logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

পরমশিৱ পন্চরত্নস্তুতিঃ - Paramashiva pancharatnastutih

পরমশিৱ পন্চরত্নস্তুতিঃ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

pancharatnastutiH

Pancharatnastuti of Shri Appayya Dixita

Introduction

 

 • This short poem made of five gem like verses establishes the greatness of Lord Paramasiva based on the authority of the vedas and puranas. Sri Dixita had also written a commentary on the verses. It contains a systematic exposition of the theme of the poem (viz.) the supremacy of Paramasiva as parabrahman by a discussion of the many scriptural passages. It is a brilliant discussion by a great scholar.

  Background

   

 • It seems that during his period there was much unseemly squabble between the adherents of Siva and Vishnu as to who was the greater of the two. Sri Dixita was saddened by this spectacle. It appears that some of the adherents of Vishnu went to the extent of condemning the Saivashastras as tamasic and Siva Himself as a jiva only. Sri Dixita was very much pained at all these happenings and was forced to espouse the other side (viz) supremacy of Siva. Even though in this poem the author argues to establish the supremacy of Lord Siva, it has to be emphasised that he had no bias towards Siva or Vishnu. He had mentioned this in many places in his works. His Hariharabedhastuti is an example of his attitude. In this stotra he praises both Lord Siva and Vishnu in each verse. In the last verse he says clearly that he sees no difference between them. It reads as follows.
  ৱস্তাং পিশণ্‍গং ৱসনং দিশো ৱা গরুত্মতা যাতু ককুদ্মতা ৱা |
  নিদ্রাতু ৱা ন‍ইত্যতু ৱা.অধিরণ্‍গে ভেদো ন মে স্যাত্পরমস্য ধাম্নঃ ||
  

   

 • In fact, he had composed Varadarajastava which shows his intense devition to Lord Vishnu. He had also written commentaries on Yadavabhyudayam of Sri Vedanta Desika. All these go to show his liberal mind. He was, in fact, a true advaitin.

  dƒ²³fYÁ²å½ëèY²ý

   

  || mÆéhaÜdi¯iaéèmY²oçlág²çDúhý èl³fèP±Y²ç ||

   

  gí²Y²åi RçY² BèY² lçè³f³fµpçocåi

  RçöY²ç fïpèšèY² pö³fãP± Rècý dÆèoŽ²ç |

  iåÄçaRçY² BèY² hÛ»lö³fçdèa§ç\-

  Šü ³fµaÆöhl RècY²ãP±èK²Y²ý dÆdöÙi || 1||

   

  DÊ×lç dÆoíèY²hRömûè³fpö³fãl³fçXçü

  oüoíÎi aédK²oöpç芺èg²³fÛiècNÁçh |

  Y²çü oüibç³fiaY²láèmLç èp iåi

  Y²ü oláK²ç³fXhcçèaèmlü dÆdöÙi || 2||

   

  ôlaçöÛ½në dÆZhg²lcü lèXáY²ü iåi içßiçü

  Y²ÙlŠåi dÆollP±oç RÛh Y²×Ëiçdèi×lç |

  iúåiK²åi åeë²T±hRècY²ç ècèãP±Y²ç K²ç³fXåi

  Úiçiçhå½ü RècèlpY²öi mügë²hçK²çmhõÚi || 3||

   

  iÙ¹Æîg²ùzK²lãiç èlèbpè³fèMè³fmËiçèY²açý m芺öK²çöÒiç

  iï²×iç ôalöalçý oK²kgë²lcMçý oüèciÎQ²èÛ½ èlãlh |

  iè¥zü oláöalçoë³fhcëRhëùL³fÎiáöY² èlãl³f¶dü

  Y²úåÄ èc×iü chåiçü dÆèlY²cëY² d³ffƬ²õX müK²³fçi || 4||

   

  Açåiü oíãhü èkz³f¶d×lèkzü

  åiçÇö¬²mçcçËiúilç¤hçŒh |

  Bö×iölcçölai×oíŒK²çö³fç

  iü fƬ²çËiü Y²ü dÆdöÙi höpmh || 5||

   

  BèY² mÆéhaÜdi¯iaéèmY²oçláög²ûúhý

  èl³fèP±Y²ç dƒ²³fYÁ²å½ëèY²ý oüdíXáç ||

Related Content

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതാ ആത്മാര്പ്പനസ്തുതിഃ - shrimada

चन्द्रमौलीश्वर वर्णमाला स्तुतिः - Chandramaulishvara varnam

ਪੰਚਰਤ੍ਨਸ੍ਤੁਤਿ: - Paramashiva pancharatnastuti

ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത വിരചിതമ് നിഗ്രഹാഷ്ടകമ് - shrimadappayy

Abhayankaram Shivaraksha Stotram