logo

|

Home >

recommended-books >

books-on-kashmir-shaivism

Books on Kashmir Shaivism

Philosophy

Title Publishers

Kashmir Shaivism

Rhodes Bailly English
ABHINAVAGUPTA An Historical & Philosophical Study Chaukhamba Sanskrit Pustakalaya, P. Box No.1138, K.37/130, Gopal Mandir Lane, Varanasi - 221 001 (India) Ph: (0542) 333508
B. N. Pandit English & Hindi
ABHINAVAGUPTA AND HIS WORKS Chaukhambha Orientalia, P.O. Chaukhambha, P. Box No.32, Gokul Bhawan, K.37/109, Gopal Mandir Lane, Varanasi-221 001(India)
Jaideva Singh English
SPANDA KARIKAS Motilal Banarsidass, 41 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-110 007. (India)
Jaideva Singh English & Hindi
PRATYABHIJNAHRDAYAM Motilal Banarsidass, 41 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-110 007. (India)
Jaideva Singh English & Hindi
PLACE NAMES IN KASHMIR Bharatiya Vidya Bhavan, K.M. Munshi Marg., Mumbai - 400007. (India)
B.K. Raina & S.L. Sadhu English
 

Related Content

Fundamentally How Many Things Exist in the Universe?

Kashmir Shaivism Home Page

நமச்சிவாய புஜங்கம்

Kashmira Shaivam

Isavasya-Katha-Kena-Prasna-Upanishads - Goda Venkateshwara S