logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppukkoliyur - Avinachi


7.92 thiruppukkoLiyUr avin^Achi
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

933 eRRAn maRakkEn ezumaikkum emperu mAnaiyE
uRRAyen RunnaiyE uLkukin REnuNarn^ thuLLaththAR
puRRA TaravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
paRRAka vAzvEn pachupathi yEpara mETTiyE.
7.92.1
934 vazipOvAr thammOTum van^thuTan kUTiya mANin^I
oziva thazakO chollAy aruLON^ku chaTaiyAnE
pozilAruny chOlaip pukkoLi yUriR kuLaththiTai
iziyAk kuLiththa mANiye naikkiRi cheythathE.
7.92.2
935 eN^kEnum pOkinum emperu mAnai n^inain^thakkAR
koN^kE pukinuN^ kURaikoN TARalaip pArilai
poN^kA TaravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
eN^kO nEyunai vENTikkoL vEnpiRa vAmaiyE.
7.92.3
936 uraippAr uraiyukan^ thuLkaval lArthaN^kaL uchchiyAy
araikkA TaravA Athiyum an^thamum AyinAy
puraikkATu chOlaip pukkoLi yUravi n^AchiyE
karaikkAl muthalaiyaip piLLai tharachchollu kAlanaiyE.
7.92.4
937 araN^kAva thellA mAyiTu kATathu vanRiyuny
charaN^kOlai vAN^ki varichilai n^ANiyiR chan^thiththup
puraN^kOTa eythAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
kuraN^kATu chOlaik kOyilkoN Takuzaik kAthanE.
7.92.5
938 n^AththA numunaip pATalan Rin^avi lAthenAch
chOththenRu thEvar thozan^inRa chun^tharach chOthiyAy
pUththAz chaTaiyAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
kUththA unakkun^An ATpaTTa kuRRamuN^ kuRRamE.
7.92.6
939 man^thi kaTuvanuk kuNpazam n^ATi malaippuRany
chan^thikaL thORuny chalapuTpam iTTu vazipaTap
pun^thi uRaivAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
n^an^thi unaivENTik koLvEn n^arakam pukAmaiyE.
7.92.7
940 pENA thozin^thEn unnaiya lARpiRa thEvaraik
kANA thozin^thEn kATTuthi yElinnaN^ kANpann^An
pUNAN aravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
kANAtha kaNkaL kATTaval lakaRaik kaNTanE.
7.92.8
941 n^aLLARu theLLA RaraththuRai vAyeN^kaL n^ampanE
veLLATai vENTAy vEN^kaiyin thOlai virumpinAy
puLLERu chOlaip pukkoLi yUriR kuLaththiTai
uLLATap pukka mANiyen naikkiRi cheythathE.
7.92.9
942 n^IrERa ERun^imir punchaTai n^inmala mUrththiyaip
pOrERa thERiyaip pukkoLi yUravi n^Achiyaik
kArERu kaNTanaith thoNTan ArUran karuthiya
chIrERu pATalkaL cheppaval lArkkillai thunpamE.
7.92.10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - avin^Achiyappar, thEviyAr - peruN^karuNain^Ayaki.

ithu muthalaiyuNTapiLLaiyai azaippiththapathikam.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika