logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukketharam


7.78 thirukkEthAram
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

792 vAzvAvathu mAyammithu maNNAvathu thiNNam
pAzpOvathu piRavikkaTal pachin^Oycheytha paRithAn
thAzAthaRany cheymminthaTaN^ kaNNAnmala rOnuN^
kIzmEluRa n^inRAnRiruk kEthArame nIrE.
7.78.1
793 paRiyEchuman^ thuzalvIrpaRi n^arikIRuva thaRiyIr
kuRikUviya kURRaN^koLum n^ALAlaRam uLavE
aRivAnilum aRivAnala n^aRun^IroTu chORu
kiRipEchin^in RiTuvArthozu kEthArame nIrE.
7.78.2
794 kompaippiTith thorukkAlarkaL irukkAlmalar thUvi
n^ampannamai ALvAnenRu n^aTun^ALaiyum pakaluN^
kampakkaLiR RinamAyn^inRu chunain^IrkaLaith thUvich
chempoRpoTi chin^thun^thiruk kEthArame nIrE.
7.78.3
795 uzakkEyuNTu paTaiththITTivaith thizappArkaLuny chilarkaL
vazakkEyeniR pizaikkEmenpar mathimAn^thiya mAn^thar
chazakkEpaRi n^iRaippAroTu thavamAvathu cheyanmin
kizakkEchala miTuvArthozu kEthArame nIrE.
7.78.4
796 vALOTiya thaTaN^kaNNiyar valaiyilazun^ thAthE
n^ALOTiya n^amanArthamar n^aNukAmunam n^aNuki
ALAyuymmin aTikaTkiTam athuvEyenil ithuvE
kILOTara vachaiththAniTaN^ kEthArame nIrE.
7.78.5
797 thaLichAlaikaL thavamAvathu thammaippeRi lanRE
kuLiyIruLaN^ kurukkEththiraN^ kOthAviri kumari
theLiyIruLany chIparppathan^ theRkuvaTak kAkak
kiLivAzaiyoN kanikIRiyuN kEthArame nIrE.
7.78.6
798 paNNinRamiz ichaipATalin pazavEymuza vathirak
kaNNinnoLi kanakachchunai vayirammavai choriya
maNNinRana mathavEzaN^kaL maNivArikkoN TeRiyak
kiNNenRichai muralun^thiruk kEthArame nIrE.
7.78.7
799 muLaikkaippiTi mukamancholi muthuvEykaLai iRuththuth
thuLaikkaikkaLiR RinamAyn^inRu chunain^IrkaLaith thUvi
vaLaikkaippozi mazaikUrthara mayilmAnpiNai n^ilaththaik
kiLaikkamaNi chin^thun^thiruk kEthArame nIrE.
7.78.8
800 pothiyEchuman^ thuzalvIrpothi avamAvathum aRiyIr
mathimAn^thiya vaziyEchenRu kuzivIzvathum vinaiyAR
kathichUzkaTal ilaN^kaikkiRai malaN^kavarai aTarththuk
kethipERuchey thirun^thAniTaN^ kEthArame nIrE.
7.78.9
801 n^Avinmichai araiyannoTu thamiznyAnacham pan^than
yAvarchivan aTiyArkaLuk kaTiyAnaTith thoNTan
thEvanRiruk kEthAraththai Urannurai cheytha
pAvinthamiz vallArpara lOkaththirup pArE.
7.78.10


iththalam vaTan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kEthArEchuvarar, thEviyAr - kEthArEchuvariyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika