logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

শিৱ স্তৱঃ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

|| shivastavaH ||

 

 • SHIVASTUTI. It is known that many centuries ago India had trade and cultural links with the far eastern nations. We could see evidences of this fact even today in these countries. There are Hindu temples. Hindu festivals are celebrated. People know our puranas and epics like Ramayana and Mahabharata. The temples there contain inscriptions that contain hymns on Hindu gods and goddesses.

   

 • A hymn on Shiva found in Bali, an island near Java is given below along with some other verses on Shiva.

  èmlå½lý

   

  Iü chý èmlçi mláçi ôalöalçi øl chý |

  ³fµaÆçi gë²löcmçi èml³f¶dçi øl chý || 1||

   

  ×lü èmlå×lü hpçöal Cãl³fý d³föhãl³fý |

  fƬ²ç èln¸ëãP± ³fµaÆãP± dë³fµný dÆKï²èY²\-å½Zç || 2||

   

  ×lü K²çkå×lü iöhç hï×ië\-lá³fµXå×lü Kë²öf³fK²ý |

  B¿aÆý oíiáý mmçx²ãP± MÆp\-cmŒ\-Y²ç³fK²ý || 3||

   

  dïèZlé oèkkü ×lü èp ×lhèMÀ\-láçiëö³fl P± |

  AçK²çmü ×lü d³fü míÛiü oK²kü èc¦²kü Y²Zç || 4||

   

  AmëèP±láç mëèP±láçèd oláK²çhMöY²çèd lç |

  èP±Û½öiölhémçcü o fçæiçßiÛ½³fý mëèP±ý || 5||

   

  chöå½ ôalöaölm ×l×dÆoçaçÙlaçàiph |

  lçöÊi péöc.AèY²è³föŠº lç hçü mhål oëö³fçŠh || 6||

   

  chöå½ ôalöaölm Cmçc l³façÎiëY² |

  hh èo莲ü gí²iãP± (èo莲ý oaç gí²içY²) oláK²çöiánë müK²³f || 7||

   

  fƬ²ç èln¸ë³féãl³fãP± hpçöal cöhç.Aå½ë ôY² |

  oláK²çiáü dÆèoÚiY²çü mhçcëMÆpK²ç³fX || 8||

   

         || mëg²h ||

   

  The following slokas are also from stone inscriptions.

  chý m²MëXçiçå½ë l¯iY²éöY²è¿aÆil¼Äáöc |

  èlãlöY²ç l¯imÀëlçcçi ôl¯içh³f¶dçi m¡öl || 1||

   

  DÛhcç iç oY²é K²çÛ½ç ècY²çÛ½\-èmlozY²ç |

  RM莲Y²çi P±çmçå½ë oç m芺\-³fP±kç¼ÄRç || 2||

   

  RiY²é¿aë ³fèl ôl¯içh lçi¯lç¼Ä ãhç Rkçcúký |

  Y²öcçèY² Y²cëèg²ý m¡ëöiáç.A§èg²³fèLkü RMY² || 3||

   

  Line one of this verse is missing

  ihçÛ½³fü ôÐiçèY²³fµdçoöY² fëbçý èc³fµŠ³fü fƬ²daü èRMénlý || 1||

   

  Y²dãmÆìöY²Ðiçèlböiç iadáXç\(Y²\) g²lÛ×iècöaáãie²kçcëf虲cý |

  c ôK²lkü Y²×e²köiçMoüèMcçhoüèMcçü K²háe²k×iRçhèd || 2||

   

  ècoMáèoúŽ²³fèXhçèaèg²MëáùX³fµõdY²hüMéKï²Y²m芺èlå½³fCý (³fh)|

  èbiçhY²éY²ü lP±oçhõMçP±³fhcçådaü iåi daü èlaëfëábçý || 3||

   

                   || Iü Y²×oY² ||

Related Content

Shiva stavah-சிவஸ் தவ

Shivastavah

शिव स्तवः - Shiva Stavah

ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵ - Shiva stavah

શિવ સ્તવઃ - Shiva Stavah