logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Attalasundarashtakam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Sanskrit PDF format

aTTAlasundarAShTakam

 
vikramapANDya uvAcha\-
kalyANAchalakodaNDakAntadordaNDamaNDitam .
kabalIkR^itasa.nsAra.n kalaye.aTTAlasundaram .. 1..

kAlakUTaprabhAjAlakaLa~NkIkR^itakandharam .
kalAdhara.n kalAmauLi.n kalaye.aTTAlasundaram .. 2..

kAlakAla.n kalAtIta.n kalAvanta.n cha niShkaLam .
kamalApatisa.nstutya.n kalaye.aTTAlasundaram .. 3..

kAntArdha.n kamanIyA~Nga.n karuNAmR^itasAgaram .
kalikalmaShadoShaghna.n kalaye.aTTAlasundaram .. 4..

kadambakAnanAdhIsha.n kA.nxitArthasuradrumam .
kAmashAsanamIshAna.n kalaye.aTTAlasundaram .. 5..

sR^iShTAni mAyayA yena brahmANDAni bahUni cha .
raxitAni hatAnyante kalaye.aTTAlasundaram .. 6..

svab mAyayA yena brahmANDAni bahUni cha .
raxitAni hatAnyante kalaye.aTTAlasundaram .. 6..

svabhaktajanasa.ntApa pApApadma~Ngatatparam .
kAraNa.n sarvajagatA.n kalaye.aTTAlasundaram .. 7..

kulashekharava.nshotthabhUpAnA.n kuladaivatam .
paripUrNa.n chidAnanda.n kalaye.aTTAlasundaram .. 8..

aTTAlavIrashrIsha.nbhoraShTaka.n varamiShTadam .
paThatA.n shR^iNvatA.n sadyastanotu paramA.n shriyam .. 9..

.. iti shrIhAlAsyamAhAtmye vikramapANDyakR^ita.n aTTAlasundarAShTakam .. 

Related Content

विश्वनाथाष्टकम - vishvanathashtakam

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ - Agasthyashtakam

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ॐ लिङ्गाश्टकम. - Lingaashtakam

जम्बुनाताष्टकम - Jambhunatashtakam