logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

ৱিষ্ণুকৃতং শিৱস্তোত্রম - Vishnukrutam Shivastotram

Vishnukrutam Shivastotram

শ্রীভগৱানুৱাচ ||

ওঁ নমো ভগৱতে মহা পুরুষায
সর্ৱগুণসঙ্খ্যানাযানন্তাযাৱ্যক্তায নম ইতি ||১||

ভজে ভৱান্যা রণপাদপঙ্কজং ভগস্য কৃত্স্নস্য পরং পরাযণম |
ভক্তেষ্ৱলং ভাৱিতভূতভাৱনং ভৱাপহং ত্ৱা ভৱভাৱমীশ্ৱরম ||২||

ন যস্য মাযাগুণচিতৱৃত্তিভির্নিরীক্ষতো হ্যণ্ৱপি দৃষ্টিরজ্যতে |
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং কস্তং ন মন্যেত জিগীপুরাত্মনঃ ||৩||

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মাযযা ক্ষীবেৱ মধ্ৱাসৱতাম্রলোচনঃ |
ন নাগৱধ্ৱোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিযা যত্পাদযোঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিযাঃ ||৪||

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং ত্রিভির্ৱিহীনং যমনন্তমৃষ্টযঃ |
ন ৱেদসিদ্ধার্থমিৱ ক্ৱচিত্স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু ||৫||

যস্যাদ্য আসীদ্গুণৱিগ্রহো মহান্ৱিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগৱানজঃ কিল |
যত্সংভৱোঽহং ত্রিৱৃতা স্ৱতেজসা ৱৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিযং সৃজে ||৬||

এতে ৱযং যস্য ৱশে মহাত্মনঃ স্থিতাঃ শকুন্তা ইৱ সূত্রযন্ত্রিতাঃ |
মহানহম ৱৈকৃততামসেন্দ্রিযাঃ স্রুজাম সর্ৱে যদনুগ্রহাদিদম ||৭||

যন্নির্মিতাং কর্হ্যপি কর্মপর্ৱণীং মাযাং জনোঽযং গুণসর্গমোহিতঃ |
ন ৱেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা তস্মৈ নমস্তে ৱিলযোদযাত্মনে ||৮||

ইতি শ্রীমদ্ভাগৱতান্তর্ৱর্তি ৱিষ্ণুকৃতং শিৱস্তোত্রং সমাত্পম ||

Related Content

viShNukRutaM shivastotram - Vishnukrutam Shivastotram

विष्णुकृतं शिवस्तोत्रम - Vishnukrutam Shivastotram

विष्णुकृतं शिवस्तोत्रम् - Vishnukrutam Shivastotram

ਵਿਸ਼੍ਣੁਕ੍ੜੁਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Vishnukrutam Shivastotram

વિષ્ણુકૃતં શિવસ્તોત્રમ - Vishnukrutam Shivastotram