logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvanparththanpanankattur

7.86 thiruvanpArththAnpanaN^kATTUr
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

872 viTaiyinmEl varuvAnai

vEthaththin poruLAnai
aTaiyilan puTaiyAnai

yAvarkkum aRiyoNNA
maTaiyilvA LaikaLpAyum

vanpArththAn panaN^kATTUrch
chaTaiyiRkaN^kai thariththAnaich

chArAthAr chArpennE.

7.86.1
873 aRaiyumpaiN^ kazalArppa

aravATa analEn^thip
piRaiyuN^kaN^ kaiyunychUTip

peyarn^thATum perumAnAr
paRaiyunychaN^ koliOvAp

paTiRanRan panaN^kATTUr
uRaiyumeN^kaL pirAnArai

uNarAthAr uNarvennE.

7.86.2
874 thaNNArmA mathichUTith

thazalpOlun^ thirumEnik
keNNArn^AN malarkoNTaN^

kichain^thEththum aTiyArkaL
paNNArpA TalaRAtha

paTiRanRan panaN^kATTUrp
peNNANA yapirAnaip

pEchAthAr pEchchennE.

7.86.3
875 n^eRRikkaN NuTaiyAnai

n^IRERun^ thirumEnik
kuRRamil kuNaththAnaik

kONAthAr manaththAnaip
paRRippAm paraiyArththa

paTiRanRan panaN^kATTUrp
peRRonRE RumpirAnaip

pEchAthAr pEchchennE.

7.86.4
876 uramennum poruLAnai

urukiluL LuRaivAnaich
chiramennuN^ kalanAnaich

cheN^kaNmAl viTaiyAnai
varammunna maruLcheyvAn

vanpArththAn panaN^kATTUrp
paramaneN^ kaLpirAnaip

paravAthAr paravennE.

7.86.5
877 eyilArpok kameriththa

eNTOLmuk kaNiRaivan
veyilAykkAR RenavIchi

minnAyththI enan^inRAn
mayilArchO laikaLchUzn^tha

vanpArththAn panaN^kATTUrp
payilvAnuk kaTimaikkaT

payilAthAr payilvennE.

7.86.6
878 meyyanveN poTipUchum

vikirthanvE thamuthalvan
kaiyilmAn mazuvEn^thik

kAlankA lamaRuththAn
paikoLpAm paraiyArththa

paTiRanRan panaN^kATTUr
aiyaneN^ kaLpirAnai

aRiyAthAr aRivennE.

7.86.7
879 vanychamaRRa manaththArai

maRavAtha piRappiliyaip
panychichchI RaTiyALaip

pAkamvaith thukan^thAnai
manychuRRa maNimATa

vanpArththAn panaN^kATTUr
n^enychaththeN^ kaLpirAnai

n^inaiyAthAr n^inaivennE.

7.86.8
880 mazaiyAnun^ thikazkinRa

malarOnen RiruvarthAm
uzaiyAn^in RavaruLka

uyarvAnath thuyarvAnaip
pazaiyAnaip panaN^kATTUr

pathiyAkath thikazkinRa
kuzaikAthaR kaTimaikkaT

kuzaiyAthAr kuzaivennE.

7.86.9
881 pArUrum panaN^kATTUrp

pavaLaththin paTiyAnaich
chIrUrun^ thiruvArUrch

chivanpErchen niyilvaiththa
ArUran aTiththoNTan
aTiyanchol aTin^Aychol
UrUran uraicheyvAr

uyarvAnath thuyarvArE.

7.86.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - panaN^kATTIchuvarar, thEviyAr - amirthavalliyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika