logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Amogha Shivakavacha


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Sanskrit PDF format

Amogha Shivakacha

The amogha shivakavacha stotra is found in the skandapuraaNa. It is believed that chanting of these mantras everyday gets rid of the negative energy that affects the human body and protects the body and soul. The kavach is peculiar in the sense that it uses words like "hum\, vauShaT\, vaShaT" and "phaT" which have no real meaning in the Sanskrit language but are used to produce particular sound waves. This practice is found more often in the skandapuraaN than in any other ancient Sanskrit literature. Usually Vedic mantras have meaning.

The kavach uses the procedure called "nyaasa" which involves invoking particular deities to protect particular parts of the human body. The practice of "nyaasa" is prevalent since ancient times and occurs in many Sanskrit rituals in different forms.

It is believed by some that the skandapuraNa is mystical and involves many aspects, which are followed by those who follow "yaatudhaana" (black magic) or the tantriks of "shaakta pa.ntha" .


atha amogha shivakavacha

 
|| R^iShyaadinyaasaH ||

AUM brahmaR^iShaye namaH shirasi . 
anuShTup Chandase namaH\, mukhe . 
shrIsadaashivarudradevataaya namaH hR^idi . 
hrIM shaktaye namaH paadayoH . 
vaM kIlakaaya namaH naabhau. 
shrI hrIM klImiti bIjaaya namaH guhye. 
viniyogaaya namaH\, sarvaa~Nge . 
 
|| atha karanyaasaH || 

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM 
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane a~NguShThaabhyaaM namaH . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM 
nityatR^iptidhaame tatpuruShaatmane tarjanIbhyaaM svaahaa. 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM 
anaadishaktidhaanme aghoraatmane madhyamaabhyaaM vaShaT . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM 
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane anaabhikaabhyaaM hum . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaa rauM 
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane kaniShThakaabhyaaM vauShaT . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH 
anaadishaktidhaanme sarvaatmane karatalakarapR^iShThaabhyaaM phaT . 
 
.. hR^idayaadya~NganyaasaH .. 

AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM hrIM raaM 
sarvashaktidhaanme iishaanaatmane hR^idayaaya namaH . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM naM rIM 
nityatR^iptidhaanme tatpuruShaatmane shirase svaahaa . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM maM rUM 
anaadishaktidhaanme aghoraatmane shikhaaya vaShaT . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM shiM raiM 
svatantrashaktidhaanme vaamadevaatmane kavachaaya hum . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM vaaM rauM 
aluptashaktidhaanme sadyojaataatmane netratrayaaya vauShaT . 
AUM namo bhagavate jvalajjvaalaamaline AUM yaM raH 
anaadishaktidhaanme sarvaatmane astraaya phaT  . 
 
atha dhyaanam 

vajradaMShTraM trinayanaM kaalakaNThamariMdamam . 
sahasrakaramapyugraM vande shambhumumaapatim . 
 
|| kavacha|| 
 
namaskR^itya mahaadeva.n vishvavyaapinamIshvaram . 
vaxye shivamaya.n varma sarvaraxaakara.n nR^iNaam .. 1.. 

shucau deshe samaasIno yathaavatkalpitaasanaH . 
jitendriyo jitapraaNashchintayecChivamavyam .. 2.. 

hatpuNDarIkaantarasa.nniviShTa.n svatejasaa vyaaptanabho.avakaasham . 
atIndriya.n sUxmamanantamaadya.n dhyaayet paraanandamaya.n mahesham .. 3.. 

dhyaanaavadhUtaakhilakarmabandhashcira.n chidaandanimagnachetaaH . 
ShaDaxaranyaasasamaahitaatmaa  shaivena kuryaat kavachena raxaam .. 4.. 

maa.n paatu devo.akhiladevataatmaa sa.nsaarakUpe patita.n gabhIre . 
tannaama divya.n varamantramUla.n dhunotu me sarvamagha.n hR^idistham .. 5.. 

sarvatra maa.n raxatu vishvamUrtirjyotirmyaanandaghanashchidaatmaa . 
aNoraNIyaanurushaktirekaH sa iishvaraH paatu bhayaadasheShaat .. 6.. 

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishva.n paayaat sa bhUmergirisho.aShTamUrtiH . 
yo.apaa.n svarUpeNa nR^iNaa.n karoti sa.njIvana.n so.avatu maa.n jalebhyaH .. 7.. 

kalpaavasaane bhuvanaani dagdhvaa sarvaaNi yo nR^ityati bhUrilIlaH . 
sa kaalarudro.avatu maa.n davaagnervaatyaadibhIterakhilaachcha taapaat .. 8.. 

pradIptavidyutkanakaavabhaaso vidyaavaraabhItikuThaarapaaNiH . 
chaturmukhastatpuruShastrinetraH praachyaa.n sthita.n raxatu maamajastram .. 9.. 

kuThaaravedaa~NkushapaashashUlakapaalaDhakkaaxaguNaan dadhaanaH . 
chaturmukho nIlaruchistrinetraH paayaadaghoro dishi daxiNasyaam .. 10.. 

kude.nndusha~NkhasphaTikaavabhaaso vedaaxamaalaavaradaabhayaa~NkaH . 
tryaxashcaturvaktra uruprabhaavaH sadyo.adhijaato.avatu maa.n pratIchaam .. 11.. 

varaaxamaalaabhayaTa~NkahastaH sarojaki~njalkasamaanavarNaH . 
trilochanashcaaruchaturmukho maa.n paayaadudicyaa.n dishi vaamadevaH .. 12.. 

vedaabhayeShTaa~NkushapaashaTa~Nka kapaalaDhakkaaxashUlapaaNiH . 
sitadyutiH pa~ncamukho.avataanmaa mIshaana uurdhva.n paramaprakaashaH .. 13.. 

mUrdhdaanamavyaanmama cha.ndramaulirbhaala.n mamaavyaadatha bhaalanetraH . 
netre mamaavyaad bhaganetrahaarI naasaa.n sadaa raxatua vishvanaathaH .. 14.. 

paayaachChutI me shrutigItakIrtiH kapolamavyaat satata.n kapaalI . 
vaktra.n sadaa raxatu pa~nchavaktro jihvaa.n sadaa raxatu vedajivhaH .. 15.. 

kaNTha.n girIsho.avatu nIlakaNThaH paNidvaya.n paatu pinaakapaaNiH . 
dormUlamavyaanmama dharmabaahurvaxaHsthala.n daxamakhaantako.avyaat .. 16.. 

mamodara.n paatu girIndradhanvaa madhya.n mamaavyaanmadanaantakaarI. 
herambataato mama paatu naabhi.n paayaat kaTI dhUrjaTirIshvaro me .. 17.. 

uurudvaya.n paatu kuberamitro jaanudvaya.n me jagadIshvaro.avyaat . 
ja~Nghaayuga.n pu~Ngavaketuravyaat paadau mamaavyaat suravandyapaadaH .. 18.. 

maheshvaraH paatu dinaadiyaame maa.n madhyayaame.avatu vaamadevaH . 
triyambakaH paatu tR^itIyayaame vR^iShadhvajaH paatu dinaantyayaame .. 19.. 

paayaannishaadau shashishekharo maa.n ga~Ngaadharo raxatu maa.n nishIthe . 
gaurIpatiH paatu nishaava.nsaane mR^ityu~njayo raxatu sarvakaalam .. 20.. 

antaHsthita.n raxatu sha~Nkaro maa.n sthaaNuH sadaa paatu bahiHsthita.n maam . 
tadantare paatu patiH pashUnaa.n sadaashivo raxatu maa.n samantaat .. 21.. 

tiShThantamavyaabhduvakaikanaathaH paayaat vrajanta.n pramathadhinaathaH . 
vedaantavedyo.avatu maa.n niShaNNa.n maamavyayaH paatu shivaH shayaanam .. 22.. 

maargeShu maa.n raxatu nIlakaNThaH shailaadidurgeShu puratrayaariH . 
araNyavaasaadimahaapravaase paayaanmR^igavyaadha udaarashaktiH .. 23.. 

kalpaantakaaTopapaTuprakopaH sphuTaaTTahaasochchalitaaNDakoshaH . 
ghoraarisenaarNavadurnivaara mahaabhayaad raxatu vIrabhadraH .. 24.. 

pattyashvamaata~NgaghaTaavarUtha sahasralaxaayutakoTibhIShaNam . 
axauhiNInaa.n shatamaatataayinaa.n ChindyaanmR^iDo ghorakuThaaradhaarayaa .. 25.. 

nihantu dasyUn pralayaanalaarchirjvalat trishUla.n tripuraantakasya . 
shaardUlasi.nharxavR^ikaadihi.nstraan sa.ntraasayatvIshadhanuH pinaakam .. 26.. 

duHsvapnadushshakunadurgatidaurmanasya  
durbhixadurvyasanadussahaduryashaa.nsi . 
utpaatataapaviShabhItimasad grahaartivyaadhI.nshca  
naashayatu me jagataamadhIshaH .. 27.. 
 
AUM namo bhagavate sadaashivaaya sakalatattvaatmakaaya 
sakalatatvavihaaraaya sakalalokaikakatre sakalalokaikabhatre 
sakalalokakaikahatre sakalalokakaikagurave sakalalokaikasaaxiNe 
sakalanigamaguhyaaya sakalavarapradaaya sakaladuritaarttibha~njanaaya 
sakalajagadabhaya.nkaaraaya sakalalokaikasha~Nkaraaya 
shashaa~Nkashekharaaya shaashvata nijaabhaasaaya nirguNaaya 
nirupamaaya nIrUpaaya niraabhaasaaya niraamaaya niShprapa~njaaya 
niShkala~Nkaaya nirdvandvaaya nissa~Ngaaya nirmalaaya nirgamaaya 
nityarUpavibhavaaya nirupamavibhavaaya niraadhaaraaya 
nityashudhdaparipUrNasaccidaanandaadvayaaya 
paramashaantaprakaashatejorupaaya  jaya jaya mahaarudra mahaaraudra 
bhadraavataara duHkhadaavadaaraNa mahaabhairava kaalabhairava 
kalpaantabhairava kapaalamaalaadhara  
khaTvaa~Ngakha~Ngacharmapaashaa~NkushaDamarushUlachaapabaaNagadaashaktibhindipaala 
tomaramusalamudgarapaTTishaparashuparighabhushuNDIshtaghnIchakra 
aadia ayudha bhIShaNakara sahasramukha da.nShTraakaraala 
vikaTaaTTahaasavisphaaritabrahmaaNDamaNDalanaagendrakuNDala 
naagendrahaara naagendravalaya naagendracharmadhara mR^ityu~njaya 
tryambaka tripuraantaka virUpaaxa vishveshvara vishvarupa 
vR^iShabhavaahana viShabhUShaNa vishvatomukha sarvato raxa raxa maa.n 
jvala jvala mahaamR^ityubhayamapamR^ityubhaya.n naashaya naashaya 
viShasarpabhaya.n shamaya shamaya chorabhaya.n maaraya maaraya mama 
shatrUnuccaaTayoccaaTaya shUlena vidaaraaya vidaaraaya kha~Ngena 
Chindhi Chindhi khaTvaa~Ngena vipothaya vipothaya musalena niShpeShaya 
niShpeShaya baaNai sa.ntaaDaya sa.ntaaDaya raxaa.nsi bhIShaya bhIShaya 
bhUtaani vidraavaya vidraavaya 
kUShmaaNDavetaalamaarIgaNabrahmaraaxasaan sa.ntraasaya sa.ntraasaya 
maamabhaya.n kuru kuru vitrasta.n maamaashvaasayaashvaasaya 
narakabhayaanmaamudhdaaraayodhdaaraya sa.njIvaya sa.njIvaya xuttR^iDbhyaa.n  
maamaapyaayayaapyaayaya duHkhaatura.n maamaanandayaanandaya 
shvakavachena maamaachChaadayaachChaadaya tryambaka sadaashiva 
namaste namaste namaste . 
 
iti shrIskaande mahaapuraaNe ekaashItisaahasrayaa.n tR^itIye 
brahmottarakhaNDe amoghashivakavacha.n sampUrNam . 

Related Content

Shivakavacha Stotram

शिव कवचम - shiva kavacham.h

శివకవచ స్తోత్రమ్ - Shivakavacha Stotram

சிவகவச ஸ்தோத்ரம்-Shivakavacha Stotram

शिवकवचस्तोत्रम् - Shivakavacha Stotram