logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvanychiyam


7.76 thiruvAnychiyam
paN - piyan^thaikkAn^thAram

thiruchchiRRampalam

771 poruva nArpuri n^Ular

puNarmulai umaiyava LOTu
maruva nArmaru vArpAl

varuvathum illain^am aTikaL
thiruva nArpaNin^ thEththun^

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
oruva nAraTi yArai

Uzvinai n^aliya voTTArE.

7.76.1
772 thoRuvil AniLa ERu

thuNNena iTikural veruvich
cheRuvil vALaikaL OTach

cheN^kayal paN^kayath thothuN^kak
kaRuvi lAmanath thArkaL

kANTaku vAnychiyath thaTikaL
maRuvi lAthaveN NIRu

pUchuthal mannumon RuTaiththE.

7.76.2
773 thUrththar mUveyi leythu

chuTun^unaip pakaziya thonRAR
pArththa nArthiraL thOLmER

pannunaip pakazikaL pAychchith
thIrththa mAmalarp poykaith

thikazthiru vAnychiyath thaTikaL
chAththu mAmaNik kachchaN^

koruthalai palathalai yuTaiththE.

7.76.3
774 chaLLai veLLaiyaN^ kuruku

thAnathu vAmenak karuthi
vaLLai veNmalar anychi

maRukiyOr vALaiyin vAyil
thuLLu theLLun^Irp poykaith

thuRaimalku vAnychiyath thaTikaL
veLLai n^uNpoTip pUchum

vikirthamon Rozikilar thAmE.

7.76.4
775 maikoL kaNTareN TOLar

malaimaka LuTanuRai vAzkkaik
koytha kUviLa mAlai

kulaviya chaTaimuTik kuzakar
kaithai n^eythalaN^ kazani

kamazpukaz vAnychiyath thaTikaL
paithal veNpiRai yOTu

pAmpuTan vaippathu parichE.

7.76.5
776 karan^thai kUviLa mAlai

kaTimalark konRaiyuny chUTip
paran^tha pAriTany chUza

varuvarn^am paramartham parichAl
thirun^thu mATaN^kaL n^ITu

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
marun^tha nAraTi yArai

valvinai n^aliya voTTArE.

7.76.6
777 aruvi pAytharu kazani

alartharu kuvaLaiyaN^ kaNNAr
kuruvi yAykiLi chEppak

kurukinam iritharu kiTaN^kiR
paruva rAlkuthi koLLum

paimpozil vAnychiyath thuRaiyum
iruva rAlaRi yoNNA

iRaivana thaRaikazal charaNE.

7.76.7
778 kaLaN^ka LArtharu kazani

aLitharak kaLitharu vaNTu
uLaN^ka LArkalip pATal

umparil oliththiTuN^ kATchi
kuLaN^ka LAnizaR kIzn^aR

kuyilpayil vAnychiyath thaTikaL
viLaN^ku thAmaraip pAtham

n^inaippavar vinain^ali vilarE.

7.76.8
779 vAzai yinkani thAnum

mathuvimmu varukkaiyin chuLaiyuN^
kUzai vAnaran^ thammiR

kURithu chiRithenak kuzaRith
thAzai vAzaiyan^ thaNTAR

cheruchcheythu tharukkuvAny chiyaththuL
Ezai pAkanai yallAl

iRaiyenak karuthutha lilamE.

7.76.9
780 chen^n^e laN^kalaN^ kazanith

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
minna laN^kalany chaTaiyem

iRaivana thaRaikazal paravum
ponna laN^kanal mATap

pozilaNi n^AvalA rUran
panna laN^kanal mAlai

pATumin paththaru LIrE.

7.76.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chukavAnychin^Athar,
thEviyAr - vAzavan^than^Ayaki.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika