logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvenpakkam


7.89 thiruveNpAkkam
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

902 pizaiyuLana poRuththiTuvar

enRaTiyEn pizaiththakkAR
paziyathanaip pArAthE

paTalamenkaN maRaippiththAy
kuzaiviravu vaTikAthA

kOyiluLA yEyenna
uzaiyuTaiyAn uLLirun^thu

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.1
903 iTaiyaRiyEn thalaiyaRiyEn

emperumAn charaNamenpEn
aTaiyuTaiyan n^ammaTiyAn

enRavaRRaip pArAthE
viTaiyuTaiyAn viTan^Akan

veNNIRRan puliyinROl
uTaiyuTaiyAn enaiyuTaiyAn

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.2
904 cheyvinaiyon RaRiyAthEn

thiruvaTiyE charaNenRu
poyyaTiyEn pizaiththiTinum

poRuththiTan^I vENTAvO
paiyaravA iN^kirun^thA

yOvennap parin^thennai
uyyaaruL cheyyavallAn

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.3
905 kampamaruN^ kariyuriyan

kaRaimiTaRRan kApAli
chempavaLath thiruvuruvan

chEyizaiyO TuTanAki
n^ampiyiN^kE irun^thIrE

enRun^An kETTalumE
umparthanith thuNaiyenakku

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.4
906 ponnilaN^ku n^aRuN^konRai

purichaTaimER polin^thilaN^ka
minnilaN^ku n^uNNiTaiyAL

pAkamA eruthERith
thunniyiru pAlaTiyAr

thozuthEththa aTiyEnum
unnathamAyk kETTalumE

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.5
907 kaNNuthalAR kAmanaiyuN^

kAyn^thathiRaR kaN^kaimalar
theNNilavu chenychaTaimEl

thImalarn^tha konRaiyinAn
kaNmaNiyai maRaippiththAy

iN^kirun^thA yOvenna
oNNuthali perumAnAr

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.6
908 pArn^ilavu maRaiyOrum

paththarkaLum paNicheyyath
thArn^ilavu n^aRuN^konRaich

chaTaiyanAr thAN^kariya
kArn^ilavu maNimiTaRRIr

iN^kirun^thI rEyenna
Uraravam araikkachaiththAn

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.7
909 vAriTaN^koL vanamulaiyAL

thannOTu mayAnaththup
pAriTaN^kaL palachUzap

payinRATum paramETTi
kAriTaN^koL kaNTaththan

karuthumiTan^ thiruoRRi
yUriTaN^koN Tirun^thapirAn

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.8
910 ponnaviluN^ konRaiyinAy

pOymakizkkI ziruvenRu
chonnaenaik kANAmE

chULaRavu makizkkIzE
ennavalla perumAnE

iN^kirun^thA yOvenna
onnalaraik kaNTARpOl

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.9
911 mAnRikazuny chaN^kiliyaith

than^thuvaru payankaLellAn^
thOnRaaruL cheythaLiththAy

enRuraikka ulakamelAm
InRavanE veNkOyil

iN^kirun^thA yOvenna
UnRuvathOr kOlaruLi

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.10
912 ErArum poziln^ilavu

veNpAkkam iTaN^koNTa
kArARum miTARRAnaik

kAthaliththiT TanpinoTuny
chIrArun^ thiruvArUrch

chivanpErchen niyilvaiththa
ArUran thamizvallArk

kaTaiyAval vinaithAnE.

7.89.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu. ithu thiruviLampUthUrenRu vazaN^kukiRathu.
chuvAmipeyar - veNpAkkaththIchuvarar, thEviyAr - kanivAymoziyammai.

ithu thiruvoRRiyUril chaN^kilin^AchchiyArukkuk kURiya chapathaththai
maRan^thu thiruvArUrukkuch chelluN^karuththinAl, thiruvoRRiyUrellaiyaik
kaTan^tha aLavil pArvaimaRaiya avvaNNamEyezun^tharuLi
veNpAkkaththiRchenRu AlayaththukkuLaTain^thu tharichiththuk
kOyililirukkinRIrOvenna, paramachivam UnRukOlonRaruLichcheythu
n^Am kOyilulirukkiROm n^Ir pOmenRu aruLichcheythapOthu Othiya pathikam.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika