திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

நமது வானொலிகள் புதிய இயக்ககத்திலிருந்து ஒலிபரப்பப்படுகிறது; நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நேரங்களில் மாறுதல்கள் உள்ளன.

 • share in Facebook
 • share in Google+
 • share in Twitter
 • share in whatsup

Correct Answer:0    Wrong Answer:0

Shaivam Quiz

  1 . Who is first and foremost of this world?
  (1/829)
 • Lord Brahma
 • Lord Shiva
 • Lord Vishnu