logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

সাম্ব দশকম - Samba Dashakam

Samba Dashakam


সাম্বো নঃ কুলদৈৱতং পশুপতে সাম্ব ত্ৱদীযা ৱযং 
সাম্বং স্তৌমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ | 
সাম্বাযাস্তু নমো মযা ৱিরচিতং সাম্বাত পরং নো ভজে 
সাম্বস্যানুচরোঽস্ম্যহং মম রতিঃ সাম্বে পরব্রহ্মণি ||১|| 

 

ৱিষ্ণ্ৱাদ্যাশ্চ পুরঞ্জযং সুরগণা জেতুং ন শক্তা স্ৱযং 
যং শম্ভুং ভগৱন ৱযং তু পশৱোঽস্মাকং ত্ৱমেৱেশ্ৱরঃ | 
স্ৱস্ৱস্থাননিযোজিতাঃ সুমনসঃ স্ৱস্থা বভূৱুস্তত-
স্তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||২|| 

 

ক্ষোণী যস্য রতো রথাঙ্গযুগলং চন্দ্রার্কবিম্বদ্ৱযং 
কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ্বাণো ৱিধিঃ সারথিঃ | 
তূণীরোজলধির্হযাঃ শ্রুতিচযো মৌর্ৱী ভুজঙ্গাধিপ-
স্তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৩|| 

 

যেনাপাদিতমঙ্গজাঙ্গভসিতং দিৱ্যাঙ্গরাগৈঃ সমং 
যেন স্ৱীকৃতমব্জসংভৱশিরঃ সৌৱর্ণপাত্রৈঃ সমম | 
যেনাঙ্গীকৃতমচ্যুতস্য নযনং পূজারৱিন্দৈঃ সমং 
তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৪|| 

 

গোৱিন্দাদধিকং ন দৈৱতমিতি প্রোচ্চার্য হস্তাৱুভা-
ৱুদ্ধত্যাথ শিৱস্য সংনিধিগতো ৱ্যাসো মুনীনাং ৱরঃ | 
যস্য স্তম্ভিতপাণিরানতিকৃতা নন্দীশ্ৱরেণাভৱ-
ত্তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৫|| 

 

আকাশশ্চিকুরাযতে দশদিশাভোগো দুকূলাযতে 
শীতংশুঃ প্রসৱাযতে স্থিরতরানন্দঃ স্ৱরূপাযতে | 
ৱেদান্তো নিলযাযতে সুৱিনযো যস্য স্ৱভাৱাযতে 
তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি || ||৬|| 

 

ৱিষ্ণুর্যস্য সহস্রনামনিযমাদম্ভোরুহাণ্যর্চযন-
নেকোনোপচিতেপু নেত্রকমলং নৈজং পদাব্জদ্ৱযে | 
সংপূজ্যাসুরসংহতিং ৱিদলযংস্ত্রৈলোক্যপালোঽভৱ- 
ত্তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৭|| 

 

সৌরিং সত্যগিরং ৱরাহৱপুষং পাদাম্বুজাদর্শনে 
চক্রং যো দযযা সম্স্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে | 
মিথ্যাৱাচমপূজ্যমেৱ সততং হংসস্ৱরূপং ৱিধিম
তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৮|| 

 

যস্যাসন ধরণীজলাগ্নিপৱনৱ্যোমার্কচন্দ্রাদযো 
ৱিখ্যাতাস্তনৱোঽষ্টধা পরিণতা নান্যত্ততো ৱর্ততে | 
ওঙ্কারার্থৱিৱেচনী শ্রুতিরিযং চাচষ্ট তুর্যং শিৱং 
তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||৯||

 

ৱিষ্ণুব্রহ্মসুরাধিপপ্রভৃতযঃ সর্ৱেঽপি দেৱা যদা 
সংভূতাজ্জলধের্ৱিষাত্পরিভৱং প্রাপ্তাস্তদা সত্ৱরম | 
তানার্তাচ্ছরণাগতানিতি সুরান যোঽরক্ষদর্ধক্ষণা-
ত্তস্মিন্মে হৃদযং সুখেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ||১০|| 

 

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোৱিন্দভগৱত্পূজ্যপাদশিষ্যস্য 
শ্রীমচ্ছঙ্করভগৱতঃ কঋতৌ সাম্বদশকং সংপূর্ণম ||

Related Content