logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvaiyaru


7.77 thiruvaiyARu
paN - kAn^thArapanychamam

thiruchchiRRampalam

781 paravum parichon RaRiyEnn^An

paNTE ummaip payilAthEn
iravum pakalum n^inain^thAlum

eytha n^inaiya mATTEnn^An
karavil aruvi kamukuNNath

theN^kaN^ kulaikkIzk karuppAlai
aravan^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.1
782 eN^kE pOvE nAyiTinum

aN^kE van^then manaththIrAych
chaN^kai yonRum inRiyE

thalain^AL kaTain^AL okkavE
kaN^kai chaTaimER karan^thAnE

kalaimAn maRiyuN^ kanalmazuvun^
thaN^kun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.2
783 maruvip piriya mATTEnn^An

vazin^in Rozin^thEn ozikilEn
paruvi vichchi malaichchAraR

paTTai koNTu pakaTATik
kuruvi Oppik kiLikaTivAr

kuzanmEl mAlai koNTOTTan^
tharavan^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.3
784 pazakA n^inRu paNicheyvAr

peRRa payanon RaRikilEn
ikazA thumakkAT paTTOrkku

vEka paTamon RaraichchAththi
kuzakA vAzaik kulaiththeN^ku

koNarn^thu karaimEl eRiyavE
azakAr thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.4
785 pizaiththa pizaiyon RaRiyEnn^An

pizaiyaith thIrap paNiyAyE
mazaikkaN n^allAr kuTain^thATa

malaiyum n^ilanuN^ koLLAmaik
kazaikkoL pirachaN^ kalan^theN^kuN^

kazani maNTik kaiyERi
azaikkun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.5
786 kArkkoL konRaich chaTaimElon

RuTaiyAy viTaiyAy kaiyinAl
mUrkkar puramUn RericheythAy

munnI pinnI muthalvann^I
vArkkoL aruvi palavAri

maNiyum muththum ponnuN^koN
TArkkun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.6
787 malaikkaN maTavAL orupAlAyp

paRRi ulakam palithErvAy
chilaikkoL kaNaiyAl eyileytha

cheN^kaN viTaiyAy thIrththann^I
malaikkoL Laruvi palavAri

maNiyum muththum ponnuN^koN
Talaikkun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.7
788 pOzum mathiyum punakkonRaip

punalchEr chennip puNNiyA
chUzum aravach chuTarchchOthI

unnaith thozuvAr thuyarpOka
vAzu mavarkaL aN^kaN^kE

vaiththa chin^thai uyththATTa
Azun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.8
789 kathirkoL pachiyE oththEn^An

kaNTEn ummaik kANAthEn
ethirththu n^In^tha mATTEnn^An

emmAn RammAn RammAnE
vithirththu mEkam mazaipoziya

veLLam paran^thu n^uraichithaRi
athirkkun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.9
790 kUchi aTiyAr irun^thAluN^

kuNamon RillIr kuRippillIr
thEcha vEn^than thirumAlum

malarmEl ayanuN^ kANkilAth
thEcha meN^kun^ theLiththATath

theNNIr aruvi koNarn^theN^kum
vAchan^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.10
791 kUTi aTiyAr irun^thAluN^

kuNamon RillIr kuRippillIr
UTi irun^thum uNarkilEn

ummaith thoNTan UranEn
thETi yeN^kuN^ kANkilEn

thiruvA rUrE chin^thippan
ATun^ thiraikkA virikkOTTath

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chempoRchOthiyIchuvarar, thEviyAr - aRam vaLarththa n^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika