திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகள் திருப்பாடல்கள் விளக்கவுரை - நேரலை நிகழ்ச்சி - வழங்குபவர் : நெல்லை திரு. சிவகாந்தி ஐயா அவர்கள்.

பெரிய புராணம் விளக்கவுரை -  நேரலை - வழங்குபவர் : சீகம்பட்டி திரு. சு. இராமலிங்கம் ஐயா அவர்கள்.

Shaivam.org Silver Jubilee 14 April 1996 - 14 April 2021. We offer our humble salutations to the Floral Feet of Lord Mahadeva for accepting and blessing our service. May this "Yagya" grow by the Grace of Lord Shiva!! Share your thoughts at shaivam@shaivam.org 

 • Shaivam.org Android App
 • share in Facebook
 • share in Google+
 • share in Twitter
 • share in whatsup

Correct Answer:0    Wrong Answer:0

Shaivam Quiz

  1 . Who is first and foremost of this world?
  (1/829)
 • Lord Brahma
 • Lord Shiva
 • Lord Vishnu