logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

সুৱর্ণমালাস্তুতিঃ - Suvarnamaalaa Stutih

Suvarnamaalaa Stutih

অথ কথমপি মদ্রসনাং ত্ৱদ্গুণলেশৈর্ৱিশোধযামি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম ||১||

আখণ্ডলমদখণ্ডনপণ্ডিত তণ্ডুপ্রিয চণ্ডীশ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম || ২||

ইভচর্মাংবর শংবররিপুৱপুরপহরণোজ্জৱলনযন ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৩||

ঈশ গিরীশ নরেশ পরেশ মহেশ বিলেশযভূষণ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৪||

উমযা দিৱ্যসুমঙ্গলৱিগ্রহযালিঙ্গিতৱামাঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৫||

ঊরীকুরু মামজ্ঞমনাথং দূরীকুরু মে দুরিতং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৬||

ঋষিৱরমানসহংস চরাচরজননস্থিতিকারণ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৭||

ঋক্ষাধীশকিরীট মহোক্ষারূঢ ৱিধৃতরুদ্রাক্ষ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৮||

লৃৱর্ণদ্ৱন্দ্ৱমৱৃন্তসুকুসুমমিৱাঙ্ঘ্রৌ  তৱার্পযামি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৯||

একং সদিতি শ্রুত্যা ত্ৱমেৱ সদসীত্যুপাস্মহে মৃড ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১০||

ঐক্যং নিজভক্তেভ্যো ৱিতরসি ৱিশ্ৱংভরোঽত্র সাক্ষী ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ১১||

ওমিতি তৱ নির্দেষ্ট্রী মাযাঽস্মাকং মৃডোপকর্ত্রী ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১২||

ঔদাস্যং স্ফুটযতি ৱিষযেষু দিগম্বরতা চ তৱৈৱ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১৩||

অন্তঃ করণৱিশুদ্ধিং ভক্তিং চ ত্ৱযি সতীং প্রদেহি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১৪||

অস্তোপাধিসমস্তৱ্যস্তৈ রূপৈর্জগন্মযোঽসি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১৫||

করুণাৱরুণালয মযি দাস উদাসস্তৱোচিতো ন হি ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১৬||

খলসহৱাসং ৱিঘটয সতামেৱ সঙ্গমনিশং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ১৭||

গরলং জগদুপকৃতযে গিলিতং ভৱতা সমোঽস্তি কোঽত্র ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ১৮||

ঘনসারগৌরগাত্র প্রচুরজটাজূটবদ্ধগঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||১৯||

জ্ঞপ্তিঃ সর্ৱশরীরেষৱখণ্ডিতা যা  ৱিভাতি সা ত্ৱযি ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২০||

চপলং মম হৃদযকপিং ৱিষযদুচরং দৃঢং বধান ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||২১||

ছাযা  স্থাণোরপি তৱ তাপং নমতাং হরত্যহো শিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||২২||

জয কৈলাসনিৱাস প্রমথগণাধীশ ভূসুরার্চিত ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২৩||

ঝণুতকঝঙ্কিণুঝণুতত্কিটতকশব্দৈর্নটসি মহানট ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||২৪||

জ্ঞানং ৱিক্ষেপাৱৃতিরহিতং কুরু মে গুরুস্ত্ৱমেৱ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||২৫||

টঙ্কারস্তৱ ধনুষো  দলযতি হঋদযং দ্ৱিষামশনিরিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২৬||

ঠাকৃতিরিৱ তৱ মাযা বহিরন্তঃ শূন্যরূপিণী খলু ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২৭||

ডংবরমংবুরুহামপি দলযত্যনঘং ত্ৱদঙ্ঘ্রিযুগলং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২৮||

ঢক্কাক্ষসূত্রশূলদ্রুহিণকরোটীসমুল্লসত্কর ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ২৯||

ণাকারগর্ভিণী চেচ্ছুভদা তে শরণগতির্নৃণামিহ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩০||

তৱ মন্ৱতিসঞ্জপতঃ সদ্যস্তরতি নরো হি ভৱাব্ধিং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৩১

থূত্কারস্তস্য মুখে ভূযাত্তে নাম নাস্তি যস্য ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩২||

দযনীযশ্চ দযালুঃ কোঽস্তি মদন্যস্ত্ৱদন্য ইহ ৱদ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৩৩||

ধর্মস্থাপনদক্ষ ত্র্যক্ষ গুরো দক্ষযজ্ঞশিক্ষক ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৩৪||

ননু তাডীতোঽসি ধনুষা লুব্ধধিযা ত্ৱং পুরা নরেণ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩৫||

পরিমাতুং তৱ মূর্তিং নালমজস্তত্পরাত্পরোঽসি ৱিভো|
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩৬||

ফলমিহ নৃতযা জনুষস্ত্ৱত্পদসেৱা সনাতনেশ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩৭||

বলমারোগ্যং চাযুস্ত্ৱদ্গুণরুচিতাং চিরং প্রদেহি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩৮||

ভগৱন ভর্গ ভযাপহ ভূতপতে ভূতিভূষিতাঙ্গ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৩৯||

মহিমা তৱ নহি মাতি শ্রুতিষু হিমানীধরাত্মজাধৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪০||

যমনিযমাদিভিরঙ্গৈর্যমিনো হৃদযে ভজন্তি স ত্ৱং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪১||

রজ্জাৱহিরিৱ শুক্তৌ রজতমিৱ ত্ৱযি জগন্তি ভান্তি ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪২||

লব্ধ্ৱা ভৱত্প্রসাদাচ্চক্রং ৱিধুরৱতি লোকমখিলং ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৩||  

ৱসুধাতদ্ধরতচ্ছযরথমৌর্ৱীশরপরাকৃতাসুর ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৪||  

শর্ৱ দেৱ সর্ৱোত্তম সর্ৱদ দুর্ৱৃত্তগর্ৱহরণ ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৫||

ষড্রিপুষডূর্মিষড্ৱিকারহর সন্মুখ ষণ্মুখজনক ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৬||

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেতল্লক্ষণলক্ষিত ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৭||

হাহাহূহূমুখসুরগাযকগীতপদানৱদ্য ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৮||

লাদির্ন হি প্রযোগস্তদন্তমিহ মঙ্গলং সদাঽস্তু ৱিভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  || ৪৯||

ক্ষণমিৱ দিৱসান্নেষ্য়তি ত্ৱত্পদসেৱাক্ষণোত্সুকঃ শিৱ ভো |
সাংব সদাশিৱ শংভো শঙ্কর শরণং মে তৱ চরণযুগম  ||৫০||

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিৱ্রাজকাচার্যশ্রীগোৱিন্দভগৱত্পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীশঙ্করভগৱতঃ কৃতৌ সুৱর্ণমালাস্তুতিঃ সংপূর্ণা||

Related Content

Suvarnamaalaa Stutih

Suvarnamala Stuti

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamaalaa Stutih

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamaalaa Stutih

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamala Stutih