logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkazukkunram

7.81 thirukkazukkunRam
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

822 konRu cheytha koTumai yARpala chollavE
n^inRa pAvam vinaikaL thAmpala n^IN^kavE
chenRu chenRu thozumin thEvar pirAniTaN^
kanRi nOTu piTichUz thaNkazuk kunRamE.
7.81.1
823 iRaN^kich chenRu thozumin innichai pATiyE
piRaN^ku konRaich chaTaiyan eN^kaL pirAniTam
n^iRaN^kaL cheytha maNikaL n^iththilaN^ koNTizi
kaRaN^ku veLLai aruvith thaNkazuk kunRamE.
7.81.2
824 n^ILa n^inRu thozumin n^iththalum n^IthiyAl
ALum n^amma vinaikaL alki azin^thiTath
thOLum eTTum uTaiya mAmaNich chOthiyAn
kALa kaNTan uRaiyun^ thaNkazuk kunRamE.
7.81.3
825 veLiRu thIrath thozumin veNpoTi ATiyai
muLiRi laN^kumazu vALan mun^thi uRaiviTam
piLiRu thIrap peruN^kaip peymmatham mUnRuTaik
kaLiRi nOTu piTichUz thaNkazuk kunRamE.
7.81.4
826 pulaikaL thIrath thozumin punchaTaip puNNiyan
ilaikoL chUlap paTaiyan en^thai pirAniTam
mulaikaL uNTu thazuvik kuTTi yoTumuchuk
kalaikaL pAyum puRavil thaNkazuk kunRamE.
7.815
827 maTamu Taiya aTiyAr thammanath thEuRa
viTamu Taiya miTaRan viNNavar mElavan
paTamu Taiya aravan RAnpayi lummiTaN^
kaTamu Taiya puRavil thaNkazuk kunRamE.
7.81.6
828 Una millA aTiyAr thammanath thEuRa
nyAna mUrththi n^aTTa mATin^avi lummiTan^
thEnum vaNTum mathuvuN Tinnichai pATiyE
kAna manychai uRaiyun^ thaNkazuk kunRamE.
7.81.7
829 an^tha millA aTiyAr thammanath thEuRa
van^thu n^ALum vaNaN^ki mAloTu n^Anmukan
chin^thai cheytha malarkaL n^iththaluny chEravE
kan^tham n^ARum puRavil thaNkazuk kunRamE.
7.81.8
830 pizaikaL thIrath thozumin pinchaTaip pinynykan
kuzaikoL kAthan kuzakan RAnuRai yummiTam
mazaikaL chAlak kaliththu n^ITuyar vEyavai
kuzaikoL muththany choriyun^ thaNkazuk kunRamE.
7.81.9
831 pallil veLLaith thalaiyan RAnpayi lummiTam
kallil veLLai aruvith thaNkazuk kunRinai
mallin malku thiraLthOL Uran vanappinAR
chollal chollith thozuvA raiththozu minkaLE.
7.81.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vEthakiriyIchuvarar, thEviyAr - peNNinallALammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika