logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ômçXçèaÆcçZç§K²h

 

èmlçi ³fµaÆçi èmlçèPá±Y²çi hpçcëg²çlçi höpãl³fçi .

ôoçhçi oí˜Äçi oëö³fãl³fçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 1..

 

èaÊdçkcçZçi èlg²çlcçi P±¿aÆçbáPí±V²çi ocçY²cçi .

oüoç³faëýLçXálY²ç³fXçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 2..

 

RMèšlçoçi RM莲Y²çi ôocçèccçZçi RidÆaçi .

díXáçi dëÖiçi dë³fçY²cçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 3..

 

lçMémlÛÙiçi l³fdÆaçi Dhçbáöapçi MõXãl³fçi .

P±¿aÆçKá²úlãlçc³fökçP±cçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 4..

 

³fZçèb³f¶W±çi ³foçb³fçi ôlaçãli늺çi èlèbå½ëY²çi .

P±¿aÆçKá²P±Œºçi mèmdÆg²çi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 5..

 

èlè³f胲oç³fØièl³fçèRY²çi èM³fé¿aÆP±çdçi èM³féãl³fçi .

e²çkçèMÀöcŒçi e²Xéãl³fçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 6..

 

óMçèl¿afçXçi MëXŒiçi èlãlåi cçZçi lBnÚlRçi .

dë³fåi èlÚlüocaéèv²Y²çi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 7..

 

R³fçèalÐiáçi RT±çb³fçi AèP±Û×i³f¶dçi pè³fèdÆiçi .

g²Šºåi dçõdûNèlcçmcçi ômçXçèaÆcçZçi chýèmlçi .. 8..

 

å½ëèY²ü ômçXçP±ökmåi dU±Y²çü oláèo莲ah .

oláoüd×dÆaü dëüoçü ôolÛ½çü oláöY²ç Rcçý .. 9..

 

 .. mëg²hå½ë..

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ਅੱਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Attalasundarashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ - sri shonadrinathashtakam

Attalasundarashtakam