logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvorriyur


7.54 thiruvoRRiyUr
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

550 azukku meykoTun RiruvaTi aTain^thEn

athuvum n^AnpaTap pAlathon RAnAR
pizukkai vAriyum pAlkoLvar aTikEL

pizaippan Akilun^ thiruvaTip pizaiyEn
vazukki vIzinun^ thiruppeya rallAl

maRRu n^AnaRi yEnmaRu mARRam
ozukka enkaNuk korumarun^ thuraiyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.1
551 kaTTa nEnpiRan^ thEnunak kALAy

kAthaR chaN^kili kAraNa mAka
eTTi nARRika zun^thiru mUrththi

enchey vAnaTi yEneTuth thuraikkEn
peTTa nAkilun^ thiruvaTip pizaiyEn

pizaippa nAkilun^ thiruvaTik kaTimai
oTTi nEnenai n^Icheyva thellAm

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.2
552 kaN^kai thaN^kiya chaTaiyuTaik karumpE

kaTTi yEpalark kuN^kaLai kaNNE
aN^kai n^elliyin pazaththiTai amuthE

aththA enniTar ArkkeTuth thuraikkEn
chaN^kum ippiyuny chalanychalam murala

vayiram muththoTu ponmaNi varanRi
oN^ku mAkaTal Othamvan^ thulavum

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.3
553 InRu koNTathOr chuRRamon RanRA

liyAva rAkilen anpuTai yArkaL
thOnRa n^inRaruL cheythaLith thiTTAR

chollu vAraial lAthana chollAy
mUnRu kaNNuTai yAyaTi yEnkaN

koLva thEkaNak kuvazak kAkil
UnRu kOlenak kAvathon RaruLAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.4
554 vaziththa laippaTu vAnmuyal kinREn

unnaip pOlennaip pAvikka mATTEn
chuziththa laippaTTa n^Irathu pOlach

chuzalkin REnchuzal kinRathen nuLLaN^
kaziththa laippaTTa n^Ayathu pOla

oruvan kOlpaRRik kaRakaRa izukkai
oziththu n^Iyaru LAyina cheyyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.5
555 mAnai n^Okkiyar kaNvalaip paTTu

varun^thi yAnuRRa valvinaik kanychith
thEnai ATiya konRaiyi nAyun

chIla muN^kuNa munychin^thi yAthE
n^Anum iththanai vENTuva thaTiyEn

uyiro Tumn^ara kaththazun^ thAmai
Unam uLLana thIrththaruL cheyyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.6
556 maRRuth thEvarai n^inain^thunai maRavEn

enychi nAroTu vAzavum mATTEn
peRRi run^thu peRAthozi kinRa

pEthai yEnpizaith thiTTathai aRiyEn
muRRum n^Ienai munin^thiTa aTiyEn

kaTava thennunai n^AnmaRa vEnEl
uRRa n^OyuRu piNithavirth tharuLAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.7
557 kUTinAy malai maN^kaiyai n^inaiyAy

kaN^kai Ayira mukamuTai yALaich
chUTi nAyenRu cholliya pukkAl

thozumpa nEnukkuny chollalu mAmE
vATi n^Iyirun^ thencheythi mananE

varun^thi yAnuRRa valvinaik kanychi
UTi nAlini Avathon RuNTE

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.8
558 makaththiR pukkathOr chanienak kAnAy

main^tha nEmaNi yEmaNa vALA
akaththiR peNTukaL n^AnonRu chonnAl

azaiyER pOkuru TAenath thariyEn
mukaththiR kaNNizan^ theN^N^anam vAzkEn

mukka NAmuRai yOmaRai yOthI
ukaikkun^ thaNkaTal Othamvan^ thulavum

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.9
559 Otham van^thula vuN^karai thanmEl

oRRi yUruRai chelvanai n^ALum
nyAlan^ thAnpara vappaTu kinRa

n^Anma RaiyaN^kam Othiya n^Avan
chIlan^ thAnperi thummika valla

chiRuvan vanRoNTan Uran uraiththa
pATal paththivai vallavar thAmpOyp

parakathi thiNNam n^aNNuvar thAmE.

7.54.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - paTampakkan^Athar - mANikkaththiyAkar,
thEviyAr - vaTivuTaiyammai.

ithu unnaippirin^thupOvathillaiyenRu chaN^kili n^AchchiyArukkuch
chULuraicheythu maNan^thumakizn^ thirukkaiyil thiruvArUr
vIthiviTaN^kapperumAnuTaya thiruvOlakkath tharichananycheyvathaRkinRi
n^eTun^AL pirin^thirukkinROmEyennum nyApakamuNTAkap
paramachivaththin thiruviLaiyATTAl munkURiya chULuraiyaimaRan^thu
thiruvoRRiyUrellaiyaik kaTan^thavaLavil n^EththiraN^kaLukku
apAvan^thOnRa varun^thith thuthicheytha pathikam.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika