logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Swamigal - Thevaram - Thirukkethichcharam

7.80 thirukkEthIchcharam
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

812 n^aththArpuTai nyAnampachu ERin^n^anai kavizvAy
maththammatha yAnaiuri pOrththamazu vALan
paththAkiya thoNTarthozu pAlAviyin karaimER
cheththArelum paNivAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.1
813 chuTuvArpoTi n^IRun^n^ala thuNTappiRaik kILuN^
kaTamArkaLi yAnaiuri aNin^thakaRaik kaNTan
paTavEriTai maTavALoTu pAlAviyin karaimER
thiTamAuRai kinRAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.2
814 aN^kammozi annAravar amararthozu thEththa
vaN^kammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paN^kanycheytha piRaichUTinan pAlAviyin karaimER
cheN^kaNNara vachaiththAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.3
815 kariyakaRaik kaNTanalla kaNmEloru kaNNAn
variyachiRai vaNTiyAzcheyum mAthOTTan^an nakaruT
pariyathirai eRiyAvaru pAlAviyin karaimER
ReriyummaRai vallAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.4
816 aN^kaththuRu n^OykaLaTi yArmElozith tharuLi
vaN^kammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paN^kanycheytha maTavALoTu pAlAviyin karaimER
theN^kampozil chUzn^thathiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.5
817 veyyavinai yAyaaTi yArmElozith tharuLi
vaiyammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paiyEriTai maTavALoTu pAlAviyin karaimER
cheyyachaTai muTiyAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.6
818 UnaththuRu n^OykaLaTi yArmElozith tharuLi
vAnaththuRu maliyuN^kaTal mAthOTTan^an nakariR
pAnaththuRum moziyALoTu pAlAviyin karaimEl
Enaththeyi RaNin^thAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.7
819 aTTannaza kAkavarai thanmElara vArththu
maTTuNTuvaN TAlumpozil mAthOTTan^an nakariR
paTTavari n^uthalALoTu pAlAviyin karaimER
chiTTann^amai yALvAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.8
820 mUvarena iruvarena mukkaNNuTai mUrththi
mAvinkani thUN^kumpozil mAthOTTan^an nakariR
pAvamvinai yaRuppArpayil pAlAviyin karaimEl
thEvannenai ALvAnRiruk kEthIchcharath thAnE.
7.80.9
821 kaRaiyArkaTal chUzn^thakazi mAthOTTan^an nakaruT
chiRaiyArpozil vaNTiyAzcheyuN^ kEthIchcharath thAnai
maRaiyArpukaz UrannaTith thoNTanurai cheytha
kuRaiyAththamiz paththunycholak kUTAkoTu vinaiyE.
7.80.10


iththalam Izan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kEthIchuvarar, thEviyAr - kauriyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika