logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Agastyashtakam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Sanskrit PDF format

agastyAshTakam

 
adya me saphala.n janma chAdya me saphala.n tapaH | 
adya me saphala.n j~nAna.n sha.nbho tvatpAdadarshanAt || 1|| 

kR^itArtho.aha.n kR^itArtho.aha.n kR^itArtho.aha.n maheshvara | 
adya te pAdapadmasya darshanAtbhaktavatsala || 2|| 

shivashsha.nbhuH shivashsha.nbhuH shivashsha.nbhuH shivashshivaH | 
iti vyAharato nitya.n dinAnyAyAntu yAntu me || 3|| 

shive bhaktishshive bhaktishshive bhaktirbhavebhave | 
sadA bhUyAt sadA bhUyAtsadA  bhUyAtsunishchalA || 4|| 

Ajanma maraNa.n yasya mahAdevAnyadaivatam | 
mAjaniShyata madva.nshe jAto vA drAgvipadyatAm || 5|| 

jAtasya jAyamAnasya garbhasthasyA.api dehinaH | 
mAbhUnmama kule janma yasya sha.nbhurna\-daivatam || 6|| 

vaya.n dhanyA vaya.n dhanyA vaya.n dhanyA jagattraye | 
Adidevo mahAdevo yadasmatkuladaivatam || 7|| 

hara sha.nbho mahAdeva vishveshAmaravallabha | 
shivasha~Nkara sarvAtmannIlakaNTha namo.astu te || 8|| 

agastyAShTakametattu yaH paThechChivasannidhau | 
shivalokamavApnoti shivena saha modate || 9|| 

|| ityagastyAShTakam ||  

Related Content

विश्वनाथाष्टकम - vishvanathashtakam

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ - Agasthyashtakam

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ॐ लिङ्गाश्टकम. - Lingaashtakam

जम्बुनाताष्टकम - Jambhunatashtakam