logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram -Koyil


7.90 kOyil
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

913 maTiththATum aTimaikkaN anRiyE

mananEn^I vAzum n^ALun^
thaTuththATTith tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
kaTuththATuN^ karathalaththiR Ramarukamum

eriakaluN^ kariyapAmpum
piTiththATi puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.1
914 pErAthu kAmaththiR chenRArpOl

anRiyE piriyA thuLkich
chIrArn^tha anparAych chenRumun

naTivIzun^ thiruvi nArai
OrAthu tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
pErALar puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.2
915 n^ariyArthaN^ kaLLaththAR pakkAna

parichozin^thu n^ALum uLkip
piriyAtha anparAych chenRumun

aTivIzuny chin^thai yAraith
thariyAthu tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
periyOrkaL puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.3
916 karumaiyAr tharumanAr thamarn^ammaik

kaTTiyakaT TaRuppip pAnai
arumaiyAn^ thannulakan^ tharuvAnai

maNNulakaN^ kAval pUNTa
urimaiyAR pallavarkkuth thiRaikoTA

mannavarai maRukkany cheyyum
perumaiyAr puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.4
917 karumAnin uriyATaich chenychaTaimEl

veNmathiyak kaNNi yAnai
urumanna kURRaththai uruNTOTa

uthaiththukan^ thulavA inpam
tharuvAnaith tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
perumAnAr puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.5
918 uyththATith thiriyAthE uLLamE

ozikaNTAy UnkaN OTTam
eththAluN^ kuRaivillai enparkAN

n^enychamE n^ammai n^ALum
paiththATum aravinan paTarchaTaiyan

paranychOthi pAvan^ thIrkkum
piththATi puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.6
919 muTTAtha muchchan^thi mUvA

yiravarkku mUrththi ennap
paTTAnaip paththarAyp pAvippAr

pAvamum vinaiyum pOka
viTTAnai malaiyeTuththa irAvaNanaith

thalaipaththum n^eriyak kAlAl
thoTTAnaip puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.7
920 kaRRAnuN^ kuzaiyumA RanRiyE

karuthumA karutha kiRRArk
keRRAluN^ kuRaivillai enparkAN

uLLamE n^ammain^ALuny
cheRRATTith tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
peRRERip puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.8
921 n^ATuTaiya n^AthanpAl n^anRenRuny

cheymanamE n^ammai n^ALun^
thATuTaiya tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
mOTuTaiya chamaNarkkum muTaiyuTaiya

chAkkiyarkkum mUTam vaiththa
pITuTaiya puliyUrchchiR Rampalaththem

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.9
922 pArUrum aravalkul umain^aN^kai

yavaLpaN^kan paiN^kaN ERRan
UrUran tharumanAr thamarchekkil

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
ArUran thampirAn ArUran

mIkoN^kil aNikAny chivAyp
pErUrar perumAnaip puliyUrchchiR

RampalaththE peRRA manRE.

7.90.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika