logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam

 

Home  > Scriptures & Stotras

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

mÆé èml cé³fçüRch

 

pè³fý AçEü cöhç.A×lcÛ½çi opoÆhíYá²öi opoÆdçaçèv²èmö³fç³fµlçpöl .

opoÆcçöàÀ dë³fµnçi mçãlöY² opoÆöK²çèT±iëMbçè³fõX chý .. 1..

 

AçEü Ri Mzçb³f p³f èml\, Ri èMè³fRçbém èml\, Ri

óMû³fécçZ .

×lü hçü dçki èc×iü\, ×lü hçü dçki mö¡ç\, Kï²diç RMaém .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 2..

 

øK²kçöo èMè³fèmLö³f K²¤aƵhèlèdöc\, èml K²¤aƵhèlèdöc

…²èY² hbëK²³f dëõ…²\, Më…²èY² hbëK²³fdëõ…² Mpöc .

ôK²çèK²ký Kí²RèY² óLkèY²\, püoçlèkkèkY²ç ³fP±ièY²

K²kçK²kçdü ³fP±ièY²\, K²kçK²kçdü cï×ièY² hëaoèpY²ç .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 3..

 

Y²èåÄ.Ö¥èkY²oëöaöm mçkçhèX³fèP±Y²ç\, èml mçkçhèd³fèP±Y²ç\,

Y²ÛhõÚi p³fècK²öT± Y²ÛhõÚi p³fècK²öT±\, óMû³fé hëaoèpY²ç .

ŒºéV²çü ³fP±ièY² gí²nçü ³fè…²Y²ècRhémh\, èml ³fè…²Y²ècRhémü

B¿aÆçèaK²oë³föoèlY² fƬ²çèaK²oë³föoèlY²\, dÆXhèY² ôY² ménáh.p\,

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 4..

 

èlfëblbífápë cï×ièY² pïaöi hëaoèpY²ç\, èml pïaöi hëaoèpY²ç\,

èK²š³fMçcü Kë²³fµöY² èK²š³fMçcü Kë²³fµöY²\, o›ål³f oèpY²ç .

èbcK²Y² ÷Z ÷Z èbcK²Y² hïazü lçaiöY²\, èml

hïazü lçaiöY²\,

ÊlXÊldkèkY²ç ôlXëü hbë³fü cçaiöY² .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 5..

 

K²X K²X-P±³fõX ³fP±ièY² cídë³fhëÐlèkY²ü\, èmlcídë³fhëÐlèkY²ü\.

P±ŒºçK²ç³fü ¹ÆhièY² P±ŒºçK²ç³fü ¹ÆhièY²\, Kë²³fµöY² Y²çü èbK²Y²çh.p .

Y²çü Y²çü këd\-Pë±d Y²çkü cçaiöY²\, èml Y²çkü cçaiöY²\,

Azë¨çzëèkcçaü Azë¨çzëèkcçaü kçåiK²Y²çü Kë²³fµöY² .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 6..

 

K²dëá³fÙiëèY²õMû³fü dƒ²çccoèpY²h\, èml dƒ²çccoèpY²ü\,

èlcic mmb³föhûök\, èlcic èlnb³föhûök K²ÖU±iëY²h.p .

oë¿a³fRT±çK²kçdü dçlK²iëY² e²çkh\, èml dçlK²mème²çkü\,

V²h³fµèŒmíkèdcçK²ü V²h³fµèŒmíkèdcçK²ü K²³fbïY²cïK²dçkh.p .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 7..

 

myccçaü Kï²×lç S±¥è³f cçaiöY²\, èml S±¥è³f cçaiöY²\,

cé³fçRiöY² fƬ²ç\, cé³fçRiöY² èln¸ëöláa\-FP±ü dU±öY² .

BèY² hïaëP±³fXoö³fçRü pïèa K²hök bï×lç\, èml pïèa K²hök bï×lç

AlökçK²ièY² höpmü\, èmlökçK²ièY² oëö³fmü\, Cmü Aèg²c×lç .

AçEü p³f p³f hpçöal .. 8..

 

³fµù‰ ³fP±ièY² hçkçü dšMhëdléY²ü\, èml dšMhëdléY²ü\,

lçhèlg²çõM èMè³fRç\, lçhèlg²çõM óMû³fé\, ³f¶dü AèY²kèkY²h.p .

oë¿a³foK²km³féö³f Kï²Y²g²åÄçg²³fXü\, èml Kï²Y² g²åÄçg²³fXh.p\,

BèY² lïng²ÚlR³f¶dü\, p³f\-èml\-mx²³f\-³f¶dü Y²çdŒip³fXh.p .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 9..

 

Úiçcü Aç³fèY²ohöi pïaöi BèY² Kï²×lç\, èml pïaöi BèY² Kï²×lç\,

³fçhü èŒRT±çcçZü\, m¡ëü èlRT±çcçZü Cmü Aèg²c×lç .

ozéY²öhlü dÆèY²èacdU±cü iý Kë²³fµöY²\, èml dU±cü iý Kë²³fµöY²\,

èmloçiëÐiü MÎÎpèY²\, p³foçiëÐiü MÎÎpèY²\, g²Ê×iç iý mïXëöY² .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 10..

 

AçEü Ri Mzçb³f p³f èml\, Ri èMè³fRçbém èml\, Ri

óMû³fécçZ .

×lü hçü dçki èc×iü ×lü hçü dçki mö¡ç Kï²diç RMaém .

AçEü p³f p³f p³f hpçöal .. 11..

 

 

 

Related Content

Sri Shiva Neeranjanam

श्री शिव नीरान्जनम - Shri Shiva Neeraanjanam

શ્રી શિવ નીરાઞ્જનમ - Shri Shivaneeraanjanam

శ్రీ శివ నీరాన్జనమ్ - Shri Shiva Neeranjanam

ಶ್ರೀ ಶಿವ ನೀರಾನ್ಜನಮ್ - Sri Shiva Neeraanjanam