logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunakechcharam


7.99 thirun^AkEchcharam
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

1006 piRaiyaNi vANu thalALumai

yALavaL pEzkaNikka
n^iRaiyaNi n^enychanuN^ kan^Ila

mAlviTam uNTathennE
kuRaiyaNi kullaimul laiaLain^

thukuLir mAthavimER
chiRaiyaNi vaNTukaL chErthiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.1
1007 arun^thava mAmuni varkkaru

LAkiyOr AlathankIz
irun^thaRa mEpuri thaRkiyal

pAkiya thennaikolAN^
kurun^thaya lEkura vammara

vinneyi RERRarumpach
cherun^thichem ponmala run^thiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.2
1008 pAlana thAruyir mERpari

yAthu pakaiththezun^tha
kAlanai vITuvith thukkaruth

thAkkiya thennaikolAN^
kOla malarkkuva Laikkazu

n^Irvayal chUzkiTaN^kiR
chEloTu vALaikaL pAythiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.3
1009 kunRa malaikkuma rikoTi

yEriTai yALveruva
venRi mathakari yinnuri

pOrththathu mennaikolAm
munRil iLaN^kamu kinmuthu

pALai mathuvaLain^thu
thenRal pukun^thula vun^thiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.4
1010 araiviri kOvaNath thOTara

vArththoru n^AnmaRain^Ul
uraiperu kavvuraith thanRu

ukan^tharuL cheythathennE
varaitharu mAmaNi yumvaraich

chan^thaki lOTumun^thith
thiraiporu thaNpaza naththiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.5
1011 thaN^kiya mAthavath thinRazal

vELviyi ninRezun^tha
chiN^kamum n^ILpuli yunychezu

mAlkari yOTalaRap
poN^kiya pOrpurin^ thupiLan^

thIruri pOrththathennE
cheN^kayal pAykaza niththiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.6
1012 n^inRavim mAthavath thaiyozip

pAnchen RaNain^thumikap
poN^kiya pUN^kaNai vELpoTi

yAka viziththalennE
paN^kaya mAmalar mEnmathu

vuNTuvaN thEnmuralach
cheN^kayal pAyvayal chUzthiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.7
1013 variyara n^ANa thAkamA

mEru villathAka
ariyana muppuraN^ kaLLavai

yAraza lUTTalennE
viritharu mallikai yummalarch

chaNpaka mummaLain^thu
thiritharu vaNTupaN cheythiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.8
1014 aN^kiyal yOkuthan naiyazip

pAnchen RaNain^thumikap
poN^kiya pUN^kaNai vELpoTi

yAka viziththalennE
paN^kaya mAmalar mElmathu

vuNTupaN vaNTaRaiyach
cheN^kayal n^inRuka Lun^thiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.9
1015 kuNTaraik kURaiyin Riththiri

yunychamaN chAkkiyappEy
miNTaraik kaNTathan maivira

vAkiya thennaikolO
thoNTiraith thuvaNaN^ kiththozil

pUNTaTi yArparavun^
theNTiraith thaNvayal chUzthiru

n^AkEch charaththAnE.

7.99.10
1016 koN^kaNai vaNTaraR Rakkuyi

lummayi lumpayilun^
theN^kaNai pUmpozil chUzthiru

n^AkEch charaththAnai
vaN^kam malikaTal chUzvayal

n^AvalA rUranchonna
paN^kamil pATalval lAravar

thamvinai paRRaRumE.

7.99.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - cheNpakAraNiyEchuvarar,
thEviyAr - kunRamulaiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ਸ਼੍ਰਿਇ ਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਹ੍ਟਕਂ - Kaalabhairavaashtakam

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram