni prathame puramaNDape || 6\-139||
  
  mukhatrayaM cha badhnIyAdbahiH kuryAttathAshritam |
  pure pure bahirdikShu gR^ihakeShu samAshritam || 6\-140||
  
  chatuShkaM shivavaktrANAM saMsthApya pratipUjayet |
  dinatrayaM prakurvIta snAnamarchanabhojanam || 6\-141||
  
  nR^ityakrIDAprayogeNa geyama~NgalapAThakaiH |
  mahAvAditranirghoShaiH pauShapUrNimaparvaNi || 6\-142||
  
  bhrAmayedrAjamArgeNa chaturthe .ahani tadratham |
  tataH svasthAnamAnIya tachCheShamapi vardhayet || 6\-143||
  
  avadhArya jagaddhAtrI pratimAmavatArayet |
  mahAvimAnayAtraiShA kartavyA paTTake .api vA || 6\-144||
  
  vaMshairnavaiH supakvaishcha kaTaM kuryAdbharakShamam##(?)## |
  vR^ittaM dviguNadIrghaM cha chaturashramadhaH samam || 6\-145||
  
  sarvatra charmaNA baddhaM mahAyaShTisamAshritam |
  mukhaM baddhaM cha kurvIta vaMshamaNDalinA dR^iDham || 6\-146||
  
  kaTe .asmiMstAni vastrANi sthApya badhnIta yatnataH |
  uparyupari sarvANi tanmadhye pratimAM nyaset || 6\-147||
  
  varNakaiH ku~NkumAdyaishcha chitrapuShpaishcha pUjayet |
  nAnAbharaNapUjAbhirmuktAhArapralambibhiH || 6\-148||
  
  rathasya mahato madhye sthApya paTTadvayaM dR^iDham |
  adharottarabhAgena madhye Chidrasamanvitam || 6\-149||
  
  kaTiyaShTeradhobhAgaM sthApya ChidramayaM shubhaiH |
  Abaddhya kIlayedyatnAdyaShTyardhaM cha dhvajAShTakam || 6\-150||
  
  kaTasya pR^iShTaM sarvatra kArayetpaTasaMvR^itam |
  tatpaTe cha likhetsomaM sagaNaM savR^iShaM shivam || 6\-151||
  
  vichitrapuShpasragdAmnA samantAdbhUShayetkaTam |
  ravakaiH ki~NkiNIjAlairghaNTAchAmarabhUShitaiH || 6\-152||
  
  mahApUjAvisheShaishcha kautUhalasamanvitam |
  vAdyArambhopachAreNa mArgashobhAM prakalpayet || 6\-153||
  
  tadrathaM bhrAmayedyatnAdrAjamArgeNa sarvataH |
  tataH svAshramamAnIya sthApayettatsamIpataH || 6\-154||
  
  mahAshabdaM tataH kuryAttAlatrayasamanvitam |
  tatastuShNIM sthite loke tachChAntimiha dhArayet || 6\-155||
  
  shivaM tu sarvajagataH shivaM gobrAhmaNasya cha |
  shivamastu nR^ipANAM cha tadbhaktAnAM janasya cha || 6\-156||
  
  rAjA vijayamApnoti putrapautraishcha vardhatAm |
  dharmaniShThashcha bhavatu prajAnAM cha hite rataH || 6\-157||
  
  kAlavarShI tu parjanyaH sasyasaMpattiruttamA |
  subhikShAtkShemamApnoti kAryasiddhishcha jAyatAm || 6\-158||
  
  doShAH prayAntu nAshaM cha guNAH sthairyaM bhajantu vaH |
  bahukShIrayutA gAvo hR^iShTapuShTA bhavantu vaH || 6\-159||
  
  evaM shivamahAshAntimuchchArya jagataH kramAt |
  abhivardhya tataH sheShamaishvarIM sArvakAmikIm || 6\-160||
  
  shivamAlAM samAdAya sadAsIparichArikaH |
  phalairbhakShaishcha saMyuktAM gR^ihya pAtrIM niveshayet || 6\-161||
  
  pAtrIM cha dhArayenmUrdhnA soShNIShAM devaputrakaH |
  alaMkR^itaH shuklavAsA dhArmikaH satataM shuchiH || 6\-162||
  
  tatashcha tAM samutkShipya pANinA dhArayedbudhaH |
  prabrUyAdaparashchAtra shivadharmasya bhAjakaH || 6\-163||
  
  toyaM yathA ghaTIsaMsthamajasraM kSharate tathA |
  kSharate sarvalokAnAM tadvadAyuraharnisham || 6\-164||
  
  yadA sarvaM parityajya gantavyamavashairdhruvam |
  tadA na dIyate kasmAtpAtheyArthamidaM dhanam || 6\-165||
  
  kalatraputramitrANi pitA mAtA cha bAndhavAH |
  tiShThanti na mR^itasyArthe paraloke dhanAni cha || 6\-166||
  
  nAsti dharmasamaM mitraM nAsti dharmasamaH sakhA |
  yataH sarvaiH parityaktaM naraM dharmo .anugachChati || 6\-167||
  
  tasmAddharmaM samuddishya yaH sheShAmabhivardhayet |
  samastapApanirmuktaH shivalokaM sa gachChati || 6\-168||
  
  uparyupari vittena yaH sheShAmabhivardhayet |
  tasyeyamuttamA deyA yatashchAnyA na vardhate || 6\-169||
  
  ityevaM madhyamAM sheShAM vardhayedvA kanIyasIm |
  tatasteShAM pradAtavyA sarvashokasya shAntaye || 6\-170||
  
  yenottamA gR^ihItA syAchshivasheShA mahIyasI |
  prApaNIyA gR^ihaM tasya tathaiva shirasA vR^itA || 6\-171||
  
  dhvajachChattravimAnAdyairmahAvAditraniHsvanaiH |
  gR^ihadvAraM tataH prAptamarchayitvA niveshayet || 6\-172||
  
  dadyAdgotrakalatrANAM bhR^ityAnAM svajanasya cha |
  tarpayechchAnatAn##(?)## bhaktyA vAditradhvajavAhakAn || 6\-173||
  
  evamAdIyate bhaktyA yaH shivasyottamA gR^ihe |
  shobhayA rAjamArgeNa tasya dharmaphalaM shR^iNu || 6\-174||
  
  samastapApanirmuktaH samastakulasaMyutaH |
  shivalokamavApnoti sabhR^ityaparichArakaH || 6\-175||
  
  tatra divyairmahAbhogairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
  kalpAnAM krIDate koTimante nirvANamApnuyAt || 6\-176||
  
  rathasya yAtrAM yaH kuryAdityevamupashobhayA |
  bhakShabhojyapradAnaishcha tatphalaM shR^inu yatnataH || 6\-177||
  
  asheShapApanirmuktaH sarvabhR^ityasamanvitaH |
  kulatriMshakamuddhR^itya suhR^idbhiH svajanaiH saha || 6\-178||
  
  sarvakAmayutairdivyaiH svachChandagamanAlayaiH |
  mahAvimAnaiH shrImadbhirdivyastrIparivAritaH || 6\-179||
  
  ichChayA krIDate bhogaiH kalpakoTiM shive pure |
  j~nAnayogaM tataH prApya saMsArAdavamuchyate || 6\-180||
  
  shivasya rathayAtrAyAmupavAsaparaH kShamI |
  purataH pR^iShThato vApi gachChaMstasya phalaM shR^iNu || 6\-181||
  
  asheShapApanirmuktaH shuddhaH shivapuraM gataH |
  mahArathopamairyAnaiH kalpAshItiM pramodate" || 6\-182||
  
  dhvajachChattrapatAkAbhirdIpadarpaNachAmaraiH |
  dhUpairvitAnakalashairupashobhA sahasrashaH || 6\-183||
  
  gR^ihItvA yAti purataH svechChayA vA parechChayA |
  saMparkAtkautukAllAbhAchChivaloke vrajante te || 6\-184||
  
  shivasya rathayAtrAM tu yaH prapashyati bhaktitaH |
  prasa~NgAtkautukAdvApi te .api yAnti shivaM puram || 6\-185||
  
  nAnAyatnAdisheShAnte nAnAprekShaNakAni cha |
  kurvIta rathayAtrAyAM ramate cha vibhUShitA || 6\-186||
  
  te bhogairvividhairdivyaiH shivAsannA gaNeshvarAH |
  krIDanti rudrabhavane kalpAnAM viMshatIrnarAH || 6\-187||
  
  mahatA j~nAnasa~Nghena tasmAchChivarathena cha |
  pR^ithakjIvA mR^itA yAnti shivalokaM na saMshayaH || 6\-188||
  
  shrIparvate mahAkAle vArANasyAM mahAlaye |
  jalpeshvare kurukShetre kedAre maNDaleshvare || 6\-189||
  
  gokarNe bhadrakarNe cha sha~NkukarNe sthaleshvare |
  bhImeshvare suvarNAkShe kAla~njaravane tathA || 6\-190||
  
  evamAdiShu chAnyeShu shivakShetreShu ye mR^itAH |
  jIvAshcharAcharAH sarve shivalokaM vrajanti te || 6\-191||
  
  prayAgaM kAmikaM tIrthamavimuktaM tu naiShThikam |
  shrIparvataM cha vij~neyamihAmutra cha siddhidam || 6\-192||
  
  prasa~NgenApi yaH pashyedanyatra prasthitaH kvachit |
  shrIparvataM mahApuNyaM so .api yAti shivaM puram || 6\-193||
  
  vrajedyaH shivatIrthAni sarvapApaiH pramuchyate |
  pApayuktaH shivaj~nAnaM prApya nirvANamApnuyAt || 6\-194||
  
  tIrthasthAneShu yaH shrAddhaM shivarAtre prayatnataH |
  kalpayitvAnusAreNa kAlasya viShuvasya cha || 6\-195||
  
  tIrthayAtrAgataM shAntaM hAhAbhUtamachetanam |
  kShutpipAsAturaM loke pAMsupAdaM tvarAnvitam || 6\-196||
  
  saMtarpayitvA yatnena mlAnalakShmImivAmbubhiH |
  pAdyAsanapradAnena kastena puruShaH samaH || 6\-197||
  
  ashnanti yAvattatpiNDaM tIrthanirdhUtakalmaShAH |
  tAvadvarShasahasrANi taddAtAste shive pure || 6\-198||
  
  dadyAdyaH shivasattrArthaM mahiShIM supayasvinIm |
  modate sa shive loke yugakoTishataM naraH || 6\-199||
  
  ArtAya shivabhaktAya dadyAdyaH supayasvinIm |
  ajAmekAM supuShTA~NgIM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-200||
  
  yAvattadromasaMkhyAnaM tatprasUtikuleShu cha |
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate || 6\-201||
  
  mR^iduromA~nchitAM kR^iShNAM nivedya gurave naraH |
  romNi romNi suvarNasya dattasya phalamApnuyAt || 6\-202||
  
  gajAshvarathasaMyuktairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
  sAnugaH krIDate bhogaiH kalpakoTiM shive pure || 6\-203||
  
  nivedyAshvataraM puShTamaduShTaM gurave naraH |
  saMgatiM sopakaraNaM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-204||
  
  divyAshvayuktaiH shrImadbhirvimAnaiH sArvakAmikaiH |
  koTiM koTiM cha kalpAnAM tadante syAnmahIpatiH || 6\-205||
  
  api yojanamAtrAya shibikAM parikalpayet |
  guroH shAntasya dAntasya tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-206||
  
  vimAnAnAM sahasreNa sarvakAmayutena cha |
  kalpakoTyayutaM sAgraM bhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-207||
  
  ChAgaM meShaM mayUraM cha kukkuTaM shArikAM shukam |
  bAlakrIDanakAnetAnityAdyAnaparAnapi || 6\-208||
  
  nivedayitvA skandAya tatsAyujyamavApnuyAt |
  bhuktvA tu vipulAnbhogAMstadante syAddvijottamaH || 6\-209||
  
  musalolUkhalAdyAni gR^ihopakaraNAni cha |
  dadyAchChivagR^ihasthebhyastasya pUNyaphalaM shR^iNu || 6\-210||
  
  pratyekaM kalpamekaikaM gR^ihopakaraNairnaraH |
  ante divi vasedbhogaistadante cha gR^ihI bhavet || 6\-211||
  
  kharjUratAlapattrairvA charmaNA vA sukalpitam |
  dattvA koTyAsanaM vR^ittaM shivalokamavApnuyAt || 6\-212||
  
  prAtarnIhAravelAyAM hemante shivayoginAm |
  kR^itvA pratApanAyAgniM shivaloke mahIyate || 6\-213||
  
  sUryAyutaprabhAdIptairvimAnaiH sArvakAmikaiH |
  kalpakoTishataM bhogAnbhuktvA sa tu mahIpatiH || 6\-214||
  
  yaH prAntaraM videshaM vA gachChantaM shivayoginam |
  bhojayIta yathAshaktyA shivaloke mahIyate || 6\-215||
  
  yashChattraM dhArayedgrIShme gachChate shivayogine |
  sa mR^itaH pR^ithivIM kR^itsnAmekachChattrAmavApnuyAt || 6\-216||
  
  yaH samuddharate mArge mAtropakaraNAsanam |
  shivayogapravR^ittasya tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-217||
  
  kalpAyutaM naraH sAgraM bhuktvA bhogA~nChive pure |
  tadante prApnuyAdrAjyaM sarvaishvaryasamanvitam || 6\-218||
  
  abhya~NgodvartanaM snAnamArtasya shivayoginaH |
  kR^itvApnoti mahAbhogAnkalpA~nChivapure naraH || 6\-219||
  
  apanIya samuchChiShTaM bhaktitaH shivayoginAm |
  dashadhenupradAnasya phalamApnoti mAnavaH || 6\-220||
  
  pa~nchagavyasamaM j~neyamuchChiShTaM shivayoginAm |
  tadbhuktvA labhate shuddhiM mahataH pAtakAdapi || 6\-221||
  
  nArI cha bhuktvA satputraM kulAdhAraM guNAnvitam |
  rAjyayogyaM dhanADhyaM cha prApnuyAddharmatatparam || 6\-222||
  
  yashcha yAM shivayaj~nAya gR^ihasthaH parikalpayet |
  shivabhakto .asya mahataH paramaM phalamApnuyAt || 6\-223||
  
  shivomAM cha prayatnena bhaktyAbdaM yo .anupAlayet |
  gavAM lakShapradAnasya saMpUrNaM phalamApnuyAt || 6\-224||
  
  prAtaH pradadyAtsaghR^itaM sukR^itaM bAlapiNDakam |
  dUrvAM cha bAlavatsAnAM##(?)## tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-225||
  
  yAvattadbAlavatsAnAM pAnAhAraM prakalpayet |
  tAvadaShTAyutAnpUrvairbhogAnbhu~Nkte shive pure || 6\-226||
  
  vidhavAnAthavR^iddhAnAM pradadyAdyaH prajIvanam |
  AbhUtassaMplavaM yAvachChivaloke mahIyate || 6\-227||
  
  dadyAdyaH sarvajantUnAmAhAramanuyatnataH |
  triH pR^ithvIM ratnasaMpUrNAM yaddattvA tatphalaM labhet || 6\-228||
  
  vinayavratadAnAni yAni siddhAni lokataH |
  tAni tenaiva vidhinA shivamantreNa kalpayet || 6\-229||
  
  nivedayIta rudrAya rudrANyAH ShaNmukhasya cha |
  prApnuyAdvipulAnbhogAndivyA~nChivapure naraH || 6\-230||
  
  punaryaH kartarIM dadyAtkeshakleshApanuttaye |
  sarvakleshavinirmuktaH shivaloke sukhI bhavet || 6\-231||
  
  nAsikAshodhanaM dadyAtsaMdaMshaM shivayogine |
  varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-232||
  
  nakhachChedanakaM dattvA shivaloke mahIyate |
  varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-233||
  
  dattvA~njanashalAkAM vA lohAdyAM shivayogine |
  bhogA~nChivapure prApya j~nAnachakShuravApnuyAt || 6\-234||
  
  karNashodhanakaM dattvA lohAdyaM shivayogine |
  varShakoTiM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-235||
  
  dadyAdyaH shivabhaktAya sUchIM kaupInashodhanIm |
  varShalakShaM sa lakShArdhaM shivaloke mahIyate || 6\-236||
  
  nivedya shivayogibhyaH sUchikaM sUtrasaMyutam |
  varShalakShaM mahAbhogaiH krIDate sa shive pure || 6\-237||
  
  dadyAdyaH shivayogibhyaH sukR^itAM patravedhanIm |
  varShalakShaM mahAbhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-238||
  
  dadyAdyaH pustakAdInAM sarvakAryArthakartR^ikAm |
  pa~nchalakShaM mahAbhogairmodate sa shive pure || 6\-239||
  
  shamIndhanatR^iNAdInAM dadyAttachChedanaM cha yaH |
  krIDate sa shive loke varShalakShachatuShTayam || 6\-240||
  
  shivAshramopabhogAya lohopakaraNaM mahat |
  yaH pradadyAgkuThArAdyaM tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-241||
  
  yAvattatphalasaMkhyAnaM lohopakaraNe bhavet |
  tAvanti varShalakShANi shivaloke mahIyate || 6\-242||
  
  shivAyatanavittAnAM rakShArthaM yaH prayachChati |
  dhanuHkhaDgAyudhAdIni tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-243||
  
  ekaikasminparij~neyamAyudhe chApi vai phalam |
  varShakoTyaShTakaM bhogaiH shivaloke mahIyate || 6\-244||
  
  yaH svAtmabhogabhR^ityarthaM kusumAni nivedayet |
  shivAya gurave vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-245||
  
  yAvadanyo.anyasaMbandhAstasyAMshAH parikIrtitAH |
  varShalakShaM sa tAvachcha shivaloke pramodate || 6\-246||
  
  naShTApahR^itamanviShya punarvittaM nivedayet |
  shivAtmakaM shivAyaiva tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-247 ||
  
  yAvachChivAya tadvittaM prA~Nnivedya phalaM smR^itam |
  naShTamAnIya tadbhUyaH puNyaM shataguNaM labhet || 6\-248||
  
  devadravyaM hR^itaM naShTamanveShyamapi yatnataH |
  na prApnoti tadA tasya prApnuyAddviguNaM phalam || 6\-249||
  
  tAmrakumbhakaTAhAdyaM yaH shivAya nivedayet |
  shivAtmakaM shivAyaiva tasya puNyaphalaM shR^iNu || 6\-250||
  
  yAvachChivAya tadvittaM prA~Nnivedya phalaM smR^itam |
  naShTamAnIya tadbhUyaH puNyaM shataguNaM labhet || 6\-251||
  
  snAnasattropabhogAya tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  yAvattatphalasaMkhyAnaM tAmropakaraNe sthitam || 6\-252||
  
  pale pale varShakoTiM modate sa shive pure |
  yaH pattrapuShpavastUnAM dadyAdAdhArabhAjanam || 6\-253||
  
  tadvastudAturyatpuNyaM tatpuNyaM sakalaM bhavet |
  dattvopakaraNaM kiMchidapi yo vittamarthinAm || 6\-254||
  
  yadvastu kurute tena tatpradAnaphalaM labhet |
  yaH shauchapItavastrANi kShArAdyaiH shivayoginAm || 6\-255||
  
  sa pApamalanirmuktaH shivalokamavApnuyAt |
  yaH puShpapaTTasaMyuktaM paTagarbhaM cha kambalam || 6\-256||
  
  pradadyAchChivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
  teShAM cha vastratantUnAM yAvatsaMkhyA vidhIyate || 6\-257||
  
  tAvadvarShasahasrANi bhogAnbhu~Nkte shive pure |
  shlakShNavastrANi shuklAni dadyAdyaH shivayogine || 6\-258||
  
  chitravastrANi tadbhaktyA tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  yAvattatsUkShmavastrANAM tantusaMkhyA vidhIyate || 6\-259||
  
  tAvadyugAni saMbhogaiH shivaloke mahIyate |
  sha~NkhapAtraM tu vistIrNaM bhANDaM vApi sushobhanam || 6\-260||
  
  pradadyAchChivayogibhyastasya puNyaphalaM shR^iNu |
  divyaM vimAnamArUDhaH sarvakAmasamanvitam || 6\-261||
  
  kalpakoTyayutaM sAgraM shivaloke mahIyate |
  shuktyAdIni cha pAtrANi shobhanAnyamalAni cha || 6\-262||
  
  nivedya shivayogibhyaH sha~NkhArdhena phalaM labhet |
  sphATikAnAM cha pAtrANAM sha~NkhatulyaphalaM smR^itam || 6\-263||
  
  shailajAnAM tadardhena pAtrANAM cha tadardhakam |
  tAlakharjUrapAtrANAM vaMshajAnAM nivedane || 6\-264||
  
  anyeShAmevamAdInAM puNyaM vArkShyArdhasaMmitam |
  vaMshajArdhasamaM puNyaM phalapAtranivedane || 6\-265||
  
  nAnAparNapuTANAM cha sArANAM vA phalArdhakam |
  yastAmrakAMsyapAtrANi shovhanAnyamalAni cha || 6\-266||
  
  snAnabhojanapAnArthaM dadyAdyaH shivayogine |
  tAmrAM kAMsIM trilohIM vA yaH pradadyAttripAdikAm || 6\-267||
  
  bhojane bhojanAdhAraM gurave tatphalaM shR^iNu |
  yAvattatpalasaMkhyAnaM tripAdyA bhojaneShu cha || 6\-268||
  
  tAvadyugasahasrANi bhogAnbhu~Nkte shive pure |
  lohaM tripAdikaM dattvA satkR^itvA shivayogine || 6\-269||
  
  dashakalpAnmahAbhogairnaraH shivapure vaset |
  yaH pradadyAttriviShTambhaM bhikShApAtrasamAshrayam || 6\-270||
  
  vaMshajaM dArujaM vApi tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  divyastrIbhogasaMpanno vimAne mahati sthitaH || 6\-271||
  
  chaturyugasahasraM tu bhogAnbhu~Nkte shive pure |
  bhikShApAtramukhAchChAdamvastraparNAdikalpitam || 6\-272||
  
  dattvA shivapure bhogAnkalpamekaM vasennaraH |
  saMshrayaM yaH pradadyAchcha bhikShApAtre kamaNDalau || 6\-273||
  
  kalpitaM vastrasUtrAdyaistasya puNyaphalaM shR^iNu |
  tadvastrapUtatantUnAM saMkhyA yAvadvidhIyate || 6\-274||
  
  tAvadvarShasahasrANi rudraloke mahIyate |
  sUtravalkalavAlairvA shikyabhANDasamAshrayam || 6\-275||
  
  yaH kR^itvA dAmanIyoktraM pragrahaM rajjumeva vA |
  evamAdIni chAnyAni vastUni vinivedayet || 6\-276||
  
  shivagoShThopayogArthaM tasya puNyaphalaM shR^iNu |
  yAvattadrajjusaMkhyAnaM pradadyAchChivagokule || 6\-277||
  
  tAvachchaturyugaM dehI shivaloke mahIyate |
  yathA yathA priyaM vastraM shobhanaM cha yathA yathA || 6\-278 ||
  
  tathA tathA mahApuNyaM taddAnAduttarottaram |
  yaH panthAnaM dishetpR^iShTaM praNaShTaM cha gavAdikaM || 6\-279||
  
  sa godAnasamaM puNyaM praj~nAsaukhyaM cha vindati |
  kR^itvopakAramArtAnAM svargaM yAti na saMshayaH || 6\-280||
  
  api kaNTakamuddhR^itya kimutAnyaM mahAguNam##(?)## |
  annapAnauShadhInAM cha yaH pradAtAramuddishet || 6\-281||
  
  ArtAnAM tasya vij~neyaM dAtustatsadR^ishaM phalam |
  shivAya tasya saMruddhaM karma tiShThati yadvinA || 6\-282||
  
  tadalpamapi yaj~nA~NgaM dattvA yaj~naphalaM labhet |
  api kAshakushaM sUtraM gomayaM samidindhanam || 6\-283||
  
  shivayaj~nopayogArthaM pravakShyAmi samAsataH |
  sarveShAM shivabhaktAnAM dadyAdyatkiMchidAdarAt |
  dattvA yaj~naphalaM vidyAtkimu tadvastudAnataH || 6\-284||
  
   || iti shivopaniShadi phalopakaraNapradAnAdhyAyaH ShaShThaH ||
  
  atha svargApavargArthe pravakShyAmi samAsataH |
  sarveShAM shivabhaktAnAM shivAchAramanuttamam || 7\-1||
  
  shivaH shivAya bhUtAnAM yasmAddAnaM prayachChati |
  gurumUrtiH sthitastasmAtpUjayetsatataM gurum || 7\-2||
  
  nAlakShaNe yathA li~Nge sAMnidhyaM kalpayechChivaH |
  alpAgame gurau tadvatsAMnidhyaM na prakalpayet || 7\-3||
  
  shivaj~nAnArthatattvaj~naH prasannamanasaM gurum |
  shivaH shivaM samAsthAya j~nAnaM vakti na hItaraH || 7\-4||
  
  guruM cha shivavadbhaktyA namaskAreNa pUjayet |
  kR^itA~njalistrisaMdhyaM cha bhUmivinyastamastakaH || 7\-5||
  
  na viviktamanAchAntam##(?)## cha~NkramantaM tathAkulam |
  samAdhisthaM vrajantaM cha namaskuryAdguruM budhaH || 7\-6||
  
  vyAkhyAne tatsamAptau cha saMprashne snAnabhojane |
  bhuktvA cha shayane svapne namaskuryAtsadA gurum || 7\-7||
  
  grAmAntaramabhiprepsurguroH kuryAtpradakShiNam |
  sArvA~NgikapraNAmaM cha punaH kuryAttadAgataH || 7\-8||
  
  parvotsaveShu sarveShu dadyAdgandhapavitrakam |
  shivaj~nAnasya chArambhe pravAsagamanAgatau || 7\-9||
  
  shivadharmavratArambhe tatsamAptau cha kalpayet |
  prasAdanAya kupito vijitya cha ripuM tathA || 7\-10||
  
  puNyAhe grahashAntau cha dIkShAyAM cha sadakShiNam |
  AvArya padasaMprAptau pavitre chopavigrahe || 7\-11||
  
  upAnachChattrashayanaM vastramAsanabhUShaNam |
  pAtradaNDAkShasUtraM vA gurusaktaM na dhArayet || 7\-12||
  
  hAsyaniShThIvanAsphoTamuchchabhAShyavijR^imbhaNam |
  pAdaprasAraNaM gatiM na kuryAdgurusaMnidhau || 7\-13||
  
  hInAnnapAnavastraH syAnnIchashayyAsano guroH |
  na yatheShTashcha saMtiShThetkalahaM cha vivarjayet || 7\-14||
  
  prativAte .anuvAte vA na tiShThedguruNA saha |
  asaMshraye cha satataM na kiMchitkIrtayedguroH || 7\-15||
  
  anyAsakto na bhu~njAno na tiShThannaparA~NmukhaH |
  na shayano na chAsInaH saMbhAsyedguruNA saha || 7\-16||
  
  dR^iShTvaiva gurumAyAntamuttiShTheddUratastvaram |
  anuj~nAtashcha guruNA saMvishechchAnupR^iShThataH || 7\-17||
  
  na kaNThaM prAvR^itaM kuryAnna cha tatrAvasaktikAm |
  na pAdadhAvanasnAnaM yatra pashyedguruH sthitaH || 7\-18||
  
  na dantadhAvanAbhya~NgamAyAmodvartanakriyAH |
  utsargaparidhAnaM cha guroH kurvIta pashyataH || 7\-19||
  
  gururyadarpayetkiMchidgR^ihAsannaM tada~njalau |
  pAtre vA purataH shiShyastadvaktramabhivIkShayan || 7\-20||
  
  yadarpayedguruH kiMchi tannamraH purataH sthitaH |
  pANidvayena gR^ihNIyatsthApayettachcha susthitam || 7\-21||
  
  na guroH kIrtayennAma paro.akShamapi kevalam |
  samAnasaMj~namanyaM vA nAhvayIta tadAkhyayA || 7\-22||
  
  svagurustadgurushchaiva yadi syAtAM samaM kvachit |
  gurorgurustayoH pUjyaH svagurushcha tadAj~nayA || 7\-23||
  
  anivedya na bhu~njIta bhuktvA chAsya nivedayet |
  nAvij~nApya guruM gachChedbahiH kAryeNa kenachit || 7\-24||
  
  gurvAj~nayA karma kR^itvA tatsamAptau nivedayet |
  kR^itvA cha naityakaM sarvamadhIyItAj~nayA guroH || 7\-25||
  
  mR^idbhasmagomayajalaM pattrapuShpendhanaM samit |
  paryAptamaShTakaM hyetadgurvarthaM tu samAharet || 7\-26||
  
  bhaiShajyAhArapAtrANi vastrashayyAsanaM guroH |
  Anayetsarvayatnena prArthayitvA dhaneshvarAn || 7\-27||
  
  gurorna khaNDayedAj~nAmapi prANAnparityajet |
  kR^itvAj~nAM prApnuyAnmuktiM la~NghayannarakaM vrajet || 7\-28||
  
  paryaTetpR^ithivIM kR^itsnAM sashailavanakAnanAm |
  gurubhaiShajyasiddhyarthamapi gachChedrasAtalam || 7\-29||
  
  yadAdishedguruH kiMchittatkuryAdavichArataH |
  amImAMsyA hi guravaH sarvakAryeShu sarvathA || 7\-30||
  
  notthApayetsukhAsInaM shayAnaM na prabodhayet |
  AsIno gurumAsInamabhigachChetpratiShThitam || 7\-31||
  
  pathi prayAntaM yAntaM cha yatnAdvishramayedgurum |
  kShitpipAsAturaM snAtaM j~nAtvA shaktaM cha bhojayet || 7\-32||
  
  abhya~NgodvartanaM snAnaM bhojanaShThIvamArjanam |
  gAtrasaMvAhanaM rAtrau pAdAbhya~NgaM cha yatnataH || 7\-33||
  
  prAtaH prasAdhanaM dattvA kAryaM saMmArjanA~njanam |
  nAnApuShpaprakaraNaM shrImadvyAkhyAnamaNDape || 7\-34||
  
  sthApyAsanaM guroH pUjyaM shivaj~nAnasya pustakam |
  tatra tiShThetpratIkShaMstadgurorAgamanaM kramAt || 7\-35||
  
  gurornindApavAdaM cha shrutvA karNau pidhApayet |
  anyatra chaiva sarpettu nigR^ihNIyAdupAyataH || 7\-36||
  
  na gurorapriyaM kuryAtpIDitastArito .api vA |
  nochchArayechcha tadvAkyamuchchArya narakaM vrajet || 7\-37||
  
  gurureva pitA mAtA gurureva paraH shivaH |
  yasyaiva nishchito bhAvastasya muktirna dUrataH || 7\-38||
  
  AhArAchAradharmANAM yatkuryAdgururIshvaraH |
  tathaiva chAnukurvIta nAnuyu~njIta kAraNam || 7\-39||
  
  yaj~nastapAMsi niyamAttAni vai vividhAni cha |
  guruvAkye tu sarvANi saMpadyante na saMshayaH || 7\-40||
  
  aj~nAnapa~NkanirmagnaM yaH samuddharate janam |
  shivaj~nAnAtmahastena kastaM na pratipUjayet || 7\-41||
  
  iti yaH pUjayennityaM gurumUrtisthamIshvaram |
  sarvapApavinirmuktaH prApnoti paramaM padam || 7\-42||
  
  snAtvAmbhasA bhasmanA vA shuklavastropavItavAn |
  dUrvAgarbhasthitaM puShpaM guruH shirasi dhArayet || 7\-43||
  
  rochanAlabhanaM kuryAddhUyayedAtmanastanum |
  a~NgulIyAkShasUtraM cha karNamAtre cha dhArayet || 7\-44||
  
  gururevaMvidhaH shrImAnnityaM tiShThetsamAhitaH |
  yasmAjj~nAnopadeshArthaM gururAste sadAshivaH || 7\-45||
  
  dhArayetpAduke nityaM mR^iduvarmaprakalpite |
  pragR^ihya daNDaM ChattraM vA paryaTedAshramAdbahiH || 7\-46||
  
  na bhUmau vinyasetpAdamantardhAnaM vinA guruH |
  kushapAdakamAkramya tarpaNArthaM prakalpayet || 7\-47||
  
  pAdasthAnAni pattrAdyaiH kR^itvA devagR^ihaM vishet |
  pAtrAstaritapAdashcha##(?)## nityaM bhu~njIta vAgyataH || 7\-48||
  
  na pAdau dhAvayetkAMsye lohe vA parikalpite |
  shauchayettR^iNagarbhAyAM dvitIyAyAM tathAchamet || 7\-49||
  
  na raktamulbaNaM vastraM dhArayetkusumAni cha |
  na bahirgandhamAlyAni vAsAMsi malinAni cha || 7\-50||
  
  keshAsthIni kapAlAni kArpAsAsthituShANi cha |
  amedhyA~NgArabhasmAni nAdhitiShThedrajAMsi cha || 7\-51||
  
  na cha loShTaM vimR^idnIyAnna cha ChindyAnnakhaistR^iNam |
  na pattrapuShpamUlyAni vaMshama~NgalakAShThitAm || 7\-52||
  
  evamAdIni chAnyAni pANibhyAM na cha mardayet |
  na dantakhAdanaM kuryAdromANyutpATayenna cha || 7\-53||
  
  na padbhyAmullikhedbhUmiM loShTakAShThaiH kareNa vA |
  na nakhAMshcha nakhairvidhyAnna kaNDUyennakhaistanum || 7\-54||
  
  muhurmuhuH shiraH shmashru na spR^ishetkarajairbudhaH |
  na likShAkarShaNaM kuryAdAtmano vA parasya vA || 7\-55||
  
  sauvarNyaraupyatAmraishcha shR^i~NgadantashalAkayA |
  dehakaNDUyanaM kAryaM vaMshakAShThIkavIraNaiH##(?)## || 7\-56||
  
  na vichittaM prakurvIta dishashchaivAvalokayan |
  na shokArtashcha saMtiShTheddhUtvA pANau kapolakam || 7\-57||
  
  na pANipAdavAkchakShuH\- shrotrashishnagudodaraiH |
  chApalAni na kurvIta sa sarvArthamavApnuyAt || 7\-58||
  
  na kuryAtkenachidvairamadhruve jIvite sati |
  lokakautUhalaM pApaM saMdhyAM cha parivarjayet || 7\-59||
  
  na kudvAreNa veshmAni nagaraM grAmamAvishet |
  na divA prAvR^itashirA rAtrau prAvR^itya paryaTet || 7\-60||
  
  nAtibhramaNashIlaH syAnna vishechcha gR^ihAdgR^iham |
  na chAj~nAnamadhIyIta shivaj~nAnaM samabhyaset || 7\-61||
  
  shivaj~nAnaM paraM brahma tadArabhya na saMtyajet |
  brahmAsAdhya cha yo gachChedbrahmahA sa prakIrtitaH || 7\-62||
  
  kR^itA~njaliH sthitaH shiShyo laghuvastramuda~NmukhaH |
  shivamantraM samuchchArya prA~Nmukho .adhyApayedguruH || 7\-63||
  
  nAgadantAdisaMbhUtaM chaturashraM sushobhanam |
  hemaratnachitaM vApi gurorAsanamuttamam || 7\-64||
  
  na shushrUShArthakAmAshcha na cha dharmaH pradR^ishyate |
  na bhaktirna yashaH krauryaM na tamadhyApayedguruH || 7\-65||
  
  devAgnigurugoShThIShu vyAkhyAdhyayanasaMsadi |
  prashne vAde .anR^ite .ashauche dakShiNaM bAhumuddharet || 7\-66||
  
  vashe satatanamraH syAtsaMhR^ityA~NgAni kUrmavat |
  tatsaMmukhaM cha nirgachChennamaskArapurassaraH || 7\-67||
  
  devAgniguruviprANAM na vrajedantareNa tu |
  nArpayenna cha gR^ihNIyAtkiMchidvastu tadantarA || 7\-68||
  
  na mukhena dhamedagniM nAdhaHkuryAnna la~Nghayet |
  na kShipedashuchiM vahnau na cha pAdau pratApayet || 7\-69||
  
  tR^iNakAShThAdigahane jantubhishcha samAkule |
  sthAne na dIpayedagniM dIptaM chApi tataH kShipet || 7\-70||
  
  agniM yugapadAnIya dhArayeta prayatnataH |
  jvalantaM na pradIpaM cha svayaM nirvApayedbudhaH || 7\-71||
  
  shivavratadharaM dR^iShTvA samutthAya sadA drutam |
  shivo .ayamiti saMkalpya harShitaH praNamettataH || 7\-72||
  
  bhogAndadAti vipulAnli~Nge saMpUjitaH shivaH |
  agnau cha vividhAM siddhiM gurau muktiM prayachChati || 7\-73||
  
  mokShArthaM pUjayettasmAdgurumUrtisthamIshvaram |
  gurubhaktyA labhejj~nAnaM j~nAnAnmuktimavApnuyAt || 7\-74||
  
  sarvaparvasu yatnena hyeShu saMpUjayechChivam |
  kuryAdAyatane shobhAM gurusthAneShu sarvataH || 7\-75||
  
  naradvayochChrite pIThe sarvashobhAsamanvite |
  saMsthApya maNijaM li~NgaM sthAne kuryAjjagaddhitam || 7\-76||
  
  annapAnavisheShaishcha naivedyamupakalpayet |
  bhojayedvratinashchAtra svaguruM cha visheShataH || 7\-77||
  
  pUjayechcha shivaj~nAnaM vAchayIta cha parvasu |
  darshayechChivabhaktebhyaH satpUjAM parikalpitAm || 7\-78||
  
  priyaM brUyAtsadA tebhyaH pradeyaM chApi shaktitaH |
  evaM kR^ite visheSheNa prasIdati maheshvaraH || 7\-79||
  
  ChinnaM bhinnaM mR^itaM naShTaM vardhate nAsti kevalam |
  ityAdyAnna vadechChabdAnsAkShAdbrUyAttu ma~Ngalam || 7\-80||
  
  adhenuM dhenumityeva brUyAdbhadramabhadrakam |
  kapAlaM cha bhagAlaM syAtparamaM ma~NgalaM vadet || 7\-81||
  
  aindraM dhanurmaNidhanurdAhakAShThAdi chandanam |
  svaryAtaM cha mR^itaM brUyAchChivIbhUtaM cha yoginam || 7\-82||
  
  dvidhAbhUtaM vadechChinnaM bhinnaM cha bahudhA sthitam |
  naShTamanveShaNIyaM cha riktaM pUrNAbhivardhitam || 7\-83||
  
  nAstIti shobhanaM sarvamAdyama~NgAbhivardhanam |
  siddhimadbrUhi gachChantaM suptaM brUyAtpravardhitam || 7\-84||
  
  na mlechChamUrkhapatitaiH krUraiH saMtApavedibhiH |
  durjanairavaliptaishcha kShudraiH saha na saMvadet || 7\-85||
  
  nAdhArmikanR^ipAkrAnte na daMshamashakAvR^ite |
  nAtishItajalAkIrNe deshe rogaprade vaset || 7\-86||
  
  nAsanaM shayanaM pAnaM namaskArAbhivAdanam |
  sopAnatkaH prakurvIta shivapustakavAchanam || 7\-87||
  
  AchAryaM daivataM tIrthamuddhUtodaM mR^idaM dadhi |
  vaTamashvatthakapilAM dIkShitodadhisaMgamam || 7\-88||
  
  yAni chaiShAM prakArANi ma~NgalAnIha kAnichit |
  shivAyeti namaskR^itvA proktametatpradakShiNam || 7\-89||
  
  upAnachChattravastrANi pavitraM karakaM srajam |
  AsanaM shayanaM pAnaM dhR^itamanyairna dhArayet || 7\-90||
  
  pAlAshamAsanaM shayyAM pAduke dantadhAvanam |
  varjayechchApi niryAsaM raktaM na tu samudbhavam || 7\-91||
  
  saMdhyAmupAsya kurvIta nityaM dehaprasAdhanam |
  spR^ishedvandechcha kapilAM pradadyAchcha gavAM hitam || 7\-92||
  
  yaH pradadyAdgavAM samyakphalAni cha visheShataH |
  kShetramuddAmayechchApi tasya puNyaphalaM shR^iNu || 7\-93||
  
  yAvattatpattrakusuma\- kandamUlaphalAni cha |
  tAvadvarShasahasrANi shivaloke mahIyate || 7\-94||
  
  kR^isharogArtavR^i                    

Related Content