logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

প্রদোষস্তোত্রম

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

dÆöaçnöå½çŒh

 

mÆé MõXmçi chý |

 

Ri ôal RMšçZ Ri mx²³f mçãlY² |

Ri oláoë³fçÚiv² Ri oláoë³fçèPá±Y² || 1||

 

Ri oláMëXçY²éY² Ri olál³fdÆa |

Ri èc×i èc³fçbç³f Ri èlãl¡³fçl¯ii || 2||

 

Ri èlúãlK²löÛÙim Ri cçõM¿aÆgí²nX |

Ri óMû³fédöY² mö¡ç Ri P±¿aÆçbáömL³f || 3||

 

Ri ôK²çÒiKá²ox²çm RiçcÛ½MëXçmÆi |

Ri g²aÆ èl³f¶dçv² RiçèP±Û×i èc³fG¸{}Rc || 4||

 

Ri cçZ Kï²dçèoö™²ç Ri g²K²{}Y²çèYá²g²G¸{}Rc |

Ri aëå½³foüoç³foçMö³fçŠç³fX dÆög²ç || 5||

 

dÆoéa ôh hpçöal oüoç³fçYá²åi èLÙiY²ý |

oládçdv²iü Kï²×lç ³fv² hçü d³föhãl³f || 6||

 

hpçaçè³fÙáihMÀåi hpçdçdpY²åi P± |

hpçömçK²ècèl§åi hpçö³fçMçYë²³fåi P± || 7||

 

FXg²ç³fd³féY²åi aæihçcåi K²háèg²ý |

MÆúpý dÆdéÔihçcåi dÆoéa hh mx²³f || 8||

 

aè³faÆý dÆçZáöiölü dÆöaçön èMè³fRçdèY²h |

AZáçöÕiç lç.AZ ³fçRç lç dÆçZáöiölhéãl³fh || 9||

 

aéNáhçiëý oaçö³fçÌiü ôK²çmlï莲fáökçšèY²ý |

hhçå½ë èc×ihçc¿aý dÆoçaçŠl mx²³f || 10||

 

mŒlý oüv²iü içÛ½ë dÆoéaÛ½ë hh dÆRçý |

cãiÛ½ë aåiölç ³fçö§Ç Rcçý oÛ½ë èc³fçdaý || 11||

 

aëègá²v²hè³foÛ½çdçý mhü içÛ½ë hpéY²ök |

oláoåiohï莲ãP± gí²iç×oëLhiç èamý || 12||

 

Glhç³fçböiölü díRçöÛ½ èMè³fRçdèY²h |

fÆ笲XçöÛg²çRöiY² dãP±çèv²Xçèg²ãP± díRöiY² || 13||

 

oládçdv²iK²³fé oláö³fçMèclç³fXé |

èmldíRç hiç.A.AËiçY²ç oláçg²é§e²kdÆaç || 14||

 

|| BèY² dÆöaçnöå½çŒü oàdíXáh ||

Related Content

श्रीरुद्रत्रिशति - Shri rudra trishati

ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Pradosha Stotram