logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai


7.94 thiruchchORRuththuRai
paN - kauchikam

thiruchchiRRampalam

 

954azaln^Ir ozuki yanaiya chaTaiyum
uzaiyI ruriyum uTaiyAn iTamAm
kazain^Ir muththuN^ kanakak kuvaiyuny
chuzaln^Irp ponnich chORRuth thuRaiyE.
7.94.1
955paNTai vinaikaL paRiya n^inRa
aNTa muthalvan amalan iTamAm
iNTai koNTan piTaiya RAtha
thoNTar paravuny chORRuth thuRaiyE.
7.94.2
956kOla aravuN^ kokkin iRakum
mAlai mathiyum vaiththAn iTamAm
Alum mayilum ATal aLiyuny
chOlai tharun^Irch chORRuth thuRaiyE.
7.94.3
957paLikkuth thArai pavaLa veRpiR
kuLikkum pOln^UR kOmAR kiTamAm
aLikkum Aththi allAn mathuvan^
thuLikkuny chOlaich chORRuth thuRaiyE.
7.94.4
958uthaiyuN^ kURRuk kolkA vithikku
vathaiyuny cheytha main^than iTamAm
thithaiyun^ thAthun^ thEnuny nyimiRun^
thuthaiyum ponnich chORRuth thuRaiyE.
7.94.5
959Othak kaTaln^any chinaiyuN TiTTa
pEthaip perumAn pENum pathiyAm
chIthap punaluN Teriyaik kAluny
chUthap pozilchUz chORRuth thuRaiyE.
7.94.6
960iRan^thAr enpum erukkuny chUTip
puRaN^kAT TATum punithan kOyil
chiRan^thAr chuRRan^ thiruven Rinna
thuRan^thAr chEruny chORRuth thuRaiyE.
7.94.7
961kAman poTiyAk kaNNon Rimaiththa
Omak kaTalAr ukan^tha iTamAm
thEmen kuzalAr chEkkai pukaiththa
thUmam vichumpAr chORRuth thuRaiyE.
7.94.8
962ilaiyAl anpAl Eththu mavarkku
n^ilaiyA vAzvai n^IththAr iTamAm
thalaiyAR RAzun^ thavaththOrk kenRun^
tholaiyAch chelvach chORRuth thuRaiyE.
7.94.9
963chuRRAr tharun^Irch chORRuth thuRaiyuL
muRRA mathichEr muthalvan pAthath
thaRRAr aTiyAr aTin^Ay Uran
choRRAn ivaikaR RArthun pilarE.
7.94.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika

Kotravankudi Umapathi Sivachariyar Arulicheitha Nampiyanta