logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunaraiyurchchiththichcharam


7.93 thirun^aRaiyUrchchiththIchcharam
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

943 n^Irum malarum n^ilavuny chaTaimEl
Urum aravam uTaiyAn iTamAm
vArum aruvi maNipon koziththuch
chErum n^araiyUrch chiththIch charamE.
7.93.1
944 aLaippai aravEr iTaiyAL anychath
thuLaikkaik kariththOl uriththAn iTamAm
vaLaikkai maTavAr maTuviR RaTan^Irth
thiLaikkum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.2
945 ikazun^ thakaiyOr eyilmUn Reriththa
pakazi yoTuvil luTaiyAn pathithAn
mukizmen mulaiyAr mukamE kamalan^
thikazum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.3
946 maRakkoL arakkan varaithOL varaiyAl
iRakkoL viraRkOn irukkum iTamAm
n^aRakkoL kamalam n^anipaL Liyezath
thiRakkum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.4
947 muzun^I RaNimE niyanmoy kuzalAr
ezun^Ir maikoLvAn amarum iTamAm
kazun^Ir kamazak kayalchEl ukaLuny
chezun^Ir n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.5
948 UnA ruTaiveN TalaiyuN palikoN
TAnAr aTalE RamarvAn iTamAm
vAnAr mathiyam pathivaN pozilvAyth
thEnAr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.6
949 kArUr kaTalil viTamuN TaruLchey
n^IrUr chaTaiyan n^ilavum iTamAm
vArUr mulaiyAr maruvum maRukil
thErUr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.7
950 kariyin uriyuN^ kalaimAn maRiyum
eriyum mazuvum uTaiyAn iTamAm
puriyum maRaiyOr n^iRaichoR poruLkaL
theriyum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.8
951 pENA munivan peruvEL viyelAm
mANA maicheythAn maruvum iTamAm
pANAr kuzalum muzavum vizaviR
chENAr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.9
952 kuRiyil vazuvAk koTuN^kUR Ruthaiththa
eRiyum mazuvAT paTaiyAn iTamAm
n^eRiyil vazuvA n^iyamath thavarkaL
cheRiyum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.
7.93.10
953 pOrAr puramey punithan amaruny
chIrAr n^aRaiyUrch chiththIch charaththai
ArU ranchol livaival lavarkaL
ErAr imaiyOr ulakey thuvarE.
7.93.11


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika