logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchuziyal


7.82 thiruchchuziyal
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

832 UnAyuyir pukalAyaka liTamAy mukilpoziyum
vAnAyvaru mathiyAyvithi varuvAniTam pozilin
thEnAtharith thichaivaNTinam mizaRRun^thiruch chuziyal
n^AnAvitham n^inaivArthamai n^aliyArn^aman thamarE.
7.82.1
833 thaNTErmazup paTaiyAnmaza viTaiyAnezu kaTaln^any
chuNTEpuram eriyachchilai vaLaiththAnimai yavarkkAth
thiNTErmichai n^inRAnavan uRaiyun^thiruch chuziyal
thoNTEcheya vallAravar n^allArthuyar ilarE.
7.82.2
834 kavvaikkaTal kathaRikkoNar muththaN^karaik kERRak
kovvaiththuvar vAyArkuTain^ thATun^thiruch chuziyal
theyvaththinai vazipATuchey thezuvAraTi thozuvAr
avvaththichaik karachAkuvar alarALpiri yALE.
7.82.3
835 malaiyAnmakaL maTamAthiTa mAkaththavaL maRRuk
kolaiyAnaiyin uripOrththavem perumAnRiruch chuziyal
alaiyArchaTai yuTaiyAnaTi thozuvArpazu thuLLam
n^ilaiyArthikaz pukazAln^eTu vAnaththuyar vArE.
7.82.4
836 uRRAnn^amak kuyarummathich chaTaiyAnpulan ain^thuny
cheRRArthiru mEnipperu mAnUrthiruch chuziyal
peRRAnini thuRaiyaththiRam pAmaiththiru n^AmaN^
kaRRAravar kathiyuTchelvar Eththummathu kaTanE.
7.82.5
837 malan^thAN^kiya pAchappiRap paRuppIrthuRaik kaN^kaich
chalan^thAN^kiya muTiyAnamarn^ thiTamAn^thiruch chuziyal
n^ilan^thAN^kiya malarARkozum pukaiyAln^inain^ thEththun^
thalan^thAN^kiya pukazAmmiku thavamAnychathu rAmE.
7.82.6
838 chaivaththachev vuruvanRiru n^IRRannuru mERRan
kaivaiththoru chilaiyAlaraN mUnRummeri cheythAn
theyvaththavar thozuthEththiya kuzakanRiruch chuziyal
meyvaiththaTi n^inaivArvinai thIrthalleLi thanRE.
7.82.7
839 pUvEn^thiya pITaththavan RAnummaTal ariyuN^
kOvEn^thiya vinaiyaththoTu kuRukappukal aRiyAr
chEvEn^thiya koTiyAnavan uRaiyun^thiruch chuziyal
mAvEn^thiya karaththAnema chiraththAnRana thaTiyE.
7.82.8
840 koNTATuthal puriyAvaru thakkanperu vELvich
cheNTATuthal purin^thAnthiruch chuziyaRperu mAnaik
kuNTATiya chamaNAtharkaL kuTaichchAkkiyar aRiyA
miNTATiya athucheythathu vAnAlvaru vithiyE.
7.82.9
841 n^IrUrtharu n^imilanRiru malaiyArkkayal arukE
thErUrtharum arakkanchiram n^eriththAnRiruch chuziyal
pErUrena uraivAnaTi peyarn^Avalar kOmAn
ArUrana thamizmAlaipath thaRivArthuyar ilarE.
7.82.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - iNaiththirumEnin^Athar, thEviyAr - thuNaimAlain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika