logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvarurpparavaiyunmantali


7.96 thiruvArUrpparavaiyuNmaNTaLi
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

975 thUvAyA thoNTuchey vArpaTu thukkaN^kaL
kAvAyE kaNTukoN TAraivar kAkkilum
n^AvAyAl unnaiyE n^allana cholluvER
kAvAven paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.1
976 ponnAnE pulavarkku n^inpukaz pORRalAm
thannAnE thannaip pukazn^thiTun^ thaRchOthi
minnAnE chekkar vAnath thiLanyAyi
RannAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.2
977 n^AmARA thunnaiyE n^allana cholluvAr
pOmARen puNNiyA puNNiyam AnAnE
pEymARAp piNamiTu kATukan^ thATuvAyk
kAmARen paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.3
978 n^OkkuvEn unnaiyE n^allana n^OkkAmaik
kAkkinRAy kaNTukoN TAraivar kAkkilum
vAkkennum mAlaikoN Tunnai enmanath
thArkkinREn paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.4
979 panychErum mellaTi yALaiyOr pAkamAy
n^anychErum n^anmaNi kaNTam uTaiyAnE
n^enychEra n^innaiyE uLki n^inaivArai
anychElen paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.5
980 ammAnE Akama chIlark karuLn^alkum
pemmAnE pEraru LALan piTavUran
thammAnE thaNTamiz n^URpula vANarkkOr
ammAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.6
981 viNTAnE mElaiyAr mElaiyAr mElAya
eNTAnE ezuththoTu choRporuL ellAmun
kaNTAnE kaNTanaik koNTiTTuk kATTAyE
aNTAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.7
982 kARRAnE kArmukil pOlvathOr kaNTaththeN^
kURRAnE kOlvaLai yALaiyOr pAkamAy
n^IRRAnE n^ILchaTai mEln^iRai vuLLathOr
ARRAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.8
983 cheTiyEnn^An cheyvinai n^allana cheyyAtha
kaTiyEnn^An kaNTathE kaNTathE kAmuRuN^
koTiyEnn^An kURumA RunpaNi kURAtha
aTiyEnn^An paravaiyuN maNTaLi yammAnE.
7.96.9
984 karan^thaiyum vanniyum maththamuN^ kUviLam
paran^thachIrp paravaiyuN maNTaLi yammAnai
n^irampiya Uran uraiththana paththivai
virumpuvAr mElaiyAr mElaiyAr mElArE.
7.96.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika