logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

bANalingakavacham


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. 
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


bANali~Nga kavacham

 
asya bANali~Nga kavachasya sa.nhArabhairavaR^iShirgAyatrIchchhandaH\,
hauM bIjaM\, hUM shaktiH\, namaH kIlakaM\, shrIbANali~Nga sadAshivo devatA\,
mamAbhIShTa siddhyarthaM jape viniyogaH ||

OM kAro me shiraH pAtu namaH pAtu lalATakam |
shivasya kaNThadeshaM me vakShodeshaM ShaDakSharam || 1||

bANeshvaraH kaTIM pAtu dvAvUrU chandrashekharaH |
pAdau vishveshvaraH sAkShAt sarvvA~NgaM li~NgarUpadhR^ik || 2||

itidaM kavachaM pUrvvaM bANali~Ngasya kAnte
paThati yadi manuShyaH prA~njaliH shuddhachittaH |
vrajati shivasamIpaM rogoshokapramukto
bahudhanasukhabhogI bANali~Nga prasAdataH || 3||

iti bANali~Nga kavachaM samAptam.h ||

 

Related Content

Amogha Shivakavacha

Mrityunjaya Kavacha

Shivakavacha Stotram

അഥ അമോഘ ശിവകവച - Amogha Shivakavacha

रुद्रकवचम - Rudrakavacham