logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppanaiyur


7.87 thiruppanaiyUr
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

882 mATamALikai kOpuraththoTu

maNTapamvaLa rumvaLarpozil
pATal vaNTaRaiyum

pazanath thiruppanaiyUrth
thOTupeythoru kAthiniRkuzai

thUN^kaththoNTarkaL thuLLippATan^in
RATu mARuvallAr

avarE azakiyarE.

7.87.1
883 n^ARucheN^kazu n^Irmalar

n^allamallikai chaNpakaththoTu
chERuchey kazanip

pazanath thiruppanaiyUr
n^IRupUchin^ey yATithannai

n^inaippavartham manaththanAkin^in
RARu chUTavallAr

avarE azakiyarE.

7.87.2
884 cheN^kaNmEthikaL chETeRin^thu

thaTampaTithaliR chElinaththoTu
paiN^kaN vALaikaL

pAypazanath thiruppanaiyUrth
thiN^kaLchUTiya chelvanAraTi

yArthammElvinai thIrpparAyviTi
laN^kirun^ thuRaivAr

avarE azakiyarE.

7.87.3
885 vALaipAya malaN^kiLaN^kayal

varivarAluka LuN^kazaniyuL
pALaiyoN kamukam

puTaichUz thiruppanaiyUrth
thOLumAkamun^ thOnRan^aTTamiT

TATuvAraTith thoNTarthaN^kaLai
ALu mARuvallAr

avarE azakiyarE.

7.87.4
886 koN^kaiyArpala ruN^kuTain^

thATan^Irkkuva Laimalarthara
paN^kayam malarum

pazanath thiruppanaiyUr
maN^kaipAkamum mAlOrpAkamun^

thAmuTaiyavar mAnmazuvinO
TaN^kaith thIyukappAr

avarE azakiyarE.

7.87.5
887 kAviripuTai chUzchONATTavar

thAmparaviya karuNaiyaN^kaTalap
pAviri pulavar

payilun^ thiruppanaiyUr
mAvirimaTa n^Okkianycha

mathakariyuri pOrththukan^thavar
Avilain^ thukappAr

avarE azakiyarE.

7.87.6
888 maraN^kaLmElmayi lAlamaNTapa

mATamALikai kOpuraththinmEl
thiraN^kalvan mukavan

pukappAy thiruppanaiyUrth
thuraN^kanvAypiLan^ thAnun^thUmalarth

thOnRalumaRi yAmaRROnRin^in
RaraN^kil ATavallAr

avarE azakiyarE.

7.87.7
889 maNNelAmmuza vammathirthara

mATamALikai kOpuraththinmER
paNNi yAzmuralum

pazanath thiruppanaiyUr
veNNilAch chaTaimEviya

viNNavaroTu maNNavarthoza
aNNalAki n^inRAr

avarE azakiyarE.

7.87.8
890 kurakkinaN^kuthi koLLaththEnukak

kuNTuthaNvayaR keNTaipAytharap
parakkun^ thaNkazanip

pazanath thiruppanaiyUr
irakkamillavar ain^thoTaiththalai

thOLirupathu thALn^erithara
arakkanai aTarththAr

avarE azakiyarE.

7.87.9
891 vanychin^uNNiTai maN^kaipaN^kinar

mAthavarvaLa rumvaLarpozil
panychin mellaTiyAr

payilun^ thiruppanaiyUr
vanychiyumvaLar n^AvalUran

vanappakaiyava LappanvanRoNTan
chenychoR kETTukappAr

avarE azakiyarE.

7.87.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chavun^tharEchar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika