logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Samba Sadashiva Akshharamala


Please send your corrections


shri sAMba sadAshiva akshharamAlAstavaH

sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva | sAMba sadAshiva sAMba shiva || adbhutavigraha amarAdhIshvara agaNita guNagaNa amR^ita shiva - hara - sAMba AnandAmR^ita Ashritarakshhaka AtmAnanda mahesha shiva - hara - sAMba indukalAdara indrAdipriya sundararUpa suresha shiva - hara - sAMba Isha suresha mahesha janapriya keshava sevita kIrti shiva - hara - sAMba uragAdipriya uragavibhUshhaNa narakavinAsha natesha shiva - hara - sAMba UrjitadAna vanAsha parAtpara ArjitapApavinAsha shiva - hara - sAMba R^igvedashruti mauli vibhUshhaNa ravi chandrAgnitrinetra shiva - hara - sAMba R^IpanAmAdi prapaJNchavilakshhaNa tApanivAraNa tatva shiva - hara - sAMba L^illisvarUpa sahasrakarottama vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba L^ItAdhIshvara rUpapriya hara vedAntapriya vedya shiva - hara - sAMba ekAneka svarUpa sadAshiva bhogAdipriya pUrNa shiva - hara - sAMba aishvaryAshraya chinmaya chidghana sachchidAnanda suresha shiva - hara - sAMba oN^kArapriya uragavibhUshhaNa hrI.nN^kArapriya Isha shiva - hara - sAMba aurasalAlita antakanAshana gaurisameta girIsha shiva - hara - sAMba aMbaravAsa chidaMbara nAyaka tuMburu nArada sevya shiva - hara - sAMba AhArapriya ashhta digIshvara yogihR^idi priyavAsa shiva - hara - sAMba kamalApUjita kailAsapriya karuNAsAgara kAshi shiva - hara - sAMba khaDgashUla mR^iga TaN^kadhanurdhara vikramarUpa vishvesha shiva - hara - sAMba ga.ngA girisuta vallabha shaN^kara gaNahita sarvajanesha shiva - hara - sAMba ghAtakabha.njana pAtakanAshana dInajanapriya dIpti shiva - hara - sAMba N^AntAsvarUpAnanda janAshraya vedasvarUpa vedya shiva - hara - sAMba chaNDavinAshana sakalajanapriya maNDalAdhIsha mahesha shiva - hara - sAMba chhatrakirITa sukuNDala shobhita putrapriya bhuvanesha shiva - hara - sAMba janmajarA mR^ityAdi vinAshana kalmashharahita kAshi shiva - hara - sAMba jhaN^kArapriya bhR^i.ngiriTapriya oN^kAreshvara vishvesha shiva - hara - sAMba JNAnAJNAna vinAshana nirmala dInajanapriya dIpti shiva - hara - sAMba TaN^kasvarUpa sahasrakarottama vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba ThakkAdyAyudha sevita suragaNa lAvaNyAmR^ita lasita shiva - hara - sAMba DaMbhavinAshana DiNDimabhUshhaNa aMbaravAsa chideka shiva - hara - sAMba Dha.nDha.nDamaruka dharaNInishchala Dhu.nDhivinAyakka sevya shiva - hara - sAMba NANAmaNigaNa bhUshhaNanirguNa natajanapUta sanAtha shiva - hara - sAMba tatvamasyAdi vAkyArtha svarUpa nityasvarUpa nijesha shiva - hara - sAMba sthAvaraja.ngama bhuvanavilakshhaNa tApanivAraNa tatva shiva - hara - sAMba dantivinAshana daLitamanobhava chandana lepita charaNa shiva - hara - sAMba dharaNIdharashubha dhavaLavibhAsita dhanadAdipriya dAna shiva - hara - sAMba naLinavilochana naTanamanohara aLiulabhUshhaNa amR^ita shiva - hara - sAMba pArvatinAyaka pannagabhUshhaNa paramAnanda paresha shiva - hara - shAMba phAlavilochana bhAnukoTiprabha hAlAhaladhara amR^ita shiva - hara - sAMba bandhavimochana bR^ihatIpAvana skandAdipriya kanaka shiva - hara - sAMba bhasmavilepana bhavabhayamochana vismayarUpa vishvesha shiva - hara - sAMba manmathanAshana madhurAnAyaka mandaraparvatavAsa shiva - hara - sAMba yatijana hR^idayAdhinivAsa vidhivishhNvAdi suresha shiva - hara - sAMba laN^kAdhIshvara suragaNa sevita lAvaNyAmR^ita lasita shiva - hara - sAMba varadAbhayakara vAsukibhUshhaNa vanamAlAdi vibhUshha shiva - hara - sAMba shAnti svarUpAtipriya sundara vAgIshvara varadesha shiva - hara - sAMba shhaNmukhajanaka surendramunipriya shhADguNyAdi sameta shiva - hara - sAMba saMsArArNava nAshana shAshvata sAdhujana priyavAsa shiva - hara - sAMba harapurushhottama advaitAmR^ita muraripusevya mR^idesha shiva - hara - sAMba lALita bhaktajanesha nijeshvara kALinaTeshvara kAma shiva - hara - sAMba kshhararUpAbhi priyAnvita sundara sAkshhAt.h svAminnaMbA sameta shiva - hara - sAMba sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva sAMba shiva

Related Content

সদাশিৱাষ্টকম - Sadashivashtakam

সদাশিৱ মহেন্দ্র স্তুতিঃ - Sadashiva Mahendra Stutih

সদাশিৱ পঞ্চরত্নম - Sadashiva Pancharatnam

Sadashiva Ashtakam

Shambhu Stotra