logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunanipalli


7.97 thirun^anipaLLi
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

985 Athiyan Athirai yanayan mAlaRi thaRkariya
chOthiyan choRporu LAychchuruN^ kAmaRai n^Ankinaiyum
Othiyan umparthaN^ kOnula kaththinuL evvuyirkkum
n^Athiyan n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.1
986 uRavili Una miliuNa rArpuram mUnReriyach
cheRuvili thanninai vArvinai yAyina thEyn^thaziya
aRavila kummaru LAnmaru LArpozil vaNTaRaiyum
n^aRaviri konRaiyi nAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.2
987 vAnuTai yAnperi yAnmanath thAlumn^inaip pariyAn
AniTai ain^thamarn^ thAnaNu vAkiyOr thIyurukkoN
TUnuTai ivvuTa lamoTuN^ kippukun^ thAnparan^thAn
n^AnuTai mATem pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.3
988 OTuTai yankala nAvuTai kOvaNa vanumaiyOr
pATuTai yanpali thErn^thuNNum paNpuTai yanpayilak
kATuTai yanniTa mAmalai EzuN^ karuN^kaTalchUz
n^ATuTai n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.4
989 paNNaR kariya thorupaTai Azi thanaippaTaiththuk
kaNNaR karuLpurin^ thAnkaru thAthavar vELviavi
uNNaR kimaiyava raiyuruN TOTa uthaiththukan^thu
n^aNNaR kariya pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.5
990 malkiya chenychaTai mElmathi yummara vummuTanE
pulkiya AraNan empuni thanpuri n^Ulvikirthan
melkiya viRRozi lAnvirup panperum pArththanukku
n^alkiya n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.6
991 aN^kamO rARavai yumaru mAmaRai vELvikaLum
eN^kum irun^than^ thaNareri mUnRavai OmpumiTam
paN^kaya mAmukath thALumai paN^kan uRaikOyil
cheN^kayal pAyum vayaRRiru Urn^ani paLLiyathE.
7.97.7
992 thiN^kaT kuRun^theri yaRRikaz kaNNiyan n^uNNiyanAy
n^aN^kaT piNikaLai vAnaru mAmarun^ thEzpiRappum
maN^kath thiruvira lAlaTarth thAnval larakkanaiyum
n^aN^kaT karuLum pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.8
993 Ena maruppino Tummezil Amaiyum pUNTukan^thu
vAna mathiLara Nammalai yEchilai yAvaLaiththAn
Unamil kAzithan nuLLuyar nyAnacham pan^thaRkanRu
nyAnam aruLpurin^ thAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.
7.97.9
994 kAlamum n^Azikai yun^n^ani paLLi manaththinuLki
kOlama thAyava naikkuLir n^Avala Uranchonna
mAlai mathiththuraip pArmaN maRan^thuvA nOrulakiR
chAlan^al linpamey thiththava lOkath thiruppavarE.
7.97.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^aRRuNaiyappar, thEviyAr - parvatharAchapuththiri.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika