logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunannilaththupperunkoyil


7.98 thirun^annilaththupperuN^kOyil
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

995 thaNNiyal vemmaiyi nAnRalai

yiRkaTai thORumpali
paNNiyal menmozi yAriTak

koNTuzal paNTaraN^kan
puNNiya n^AnmaRai yOrmuRai

yAlaTi pORRichaippa
n^aNNiya n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.1
996 valaN^kiLar mAthavany cheymalai

maN^kaiyOr paN^kinanAych
chalaN^kiLar kaN^kaithaN^ kachchaTai

yonRiTai yEthariththAn
palaN^kiLar paimpozil thaNpani

veNmathi yaiththaTava
n^alaN^kiLar n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.2
997 kachchiya ninkarup pUrvirup

pankaru thikkachivAr
uchchiyan pichchaiyuN Niyula

kaN^kaLel lAmuTaiyAn
n^ochchiyam pachchilai yAnn^urai

thIrpuna lARRozuvAr
n^achchiya n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.3
998 pATiya n^AnmaRai yAnpaTu

palpiNak kATaraN^kA
ATiya mAn^aTath thAnaTi

pORRiyen RanpinarAych
chUTiya cheN^kaiyi nArpala

thOththiram vAyththacholli
n^ATiya n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.4
999 pilan^tharu vAyino Tuperi

thumvali mikkuTaiya
chalan^tharan Akam irupiLa

vAkkiya chakkaramun
n^ilan^tharu mAmakaL kOnn^eTu

mARkaruL cheythapirAn
n^alan^tharu n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.5
1000 veNpoTi mEniyi nAnkaru

n^Ila maNimiTaRRAn
peNpaTi chenychaTai yAnpira

manchiram pITaziththAn
paNpuTai n^AnmaRai yOrpayin

REththippal kAlvaNaN^kum
n^aNpuTai n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.6
1001 thoTaimali konRaithun RunychaTai

yanchuTar veNmazuvAT
paTaimali kaiyanmey yiRpakaT

TIrurip pOrvaiyinAn
maTaimali vaNkama lammalar

mElmaTa vannammanni
n^aTaimali n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.7
1002 kuLirtharu thiN^kaLkaN^ kaikura

vOTarak kUviLamum
miLirtharu punchaTai mEluTai

yAnviTai yAnviraichEr
thaLirtharu kON^kuvEN^ kaithaTa

mAthavi chaNpakamum
n^aLirtharu n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.8
1003 kamarpayil venychurath thukkaTuN^

kEzaRpin kAnavanAy
amarpayil veythiya ruchchuna

nukkaruL cheythapirAn
thamarpayil thaNviza vilthaku

chaivar thavaththinmikka
n^amarpayil n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.9
1004 karuvarai pOlarak kankayi

laimmalaik kIzkkathaRa
oruvira lAlaTarth thinnaruL

cheytha umApathithAn
thiraiporu ponnin^an nIrththuRai

vanRikaz chempiyarkOn
n^arapathi n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.10
1005 kOTuyar veN^kaLiR Ruththikaz

kOchcheN^ka NAncheykOyil
n^ATiya n^annilath thupperuN^

kOyil n^ayan^thavanaich
chETiyal chiN^kithan^ thaichaTai

yanRiru vArUran
pATiya paththumval lArpuku

vArpara lOkaththuLLE.

7.98.11


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika