logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিৱাথর্ৱ শীর্ষম - Shivaatharvasheersham

Shivaatharvasheersham


ওং দেৱা হ ৱৈ স্ৱর্গলোকমাযংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন কো ভৱানিতি | 
সোঽব্রৱীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্ৱর্তামি চ 
ভৱিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ৱ্যতিরিক্ত ইতি | 

 

সোঽন্তরাদন্তরং প্রাৱিশদ্দিশশ্চান্তরং প্রাৱিশত | 
সোঽহং নিত্যানিত্যো ৱ্যক্তাৱ্যক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ 
প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহমমধশ্চোর্ধ্ৱশ্চাহং 
দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান স্ত্রিযশ্চাহং 
সাৱিত্র্যহং গাযত্র্যহং ত্রিষ্টুবূজগত্যনুষ্টুপ চাঽহং 
ছন্দোঽহং সত্যোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহৱনীযোঽহং 
গৌরহং গৌর্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ৱাঙ্গিরসোঽহং 
জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং ৱরিষ্ঠোঽহমাস্ৱরোং নম ইতি || 

 

য ইদমথর্ৱশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে | 
অশ্রোত্রিযঃ শ্রোত্রিযো ভৱতি | 
অনুপনীত উপনীতো ভৱতি | 
সোঽগ্নিপূতো ভৱতি | 
স ৱাযুপূতো ভৱতি | 
স সূর্যপূতো ভৱতি | 
স সোমপূতো ভৱতি | 
স সত্যপূতো  ভৱতি | 
স সর্ৱৈর্ৱেদৈর্জ্ঞাতো ভৱতি | 
সর্ৱৈর্ৱেদৈরনুধ্যাতো ভৱতি | 
স সর্ৱেষু তীর্থেষু স্নাতো ভৱতি | 
তেন সর্ৱৈঃ ঋতুভিরিষ্টং ভৱতি | 

 

গাযত্র্যাঃ  ষষ্ঠিসহস্রাণি জপ্তানি ভৱন্তি | 
প্রণৱানামযুতং জপ্তং ভৱতি | 

 

স চক্ষুষঃ পঙ্ক্তিং পুনাতি | 
আসপ্তমাত পুরুষযুগান্পুনাতীত্যাহ ভগৱানথর্ৱশিরঃ 

 

সকৃজ্জপ্ত্ৱৈৱ শুচিঃ স পূতঃ কর্মণ্যো ভৱতি | 
দ্ৱিতীযং জপ্ত্ৱা গণাধিপত্যমৱাপ্নোতি | 

 

তৃতীযং জপ্ত্ৱৈৱমেৱানুপ্রৱিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যং | 

ইত্যথর্ৱৱেদে শিৱাথার্ৱশীর্ষং সংপূর্ণম ||

Related Content

Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम - Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम् - Shivaatharvasheersham

ਸ਼ਿਵਾਥਰ੍ਵ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮ - Shivaatharvasheersham

શિવાથર્વ શીર્ષમ - Shivaatharvasheersham