logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkanapper


7.84 thirukkAnappEr
paN - puRan^Irmai

thiruchchiRRampalam

852 thoNTa raTiththozaluny chOthi iLampiRaiyuny

chUthana menmulaiyAL pAkamu mAkivarum
puNTari kapparichAm mEniyum vAnavarkaL

pUcha liTakkaTaln^any chuNTa karuththamaruN^
koNTa lenaththikazuN^ kaNTamum eNTOLuN^

kOla n^aRunychaTaimEl vaNNamuN^ kaNkuLirak
kaNTu thozappeRuva thenRuko lOaTiyEn

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.1
853 kUtha liTunychaTaiyuN^ kOLara vumviravuN^

kokkiRa kuN^kuLirmA man^thamum oththunathAL
Otha luNarn^thaTiyAr unperu maikkun^inain^

thuLLuru kAvirachum Ochaiyaip pATalumn^I
Atha luNarn^thavarO Tanpu peruththaTiyEn

aN^kaiyin mAmalarkoN TenkaNa thallalkeTak
kAtha luRaththozuva thenRuko lOvaTiyEn

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.2
854 n^AnuTai mATenavE n^anmai tharumparanai

n^aRpatha menRuNarvAr choRpatha mArchivanaith
thEniTai innamuthai maRRatha niRReLivaith

thEvarkaL n^Ayakanaip pUvuyar chenniyanai
vAniTai mAmathiyai mAchaRu chOthiyanai

mArutha mummanalum maNTala mummAya
kAniTai mAn^aTanen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.3
855 cheRRavar muppuraman RaTTa chilaiththozilAr

chEvaka mun^n^inaivAr pAvaka mun^n^eRiyuN^
kuRRamil thannaTiyAr kURum ichaipparichuN^

kOchika mummaraiyiR kOvaNa mummathaLum
maRRikaz thiNpuyamum mArpiTai n^IRuthuthai

mAmalai maN^kaiyumai chErchuva Tumpukazak
kaRRana vumparavik kaithozal enRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.4
856 kollai viTaikkazakuN^ kOla n^aRunychaTaiyiR

koththala rummithazith thoththum athanarukE
mullai paTaiththan^akai melliya lALorupAl

mOkam mikuththilaN^kuN^ kURuchey yepparichun^
thillai n^akarppothuvuR RATiya chIrn^aTamun^

thiNmazu vuN^kaimichaik kUreri yummaTiyAr
kalla vaTapparichuN^ kANuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.5
857 paNNu thalaippayanAr pATalum n^ITuthalum

paN^kaya mAthanaiyAr paththiyum muththiyaLith
theNNu thalaipperumAn enRezu vAravartham

EchaRa vummiRaiyAm en^thaiyai yumviravi
n^aNNu thalaippaTumA ReN^N^anam enRayalE

n^aikiRa ennaimathith thuyyumvaN NamaruLuN^
kaNNu thalaikkaniyaik kANpathum enRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.6
858 mAvai uriththathaLkoN TaN^kam aNin^thavanai

vanychar manaththiRaiyum n^enychaNu kAthavanai
mUvar uruththanathAm mUla muthaRkaruvai

mUchiTu mAlviTaiyin pAkanai AkamuRap
pAvaka minRimeyyE paRRu mavarkkamuthaip

pAln^aRu n^eythayirain^ thATu paramparanaik
kAval enakkiRaiyen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.7
859 thoNTar thamakkeLiya chOthiyai vEthiyanaith

thUya maRaipporuLAm n^Ithiyai vArkaTaln^any
chuNTatha nukkiRavA thenRum irun^thavanai

Uzi paTaiththavanO ToLLari yummuNarA
aNTanai aNTarthamak kAkama n^Ulmoziyum

Athiyai mEthakuchIr Othiyai vAnavarthaN^
kaNTanai anpoTuchen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.8
860 n^Athanai n^Athamikuth thOchaiya thAnavanai

nyAna viLakkoLiyAm Unuyi raippayirai
mAthanai mEthakuthan paththar manaththiRaiyum

paRRu viTAthavanaik kuRRamil koLkaiyanaith
thUthanai enRanaiyAL thOzanai n^Ayakanaith

thAzmaka rakkuzaiyun^ thOTum aNin^thathiruk
kAthanai n^AyaTiyEn eythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.9
861 kannalai innamuthaik kArvayal chUzkAnap

pEruRai kALaiyaioN chIruRai thaNTamizAl
unni manaththayarA uLLuru kipparavum

oNpozil n^AvalarkOn Akiya ArUran
pannum ichaikkiLavi paththivai pATavallAr

paththar kuNaththinarAy eththichai yumpukaza
manni iruppavarkaL vAnin izin^thiTinum

maNTala n^AyakarAy vAzvathu n^ichchayamE.

7.84.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu. ithuvE kALaiyAr kOyil.
chuvAmipeyar - kALain^AthEchuvarar, thEviyAr - poRkoTiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika