logo

|

Home >

information-to-know >

thiruvasaga-sollagaradhi

திருவாசகச் சொல்லகராதி

சிவமயம்

திரு. ஜி. கலியாணம் பிள்ளை  அவர்கள் தொகுத்தது .

எண்கள் பதிக எண் அடியெண் குறிப்பன. உதாரணமாக அகத்தாய் 20.36  என்பதை 20-வது பதிகத்தில்
36 வது அடியுள் இச்சொல் வருவதெனக் கொள்க . 

அ 3.132

அஃதான்று 3.28

அகங்குழைந்து 4.67, 5.53, 16.48

அகண்டம் 49.10

அகத்தாய் 20.36

அகத்தான் 34.16

அகத்து 4.136, 48.9 

அகத்தே  3.172, 5.44, 20.33-35, 47.35-36

அகநெக 5.389, 35.28

அகப்படு 9.46, 41.1, 49.19

அகமகிழ 13.70

அகம் 9.65-67, 41.20

அகல 1.37, 7.70, 19.19, 33. 5

அகலா 6.5, 41.15

அகலிடம் 45.40

அகல்வி 1.40

அகழ் 27.18

அகற்று 36.30, 47.41

அகன்ற 1.35

அகன்றது 20.5

அகன்றோன் 3.51

அகில் 3.90

அகில்லேன் 3.167

அக்காரம் 41.12

அங்கங்குருகு 7.49

அங்கு 41.18

அங்ஙன் 5.384

அசும்பு 26.25

அசுரன் 1.29

அசை 3.82, 11.21

அச்சம் 3.98, 5.323, 6.32, 7.73, 11.30

அச்சன் 5.115, 41.36

அச்சு 14.8

அச்சோ 34.34

அச்சோவே 51.4, 8.12, 16, 20, 24, 28, 32, 36

அஞ்சலி 3.75, 5.287, 20.15

அஞ்சனம் 17.2

அஞ்சு=பயப்படு 4.172, 5.45, 6.61, 125; 21.29 35, (1, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40), 50.22, 51.20

அஞ்சு=ஐந்து 4.19, 5.107, 6.32, 41; 41.25

அஞ்சுகம் 19.17

அடக்கு 40.32

அடங்கு 49.30

அடர் 6.124, 125, 144

அடல் 6.124, 125

அடவி 34.38

அடி=ஓச்சு 4.55, 41.12

அடி=தாள் 1.5, 6; 4.5

அடிகள்= குரு 29.20

அடிக்கண் 42 (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40)

அடிக்கமலம் 7.69

அடிக்குடில் 3.160

அடிநாயேன் 33.37 

அடிமை 21.9,  33.36

அடியர் 2.119, 24. 2

அடியவர் 2. 44

அடியன் 5.113

அடியார் 1.47, 5. 6, 113, 27.10

அடியிட்டலும் 14.7

அடியேன் 1.60, 24, (4,8,12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40)

அடியோம் 3.160

அடு 6.47

அடை 4.26, 161, 12. 37, 25.16, 46.3, 50.1, 19

அடைக்கலம் 7.73

அடைத்து 22.1

அடைத்தோன் 3.28

அடையாமே 45.19, 22

அடையார் 23.11 

அட்டம் 2.63, 42.5

அட்டு 13.12

அணங்கு 13.27, 20.22

அணவு 18.37

அணி 2.114, 3.31, 5.354, 9.9; 12.41, 13.17, 67, 16.40, 46.6, 49.13, 51. 30

அணிகிலாதவர் 35.20

அணிவி  51.15

அணு 3.5, 45; 4.112, 5.97, 22.27 

அணுகு 20.5, 40.23, 48.1

அணை 13.3, 20.30, 26.17, 27.36, 40; 28.29, 34.5, 41.24

அண்டப்பகுதி 3.1

அண்டத்தவர் 16.19
 
அண்டம் 3.1, 95; 8.52, 3.95, 12.22, 23; 18.31, 22.29

அண்டரண்டம் 37.29

அண்டர்நாடு 46.8 

அண்டவாணர் 23.5

அண்ணல் 2.101, 20.6, 26.24, 35.2, 51.16

அண்ணா 4.149, 5.39, 83; 33.36 

அண்ணாமலை 4.149, 7.69, 8.60

அண்ணு 49.10

அண்மையன் 6.87

அதிகாரம் 33.31

அதிசயம் 4.72, 17.24, 26.4, 8.12

அதிர் 40.28

அது 2.17, 2.31, 63

அதும்பு 6.144

அதெந்துவே 29.4, 8 etc.

அத்தர் 17.12

அத்தன் 1.79, 4.123, 174, 5.9, 335, 6.64, 7.9, 9.4, 15.24, 16.41, 25.24, 37.29, 51.4

அத்தி 4.163, 11.46, 13.73

அநுகுலம் 4.67

அநுபவம் 49.26, 31

அநேகன் 1.5, 3.39, 5.97

அந்தணன் 2.42, 8.5, 108, 10.55, 11.2, 18.38, 20, 32

அந்தம் 1.73, 2. 22, 92, 3.51, 5.88, 108, 7.1, 12, 37, 18.4, 22.34,38, 49.10, 51.24

அந்தரம் 2.98, 8.14, 87, 12.43, 18.18, 31. 2

அந்தரர் 9.11

அந்தோ 3.34, 5.87, 45.40

அப்பன் 22.9, 41.28, 42.30,37

அப்பாலான் 5.26

அப்பு 6.80, 8.64, 40.29

அமரர் 7.25, 27.13, 43.73,48.14

அமர் 2.22 , 73, 98, 4.147, 16.19, 18.6

அமர்ந்து 8.78,16.2, 39.11

அமளி 7 .3, 5

அமுக்கு 31. 29

அமுதன் 7.3, 43.74 

அமுதக்கடல் 4.150, 5.103

அமுத தாரைகள் 3.174

அமுது  1.57, 1.63, 3.170, 181, 4.142, 173, 198, 5.197, 10.25, 12.73, 20.40, 40.15

அமுதுசெய் 12.75, 13.47

அமை= அமர் 3.20, 177, 4.53, 5.327, 10.1, 24.1, 39.10, 45.12, 47.26, 42, 50.21

அமை=மூங்கில் 3.103

அம் 2.140, 6.149, 10.44, 16.2, 20.6, 41.38 48.11

அம்பரம் 6.80, 12.73

அம்பலக்கூத்தன் 21.25 

அம்பலத்தமுதே 38.24

அம்பலவன் 5.204, 10.7, 67

அம்பு 14.4, 5

அம்ம 35.4, 8 etc.

அம்மதம் 4.17

அம்மா 45.30

அம்மானாய் 8.6, 12 etc.

அம்மான் 4.168, 9.4, 25.4, 8 etc., 27.18, 33.4

அம்மை=தாய் 37.9, 51.36

அம்மை =அழகு 40.40

அயர் 32.34

அயலவர் 4.46

அயலார் 7.40, 32.34

அயல் 5.348 , 11.42 , 22.32 

அயில் 5.275 , 6.173

அர 17.13

அரசு 6.3, 7  etc 27.5, 34.30 , 37.1 , 48.18

அரத்தம் 5.371

அரவக் கச்சையன் 6.124

அரவம்= பாம்பு 6.123 , 139, 9.76

அரவம்= ஒலி 7.47

அரவன் 26.20 

அரவாட்டி 38.13

அரவு= ஒலி 5.68

அரவு = பாம்பு 3.70, 106, 34.1 , 35.1

அரற்று 2.136, 4.53, 9.53, 33.37

அரா 5.258, 9.55, 24.6

அரி 2.35, 115, 11. 9, 13.58, 15.45

அரிக்கண் 9.47

அரிந்து 8.86

அரிந்தது 14.53, 54

அரிப்புண் 6.97

அரிய 1.76, 78, 3.47, 50.27,28

அரியது 3.47

அரியாய் 20.12

அரியான் 1. 92, 5.68, 69

அரியோன் 3.47

அரியை 5.366

அரிவை 16.25

அரு 4.75, 5.18

அருச்சனை 3.93

அருட்கழல் 11. 63

அருட்டாளிணை 16.5 

அருட்டுறை 44.22

அருணன் 20.5

அருணிதி 20.8

அருத்தன் 29.8

அருத்தி 2.86, 31. 12

அருந்து 6.71

அருமந்த 11.17

அருமை 4.126, 9.46 

அரும் 1.52, 3.95, 138; 5.190, 6.64, 7.1, 29.39

அரும்பு 4.85, 5.1, 40. 21

அருவரு 35.8

அருவி 27.27

அருளல் 5.232

அருளுக 7.77

அருளீசன் 5.200, 49.16, 20

அருள் 1.18, 42, 28.23, 43.4, 51.4, 8 etc.

அருள்வழி 2. 40

அரை 11. 21

அரைசன் 22. 9

அரைசு 6.144, 145, 21.16, 17

அரையன் 12.49

அரையோன் 3.32

அல 4.185, 6.97, 32.4

அலங்கல் 6.115

அலமரு 6.77

அலம்பு 11.79

அலர்= மலர் 3.122, 8.87,20.39

அலர்= பழி 4.20, 12.72, 39.2, 43.51 

அலறு 2.134, 3.152,5.71, 87, 27.11

அலால் 22.26

அலி 3.57, 134, 5.115, 166, 6.88, 16.25, 49.19

அலை 3.85, 122, 151, 6.61, 26.26

அல்குல் 5.258, 34

அல்லல் 1.91 4.39, 33.5, 45.22, 46.8

அல்லால் 28.9, 17, 21

அல்லான் 1.73

அல்லி 27.13

அல்லை 1.71, 22.23, 28, 37.31

அவகதி 11.13

அவம் 3.82, 5.18, 7.14, 11.13, 20.37, 32.5 34.37

அவயவம் 3.156

அவலம் 5.80, 50.3

அவனி 4.75, 8.4, 11.21, 42, 20.40, 27.5, 43, 37

அவா 4.37, 5.95, 216

அவிதா 5.14 

அவிப்பாகம் 14.16

அவிர் 6.144

அவிழ் 3.89

அழகன் 4.159, 40.5, 42.5

அழகியார் 17.9

அழகு 4.126, 18.38, 23.28, 33.36, 37 

அழல் 2.92, 5.115, 349, 15.47, 23.13, 25.31

அழி 1.42, 2.5, 4.133, 5.117, 6.125, 13.59, 40.9 ,11; 44.19

அழிவு 4.132

அழு 2.136, 4.61, 5.348, 349, 21.16, 27.30

அழுகை 20.14

அழுக்கு 1.53, 2.109, 24.4, 25.9

அழுங்கு 24.40, 45.30

அழுத்து 8.28, 36.29

அழுந்து 10.65, 27.6, 35.18, 38.10, 41.22, 45.35, 50.15

அழை 4.49, 5.178, 29.4, 33.4

அள 4.2

அளப்பு 3.2

அளவறு 5.136, 137

அளவு 1.41, 2.35, 115; 15.47, 31.29, 31, 50.23 

அளி=கனி 4.142, 37.13 

அளி= கொடு 3.101, 8.57, 23.37, 25.17

அளியேன் 25.20, 35.16

அளை 49.13

அள்ளு 3.177, 5.389, 7.9, 19.33, 27.10 

அறம் 1.52, 2. 90, 11.30, 12.62, 63, 77,79

அறவை 37.21, 42.26

அறி 1.25, 2.35, 3.163, 166; 5.196-200, 24.35, 36, 43.8. 51.1

அறிகிலர் 20. 29

அறிந்தோன் 3. 36

அறிமால் 4.71 

அறியகிற்பார் 22.28

அறியா 4. 78, 49,32

அறியாமை 33.15 

அறிவரியான் 7.18, 8.22

அறிவி 5.86, 51. 2

அறிவு 1. 40, 81;  4.107,  5.125 

அற 3.78, 132, 37.6

அறவே 5.343, 32.21

அறா 4. 64, 5.182

அறு 1. 7, 48, 64, 2.105, 111, 5.126, 193, 10.35 , 11.6, 16.23, 18. 18

அறுகால் 6.18

அறுகு 9.17, 19.36

அறுவி 51. 3

அறைகூவு 3.148, 8.5

அறைந்தால் 4.65

அறைமின் 46.1

அறையோ 47.17

அறைவன் 6.184

அற்புதம் 3.174

அற்புதன் 3.39

அற்ற 1.62, 34.17

அன 5.151, 24.1 49.11

அனல் 6.80, 8.101

அனாதி 46.12

அனை 1.41, 3.28, 5.302, 10.11, 22.29

அனைய 5.87, 50.1, 2, 3

அனையாய் 33.26

அனையாள் 40.37

அனையேன் 5.355, 4.15

அனையோர் 3.147, 50.4 

அன்பர் 5.181, 273, 22.9

அன்பன் 1.71

அன்பின்மை 10.13, 49

அன்பு 2.7, 3.93, 4.64, 81, 5.178, 22.4, 5; 51.14

அன்புடைமை 7.11, 31 

அன்றி 22.28

அன்று 2.61, 4. 4, 5.282, 283; 33.25

அன்றே 6.24, 33.24, 38.4, 8, 40.4

அன்ன 6.16

அன்னது 3.36

அன்னவர் 7.35

அன்னார் 5.350

அன்னான் 8.114

அன்னே 17.2, 4, 6 

அன்னை 6.6, 26.12

ஆ=பசு 4.73, 5.347, 39.12

ஆ=விதம் 8.36, 11.16, 13.16

ஆகம் 5.287, 13.34, 67, 49.13

ஆகாசம் 5.115

ஆகாதே 49.1, 2, 3 etc.

ஆகாயம் 22.23

ஆகாள் 7.4

ஆக்கம் 1.41

ஆக்கி 2.36, 5.101, 102, 15.23 

ஆக்கு 1.42, 5.383, 388

ஆக்குவி 8.63, 31.26

ஆக்கை 3.123, 137, 177; 5.175, 6.37, 156, 22. 5, 9, 25.33, 26.33, 32.10, 20

ஆங்கு 6.49, 53, 22.23, 34.17-20, 36.37

ஆங்காரம் 12.24

ஆசை 5.328, 8.12, 13.37, 70; 18.18, 20.39, 41.32, 49.30

ஆடரப்பூண் 17.13

ஆடல் 12.80, 49.3

ஆடி 4.92, 7.42 

ஆடீ 39.2, 5 

ஆடு 2.1, 4.62,5.27,121; 9.4, 20 etc 11.21-24,79; 16.6,12 etc 

ஆடை 12.9

ஆட்டி 38.13

ஆட்டு 3.106, 16.33, 19.10, 23.17, 40.31 41.29, 45.13, 50.10

ஆணலாதவர் 35.40

ஆணி  4.65

ஆண் 3.134, 5.115, 166, 16.25, 49.19

ஆண்டான் 2. 40, 40.4, 8

ஆண்டு 4.26 

ஆண்மையன் 6.88

ஆதம் 31.18, 38.9

ஆதரவு 4.5

ஆதி 2.221 3.97, 4.107, 5.285, 7.1 , 18.4, 22.24, 28.15, 29.4, 49.10

ஆத்தம் 4.46

ஆநந்தம் 2.106, 4.132, 5.281, 10.11, 12.38, 39, 15.31, 32, 17.7, 8, 19.16, 22.5, 34, 38, 36.15

ஆனந்தர் 17.12

ஆநின்று 6.84

ஆயன் 5.89

ஆயான் 8.42 

ஆயிடை 3.83

ஆயிரம் 4.199, 11.3, 15.37, 25.27

ஆயினான் 8.52

ஆய் 5.21 185, 27.35, 33.31

ஆய்ந்து 19.20

ஆர 3.94, 5.193, 6.47, 45.35

ஆராத 1.16, 13.70, 45.35

ஆரியன் 1.64, 2. 22

ஆர்= அரிய 10.67, 12.73, 19.73, 27.3, 36. 39, 38. 6

ஆர்=நிறைந்த  1. 15, 3. 166, 5.276, 7.10, 13.71, 15.1 38.5-8, 40.20

ஆர்=ஒலி 3.142, 151, 4.55, 6.31, 7.45, 47, 9.25, 47.5

ஆர்=யார்  10. 5

ஆர்வம் 32.4, 5;  45.35 

ஆலாலம் 12.30, 31.73

ஆல்= ஆலமரம் 12. 62, 63.77

ஆல்(அசை) 17.8, 12

ஆவ 5.14, 294, 44.24

ஆவகை 9.61

ஆவா 3.165, 11.25

ஆவது 4.133

ஆவார்  43.4, 8 etc

ஆவி 5.87, 22.5, 9, 32.20, 33.25

ஆழியான் 7.31, 9.11

ஆழ் 1.35, 4.119, 5.77, 78, 323

ஆளன் 43.22

ஆளி 18.21

ஆள் 1.3, 8.55, 12.46, 38.5, 45.37, 46.8

ஆறன் 9.4

ஆறு= வழி 1.25, 5.225-228, 7.31, 22.12, 45.12. 51.4

ஆறு= நதி 2.106, 4.81, 5.288, 19.14, 16

ஆற்றகில்லேன் 27.5

ஆற்றல் 2.103, 5.178

ஆற்றா 3.122

ஆற்றுவன் 44.24

ஆற்றேன் 1.85, 3.34, 5.260, 34.30, 44.16

ஆனா 8.95

ஆனை 6.81, 8.79

ஆன் 5.230

ஆன்று 3.28

இகம் 6.68, 43.76

இகழ் 4.77, 6.65, 45.22

இசை 3.35, 4.209, 7.50, 9.2, 19.23, 20.13

இச்சை 5.322, 41.34

இட 4.7,8.1, 12.71, 14.7, 15.38,  40.29 

இடம் 6.65, 22.22, 40; 51.11

இடவை 43.7

இடர் 4.101, 24.14, 26.26, 38.21, 49.12

இடி  3.85, 9.4, 8  etc

இடு 33.32

இடை= இடம் 3.81, 83, 4.137-141, 6.97, 24.31 26.1, 2

இடை= நடு 4.37

இடை= இடுப்பு 4.33, 7.61, 9.49, 11.35

இடைபோ 4.34

இடைப்புகு 32.29

இடையறாத 4.64, 5.43

இடையாள் 24.25, 33.6, 49.22

இடையான் 34.16

இடையூறு 33.27, 45.22

இட்டு 7.61

இணக்கு 30.2

இணங்கிலி 22.14

இணங்கு 5.300, 13.26, 41.34

இணை 4.9, 77; 5.286, 13.1, 16.5, 20.1, 22.36, 33.33, 41.3, 27

இணைப்பு 3.46

இதழ் 9.54, 41.22

இத்தை 26.26

இந்திரியப்பறவை 15.55

இந்திரியம் 31.1

இமை 1.2

இமையவர் 5.137, 38.25 

இமையோன் 5.65, 98; 16.14, 22.24 

இம்பர் 9.67

இம்மை 9.31, 37.12

இயக்கிமார் 30.25 

இயங்கு 43.44

இயமான் 14.40

இயம் 49.24

இயம்பு 3.147, 5.36, 7.29, 12.58, 74, 78, 19.21- 30, 20.19, 49.24, 50.4

இயல் 2. 24, 77, 140, 8.111, 9.5, 12.4, 20.22, 36.36, 38.18, 41. 5, 25, 49.21, 22.25

இயற்கை 2.23, 12.80

இயை 9.71

இர 5.22, 22.20, 21,  47.38

இரங்கு 5.307, 6.199, 21.15, 24, 33.12, 34. 27

இரண்டு 5.196

இரவு 26.19, 27.35, 33.34, 34.9

இரா 7.4

இரி 3.70, 15.55

இரு= இரண்டு 3.79, 6.32, 33

இரு= பெரிய 2.69, 4.129, 7.25, 48, 36.16, 43.62

இருத்தல் 4.27, 32.26

இருத்தி 21.11

இருத்து 5.372, 30.10

இருக்கு 20.13

இருதயம் 4.84

இருப்பு 5.317

இரும்பு 5.86, 23.15, 38.1

இருள் 2.123, 4.18, 6.68, 9.78, 19.19, 20.5, 22.10, 26.37

இரை= உணவு 15.55, 21.18

இரை= ஒலி 9.55 

இலக்கிதம் 48.25

இலங்கு 4.91 5.365, 9.30, 13.67, 15.7, 16.7

இலங்கை 18.6, 43.19

இலன் 22.6

இலி 5.27, 12.10, 11;  21. 26, 49.18, 19

இலை 6.36, 39.5

இலோம் 7.36

இல் 3.5, 42.15

இல்லம் 7.66

இல்லா 22.16

இல்லை 22.18

இவர் 43.1

இழ 4.74, 23.2

இழி 2. 98, 5.1, 30, 260, 261;  18.18, 19.15, 24.14, 47.35

இழை 7.11, 9.54

இள 4.34, 5.135, 210, 14.12, 19.1

இளை 1.31

இற 1.24, 4.124, 5.153, 173; 26.3, 47.24

இறுதி 1.41, 3.54, 5.372; 20.29

இறப்பு 5.45, 95, 41.13, 21

இறுமா 5.16, 10.78, 34.4, 38.19

இறவு 37.24

இறை=பாய்ச்சு 15.50

இறை= கடவுள் 2.96, 34.19

இறை= சிறிது 5.227, 6.167

இறைஞ்சு 1.22, 5.5, 6, 7.18, 16.39

இறையோன் 47.18

இறைவன் 1.5, 2.144, 4.102, 5.7, 36.14

இற்றது 14.56, 57

இனம் 7.49, 9.37

இனி 5.107, 327

இனிது 2.145, 15.2

இனையன் 5.86

இனும் 5.160

இன்சுவை 3.25

இன்பம் 1.60, 70; 3.122, 5.285, 9.78, 19.19, 22.4, 36.9-12

இன்புறு 49.13

இன்று 1.32
இன்றே 33. 10, 45.37

இன்னமுது 27.15

இன்னம் 5.316, 7.13, 22

இன்னிசை 20.13

இன்னும் 27.3

ஈ 5.275, 8.53, 14.49, 34.8

ஈங்கு  2. 129

ஈடு 40.9, 34

ஈண்டு=இங்கே 2.14, 34

ஈண்டு = கூடு 2.144, 4.27, 36.21

ஈது 5.308,7.4

ஈர்= இழு 3.99, 6.32, 38.1

ஈர்= இரு 4.2, 14.4

ஈர்க்கு 4.34

ஈறு 4.11, 211;  5.279, 16.13, 22.4, 28.15

ஈனம் 4.14

ஈன் 47.17

உக 2. 68, 7.35, 8.81, 88; 12.33-35, 57, 58, 18.25, 21. 9, 27.23, 37.5, 26

உகப்பு 11.18

உகு 5.142, 48.5

உகை 30.15

உடல் 4.61, 5.255, 15.41, 22.20, 40;  23.7, 21, 22, 28.19, 33.7, 25, 34.22, 38; 51.21

உடற்று 13.31

உடன் 2.130, 131 ; 5.210, 24.2, 50.20

உடு 5.28, 160

உடை 18.33-36, 49.20, 24

உடை= ஆடை 12.45

உடை= உடைந்த 10.7, 24.21

உடைமை 7.11,31;  32.25 

உடைய 5.384, 85; 47.43

உடையவன் 6.3

உடையாய் 4.110, 5.222, 24.4, 8  etc, 33.1

உடையார் 5.222

உடையாள் 7.61, 21. 1

உடையான் 5.9, 220, 221; 19.16, 51.19, 49;  47.29

உணக்கு 30.3

உணங்கு 5.298

உணர் 5.139, 165, 228, 7.20, 11.1, 20.21, 22.12,13; 41.30

உணர்ச்சி 3.112

உணர்த்து 22. 12, 32.27

உணர்வு 3.49, 4.110, 124, 8.91, 11.71, 21. 9, 22.12, 13

உண் 5.160, 164, 7.66, 10.7, 12.30, 31 ; 19.74,  23.11, 32.25

உண்டான் 36.18,19

உண்டி 23.5

உண்டு 5.113, 165; 33.24, 36.17, 48.4

உண்டை 3.1

உண்மை 5.58, 298, 306, 312, 369, 370, 38.30

உதயம் 20.5, 10

உதரம் 4.13

உதை 9.70

உத்தமன் 5.8, 9; 15.53

உத்தூளி 6.85

உந்தீபற 14.2, 3 etc

உந்து 10.37, 60; 12.40, 43.37, 46.6, 47.3

உபாயம் 26.14

உம்பர் 5.243,255, 264, 6.99, 37.1

உம்பரான் 5.230, 268 , 42.34 

உய் 1.33, 2. 25, 4.205, 5.107, 306, 7.44, 14.10 16.27, 20.38, 33.9, 36.17, 37.14, 16; 38.23, 47.10, 49.5, 51.19

உயர் 2.146, 3.115; 5.62

உயர்த்து 5.39

உயிர் 3.2, 4.180, 5.278, 279; 8.91, 11. 71, 15.17 41; 34.22

உயிர்ப்பு 8.22, 47.10, 49.5

உரல் 9.13, 21, 33

உரி=தோல் 3.32, 6.95, 195; 9.70

உரி = உரித்தல் 4.97, 6.76, 11.33, 13.35,73

உரியேன் 5.206, 383,390, 44.5

உரு 2.64, 66.92, 15.47, 31. 9, 35.7, 36.11, 47.40

உருகு 4.61, 5.44, 223, 15.13, 21.9, 22.5, 35.38, 47.1

உருகேன் 23.6

உருக்கு 5.230, 36.3, 38.1

உருமு 35.33

உருவந்து 11.2, 18

உருவம் 2.93, 4.96, 10.27, 11.3, 22.33

உருவு 4.7, 3.88, 28.6, 15, 35; 51.26

உருள்கிலேன் 6.156

உரை 1.20, 4.69, 124, 11.23, 19.6, 14, 22.12, 28.3,31.19, 33.19, 48.4

உரோமம் 4.83, 8.22, 27.23

உல 5.212, 213, 7.39, 32.3

உலகம் 9.21, 22, 48.14, 50.11

உலகர் 4.36, 13.18, 34.37

உலகவர் 26.13 

உலக்கை 9.13, 21.33

உலப்பு 17.2, 31.34

உலர் 32.3

உலவா 7.39

உலவு 16.49-54, 38.3

உலறு 5.87

உலாம் 35.15, 21, 22, 33, 41.27

உவ 6.62, 19.36, 28.11, 47.44

உவமன் 5.153, 26.1

உவலை 11.65

உவா 3.169

உழல் 5.212, 11.43, 26.6, 33.14

உழவர் 3.94

உழிதரு 5.28, 29.31

உழுவை 5.28, 35.29 

உழை 6.180, 33.2

உழை=மான் 6.181

உள 5.139

உளி 3.127

உளு 26.25

உளை 3.150, 14.2

உள் 5.138, 8.37, 12.31, 61,22.2, 23.6, 31.9, 40.1, 51.27

உள்கு 5.221, 8.37, 29.22

உள்ள 5.167, 6.92,93; 22.2, 48.5

உள்ளம் 1.33,2.7, 3.112, 121; 4.61, 5.161, 221;  6.55, 8.10, 21. 9, 35.15, 36.4, 11

உள்ளான் 8.7, 37

உள்ளு 5.8, 10.61

உள்ளேன் 5.8, 6.7

உற 2.12, 22.24, 51.10

உறக்கம் 7.31

உறவு 4.181, 22.32, 35.33, 40.1, 42.27

உறு 1.32, 2.20, 3.55, 5.179, 298, 360, 6.92 7.24, 10.37, 15.2, 22.30, 31; 26.33

உறு= அதிக 5.82, 6.9, 29.22, 39.8

உறு= உள்ள 2.143, 22.31

உறுதி 28.11,33.2

உறுப்பு 5.123

உறை= கூடு 36.15, 47.11

உறை= வசி 3.127, 18.10, 34.3,7, 11 etc

உற்றவர் 3.129

உற்றார் 7.40, 39.9

உன் 7.25, 16.37, 17.21, 18.30

உன்மத்தம் 5.28, 17.39, 32.11, 34.10

ஊக்கம் 3.24

ஊடு= பிணங்கு 28.11

ஊடு= உள் 5.44, 28.6, 42.34

ஊட்டு 6.20, 37.33

ஊண் 12.45, 16.28

ஊது 10.4 etc

ஊத்தை 25.13

ஊர்= வாழ்பதி 5.11, 212, 222, 347; 16.4, 19.9- 12, 39.9, 47.44

ஊர்= ஏறு 19.22, 24

ஊர்தி 2.123, 5.259

ஊர்தியான் 8.50

ஊழி 3.9,4.8, 7.32, 15.51

ஊழ் 3.86

ஊறு1.47, 4.20; 5.114, 7.18, 18.22, 23.1 49.32

ஊற்று 3.121

ஊற்றையன் 37.1

ஊனம் 2.105, 4.12

ஊன் 5.58, 220, 230, 379; 8.22, 91 ; 10.7, 11.71 , 13.18, 15.10, 31.10, 34.38, 37.34

எங்கு 5.236

எங்கும் 7.29, 50.63

எங்கோமான் 48.3

எச்சத்தார் 38.15

எச்சம் 34.33

எஞ்சு 3.76

எடு 7.56, 9.17, 18; 28.3

எட்டு 5.196

எட்டு= அடை 1. 22, 41. 35

எண் 1. 24, 15.33, 20.36

எண்=நினை 1.22, 5.107, 26.21, 33.34, 36, 48.18

எண்=எட்டு 30.25, 33.12,  49.28

எண்ணில் 2. 3, 23.10

எண்ணிலி  49.20

எண்ணெய் 5.184

எதிர்  5.179, 6.136, 36.16, 44.21

எதிர்ப்படு 49.12

எத்தன் 37.32, 42.15

எத்துக்கு 33.7

எத்தோ 7.11

எந்தாய் 4.101, 6.162, 21.6
(எம்+தாய் 13.5)

எந்தை 1.11, 5.184, 185; 13.5, 22.40

எமை 20.40

எம்பாவை 7.4  etc

எம்பிரான் 5.33, 36, 185, 12.2

எம்பெருமான் 23.39

எம்மனை 10.31

எம்மானே 5.201, 33.12, 27

எயில் 39.3

எயிறு 3.31, 9.69

எய்= இளை 4.7, 33; 6.61, 7.44, 24.18, 51.13

எய் =தொடு 9.19, 71

எய்து 1.21, 2.132, 137, 139; 3.101, 4.57, 5.19, 213, 298, 314; 8.22, 35, 31.6, 49.20, 28

எரி 2.132, 3.158, 6.40, 12.59, 13.21, 24, 15.33, 42, 23.11, 26.19, 35.21, 26

எலும்பு 12.41

எல்லே 34.15

எல்லை 1.24, 5.191, 301, 373; 49.13, 28

எல்லோம் 7.11, 27

எவ்வம் 5.162

எழில் 1.22, 2.3, 84, 114, 140;  3.3, 72, 158, 7.76 , 9.10, 27.35, 42.3

எழு 4.1, 6.126, 7.66, 20.4, 8.20, 22. 2, 31;  37. 4,  48.18, 49.22, 25, 29

எழுகேன் 5.216, 336

எழுத்து 5.107

எழுப்பு 7.21

எளிது 4.10

எளிய 4.117, 176, 8.8

எளியாய் 20.12

எளியான் 5.137

எளியை 5.363

எளிவரு 3.117, 8.18, 25, 19

எள் 5.184

எள்ளு 5.7

எறி 3.11, 74, 15.6, 36.16

எறிப்ப 9.41, 24.15

எறும்பு 4.11, 6.33, 96.97

எற்றுண்டு 5.105

எனை 3.27, 4.27, 5.304

என் 33.12

என்கோ 34.29

என்பு 4.80, 5.121, 35.10

என்றுகொல் 5.172

என்றும் 49.8

என்றோ 50.12 

என்னான் 7.27, 8.113

என்னே 5.107, 7.4, 50.14

ஏக 5.286

ஏகன் 1.5, 5.97 

ஏங்கு 2.139, 4.80

ஏசறு 21.18, 29.38, 32.26

ஏசு 5.327, 6.196, 197;  7.13, 21.20,21

ஏடர் 43.16

ஏடீ 12.2, 6, 10, 14 etc.

ஏண் 5.336

ஏதம் 19.5, 20.20, 26.6, 30.22

ஏதிலார் 3.104, 19.39, 30.22

ஏதில் 3.104, 43.31

ஏது 5.375

ஏதும் 30.18

ஏதேனும் 7.4

ஏத்து 1.49, 5.24, 6.197, 7.48, 13.51, 19.23 , 35.11, 23, 27, 31, 39

ஏந்தி 8.101

ஏந்து 2.81, 6.36, 9.63, 66, 46.1

ஏமாந்து 21.25

ஏய் 5.47, 301 ;  9.12, 41. 5

ஏர் 4.135, 5.217, 7.60, 16.2, 19.1, 39, 33.6, 50.1

ஏலம் 5.373, 29.9

ஏல் 2. 114, 5.179, 373, 7.4, 8  etc 10.6, 22.30, 36.7, 39

ஏவல் 21. 6, 43.22

ஏவு 43.23

ஏழை 9.71, 15.49

ஏழைமை 26.21

ஏழையர் 7.32, 33.10, 41.34

ஏழ் 4.7, 7.37

ஏற 2.6

ஏறு=ஆண் 2. 25, 5.209, 212, 265; 13.61, 19.10, 49.8

ஏறு= மேற்கொள் 5.210, 10.1-4, 12.57, 58, 16.2, 17, 18;  47.34, 50.11

ஏறுண்டு 41.14, 18, 27

ஏற்றன் 35.22

ஏற்றார் 3.158, 19.26

ஏற்று 3.105, 5.195, 8.9, 26; 26.17,47.7,50.26

ஏற்றுவி 10.30, 51.35

ஏனம் 3.31, 4.6, 166; 40.29

ஏனை 5.149, 378

ஏனோர் 4.117, 8.13

ஐ 6.139

ஐந்து 4.137, 49.5

ஐம்புலப்பந்தனை 3.70

ஐம்புலன் 4.3, 5.280, 313; 21. 13

ஐம்முகம் 2.20

ஐயம் 17.34, 35

ஐயன் 1.35, 5.288, 9.46, 10.67, 19.14, 23.3, 46.1, 2

ஐயோன் 3.45

ஐவர் 36.37

ஒக்க 5.281

ஒத்த 16.42

ஒத்தன 5.11

ஒத்து 5.161, 6.33, 83, 8.82, 21.18; 26.14

ஒப்ப 25.31

ஒப்பது 5.113, 10.13

ஒப்பாய் 7.26

ஒப்பார் 27.26

ஒப்பில் 5.242, 10.14

ஒப்பு 6.62, 115; 8.65, 19.22, 37.17

ஒப்புவி 8.65

ஒடுக்கு 3.161

ஒடுங்கு 6.69, 15.46

ஒட்டு 6.95, 9.18, 10.27, 34.28

ஒண்கண் 49.31

ஒண்கதிர் 36.15

ஒண்டழல் 18.30

ஒண்டிறல் 4.56

ஒண்ணா 2.35, 5.377, 23.3, 30.13-16

ஒண்பொருள்  3.118, 5.165, 11. 23

ஒண்மை 6.84, 85

ஒண்ணித்திலம் 7.13

ஒரு 3.79

ஒருங்கு 2.105, 4.31, 14.3, 38.3

ஒருத்தன் 5.243, 18.15, 29.6

ஒருத்தி 5.226

ஒருப்படு 20.10, 26.15, 23, 45.3, 18, 27

ஒருமை 4.16

ஒல்லகில்லேன் 3.167

ஒலி 2.53, 146 ; 6.38, 7.2, 8.74, 9.53, 13.69

ஒல்லை 5.255, 8.30, 14.53, 32.32

ஒழி 2.129, 3.118, 5.624, 6.8, 7.44, 10.74, 11.15, 12.51, 13.2, 21.6, 29, 23.17, 32.27, 33.4 , 40.39, 44.17, 19, 20; 50.16, 17

ஒழிந்த 11.53, 47.33

ஒழிந்தார் 22.13

ஒழியா 10.75, 32.23, 35.22

ஒழிவு 3.116, 4.214, 37.1

ஒழிவி 42.29

ஒழுகு 26.25

ஒளி= வெளிச்சம் 1.23, 3.125, 5.57, 229;  8.107, 11. 23, 20.10

ஒளி = மறை 3.126-145, 6.168

ஒளித்தாய் 6.177

ஒளிர் 6.15, 37.17

ஒள்ளிய 3.177

ஒறு 6.23, 33.8, 38.40

ஒற்றிவை 6.69

ஒற்று 3.127

ஒற்றுமை 3.128

ஒற்றை 6.158, 36.39

ஒன்று 2.131, 3.3, 4.82, 33.8, 9; 49. 5

ஓங்காரம் 1.33, 51. 27

ஓங்கு 1.35, 3.78, 86; 18.30, 19. 31, 31.34, 39.34, 3.19

ஓங்குவி 1.10

ஓசை 41.30, 49.22, 25

ஓச்சு 9.21

ஓடு 6.180, 16.34, 34.18, 36.8

ஓடு =பலி பாத்திரம் 40.1

ஓட்டு 3.88

ஓட்டுகந்து 8.81, 88

ஓதம் 38.11

ஓது 20.24, 39.30, 41.25

ஓத்தான் 38.30

ஓம்பு 51. 52, 160

ஓய் 1.20, 5.152, 8.37

ஓய்வு 5.153

ஓர்= ஒரு 37.13

ஓர்= கருது 20.7

ஓலம் 5.297, 7.20, 13.19, 23.35

ஓலை 11.29

ஓவியம் 43.63

ஓவு 7.57, 58; 18.30, 20.10, 32.8, 45.2

கங்கணம் 7.75

கங்குல் 7.75

கசி 1.57, 5.223, 15.13, 22.5

கச்சை 3.96, 4.32, 9.75

கச்சையன் 6.124

கட 3.40, 5.45, 95, 10.33, 18.31, 22.4, 33.31 34.10; 51.10, 13

கடந்தாய் 6.124

கடந்தார் 50.1

கடமை 5.263 

கடம் 3.155, 12.57

கடல் 3.66, 168, 169, 5.103, 6.48,49, 128, 8.11, 10.36, 13.39, 47;  22.11, 34; 23. 30, 40;  28. 4, 39.7, 34.21 42.25, 43,17, 19

கடவு 36.15

கடவுள் 3.14 16; 4.89, 5.252 , 253

கடி 2.123, 8.28, 18.33, 20.6, 22.10, 25, 25.34, 41.10, 43.21 45.14

கடிப்ப 6.161

கடியவினை 36.30

கடியேன் 5.332, 10.73, 32.7

கடுமுரண் 4.6

கடும் 6.48

கடும்பகல் 4. 28

கடுவிடம் 4.57

கடுவினை 32. 7

கட்டம் 4.22, 5.192, 30.8

கட்டி 5.143; 8.92

கட்டு 1.52, 5.193, 3.89, 9 .75

கட்டுவி 31. 27

கடை = கதவு 7.10, 18

கடை= இழிந்த 1.60, 5. 223

கடைக்கணி 11.19

கடைக்கண் 35.9, 38.21, 51.17

கடைக்கூழை 46.7

கடைக்கொள் 45.14

கடைத்தலை 15.9

கடைப்படு 5.154, 8.25, 9.31, 27.2, 37.7, 49.1

கடைமுறை 3.178

கடையன் 5.89, 364, 387

கடையவனேன் 6.1, 200

கணக்கு 30.4, 49.6

கணம் 1.28, 3.80, 12.17

கணவன் 7.35, 33.2

கணை 5.73, 157

கண் 3.80, 4.127, 150; 5.83, 173, 7.67,70, 72; 9.38, 15.38, 17.5, 20.6, 33.33, 35.39, 49.31

கண்ட 4.60

கண்டகர் 40.31

கண்டது 5.162

கண்டம் 6.128, 183, 8.51, 23.25, 27.26

கண்டனை 5.131

கண்டாமே 26.4, 8 etc.

கண்டாய் 6.2, 6 etc; 28.14 etc

கண்டால் 35.4, 8 etc

கண்டிலம் 14.4

கண்டிலேன் 5.162, 168

கண்டும் 5.168

கண்டேனே 31. 4, 8 etc

கண்ணப்பன் 10.13

கண்ணர் 35.15

கண்ணன் 29.13

கண்ணார 5.193, 332

கண்ணாள் 32.18

கண்ணி=கண்ணுடையவள் 3.64, 5.74, 365;  6.9; 8.67, 11.41, 24.29

கண்ணி = மாலை 5.33, 74; 20.22

கண்ணிலி 49.18

கண்ணீர் 17.8, 27.27

கண்ணுதல் 1.21, 15.34, 35.2

கண்ணுற 22.24

கதவம் 45.19, 31

கதறு 4.73

கதி 4.72, 108 ; 5.27, 6.164, 165, 29.30, 34.18

கதிக்கும் 40.27

கதிரோன் 8.87, 15.41

கதிர் 3.5, 4.4, 7.70, 36.6, 1

கதிர்த்து 4.32 

கதுவு 6.117, 141

கமலம் 5.370, 10.8, 22.22, 24.1, 29.13, 39.1

கமழ் 35.30

கம்பம் 5.287

கம்பி 4.61, 6.106

கயக்கு 30.28

கயல் 9.38, 11.41

கயிறு 1.52, 16.1, 25.5, 31. 27

கர 2.55, 65, 92;  3.14, 15,71; 5.23, 7.46, 70;  22.24, 24.31, 27.37

கரணம் 10.33, 33.17, 48.21

கரங்குவி 1. 9

கரமலர் 4.84

கரி= யானை 6.76, 125, 194

கரி= சாட்சி 30.19

கரிய 5.73, 258

கரியாய் 6.122

கரியான் 8.51

கரு 2.55, 3.67, 5.162, 9.49, 10.53, 11.6, 19; 14.36, 40.29, 48.8

கருணாகரன் 6.111, 159

கருணாலயன் 27.2

கருணை 2.107, 3.180, 5.375, 6.1, 129, 11.33, 15.13, 24; 20.6, 31.10, 35; 33.9, 43.2

கருணைக்கடல் 10.36, 17.5, 32.7, 38.35, 47.15

கருணைக்கண் 1.21

கருணைத்தேன் 8.34

கருணையாளன் 5.387

கருணைவெள்ளம் 5.251, 8.27, 16.15 

கருது 3.15, 4.43, 171; 5.366, 10.66, 26.26, 36.17, 45.33

கருத்து 3.16, 21. 4. 23.2, 31.10, 49.6

கருப்பு 5.318

கருமம் 15.25

கரும்பு 5.128, 8.92, 38.2 

கரை 3.85, 91;  4.81, 5.108, 6.9

கல 1.46, 57; 2.131 , 5.290-292, 318; 6:1, 57, 7.51, 11. 41 32.1 34.20

கலக்கம் 10.23, 34.21

கலக்கு 3.180, 5.106, 9.22

கலங்கிடு 12.52, 23.4

கலங்கு 6.111, 117, 14. 21, 19.31, 30.12, 41.14

கலசம் 15.10

கலதி 10.73

கலந்து 4.6

கலப்பு 3.23

கலம் 6.188

கலவி 51.30

கலன் 7.53

கலாபேதம் 4.57

கலி 8.46

கலிங்கத்தர் 17.25

கலை 4.189, 6.159, 12.52, 15.43

கலைஞானம் 38.17

கலைஞானி 26.22

கல் 1.28, 5.148, 192, 223, 374; 8.25, 27; 10.42, 11. 33, 12.12, 13.35, 15.13

கல்லா 8.25

கல்லாத 31.13

கல்வி 2.5, 4.38, 10.21, 24.3

கவசம் 46.3

கவடு 10.29

கவரி 9.3

கவர் 17.28, 32.25, 43.39

கவலை 11.67

கவி 9.75, 46.2

கவை 4.186

கழல் 5.94, 13.25, 51;  20.11, 23.1, 24.13, 83.33, 35

கழறு 41.10

கழி 1.45, 5.32, 6.165, 171, 23.19, 32.27, 36.15,  48.20, 50.18

கழிப்பு 50.3

கழிவு 7.37, 36.30

கழுது 5.27

கழுமணி 6.108

கழுமு 25.29

கழுவு 7.50

களம் 4.171

களவு 5.138, 31.32

களன் 5.139

களி 3.121, 6.56, 57.129; 10.62, 21.33, 22.24, 23.9, 32.1,  41;  34.4, 49.1

களிகூர் 7.57, 25.34, 33.33, 49.1

களிப்பு 23.40

களிறு 3.178

களை 4.101, 5.255, 6.75, 113, 132, 32.7

கள் 5.182

கள்ளப்படு 10.62

கள்ளம் 2.55, 65; 6.56

கள்வன் 5.23, 10.41, 73

கள்வனேன் 5.95

கள்ளேன் 6.8

கற 1.46

கறங்கு 2.108, 11.29

கறு 5.139

கறை 6.128, 138; 9.13, 10.33

கற்பம் 3.54

கற்பன 39.10

கற்பனை 21.26

கற்பி 21. 26

கற்பு 30.21

கற்றா 4.73, 39.12

கற்றார் 39.10

கற்று 34.20, 38.17

கற்றை 9.55, 35.2

கனகம் 2.39, 4.98

கனவு 4.74, 143; 9.62, 11.37

கனல் 5.29

கனி 2.142, 3.162, 178, 4.97, 5.106, 374;  8.27, 9.54, 22.10, 37.13, 37

கனிவி 6.135

கனை 11.37, 27.27

கன்று 10.37, 15.6, 49.6

கன்னல் 1.46, 3.178, 5.229, 6.83, 8.82

கா 1.42, 3.14, 4.98, 100; 5.32, 100, 117,224; 7.46, 25.10, 27.37, 33.1, 50.15

காசு 9.13

காடு 5.27, 104, 6.73, 15.1, 12.45, 48.8, 9 

காட்சி 2.88, 3.2, 113; 37.23

காட்டிடு 2.66

காட்டு 5.99, 19.39, 21.32, 23.19,30,4. 8; 36.30, 41.3, 4

காணலாம் 5.173

காணவே 5.194

காணா 3.38, 35.6, 19

காண் 12.2, 10, 14, 34, 40, 62

காண்க 3.29, 65

காண்கிலா 5.303

காண்டல் 8.8

காண்டும் 3.131

காண்பரிய 8.1

காண்பான் 5.49, 213

காதலன் 2.113, 3.103, 105; 19.6

காதலி 12.42

காதல் 5.113, 221, 9.56, 30.24, 36.17

காது 7.51 , 16.35

காமம் 5.106, 24.15

காம்பு 9.13

காயம் 5.131, 241, 6.163, 11. 29, 23.19, 33.32 

காய் 6.200, 12.3, 15.41, 29.26

காரணம் 6.8, 26.13, 31.1, 49.6

காரணன் 4.224

காரிகையார் 49.1

கார் 6.9, 7.49, 70; 13.39, 18.33, 29.13

காலம் 5.30-32, 172, 213, 314; 7.14, 12.43, 44; 30.20, 36.14, 17

காலை 4.26, 28

கால்= பாதம் 2.135, 3.170, 9.70, 16.1, 29.26

கால்= காற்று 2. 135, 3.24,5.29, 106, 277; 6.80,  22.23, 27.25

காவி 32.18

காற்று 5.252

கானப்புலி 3.32, 12.45, 40.29

கானவன் 49.4

கிட 1.60, 37.6

கிடத்தி 7.28

கிடந்தனையை 5.129

கிடந்தேனை 5.85, 6.180, 7.4, 10.66, 40.33,  41.14, 27, 38, 50.10

கிடப்பன 3.109

கிடப்பு 43.24, 36

கிடாஅய் 3.109

கிண்ணம் 5.366

கிராதன் 2.15

கிருமி 4.14

கில்லேனே 5.132, 260

கிழவோன் 2.146, 3.19

கிழி 5.157

கிழியீடு 40.34

கிளர் 8.103, 31.39, 36.14

கிளவி 35.13

கிளி 7.13, 10.70, 8.18, 19.1, 21.37; 35.13

கிள்ளாய் 19.25

கிறி 5.128, 8.31, 13.32, 41.38

கிறிமுறுவல் 35.13

கிற்றவா 5.133 

கிற்றிலேன் 5.164

கீடம் 3.19, 8.79

கீதம் 18.1, 20.18

கீர்த்தி 8.45

கீழ் 5.70, 82, 128, 183, 7.37, 12.22, 23; 40.34, 47.30

கீழ்மை 5.364, 41.38

கீறு 5.132, 147, 364

குஞ்சி 5.287, 17.17

குடம்= பாத்திரம் 6.97, 9.1

குடம்= மேற்கு 2. 27

குடர் 6.119

குடி 2.8, 5.5, 119; 26.18, 36.7, 37.2, 22

குடில் 1.54, 3.160, 25.9, 26.37

குடுமி 16.43

குடை 5.120, 7.41, 52

குட்டம் 3.78

குணமிலி 6.183

குணம் 2.3, 4.14, 8.117, 13.28, 30, 46, 15.2, 7, 18.4, 22.16, 33.11, 40.13, 41.18, 23; 49.6

குதிரை 2.27, 8.116, 36.7, 38.4, 50.25

குதுகுதுப்பு 6.132, 133

குப்பாயம் 25.6

குப்பாயத்தர் 17.26

குமண்டையிட 40.3 

குயில் 14.25, 18.1, 8,9  etc 20.9

குரம்பை 3.172, 173, 5.215, 24.3, 26.29, 37.6, 42.29

குரவு  5.66, 26.18

குரு 4.91, 25.10

குரு= நிறம் 6.104 

குருபரன் 4.76

குருமணி 1.3, 50.15

குருவன் 5.270

குருகு 7.29, 49; 20.9

குருடு 5.347

குருளை 4.166

குரை 12.29, 13.42, 23.30, 34.29

குலம் 5.154, 6.112, 113;  7.39, 10.21, 11.77, 16.11, 31.17

குலவு 7.63, 23.27, 31.20, 41.18, 43.2, 7

குலா 40.4, 8 etc

குலுங்கு 14.33

குவலயம் 7.46, 16.43

குவளை 3.64, 7.49

குவால் 3.124

குவி 1.9, 10; 39.2, 40.21, 51.22

குவைப்பதி 4.187

குழகன் 3.12, 33.40

குழலி 2.80, 5.373, 7.66, 29.9

குழலினார் 41.14

குழலினீர் 15.8

குழல்= ஊதுகருவி 24.31

குழல்= கூந்தல் 5.66, 7.53, 10.54, 26.18

குழறு 21.38

குழாம் 4.48, 7.53, 9.25, 11.45, 16.13, 42.26

குழுமு 21.14

குழை= இளகு 4.67, 219, 5.33, 6.197, 33.1, 40 

குழை= காதணி 7.53, 10.69

குளவாய் 3.90

குளி 6.168, 36.9 

குளிர் 10.52, 72 ; 11.57, 13.42 

குறி 2.91, 4.114, 60.23, 41.23, 51.7

குறிக்கொள் 23.30, 45.11

குறியோன் 13.46

குறிப்பு 5.146, 219, 6.133, 24.30, 45.11

குறுகு 5.151, 22.16

குறுந்தூறு 6.81

குறுவேர் 5.227

குறை 17.16, 36; 22.16, 17; 43.13

குற்றம் 6.113, 8.117, 33.11

குன்று= குறை 6.105, 10.32, 157

குன்று= சிறுமலை 4.98, 5.96, 6.76, 105, 22.17, 35; 27.1, 33.11, 26

குனி 5.51, 32.41, 40.3

குனிப்பு 10.12

குனிப்போன் 3.102

கூசு 7.2

கூடம் 25.13

கூடு=சேர் 5.219, 399; 8.98, 13.46, 15.3, 26.5, 7; 34.20, 50.4, 7, 12

கூடு 5.220, 224, 399, 19.21, 40.3

கூட்டம் 5.98, 25.35

கூட்டு 6.175, 12.56, 64; 24.32, 21.10, 16.4, 8 etc

கூத்தன் 6.170, 7.46, 15.4, 43.9

கூத்தாட்டு 50.10

கூத்து 1.101, 5.124, 51.7

கூப்பு 20.15

கூரை 16.15

கூர் 1.101, 4.15, 7.57, 11.18, 45.15

கூலி 8.47

கூம் 18.37

கூய் 5.181

கூவாய் 18.4, 8 etc

கூவிடு  24.30

கூவு  3.148, 20.9, 25.3, 28.8, 33.16

கூழை 46.7

கூழையர் 24.17

கூறன் 3.64, 5.266, 33.6, 39.2, 40.37

கூறு= சொல்லு 19.38, 33.16, 17 

கூறு= பங்கு 2.107, 51.31

கூறுடையான் 2.26, 5.66

கெடு 1.6, 5.128, 11.67, 69.72, 14.36, 39; 24.32, 26.18, 31.39, 43.11, 50.13

கெடுவீர் 34.18

கெட்ட 5.211

கெட்டது 33.12

கெட்டேன் 10.26

கெழுமுதலே 21.15

கெளிறு 2.17

கேடன் 30.10, 34.2, 13

கேடு 5.109, 228, 321; 10.26, 12.28, 19.17, 50.13

கேட்பி 5.111

கேதம் 3.78, 31.39, 43.36

கேவலம் 43.24

கேவேடர் 2.17

கேழல் 43.24

கேழ் 7.30, 8.103

கேள் 5.109, 111, 302;8.31, 67; 26.13

கேள்வன் 9.51

கேள்வி 5.313

கை 3.162, 4.131, 5.2, 4, 161, 288; 6.94, 7.73, 8.13, 14.20, 35.26

கைக்கொள் 2.110, 19.28

கைதரு 4.89

கைம்மாறு 22.6 , 40 ; 48.4

கையற 3.78

கையன்= வஞ்சகன் 23.2 

கையாய்  23.34 

கையான் 8. 76, 23. 39

கொங்கு 7.66, 16.53

கொங்கை 2.16, 5.300, 7.52, 14.33

கொங்கையர் 6.5

கொடி= விருது 2.104, 9.10, 19.38, 40; 25.1 

கொடி=படர்வது 6.77, 18.10, 33.6

கொடியேன் 3.171, 5.212, 32.40

கொடியோன் 4.95, 9.63

கொடிறு 4.63

கொடு = தா 2.88

கொடு= கடு 33.1,  50.15

கொடு= கொண்டு 7.14, 51. 26

கொடுமை 5.339

கொடும் 6.76

கொட்கு 3.12

கொண்டது 4.63, 22. 37

கொண்டல் 30.17

கொண்டன்று 40.4, 8 etc

கொண்டு 5.216, 352

கொத்து 6.119

கொந்து 18.37, 51.22

கொம்பு 6.76, 18.24, 40.21, 37

கொம்பர் 5.266, 6.77

கொம்மை 40.37

கொய் 13.4, 8 etc 41.25, 42.22

கொல் 5.384, 9.70, 12.9, 64

கொல்லோ 5.329, 22.37, 27.4, 8 etc

கொழி 3.84, 6.187

கொழுஞ்சுடர் 22.17

கொழுநன் 9.12

கொழுந்து 5.270, 6.14

கொழுந்தேன் 6.144

கொழுமணி 6.104, 105 

கொளுவு 6.73

கொள் 3.112, 5.5, 181;  22.37, 31. 4, 36, 9-11, 46.4

கொள்கை 2.8, 30, 45, 61; 5.180

கொள்ளி 6.33

கொள்ளேர் 6.5

கொள்ளை 4.35

கொற்றம் 6.113, 8.116, 9.63

கோ 4.157, 5.116-119, 8.47, 9.28, 13.20, 33.6, 10; 36.37, 37.5

கோடி 3.4, 4.44, 16.14

கோடி =கொடி 2.104

கோணுதல் 4.70

கோண் 16.29

கோதாட்டு 7.19, 66; 8.117, 19.10, 23.30

கோதிலா 22.17, 31. 20

கோது 7.39, 19.25, 40; 43.2

கோதை 7.53

கோத்தான் 47.11

கோத்தும்பி 10.4, 8 etc

கோபம் 3.73

கோமளம் 5.270, 6.77, 41.23

கோமான் 5.55, 7.63, 43.9, 45.10, 48.3 

கோயில் 5.55, 382, 9.15, 19, 12.9, 22.39, 37.21, 37

கோலம் 2.30, 72, 5.170, 257; 7.19, 8.50, 10.72 ,13.42, 14.50, 16.43, 18.10, 30.16, 17; 33.40, 40.7, 50.12

கோலாலம் 12.29

கோல் 3.157, 11.77, 19, 25, 34.29, 51.22

கோழி 7.29, 20.9

கோனவன் 8.83, 13.46

கோன்  1.9, 2.40, 5.59. 118,119, 219, 339, 7.50, 9.7, 10.1, 52; 16.11, 19.1, 17, 25, 37, 33.16, 40; 43.9

கௌரி 9.3

கௌவு 3.133

சங்கம் 7.51, 9.53, 20.9, 43.39

சங்கமம் 1.30

சங்கு 7.29, 49, 15

சச்சையன் 6.120, 121

சடை 5.256, 6.144, 12.26, 27; 23.27, 33.3, 34.7, 24; 35.2, 39.5

சடையப்பன் 8.64

சடையவன் 6.4

சடையான் 16.32

சட்டம் 30.6

சட்டு 10.25

சண்டமாருதம் 4.55

சதுரப்பெருமான் 24.10

சதுரர் 22.37

சதுரன் 43.39

சதுர் 4.71, 5.56, 12.30, 74, 36.5

சதுர்பட 2.28

சத்தி 4.44, 9.1

சந்தனம் 4.203, 17.29

சந்து 3.89

சமயம் 3.17, 79; 11.65, 15.21, 43.9

சமயவாதி 4.52

சயம் 2.58, 12.16

சயசய 4.8, 5.3, 248

சரடு 12.2

சரணம் 4.105, 10.34

சரண் 5.257, 30.23

சரதம் 4.51

சரி 14.13

சலம்   12. 26, 27. 67

சலி 4.59, 49.29

சலிப்பு  2.139, 11.70

சவலை 11.66, 50.17

சழக்கு 30.6

சா 3.165, 5.12, 13.72, 335, 14.17, 35.25, 50.23

சாகரம் 4.25

சாடு 14.13

சாதல் 30.23, 51.29

சாம் 5.56

சாத்திரம் 2.96, 4.51, 11.65

சாத்து 2.28, 12.8, 43.39, 45.18

சாந்தம் 41.6

சாந்து 4.203, 6.120, 10.70

சாந்தினர் 17.29

சாயல் 4.31

சாயா அன்பு 4.86

சாய் 5.25

சார் 1. 87, 4.71, 5.56, 7.50, 10.34, 11.50, 21.28, 27.3, 36.5, 45.8

சால 16.44, 25.24, 33.36

சாலவும் 19.38

சாற்று 14.22, 36.5

சிகாமணி 30.18, 49.28

சிக்கென 5.130, 36.40, 37.4, 8 etc

சிட்டு 10.28

சிட்டர் 9.74

சிட்டன் 10.28

சிதடர் 51.33

சிதலை 6.163

சிதை 15.25, 25.9, 33.7

சித்தமலம் 51.3

சித்தமழகியார் 7.12

சித்தம் 3.41, 4.42, 7.57, 11.64, 15.22, 17.10, 11; 31.27, 42.40

சித்தவிகாரம் 10.23 

சித்தன் 29.31, 37.30, 46.7

சித்தி 9.3, 49 . 20

சிந்தனை 1.47, 82; 5.101, 20.19, 45.33, 47.11

சிந்தாத 15.51

சிந்தி 5.100, 312, 8.100, 45.33, 47.37

சிந்திடு 49.11

சிந்து 8.88, 9.9

சிந்தை 1.17, 19; 5.312, 313, 10.57, 17.19, 19.13, 22.19, 39, 23.15, 30.18, 47.43

சிந்தையர் 19.23

சிரம் 1.10, 13.22, 14.37, 56, 22.22

சிரி 4.68, 5.232, 11.12, 21.32, 33; 32.41

சிரிப்பி 6.192, 193

சிலவோ 7.6, 25

சிலம்பு= காலணி 2.53, 7.51, 9.53, 11.80, 13.69, 41.15

சிலம்பு= ஒலி 7.29, 47.51; 8.73, 13.69, 41.15

சிலிர் 4.83, 27.31

சிலை 5.51, 6.40, 113

சிலையன் 23.12

சிவகதி 6.164

சிவபதம் 31.11

சிவபுரநகர் 25.33

சிவபுரன் 1.63

சிவபுராணம் 1.19

சிவம் 5.19, 8.33, 11 .10, 16, 17; 15.6, 51.3 

சிவன் 1.12, 17, 3.56, 62 ; 5.34, 7.12, 11.25, 22.8

சிவானுபவங்கள் 49.31

சிவிகை 10.30, 51.35

சிற 1.47, 61, 35.31

சிறகு 19.13

சிறப்பு 3.8

சிறவே 5.344, 4.181

சிறிய 3.6

சிறியேன் 1.58, 5.70, 6.145

சிறியோம் 45.1

சிறு 2.143, 5.205, 26.37,51.6

சிறுமை 4.77, 5.34, 24.5

சிறை 3.89, 6.188; 22.19, 23.24

சினம் 6.200, 11.40, 14.28, 26.39, 34.11

சின்மொழி 6.17

சின்னம் 7.26

சீ 10.47, 25.9

சீசி 7.6

சீதம் 7.54, 20.19, 22.32

சீரடியோம் 7.34

சீரான் 7.25

சீரார் 1.15, 8.105, 13.69

சீரிய 18.8

சீரில் 5.313

சீருடையான் 19.22, 47.26

சீரேறடியார் 5.211

சீரோன் 1.10

சீர் 1.15, 24, 5.396, 7.57, 11.52, 13.4, 29.60, 15.7, 10; 16.1, 28.2,29.3, 36.27

சீலம் 7.19,16.46, 18.11, 30.18, 43.8, 50.9

சீறு 6.193

சீற்றம் 35.37

சுடர் 1.38, 62.80, 2.112, 3.77, 5.252, 6.127, 151, 18.17, 31;  25.38, 27.1, 14; 34.12, 23;  37.19, 42.4

சுடு 5.157

சுடுகாடு 6.151, 195; 12.9 

சுண்ணம் 9.4  etc 10.16

சுந்தரம் 2.93, 99; 9.9, 18.17

சுந்தரன் 4.203 

சும 2. 47, 8. 43-48, 30.5, 34.38

சுர 3.59, 7.64

சுரிகுழல் 29.17

சுருக்கு 6.89, 7.61, 37.10

சுருங்கு 6.167

சுருள் 10.69, 24.5

சுரை 32.38

சுவடு 11.27, 18.23, 29.17

சுவர் 26.25

சுவை 3.25, 158; 9.58, 20.25, 27.15, 29.22, 38.2, 49.25

சுழலு 6.116, 127; 50.10

சுழி 3.84, 85; 4.55, 24.15, 26.26, 51.8

சுறவு 5.106, 24.15

சுற்றம் 4.48, 8.118, 11.42, 13.2, 5; 41.17, 45.9

சுற்றிய 8.118

சுற்று 3.144, 6.119, 8.118

சுனை 7.48

சூக்கம் 3.10

சூடு 5.123, 8.97, 34.23

சூழல் 24.17

சூழ் 3.100, 144; 4.58, 5.79, 228, 7.55, 8.32, 18.17, 20.3

சூழ்தரு 34.31

சூழ்த்து 5.63

சூறை 3.10

செக்கர் 27.31

செங்கண் 7.65, 8.1, 13.58, 29.11

செங்கமலம் 7.67, 18.34

செங்கழுநீர் 49.16

செங்கனி 9.54

செச்சை 5.116, 34.35

செஞ்செவே 28.22, 35.35

செடி=பாவம், குற்றம் 5.331, 25.33, 33.7, 40.6

செடி 29.19

செத்திலேன் 23.2 

செத்தேன் 3.165

செந்தழல் 18.40

செந்தார் 8.89

செந்தீ 47.3

செந்துவர்வாய் 49.11

செந்நாவலர் 34.3

செப்பு 8.61 20.23, 26.2

செப்பு= சொல் 19.3, 37.19

செப்பம் 29.23

செம்பிரான் 5.267

செம்பெருமான் 19.3, 28.7

செம்பொன் 5.205, 9.15, 19.64

செம்மேனியான் 8.51

செம்மை 37.11, 40.38, 51.33

செயல் 11.44

செய் 5.381, 30.22

செய்= வயல் 40.33

செய்கை 5.313

செய்ய 40.35

செய்யமேனியன் 6.123

செய்யவன் 6.28

செய்யவாய் 19.13

செய்யன் 7.42, 29.27

செய்யார் 10.68

செய்யான் 8.75

செருப்பு 15.10

செருவு 4.14

செல் 1.30, 3.41, 5.301, 6.175, 8.87, 10.4, 11.1,  22.27, 34.27, 36.13

செல்லீர் 46.5

செல்வது  3.53

செல்வம் 4.39, 5.189, 9.62, 74; 10.65, 29.3, 27 , 31; 34.25, 37.3, 19

செல்வர் 1.94

செல்வன் 2.54, 5.188

செல்வி 10.2, 19.13 

செவ்வாய் 2.142, 5.73, 6.5, 8.99

செவ்வாய்ச்சியர் 6.161

செழி 6.17

செழுமதி 28.38

செழுமலர் 5.26, 24.1, 29.23

செழும் 3.168, 5.117, 156; 6.16, 37.19 

செறி 20.11, 35.29, 31; 36.13, 40.15, 41.37

செறிந்தான் 8.76

செறிவு 9.19, 50.9

செறுப்பவனே 24.7

செற்ற 9.63, 43.21

செற்றிலேன் 23.8

சென்மின் 46.7

சென்னி 4.130, 16.29, 17.39, 20.15, 42.4, 8  etc 45.1

சென்னியர் 17.38

சே= இடபம் 4.95,10.4

சேடு 15.11

சேட்சியன் 3.41

சேட்டை 23.20

சேண் 3.135

சேதி 15.27

சேய 36.28

சேயது 5.97

சேயாய் 6.87

சேயிழையீர் 9.54

சேயோன் 1.8, 44; 8.38, 23. 28

சேர் 5.211, 222, 6.146-149, 188, 24.1, 33.3, 7;  34.27,42.22,45.33

சேர்மின் 36.28

சேல் 11.56, 23.36, 25.37

சேவகம் 9.63

சேவகன் 2.45, 59, 81; 3.98, 4.130, 8.38, 18.20,  36.3, 42.1, 6

சேவடி 1.12, 3.61, 10.4, 18.20, 24.1, 36.28, 40.4, 42.8 etc

சேவி 21.23

சேறு 20.3, 27.6, 34.31

சைவன் 2.85,4.113, 40.35

சொக்கு 2.34

சொரி 10.11, 27.23

சொல் 3.40, 111; 6.149, 18.3, 15.16, 22, 33, 49.25

சோதி 1.62, 3.20, 7.1, 9.78, 10.3, 18.3, 22.21, 32, 33; 29.1, 47.42

சோதியன் 1.72

சோத்தம்= அஞ்சலி 25.14

சோத்து= அஞ்சலி 6.175, 9.30

சோமன் 14.38, 15.43

சோமி 9.2

சோரன் 3.141, 5.226

சோர் 1.54, 5.87, 226, 227

சோலை 2.73, 8.4, 18.13, 37; 19.9, 37

சோறு 15.28

ஞாலம் 2.3, 5.110, 171; 7.5, 18; 13.43, 16.45, 18.12, 23.33, 30.19; 36.18; 49.12, 50.25

ஞானக்கரும்பின் தெளி 9.57

ஞானங்கள் 10.5

ஞானச்சுடர் 25.38

ஞான நாடகம் 5.380

ஞானம் 1.38, 39,40,75; 2.74, 24.3

ஞானி 26.22

ஞான்று 47.41

தகப்பன் 9.51

தகர் 8.87

தகவே 5.38, 45.8

தகு 3.16, 20, 23; 5.40, 240

தகேன் 5.37

தகை 6.44, 48

தகைவு 35.25

தங்கு 16.8, 9, 10.50; 23.34

தச 4.24

தச்சு 14.7

தடக்கை 3.172, 6.94

தடங்கடல் 11.58

தடங்கண் 7.1, 24.18

தடந்தாள் 6.124

தடந்திரை 5.105

தடப்பெரும் 3.155

தடமதில் 12.59

தடமலர் 24.22, 35.23

தடமார் 13.55

தடமுலை 6.5, 41.26

தடம் 2.16, 51.29

தடி 12.18

தடுமாறு 3.152, 4.83, 5.98, 11.66, 31.17, 51.29

தடை 27.3

தட்டு 15.6

தணி 32.32

தணியாய் 1.36

தணியார் பாதம் 5.356

தண் 3.168

தண்டயிர் 6.117

தண்டி 12.15

தண்டு 13.63

தண்ணார் தமிழ் 8.57

தண்ணீர் 2.58

தண்பாண்டிநாடு 8.57

தண்புனல் 6.121

தண்மலர் 5.17

தண்மை 3. 21

தண்வயல் 20.3 

ததும்பு 3.169, 5.2, 6.143

தந்தாய் 19.9

தத்து 6.120 

தத்துவன் 1.61, 8.41

தந்தனை 5.104

தந்திரம் 3.131, 132

தந்து 22.36, 37; 25.2, 26; 32.33 

தந்தை 5.186, 12.10, 11

தப்பு 8.62

தமர் 18.39, 32.33

தமியன் 5.272

தமியேன் 4.170, 5.52, 6.65, 152

தமிழ் 8.57

தமையன் 9.51

தம்பிரான் 5.186

தயங்கு 39.5

தயா 13.10, 50.19

தயாபரன் 2.96

தர 3.80

தரம் 8.3, 15; 9.12

தரிக்கிலேன் 12.44

தரியேன் 3.164, 4.179, 5.72, 240, 241, 44.6

தரு 2.141, 142, 145, 146; 3.45, 5.28-32, 26.31, 33; 38.1, 2; 47.38

தருக 5.272

தருக்கு 6.153

தருப்பணம் 2.31

தருவாய் 1.42

தருவோய் 33.21

தலம் 2.134, 4.7 

தலை 3.71,  5.147, 6.32, 33.36, 153, 9.69, 10.7, 12.20,70, 13.1 , 23.10, 25.30

தலை=இல் 6.157, 41. 2

தலை அளி 7.23

தலைதடுமாறு  3.152, 41.2, 6 

தலைப்படு 49.23

தலைவன் 5.155, 233,  6.160

தவ =மிக  3.81

தவம் 5.17, 213, 34.37

தவர் 3.97, 5.16

தவா 29.39

தவிசு 5.110, 10.79, 34.5 38.20

தவிர் 3.98, 5.3, 11. 30, 12. 24

தழலாடி 39.5

தழங்கு 24.39

தழல் 4.66, 6.173, 189, 12.59, 18.30, 20.31,29.14

தழி 6.188

தழு 27.26

தழும்பு 5.50, 9.59

தழுவு 25.29

தழை 3.171, 4.86, 27.26, 37.31 42.35, 49.23

தளர் 4.170, 6.4, 24.22, 45.8

தளர்வு 3.81, 31.6

தளிர்  5.135, 7.77, 32.32

தளை 3.143

தறி= வெட்டு 14.20

தறி= கம்பம் 35.29

தனி 5.104, 6.152, 11.51 16.50, 27.26

தனிமை 5.272

தனியன் 5.104, 105, 12.10, 11

தனை 5.302, 10.9

தன்மை 2.67,95,99;  5.38, 232, 233, 22.26

தன்மையன் 11.70, 12.76

தாங்கு 6.4, 12. 60

தாங்குநர் 6.91

தாது 13.52 16.32, 19.9 

தாதை 9.11 10.31, 14.18, 51;  15.26, 27.33

தாபத 17.33

தாபம் 3.82

தாமம் 9.1

தாமரை 5.104, 107, 6.115

தாய் 1.61, 5.155, 186, 8.41, 12.10, 11;  27.33, 37.33, 49.6, 50.17, 19

தாரகை 6.189, 7.70, 20.11

தாரம் 6.143

தாரவனே 6.188

தாராய் 5.345

தாராவிடில் 21.3, 32.33

தாரை 3.174, 5.288, 7.58

தாவரம் 1.30

தாவு 18.32

தாழி 24.22

தாழ்= தாள் 51.26

தாழ் 4.21, 5.81, 82;  10.58, 12.16, 16.44, 18.32, 45.27, 47.8

தாழ்த்து 5.62

தாளம் 17.32

தாள்=அடி 1.1-4, 18;  3.143, 5.79, 153; 6.124, 8.34, 20.11,35.23

தாள்= நாக்கு 38.13

தானவர் 13.65

திகழ் 2.71, 3.24, 125, 5.236, 7.48, 15.3, 16.34, 18.10, 27.17, 42.20

திகை 6.109, 9.43, 33.18, 20, 50.24

திகைப்பி 6.109

திகைப்பு 33.18

திங்கள் 4.18-22

திசை 3.69, 4.3, 7.22, 8.88, 10.59, 15.19, 20. 5 

திசைமுகன்  3.126, 7.65

திணி  5.355, 26.37, 32.30, 35.15 

திண்கயிறு 31.27

திண்சிலம்பு 13.69

திண்சிலை 2.81, 6.40

திண்டிறல் 3.21, 46.7

திண்ணம் 5.100, 28.18

திண்போர் 13.61

திண்மை 3.26

திண்வரை 5.156

திண்வலை 6.156

திதலை 6.164

தித்தி 5.359, 7.10, 11.48, 24.27

திமிலம் 29.15

திரட்டு 14.19

திரள் 4.103, 5.130, 8.97, 21.14, 24.1

திரி= அலை 5.11, 16; 12.65, 25.9, 27; 31.2, 41.10, 18.22, 34; 51.33

திரி= மூன்று 43.21

திரு 2.122, 3.68, 5.19, 10.56, 11.5, 60; 12.49, 41.15, 51.6

திருத்தகும் 3.16, 20, 69

திருத்தம் 29.7

திருத்து 32.35

திருநீறு 44.21

திருந்து 3.138, 12.20, 29.37, 41.15, 45.33

திருமுகம் 2.143

திருவடி 1.92, 2.1

திரை 2.151, 168; 5.105, 6.147, 22.11, 24.15, 34.21

திற 7.10, 18; 45.31

திறமை  42.28

திறம் 2.125, 3.130, 7.55, 56, 24.17, 25.33, 26.1 

திறல் 3.21, 36.39, 37.13, 40.25, 46.6, 7 

திறவு 37.23

தினை 5.146, 302, 6.156, 10.9

தின் 5.13

தீ 3.22, 160; 5.156, 251, 277, 6.17, 7.26

தீட்டு 35.35

தீண்டு 3.61, 34.27

தீது 15.25, 16.34, 22.35, 49.7

தீபம் 2.97, 9.1

தீமேனியன் 10.80

தீமை 33.18, 40.6

தீம் 8.92

தீர் 3. 22, 5.272, 273, 293; 6.28, 29, 7.11, 15.3, 47.16

தீர்த்தன் 7.45

தீவினை 36.33

தீவு 2.71

தீவேள் 12.50, 51

தீற்று 41.12

துகள் 26.31

துகிலிறை 5.227

துகில் 10.69

துக்கம் 4.23

துஞ்சல் 16.23

துஞ்சு 14.28

துடி 5. 227, 9.41, 54; 29.71

துடை 3.100, 4.100, 131; 30.2

துணி = துண்டு 23.21, 35.18 

துணி = சேதி, வெட்டு 32.28

துணி= தீர்மானி 32.29

துணிவு 37.3

துணை 6.156, 20.1, 29.17

துணையாளன் 5.391

துணையிலி 5.123, 6.152, 153;  13.2, 25.38

துணைவன் 4.120

துண் 19.39, 49.25

துண்டம் 8.49

துதி 7.38

துதை 2.99, 9.30, 29.21

துப்பன் 5.391, 29.21

தும்பி 10.4, 8  etc

துயக்கு 30.27

துயரம் 47.16

துயர் 3.71, 4.25, 10.75, 38.22

துயில் 7.14, 16, 27, 28

துர 25.3

துரிசு 40.18, 51.23

துலங்கு 6.112

துவந்துவம் 40.10

துவர் 5.106

துவர்வாயர் 9.49, 11.35, 49.11

துவள்கை 20.14

துழனி 6.93

துளங்கு 29.21

துளை 3.175

துற 3.137,13.2

துறை 4.36, 41

துற்றவை 3.137

துன்பம் 1.70, 3.100, 24.13

துன் 1.72, 2.5, 3.5, 12.7, 13.34, 20.14

துன்னம் 12.6

துன்று 15.2, 17.38

தூ 5.71

தூகு 5.55 

தூக்கு 9.1, 26.31

தூசி 46.5

தூண்டு 2. 41 32.15, 36.22 

தூநீர் 19.37, 22.4, 43.65, 49.25

தூபம் 9.1

தூய 2.112, 9.9, 16.23, 29.21

தூய்நெறி 51.15

தூய்மலர்க்கழல் 30.27

தூய்மை 15.44, 40.3

தூய்மொழியார் 40.5

தூர் 40.18

தூவணம் 2.51

தூவு 27.3, 43.51

தூலம் 3.10

தூறு 6.81

தெங்கு 8.4, 16.49, 42.10

தெண்கடல் 22.11

தெண்ணீர் 6.48

தெய்வப்பெண் 19.23

தெய்வம் 4.42, 5.8, 35.3

தெருள் 21.32, 26.39, 29.35, 37.15, 45.39

தெரிக்கும் 11.10

தெரியின் 3.6

தெரியேன் 3.165

தெரிவர 36.3

தெரிவு 4.195

தெரிவொணாத 5.378

தெருவு 5.124, 38.24

தெவிட்டு 3.77

தெள்ளும் 10.76

தெளி= சாறு 5.29

தெளி 6.16, 16.9, 19.8, 26.35, 40.2

தெளிவந்த 8.18

தெளிவி 10.23, 31.3

தெளிவு 4.196, 5.218, 359; 9.57, 22.3

தெற்றார் சடை 34.19

தென் 1.90, 2.71, 5.218, 19.8

தென்னவன் 18.28

தென்னன் 7.26, 8.4, 11.36, 76, 15.30, 17.11, 36.13, 47.14

தே 10.40, 11.28

தேக்கு 3.171

தேசம் = நாடு 9.15

தேசம்=ஒளி 4.103

தேசன் 1.12, 63; 5.204,312; 7.8, 21.23

தேசு 6.199

தேடு 3.126, 5.124, 6.179, 8.100

தேய் 6.183, 8.85, 22.7, 32.30

தேர்= இரதம் 12.57, 13.71 ,14.55

தேர்=கருது, தேடு 3.178, 6.38, 10.7, 19.2, 21.18

தேவ 20.11, 23.19

தேவதேவன் 2.122, 5.117, 10.20, 42.1

தேவர் 1.29, 5.312, 10.17, 20, 24, 20.33, 23.17, 18.20

தேவர்கோ 5.117

தேவர்பிரான் 19.4

தேவன் 1.15

தேவி 9.8, 36.38

தேவு 10.18, 11.28, 50.24

தேறல் 5.150, 8.105, 22.3

தேறு 3.62, 5.130, 6.92, 9.43, 33.18, 20; 43.19

தேற்றன் 1.82

தேற்று 33.20, 50.24

தேன் 1.47, 63, 2.73, 3.173, 5.218, 8.34, 82 , 9.65, 10.8, 9,11; 19.23, 25; 34.29

தையல் 10.58, 19.14, 41.2, 6; 51.11

தொகுதி 6.22

தொகை 3.7, 44.3

தொக்கவளை 10.71

தொக்கன 12.18, 19

தொடக்கு 37.39

தொடங்கு 4.45

தொடரொணாத 5.377 

தொடர் 3.144, 5.351, 6.127, 14.30, 37.36 44.16, 49.25

தொடர்வரியாய் 6.152

தொடர்வு 8.118, 47.42

தொடல் 6.127

தொடி 9.47

தொண்ட உழவர் 3.94

தொண்டன் 5.167, 6.126, 7.39, 9.25, 36.11, 46.5

தொண்டை 14.43

தொலை 12.18, 19

தொல் 3.31, 8.118, 16.33

தொல்லிடம் 4.40

தொல்லை 14.39

தொல்லோன் 3.40, 111

தொல்பசுக்குழாங்கள் 4.48

தொழு 5.62, 351, 6.175, 20.2, 45.21

தொழுகுலம் 6.112

தொழுகை 20.14

தொழுப்பு 20.33

தொழும்பன் 6.151, 175, 10.27, 15.49

தொழும்பாளர் 5.391

தொழும்பு 1.43, 6.6, 7.35, 8.83, 27.1

தொறு 3.33, 10.10

தொன்மை 2.34, 41, 51; 6.88, 10.71, 18.3

தோடு 10.69

தோணி 6.103, 30.15

தோணோக்கம் 15.4, 8 etc

தோத்திரம் 20.13

தோய் 16.20, 29.17

தோல்  1.53, 5.28, 6.2 , 10.69, 12.45, 17.13, 25.5, 17

தோழன் 4.120, 7.39

தோழி 7.4 , 8.31, 18.27 

தோளாமுத்து 4.197, 32.38  

தோளி  3.103,  11. 38

தோள் 5.130, 238, 7.74, 8.97, 40.25

தோறும் 4.26

தோற்றம்  1.80,  3.8, 5.278, 6.16, 7.78, 8.70

தோற்று 2.5, 41; 3.108,  44.22

தோன்று 1.72, 3.67, 134, 5.167

நகர் 2.44, 5.159, 209;  8.29

நகு 5.40, 238; 45.8

நகை= சிரிப்பு  2.143, 3.158, 4.30, 5.288, 6.105, 146; 7.9, 8.35, 20.2, 35.27

நக்கு 6. 49

நங்காய் 12.41

நங்கைமீர் 42.9

நசை 3.80, 40.5

நச்சு= விஷம் 3.106, 5.84

நச்சு=விரும்பு 30.19

நஞ்சம் 5.13

நஞ்சு 4.173, 5.275, 6.128, 11.78, 13.39, 16.19, 27;  35.34, 38.22

நட 4.208

நடந்தன 49.7

நடந்தேன் 23.10

நடப்பன 3.109

நடம் 2.141, 13.19, 56; 15.3

நடாஅய் 3.109

நடி 41.9

நடு 40.30

நடுக்கம் 49.7

நடுங்கு 38.22

நடை 25.13

நடுவே 5.41, 20.29, 21.1-3, 22.34, 44.3 

நட்டம் 1.89, 12.54, 55

நணியான் 1.44

நணுகு 40.23

நண்ணிலேன் 26.22

நண்ணு 12.66, 20.33, 29.13, 35.2, 43.50, 49.7

நண்பு 44.12

நதி 4.109

நந்து 9.57

நம்பன் 3.106, 4.108, 12.66

நம்பி 32.38

நம்பு 40.23

நம்மவர் 5.14

நய 4.173, 5.71 9.72, 10.38, 33.29

நயப்பு 2.12

நயனத்தன் 16.7

நயனம் 4.35, 12.15, 71;  20.6

நரகம் 4.118, 5.6, 26.38, 31.2, 38.9

நரம்பு 12.41, 25.5

நரி 2.36, 38.3, 50.25

நலி 25.14

நலக்க 9.23

நலம் 1.58, 2.127, 5.50, 7.68, 11.78, 12.70, 71; 51.33

நல் 1.40, 2.59, 36.13

நல்கு 1.58, 2.74, 7.36, 76; 11.15, 14.40, 42.17

நல்குரவு 4.40, 5.189

நல்லவர் 36.13

நல்லாள் 2.12

நவம் 11.15

நவில் 2.108, 141; 12.52

நவிற்று 27.30

நள்=நடு 1.89, 3.169, 5.183

நள்= சிநேகி 5.6

நறவம் 6.142

நறு 26.33

நறுமுறு  9.18

நற்று= நன்று 34.18

நனவு 4.144, 11.39 

நனி 3.59, 133; 5.155, 214; 11.15

நன்மை 2.36, 59, 74, 22.35, 33.18

நன்றாக 12.61, 49.7, 30

நன்னுதலார் 49.27

நா 5.395, 6.53, 33.17, 34.1

நாகம்11.21

நாசம் 2.57

நாசன் 5.202

நாசி 14.37

நாடகம் 5.27, 40.41, 379, 380

நாடகன் 2.138

நாடர் 13.20

நாடவர் 3.154, 4.69, 9.26

நாடன் 18.8

நாடு=தேசம் 2.27, 118, 15.15, 19.6, 8; 23.18 , 36.13

நாடு= தேடு 9.57, 13.18, 23.18

நாட்டு 9.10

நாட்டுத்தேவர் 23.18

நாட்டார் 5.110, 8.35

நாட்டான் 1.90, 8.37

நாணம் 5.238, 30.14

நாணு 7.21, 16.27, 30.14, 44.12, 20

நாண் 4.69

நாதம் 2.108, 17.2, 3; 19:32, 43.49, 46.1 

நாதன் 1.1, 89, 2.136, 4.82, 5.90, 9.11, 72, 17.4, 19.6, 42.9, 44.12

நாத்தழும்பு 4.47 , 5.50, 9.59

நாத்திகம் 4.47

நாமம் 11.3, 4; 9.64, 19.2, 26.21, 30.1 

நாயகம் 50.8, 16; 33.28

நாயகன் 8.40, 10.45, 12.15, 18.12, 29.9-11, 42.1, 10; 49.8

நாயினேன் 21. 27, 5.90, 197 

நாயேன் 4.219, 33.9, 29.37

நாய் 1.60, 5.222, 6.49, 10.30, 16.3, 33.29

நார் 11.33, 13.35

நால்வர் 12.61

நாவலர் 34.3

நாவேறு செல்வி 10.2

நாள் 3.19, 7.21, 9.23, 16.3, 33.16, 34.2

நாற்றம் 1.44, 3.115, 26.33

நாற்றிசை 4.3

நானிலம் 4.213

நான்கு 4.138, 5.89, 297; 10.2, 12.17, 61, 77, 79, 14.40

நான்மறையோன் 2.21

நிகழ் 3.25, 4.138, 27.18, 45.24

நிகழ்வி 50.25

நிசி 4.28

நிச்சம் 34.36

நிச்சலும் 3.99

நிதி 9.9, 10.21, 20.8

நித்தம் 17.9

நித்தன் 4.175, 23.11

நித்தலும் 5.143, 49.14

நித்திரை 4.29

நித்திலம் 7.13

நிமலன் 1.13, 4.175, 29.5

நிமிர் 2.104, 4.32, 28.35

நிரந்த 22.23

நிரந்தரம் 5.24, 26.7

நிரம்ப 17.9

நிரம்பு 3.173

நிருத்தன் 4.201, 5.244, 29.5

நிரை 20.7

நிலம் 1.59, 2.22, 15.17

நிலவு 23.24

நிலன் 27.25

நிலா 5.174, 35.18

நிலாம் 35.39

நிலாவகை 26.29

நிலாவு 5.158, 159; 18.9, 21.27

நிலாவுக 9.14

நிலை 3.9, 8.70, 26.34

நிலையன் 23.11

நில் 1.4, 13, 17, 69, 45.25-28

நிழல் 3.24, 4.78

நிறம் 1.49, 29.13

நிறீஇ 3.110

நிறை 1.23, 3.90, 13.51, 34.22

நிறைய 5.94, 9.34

நிறைவு 22.17

நிற்க 23.33

நிற்பது 3.53

நிற்பன 3.110

நினை  3.33, 5.9, 157, 203, 300, 301, 10.25 22.26, 26.5, 27.25, 35.38, 37.13, 41.13, 21;  44.23, 49.6

நினைப்பு 11.51, 22.26

நினைவு 4.115

நின் 20.21

நின்மலன் 5.244, 311

நீ 33.17, 18

நீக்கம் 3.9

நீக்கு 5.331, 399, 8.117, 26.29, 40

நீங்காதான் 1.2

நீங்கு 6.13

நீசன் 5.203, 311

நீடு 43.7

நீடெழில் 3.72

நீண்ட 17.17, 27.9

நீதி 26.5, 43.4, 44.22

நீந்து 36.9, 42.25

நீர் 2.59, 3.25, 88; 4.138, 5.251, 277; 19.37, 27.25

நீர்மை 27.19

நீழல் 13. 49

நீள் 1.59, 4.202, 6.15, 18.9, 35.38

நீறன் 5.266

நீறிடு 5.194

நீறு 3.108, 5.94, 12.1, 16.15

நீற்றர் 17.1

நீற்றன் 8.3, 10.16, 35.22

நீற்றுக்கோடி 2.104

நீற்றோன் 3.33

நுகம் 26.30

நுகர் 26.35

நுடங்கு 11.35, 24.25

நுணுக்கு 1.76

நுண்டுளி 3.76, 4.85

நுண்ணிடை 49.22

நுண்ணிய 26.30

நுண்ணியன் 1.35, 3.49, 11.54

நுண்ணுணர்வு 1.76, 80

நுதல் 1.21, 3.135, 12.49

நுந்து 6.187, 10.37

நுழை 3.5

நுழைவு 11.54

நூக்கு 33.14

நூலான் 8.50

நூல் 3.49, 6.170, 11.54

நூறு 3.4

நெகு 5.143, 397;  23.1, 35.28, 38

நெஞ்சம் 1.2, 65; 5.123, 127, 129, 139, 223, 317, 7.28,10.41, 15.13, 14, 19.18

நெடு 3.80, 4.4, 5.151, 6.168, 7.58, 8.1, 24.11

நெய் 1.46, 5.150, 6.96, 21.20 

நெரி 8.86, 13.22, 14.38, 44; 40.25

நெருங்கு 4.31, 21.27

நெருப்பு 5.319, 27.9, 25

நெறி 4.115, 5.126, 154; 13.29, 43; 17.17, 23.27, 26.40, 40.13, 51.1, 2, 6, 15, 27

நெறியான் 39.1

நெற்றி 8.46, 29.5

நென்னல் 7.21

நேசம் 5.95, 7.6, 9.14

நேசவருள் 1.65

நேயத்தே 1.13

நேரியாய் 1.44

நேரிழை 7.6

நேர் 3.30, 146, 147; 5.106, 26.2, 29.17, 50.1-4

நேர்படு 30.5, 6; 40.34

நேர்பாடல் 11.51

நேர்வை 6.139

நை 4.80, 5.380, 397; 17.36, 25.15, 38; 26.2, 35.23, 28

நொடி 26.30, 39

நோகேன் 28.3

நோக்கி 4.135, 5.151, 217, 18.16, 33.13

நோக்கியர் 6.157

நோக்கு 1.76, 5.235, 6.157, 21.17, 38.28, 42.9

நோய் 10.37, 33.1, 45.17, 47.23, 50.8

பகர் 2.102, 3.3, 7.22, 19.18, 26, 26.13

பகலோன் 15.17

பகல் 4.28, 33.34, 34.9

பகுதி 3.1, 18

பகை 14.22, 19.31, 36.25

பங்கம் 13.59

பங்கயம் 7.52, 68; 15.10, 29. 2

பங்கன்(ர்) 4.184, 5.217,373; 6.164, 28.17, 33.10, 36.1, 45.34

பங்காளன் 7.32

பங்கினன் 9.27, 17.33

பசி 4.28

பசு 4.48, 31.15, 25; 40.27

பசுங்கிளி 19.37

பசுஞ்சாந்து 20.70

பசுபதி 39.6

பசுமரம் 4.65

பச்சை 38.13

பஞ்சு 4.184, 25.39, 28.21, 38.21 51.17

படம் 13.53, 34.1

படரொளி 22.29

படர்சடை 38.13

படவு 43.10 

பட 2.16, 4.211, 25.35

படித்தன்றி 11.10

படிமம் 27.6

படிவு 38.35

படிறீ  7. 5

படிறு 5.158, 6.137, 34.12, 24

படிற்றாக்கை 5.175

படு 2.17, 3.42, 5.325-328, 334; 10.79, 15.15, 50.14

படை 7.48, 8.43, 13.15, 19.26, 28, 39.6, 46.4, 8

படைத்தான் 5.25

படைப்பாய் 3.13, 52; 4.100, 27.37

பணம் 3.96

பணி 1.95, 5.39, 122, 140, 352, 353, 6.131,  7.34, 11. 34, 40.38

பணி= கட்டளை இடு 2.20, 5.163, 386,  10.15, 23.12, 6.131

பணிகொள் 5.181, 214, 10.47, 13.63, 16.52, 33.8

பணிசெய் 7.35, 75; 13.33

பணிலம் 6.186

பணை= பரு 4.32, 14.24

பணை= வயல் 12.53

பண் 28.17, 38.15

பண்சுமந்த 8.43

பண்டாய 48.1

பண்டாரம் 36.20

பண்டு 5.238, 6.131, 8.53

பண்டை 33.1, 45.11

பண்டே 27.21

பண்ணமர் 9.49

பண்ணு 33.14

பண்பு 2.53

பதம்= பதவி 5.362, 6.100, 20.7, 22.4, 26.39, 31.11, 33.39, 36.31, 37.11, 18; 50.5

பதம்=மொழி 3.40, 111

பதறு 4.49, 73

பதி=ஆழ் 11.47

பதி=ஊர் 2. 118, 6.167, 12.45, 13.13, 19.10

பதை 5.74, 82.122

பதைப்பு 15.46

பத்தர் 19.11, 37.30, 46.5

பத்தா 4.176

பத்தி 2.116

பத்திக்கடல் 11.47

பத்தி நெறி 51. 2

பத்திமை 31.25, 44.1

பத்திலேன் 44.13

பத்திவலை 3.42

பத்து 10.19

பத்துடையீர் 7.10

பந்தணை விரலாள் 20.30, 28.29, 43.20

பந்தம்= அழகு 6.187

பந்தம்= பாசம் 3.52, 85; 8.17, 13.6, 22.34

பந்தர் 2.58

பந்தனை 3.70, 5.126, 20.21 43.18

பப்பற 20.21

பய 5.117

பயன் 26.35, 50.14

பயில் 1.89, 2.2, 4.210, 6.143, 10.55, 12.54, 55;  13.19, 31.36, 43.1

பயில்வி 6.136

பர 4.33, 137; 5.21, 17.19, 22.7, 29;  24.31, 28.1, 48.26

பரகதி 4.214

பரசு 34.3

பரஞ்சோதி 5.334, 11.47, 22.2, 25.25

பரத்தொருவன் 4.75

பரப்பு 4.36, 9.9, 22.29, 49.26

பரம 2.138

பரமம் 15.46

பரமன் 3.37

பரமானந்தம் 3.66

பரம் 4.50, 72, 5.173, 6.68, 15.48, 22.6 

பரம்பரம் 2.119, 4.222

பரவு 5.64, 65; 11.60, 13.8, 13; 25.25, 27; 35.19 

பரன் 4.222, 6.136, 20.30, 28.1, 34.24, 47.6

பரா 3.81, 49.8

பராநுபவங்கள் 49.26

பராபரம் 13.41

பராபரா 5.386, 9.27, 42.16

பராய் 23.15

பரி= குதிரை 2.38, 116; 8.17, 12.57, 17.27, 18.23, 36.10, 25; 43.15, 50.25

பரி= அன்பு 11.55, 27.21, 37.33

பரிகிலேன் 23.7

பரிசற 51.23

பரிசு 2.47, 57, 102; 5.35, 36, 132, 362; 7.4, 20, 28, 35; 13.59, 31.25, 33, 33.19, 24; 36.24, 43.20

பரிபாகன் 18.32

பரியா 23.7

பரு 36.1

பருகு 3.81, 166; 5.379, 390; 6.129, 11.58, 45.35

பருதி 28.25

பருமிக்க 19.32

பலகை 16.2

பலி 10.7, 12.65

பல் = பல 1.27, 95; 3.27, 5.214, 15.20

பல் = எயிறு 8.87, 14.43

பல்லாண்டு 9.2

பவம் 5.20, 6.28, 11.14, 49.19

பவளம் 6.198, 16.1, 26.27

பவன் 4.175, 5.33

பழ 30.26

பழங்கடல் 3.66

பழங்குடில் 20.30

பழந்தொழும்பு 6.185

பழமலம் 36.31

பழம் 18.13, 20.25, 25.18

பழம்பொருள் 7.33

பழவடியார் 6.137, 7.10, 21.44, 25.35

பழி 4.69, 5.262, 18.14, 15.116; 35.25, 50.13

பழிப்பு 6.184, 185

பழு 24.2, 37.2, 22

பழுது 5.252, 6.176, 28.37

பழைதரு 6.184

பழைய 5.353

பழையோன் 3.13, 37

பளகு 5.140

பளிங்கு 4.103

பள்ளி 17.27, 20.4, 8 etc

பற 14.2, 3.5, etc 27.17

பறவை 1.27

பறி 3.87, 9.16, 69; 26.17, 29.29

பறிந்து 49.9

பறிய 8.17

பறை 2.108, 17.2, 3, 19.32, 46.1

பறைந்தேன் 5.339

பற்றல் 26.34

பற்று 3.145, 4.49, 5.105, 289; 8.119, 120;  9.35, 10.19, 16.39, 28.1, 5, 9 etc 34.17, 37.25

பனவன் 34.12

பனி 5.33, 7.58, 9.38

பன்றி 11.1

பன்னாகம் 13.68

பன்னு 5.396

பா 24.31

பாகத்தன் 8.44, 16.31, 19.10

பாகம் 2.78, 4.152, 5.66, 146; 12.25, 14.16, 34.1, 42.7

பாகன் 1.34, 8.58, 18.32, 23.10, 34.2, 43.1, 48.10

பாகு 9.57

பாங்காய் 2.47, 62

பாங்கு 4.159, 7.10, 34

பாங்குடையீர் 31.33

பாசம் 7.2 8.119, 9.16, 18.35, 31.15, 25; 41.31, 51.26

பாடகம் 9.27

பாடல் 8.43, 11.4, 13.64, 49.33 

பாடு= இடம் 11.49, 50; 19.21, 26.17 

பாடு 5.87, 6.176, 177; 16.5, 176,177

பாடுதும் 8.6, 12, 18 etc

பாடுவி 10.45

பாட்டு 1.93

பாண் 5.334

பாண்டிப்பிரான் 8.57, 13.6, 36.19 

பாதமலர் 5.205, 38.12, 13

பாதம் 2.53, 76, 137; 5.49, 101, 207, 262, 304,  8.2, 25.15, 26.3

பாதலம் 18.2

பாதாளத்தார் 8.7

பாதாளம் 7.37, 11.49, 73, 18.2

பாதி 9.79

பாதிமாது 26.7

பாதியன் 8.39, 111

பாதுகா 5.307

பாம்பு 1.27, 4.56

பாய் 2.132, 3.84, 7.51, 52, 60; 12.26-28, 17.27, 22.19,34.39

பாய்த்து 3.173

பாரார் 8.7

பாரி 1.64

பாரின்பம் 36.10

பாரோர் 25.25

பார்= காண் 14.23, 26.34

பார்= பூமி 2.69, 4.137, 11.49, 19.11, 22.29, 28.1, 42.13, 44.1

பார்ப்பான் 27. 38, 42.13

பார்ப்பு  5.174

பால்= பகுதி 2.71,5.26, 12.33-36, 20.13-15 ; 38.26, 48.1

பால்=இல், இடத்தில் 5.271, 349, 7.65, 13.62, 15.15, 16; 19.30, 22.38, 38.25-28 

பால் 1.46, 2.13, 3.168, 5.229, 7.18, 8.82, 10.70, 14.49, 19.3, 29; 21.20, 44.21 

பாலை 2.98

பாலை =இடத்தில் 8.66, 38.25

பாவகம் 2.82, 4.210, 11.55, 31.29

பாவநாசன் 5.396, 28.33

பாவம் 1.52, 2.57, 11.30

பாவனை 5.148, 49.9

பாவாய் 7.4, 8  etc

பாவித்தொழும்பர் 10.27

பாவியேன் 5.214, 307; 24.2, 34.40

பாவு 24.21, 22; 34.37, 38

பாவை 5.86, 12.49, 50.10

பாழ்ச்செய் 40.33

பாழ்த்த 5.64

பாழ்நன் 5.175

பாழ்நெஞ்சு 5.74

பிசை 8.27

பிச்சன் 5.283, 6.195, 196

பிச்சு 3.107, 8.9, 26; 24.9

பிச்சைத்தேவன் 5.324

பிடி 5.107, 226; 11.39, 37.4, 8 etc 41.11

பிட்டு 13.62, 30.5

பிணக்கு 30.1, 49.19

பிணநெஞ்சே 5.123, 127

பிணம் 32.6

பிணா 7.39

பிணி 5.353, 27.34, 31.21, 35.17

பிணை 20.14, 41.22

பிணையல் 3.142

பிண்டம் 13.37 

பிதற்று 44.14, 18

பித்தம் 7.59, 13.74, 44.14

பித்தவுலகு 4.36, 10.22

பித்தன் 11.62, 12.34, 26.13, 35; 30.5, 31.27, 37.31, 41.22

பிரமம் 43.4

பிரான் 4.177, 5.33-36, 265, 267, 305, 10.6, 63; 13.30, 18.40, 19.4, 35.6, 51.11

பிராட்டி 7.50, 62

பிரி 5.135, 191, 32.23, 44.5, 21.31, 23.1

பிரியா 34.2, 6

பிரிவுறா 23.18

பிரை 21.20

பிலமுகம் 12.28

பில்கு 27.34

பிழம்பு 29.26

பிழை 4.12-41;  5.263, 338; 6.29, 89, 197, 10.46, 24.27, 33.3, 28; 47.9

பிழைப்பு 4.219

பிள 18.30, 35.19

பிள்ளை 7.73, 9.66, 13.74

பிற 5.352, 8.69, 20.37, 51.13

பிற = மற்ற 5.8, 7.18, 22

பிறக்கம் 3.1, 124

பிறங்கு 7.71

பிறப்பு 1.7, 14; 4.13, 5.45, 95; 14.30, 31,17, 41.13, 21

பிறர் 5.145, 233, 21.21

பிறவி 3.73, 5.105, 201; 6.139, 68.69, 19.31, 36.13, 49.12

பிறி 5.146, 40.14

பிறிது 5.256

பிறிவு 4.78, 5.127, 24.33

பிறை 6.188, 8.49, 23.27, 33.3

பிற்படு 21.6

பினை 34.15

பின் 4.7

பின்பு 22.7

பின்னான் 5.395, 8.110

பின்னில் 21.6

பின்னை 7.33

புகலிடம் 5.246, 6.65

புகல் 3.123, 10.77, 41.13

புகழ் 1.25, 5.177, 27.19, 33.3, 34.25, 39.4, 45.20, 21.37

புகழ்ச்சி 37.14

புகு 2.145, 4.236, 237, 5.36, 37; 7.41, 8.29, 10.65, 12.53-56, 17.34, 35; 18.14, 15; 19.21, 22.10, 26.29, 38; 31.9,10

புகுது 5.368, 6.37

புகுவி 1.43

புகை 3.91, 6.141, 35.26

புங்கம் 5.284

புஞ்சம் 16.24

புடை 34.31

புடைசூழ் 8.32, 89

புடைபடு 27.3

புடைபரந்து 4.33

புணரிய 3.8

புணர் 27.4, 8 etc 43.63, 51.9

புணர்கிலா 5.280

புணர்க்கை 5.280

புணர்ப்பது 5.281-284

புணை 5.107, 24.13

புணையாளன் 13.4

புண் 8.47, 13.16, 64, 25.17

புண்டரிகம் 7.79

புண்ணியன் 43.6, 54

புது 5.251, 23.1

புதுக்கு 7.73

புதுமை 7.33

புத்தடியோம்  7.11

புத்தி 13.76

புத்தேளிர்  5.54

புந்தி 36.35, 45.21

புயங்கன் 4.222, 5.245, 6.147, 18.28, 45.1, 5  etc

புயல் 24.13

புரம் 4.221, 6.40, 14.2, 4.69, 29.25

புரவி 19.24, 36.34

புரளு 2.134, 3.152, 4.81, 5.177, 7.3, 8.74, 24.26, 35.21, 36.16, 38.31 45.36, 37

புராணம் 1.19

புராணன் 4.221, 224; 33.39

புரி 2.117, 517, 369; 8.50, 19.7, 20.16, 21. 3, 23.37, 24.17-29; 27.24, 28.4, 8  etc 45.36

புரை 3.5, 19, 75; 5.116, 19.23, 20.31, 22.11

புரைவி 3.168

புலம்பு 10.18, 32. 22

புலர் 4. 209, 7.13, 22; 20.1, 32. 2

புலவோர் 6.81, 108; 20.17

புலனாயமைந்தன் 15.18

புலன் 3.113, 4.209, 5.176, 6.81, 95, 97, 109, 117; 31.37

புலன்கழல் 6.108

புலால் 35.9, 37.37

புலி 3.32, 4.206, 43.29

புலித்தோல் 12.9, 45

புலைநாயேன் 32.22

புலையனேன் 5.382, 23.9

புல் 1.26, 4.41, 5.190, 37.10

புல்லறிவு 31.13

புல்வாய் 4.207

புவனம் 5.251 , 277

புவனி 2. 25, 3.61, 20.37

புவன் 5.36

புவி 4.21

புழு 1.26, 53;  5.189, 220, 224; 26.25

புழுக்கண் 24.3

புளியம்பழம் 25.18

புள்ளி 12.73

புறத்தார் 1.8, 8.7

புறம் 1.53, 5.234, 340, 341, 346, 6.7 ,25.17, 34.28

புறம்போக்கல் 5.247

புற்று 8.20, 23.5, 35.1

புனம் 11.38

புனல் 5.29, 7.52, 60; 13.3, 15.1, 23.5

புனிதன் 29.34

புனை 5.50, 54; 13.51, 35.23, 45.21

புன் 7.11, 44.19

புன்கண் 24.26

புன்குரம்பை 24.3

புன்புலால் 37.37

புன்மையர் 5.38

புன்மையேன் 5.234

பூ 3.75, 115; 7.48, 11.27

பூங்கமலத்தயன் 39.1

பூங்கழல்கள் 1.8, 50.1

பூங்குயில் 14.25, 20.9

பூங்கொடியார் 36.35

பூசல் 14.1

பூசனை 15.9, 32.26 

பூசு 5.94, 326, 12.1,3 

பூஞ்சோலை 19.9

பூடு 1.26

பூணொணா 30.13

பூண் 4.70, 5.176, 281; 6.12, 164, 7.60, 12 .1 , 16.18, 17.13, 14.6, 30.30

பூண்கலன் 7.53

பூண்டுகொண்டு 5.295, 24.6,  34.28 

பூதம் 3.114, 13.15, 20.17, 31, 37

பூதலத்தே 2.134

பூதலத்தோர் 11.18 

பூதலர் 5.326

பூத்தான் 38.31

பூத்து 15.1

பூப்புரை 3.75

பூப்போது 27.40

பூமழை 49.21

பூமி 20.37

பூமுடி 6.19

பூம்புலன் 7.52, 60

பூம்பொழில் 6.39

பூவல்லி 2.134, 13.4, 8 etc

பூவேறுகோன் 10.1, 77

பெண் 2.78, 3.57, 5.115, 19.23, 49.19

பெண்டிர் 5.166

பெண்டீர் 10.21

பெண்ணாளும் 8.58

பெண்ணுரு 4.152

பெண்திரு 12.49

பெண்பால் 43.22

பெண்மை 6.88

பெம்மான் 4.200, 21.6, 34.15

பெயர் 2.122, 3.12, 134; 6.100

பெய் 12.6

பெய்கழல் 1.7, 5.395, 26.29 , 36.12

பெய்வளை 7.56

பெரியவர் 5.263, 383;  6. 24 

பெரியான் 4.177,  5.70

பெரியோன் 3.6, 38, 107

பெருகு 11.57, 32.39, 43

பெருக்கம் 42 .27

பெருக்கு 6.89, 37.10, 47.28

பெருங்களன் 5.139

பெருஞ்சீர் 1.24

பெருமாநிலம் 27.22

பெருமான் 1.48, 4.222, 5.33, 10.31, 18.4, 19.3, 20.4

பெருமிகை 14.6

பெருமை 2.92, 5.274, 5.187, 24.5

பெறல் 3.95

பெறு 2.39, 3.55, 5.46, 206, 3.58, 6.37, 22.38, 25.4, 26.35

பெற்றி 3.57, 182, 7.33, 8.115

பேசு 4.47, 5.92, 93, 310, 10.18, 12.1, 3;  21.20,22

பேச்சு 47.21

பேணாநிற்பேன் 21.22

பேணினர் 34.20

பேணு 8.58, 110

பேணுமின் 36.12

பேண் 30.15

பேதம் 4.57, 5.310, 30.21

பேதாய் 12.35, 27.34

பேதி 7.56, 31.38, 43.55

பேதை 7.28, 38

பேதைகுணம் 15.2, 31.19

பேதைமை 15.45

பேதையேன் 5.310

பேயன் 5.92, 23.27

பேயேன் 10.46

பேய் 1.28, 4.68

பேய்த்தேர் 3.79, 15.1

பேரா 5.346, 31.26, 32.23, 36

பேராசை 8.12, 13.37

பேராளன் 8.9, 24.9, 47.4

பேரானந்தம் 32.36

பேரி 3.83

பேரின்பம் 19.31, 36.12

பேர்= பெரிய 3.103, 4.18

பேர் =பெயர் 4.199, 7.40, 25.27, 39.9

பேர்த்தும் 7.33, 8.107, 38.32

பேர்ந்தும் 5.274

பேழ்கணி 45.28

பேறு 3.18, 5.206

பைத்து 6.167

பைந்தா 34.1

பைம் 7.49, 53; 10.70, 19.13, 44.13

பையரவு 9.48

பையவே 51.26

பொக்கம் 7.175

பொங்கரவம் 5.258, 12.1

பொங்கு 7.51, 52; 8.2, 9.29, 56, 13.60

பொங்கு கங்கை 24.6, 42.12

பொச்சை 41.33

பொடி 5.228, 355; 12.12, 13.12, 17.13

பொடியாகு 47.2

பொடியாடீ 25.18

பொதி 6.104, 26.25, 42.29

பொது 2.128, 141

பொதும்பு 6.140, 141

பொத்து 6.25

பொத்தை 26.25

பொந்து 13.8

பொய் 1.37, 5.290, 321, 356, 357, 358, 6.24 22.10, 26.25, 41.9, 13; 45.36, 51.9

பொய்கை 7.41, 48, 15.1, 29.7

பொய்தீர் 3.22

பொய்ம்மை 5.274

பொய்ம்மையேன் 5.290, 6.25

பொய்யன் 5.206, 208, 249; 9.47, 35.1

பொய்யாய 10.55

பொரா 22.11

பொரு 3.85, 6.116, 24.15

பொருகடல் 23.29

பொருட்டு 5.160, 37.4

பொருட்படுத்த 10.79

பொருத்தம் 5.368, 369

பொருந்து 5.51, 30.13, 41.13

பொருப்பு 4.192

பொருளன் 21. 30, 29.34, 38.30

பொருள் 1.93, 3.118, 4.43, 5.165, 190; 6.24, 64 65; 7.33, 54, 8.70-72, 12.52, 20.1, 25.2, 26.33, 34, 38, 37.3, 14, 25; 49.27

பொருள்பற்றி 15.9

பொலாமணி 35.11

பொலி 2.50, 145; 6.36, 37; 7.62, 8.67, 16.38 19.38, 22.22, 35.26, 42.12, 45.34

பொலிவு 2.30, 37.14 

பொல்லா 1.25, 5.202, 233, 24.3

பொல்லாமணி 5.37, 25.2, 27.4, 8 etc

பொல்லாமை 30.23

பொழி 7.64, 24.13, 49.21

பொழில் 3.44, 5.117, 6.39, 67, 8.89, 18.37, 19.5, 20.27

பொழுது 1.2, 37.10

பொள்ளல் 6.95

பொறித்தல் 11.27

பொறு 3.123, 5.338, 6.24, 156, 163, 10.46 , 24.6, 32.10, 33.3

பொறுக்கிலேன் 23.22

பொறுக்கை 5.263

பொற்சிலை 5.51

பொற்சுண்ணம் 9.4, 8  etc

பொற்பதம் 6.147

பொற்பாதம் 5.205, 7.78

பொற்பாவை 12.49

பொற்பு 10.1, 45.26

பொன் 27.1, 38, 20

பொன்மேனி 8.48

பொன்னகர் 5.209

பொன்னங்கழல் 5.236, 350; 10.4

பொன்னம்பலம் 21.3, 30

பொன்னே 5.209

போ 5.340, 24.2, 45.4, 6, 10,12

போகம் 5.284, 285, 7.78, 37.14, 41.17, 51.9 

போகீர் 46.5

போக்கல் 5.247

போக்கு 1.43, 6.37, 7.14, 20.17, 37; 23.22

போதல் 5.36, 6.95, 17.35

போதாரமளி 7.3, 5

போது= வா 5.85, 369

போது= பற்று, அமை 9.21, 33.8, 9

போது= பொழுது 33.26

போது= மலர் 5.101, 398; 6.119, 13.53, 16.36,  23.29, 27.35, 43.50, 53

போந்து 5.209, 8.2, 21.7, 27.22, 51, 26

போந்தேன் 5.341, 345

போர 45.36

போரேறு 5.208, 209; 23.22

போர் 6.81, 13.40, 61, 73; 16.6, 43.58, 45.34

போர்த்தல் 9.70

போல் 5.249, 11.29, 34.21

போற்றி 1.11-16, 4.87, 89-117, 119-128, 130-162, 164-212, 214-218,220-225, 5.3, 7.77-80

போற்று 3.123, 5.176, 237, 295; 13.66, 50.2 

போனகம் 9.68, 13.48

போன்று 7.17, 50

பெளவம் 5.105

மகத்தியமான் 14.40

மகம் 21.11

மகள் 9.50, 14.37

மகன் 9.51

மகிழ் 1.9, 19;  2.80, 9.24, 13.70;  19.24

மகிழ்ச்சி 6.169

மகுடம் 34.24

மக்கள் 10.21, 14.47

மங்கை 2.26, 5.259, 266;  6.164, 9. 27, 15.29,  41.17, 21;  42. 7

மஞ்சள் 9.34

மஞ்சன் 4.183, 19.18

மஞ்சு 16.20, 35.33

மஞ்ஞை 16.11

மடங்கு 6.72,  73

மடநல்லாள் 43.14

மடநெஞ்சே 5.129

மடந்தை 6.147

மடம் 9.29

மடல் 6.52

மடவரலியர் 26.2

மடவார் 38.21, 49.11, 51.17

மடவாள் 5.66

மடி 14.48

மடு 5.318, 6.103,7.51, 47.11

மட்டு 3.89, 5.318, 6.43, 53, 129, 42.7

மண 6.147

மணவாளன் 6.160, 20.22, 33.13

மணாளர் 17.9,18.16

மணாளன் 4.135, 183

மணி 1.3, 3.124, 5.96, 215; 6.21, 41;  15:51, 16.16, 25.2, 10; 26.27, 27.4 , 8  etc 28.5, 45.31 50.15

மண் 1.23, 24, 47; 3.26, 5.29, 57, 297; 8,47, 13.62, 26.23, 37.6, 41.1, 9;  51.13

மண்கள் 49.2

மண்டபம் 5.195

மண்டலம்  8.45

மண்டு 2.135

மண்டை 40.3

மண்ணகம் 5.381, 20.34

மண்ணாள்வான் 5.46

மண்ணோர் 11.74

மதம் 3.155, 4.17, 52

மதர் 4.31

மதி 3.21, 153, 4.15 - 17, 5.33, 46, 129, 157;  6.14, 9.73, 10.6, 34.23, 40.25, 42.17, 45.38, 46.2, 49.17

மதிப்பிள்ளை 9.66

மதியம் 17.37

மதியன் 6.183

மதில் 8.32, 9.19, 12.59, 13.55

மது 5.251, 6.52, 135; 20.27

மதுகரம் 5.63

மதுரையர் 36.8

மத்தம் 4.37, 5.10, 9.73, 17.37, 47.22

மத்தர் 3.153

மத்திடு 5.158

மத்து 6.116, 117; 24.21

மந்தம் 6.143

மந்திரம் 2.100

மயக்கு 2.133, 10.35, 22.1, 29.33, 30.26, 49.17 

மயங்கு 3.153, 5.245, 8.98, 10.6, 14.45, 31.1, 45.38

மயல் 5.348, 11.43, 49.27

மயிர்க்கால் 3.170

மயில் 4.30, 16.40

மரகதம் 3.124, 31.39

மரக்கண் 23.15, 35

மரணம் 10.35

மரம் 1.26, 3.87, 5.84, 6.9, 14.26

மரு 2.80, 10.54, 38.33

மருகன் 9.24

மருங்கு 5.266, 7.42, 21.28

மருந்தினன் 6.72

மருந்து 4.116, 7.15, 11.74, 23.31, 34.30, 37.2

மருவு 3.48, 11.7, 19.18, 19; 47.4

மருளனேன் 28.28, 29.33

மருள் 3.154, 21.31, 28.23, 32.11, 45.38

மலங்கு 1.55, 30.9

மலம் 1.54, 2.111, 4.28, 5.215, 6.116, 7.50, 19.15, 27; 30.9, 26; 34.21, 51.3, 34

மலர் 1.62, 3.90, 142; 4.3, 9.84; 5.205, 207 , 370; 6.41, 8.2, 87, 101, 9.31, 14.52, 20.2, 6, 42.8

மலி 2.127, 4.187

மலை 1.16, 2.9, 84, 100, 124; 4.53, 5.103, 6.103, 158; 9.24, 14.56, 19.18, 20

மலைத்தலைவன் 6.160

மலைநாடு 4.189

மல்கு 11.40, 42.31, 43.79

மல்லல் 5.107

மழ 5.365, 28.40, 39.6

மழுங்கு 7.70

மழை 6.145, 7.64, 49.21

மற 7.3, 10.26, 11.31, 15.29, 24.17, 28.23, 36.5, 49.2

மறப்பி 33.13

மறி 36.8, 49.9

மறிகடல் 23.35

மறு 5.376, 6.21, 21;  36.8

மறுகு 4.66

மறுமாற்றம் 34.16

மறை 1.50, 51;  4.94, 5.337, 377; 12.2, 13.49 , 22.18, 36.6, 41.11, 43.1

மறைத்திறம் 3.130

மறையான் 8.49

மறையோன் 1.44, 2.21, 3.149, 4.179, 5.337, 16.38, 33.40, 47.18

மற்று 5.257, 35.3, 7; 47.32

மனக்கடையாய் 50.3

மனத்தடியார் 24.2

மனத்தமுதாம் 10.25

மனத்திடை 22.18

மனத்துணை 6.155

மனத்தேன் 5.192, 223; 34.16

மனம் 1.56, 5.349, 8.25, 24.2

மனிதன் 1.28

மனை 10.31

மன் 16.16, 22.18

மன்னவன் 6.168, 169

மன்னன் 1.14, 5.296, 392; 20.19, 33.13

மன்னான் 8.111

மன்னு 29, 4.128, 6.3, 11 etc 8.29, 16.16, 17.22,23; 31.9 34.7, 11 etc 

மா 2.9, 18.44, 116; 3.124, 5.214, 6.94, 9.33, 10.3, 47.34, 49.21

மாசு 16.2, 5.96, 37.38

மாசுமை 9.75

மாடம் 16.17, 20; 18.9, 43.14

மாடு 9.11, 26.1, 41.17

மாட்டா 5.203, 215; 20.33

மாணி 15.7

மாண்ட 11.41, 42.44

மாண்டிலேன் 5.370

மாண்டு 11.43

மாண்பு 8.56

மாதர் 4.34, 24.15

மாதா 4:13

மாது 2.107, 5.118, 7.2 , 8.39, 111;  19.10, 43.1

மாதேவன் 7.2

மாய, மாயம், மாயா 1.14, 51 ;  4. 44, 45, 5.168, 11.14, 13.11, 36.21, 25, 41.9, 42.17, 45.10, 46.4, 49.17

மாயனே 23.25

மார்பன் 43.57

மார்பு  29.18

மாலை 2.113, 6.119, 189, 8.90, 9.1 

மால்= மயல் 2.133, 5.10, 103, 45.3, 47.7, 18

மாவடு 24.29

மாவுரி 28.36

மாளா 5.76

மாளிகை 16.17

மாள் 5.296, 51.10, 13

மாறாடு 5.127

மாறு= வேறுபாடு 35.6

மாறு= பகை 5.129, 6.40, 41; 7.31, 22.1 

மாறு= கைம்மாறு 5.361, 6.169, 47.25

மாற்றம் 1.45, 81; 34.16

மாற்றார் 19.26

மாற்று 30.9, 31.21

மானம் 4.167, 15.29, 46. 2

மானிடன் 6.183

மானுடம் 4.13, 5.363, 20.22

மானுடர் 8.79

மான்= பெரியோன் 5.360

மான் 3.80, 4.135, 5.158, 217, 337, 6.157, 7.21, 18.16; 32.37, 33.13

மிகு 1. 23

மிகுதி  3. 7

மிகுத்து 3.73

மிகை 12. 20, 14.6 

மிக்க 5.121, 178

மிக்காய் 1.79

மிக்கார் 6.190

மிசை 2.27

மிடற்றன் 10.33

மிடை 6.162,25.13

மிண்டு 4.54, 6.130

மிதி 40.26

மிலை 5.347, 6.118, 119, 159

மிழற்று 18.24

மிளிர் 1.38, 3.72, 6.14, 85; 26.19

மின்னவன் 6.170

மின்னார் 5.350

மின்னியல் 49.22

மின்னொளி 3.69, 125

மீ, மீது 2.7, 3.92, 49.23

மீட்டு 1.87, 5.112

மீண்டு 2.117

மீமிசை 4.207

மீள் 5.376

மீனவன் 36.22, 38

மீன் 6.101

மீன்விசிறு 8.11, 43.23, 49.4

முக 11.57, 15.1, 35.26

முகத்தால் 12.24, 26.27

முகத்து 5.393, 20.2

முகந்தரு 21.12

முகம் 2.20, 4.1, 5.227

முகவொளி 25.23

முகில் 3.67, 4.127, 29.13

முகேர் 7.41

முக்கண் 9.20, 29.29, 33.12

முஞ்சுதல் 4.19

முடி= தலை, கிரீடம் 4.4, 5; 5.25, 391;  6.15, 19; 18.3

முடி= கட்டு, நிறைவேற்று 5.224, 225, 21.4, 12; 40.7

முடியன் 5.391

முடிவு 5.88, 22.7, 32.6

முடை 5.224, 32.6, 37.6

முட்டாது 5.17, 21; 41.5

முட்டிலேன் 5.147

முண்டம் 9.30, 17.25, 35.35

முதலை 6.161

முதல் 3.113, 4.1 5.88, 108; 13.75, 20.1, 21.4 ,13-15; 22.7, 27.38

முதல்வன் 4.8, 94;  5.118, 21.4, 27.38, 29.29

முத்தன் 4.122, 22.7, 25.23, 29.29 

முத்தி 19.19, 36.24, 42.23, 51.1

முத்து 7.9, 9.1, 37; 16.1, 26.27

முந்தி 5.187

முந்து 5.361, 18.19, 20.29, 36.20

முந்தை 1.20, 5.314

முப்புரம் 9.71, 14.1-3

மும்மலம் 2.111, 30.26

மும்மை 51.34

முயங்கு 8.98

முயங்குவி 40.7

முயல்= முயற்சி செய் 3.127, 21.5, 23.13, 51.1

முயல்= ஒரு மிருகம் 6.138

முரண் 4.6, 118

முரல் 5.63, 6.143, 20.7, 49.22, 29

முருடு 23.15

முருட்டு 40.29

முலை 4.34, 5.210, 6.164, 7.60, 8.61, 16.18, 29.17, 40.37, 41.6, 50.17, 51.9

முழங்கு 3.74, 19.30, 28.35, 49.14

முழுகு 6.161, 173 

முழுச்சோதி 26.27

முழுது 2.33, 6.172, 173; 37.2, 6 

முழுதும் 3.12, 5.24, 25, 381;  22. 7, 27.37

முழுதோன் 3.29

முழுமுதல் 11.73, 13.75, 21.12, 13

முழை 6.166

முளை 10.29, 22.29

முளைக்குடம் 9.1

முறி 14.8

முறிசெய் 13.31

முறுவல் 9.20, 25; 23; 35.13

முறை 3.127, 178, 21.10

முறையே 3.163, 4.179, 5.88, 372, 6.163, 33.3, 44.15

முற்றிலா = முதிராத 5.135

முற்று= முடிவு 3.145, 8.109, 9.79

முனம் 30.22

முனி 4.79

முனிவர்குழாம் 11.43, 16.13

முனிவன் 1.29, 4.3, 5.214, 29.29, 44.10

முனிவு 3.133, 4.43, 32.6

முனே 30.28

முனைவன் 5.88, 108, 147

முன் 4.32

முன்பு 22.7

முன்னம் 21.5, 35.25

முன்னவன் 6.172, 35.27

முன்னான் 5.394, 8.109

முன்னில் 21.4 , 5 

முன்னு 7.64

முன்னை 7.33

முன்னோன் 3.29

மூ 4.2

மூக்கு 28.19

மூடு 1.51, 53; 25.17

மூதாதை 5.118

மூதூர் 2.1,  3.158, 42.14

மூத்தற 37.6

மூத்தானே 38.29

மூத்து 37.6

மூப்பு 27.38, 31.26

மூரி  6.173

மூர்க்கம் 51. 1

மூர்க்கனேன் 5.108, 314

மூர்த்தி 2.121, 5.118, 37.19, 27; 42.2, 5

மூலம் 2.111, 36.20

மூவர் 5.155, 118, 8.109

மூவிலை 6.26, 39.5

மூவுலகு 6.34

மூளை 25.5

மூன்று 13.21-24

மெய்= உடல் 5.1, 367; 34.2

மெய்= உண்மை 1.32, 2.66,4.88, 5.292, 8.70, 10.20, 66; 35.1, 42.17, 51.9

மெய்க்கருணை 20.39

மெய்ஞ்ஞானம் 1.38

மெய்ம்மற 7.3

மெய்ம்மை 5.293, 362, 367; 9.77, 33.19

மெய்யவன், மெய்யன், மெய்யான் 1.34, 86; 5.207, 356, 400; 6.26, 8.77, 18.31,29.25, 41.4

மெலி 6.38

மெல்லடி 9.27, 28.21

மெழுகு  4.60, 5.55, 350, 7.26, 9.9, 23.13, 25.31

மெள்ளனவே 6.96

மென் 6.138, 8.103, 18.16

மென்கனி 5.374

மென்முலையாள் 5.210

மேகன் 3.95

மேதகு 3.23, 9.34

மேதாமணி 27.35

மேய 3.116, 11.5, 18.7, 43.1, 47.12, 15

மேயான் 4.204, 8.39, 31.11

மேலாய 8.55, 12.32

மேலை 5.169, 8.35

மேல் 14.52, 47.29

மேல்விளங்கு 19.39

மேவு 5.120, 207, 362, 367

மேவுதல் 32.16, 17

மேற்கொண்டான் 5.28, 8.17, 36.10, 25

மேற்பட 3.4

மேனி 2.33, 51, 112; 5.236, 371; 6.115, 8.48, 51; 10.80, 17.1, 18.26, 30.17, 35.14, 49.11

மேன்மேல் 3.92, 5.67, 120

மை=கருமை, அஞ்சனம் 5.291, 6.27, 7.43, 8.67, 74; 9.45

மை= மையல் 4.218, 6.93, 41.1, 51.10

மைந்தன் 5.18

மைப்பு 20.22, 41.27

மொட்டித்து 4.84

மொட்டு 29.29

மொத்துண் 8.47

மொய் 6.96, 7.41, 9.37, 25.6, 9

மொழி 2.13, 7.13, 8.103, 19.25, 33; 38.5

மொழியர் 17.1

மொழியார் 6.17

மொழியாள் 28.17

யாக்கை 25.17, 33.35

யாத்திரை 4.29

யாவரும் 20.12

யாழினர் 20.13

யானை 4.11, 5.161 

யான் 5.59, 31.19

யோகம் 37.1, 14

யோகி 46.6

யோகு 12.36

யோனி 4.12

வகிர் 9.6, 24.29

வகு 3.114, 49.17

வகை 3.17, 5.192, 33.18, 20; 42.17

வசம் 33.30

வஞ்சகம் 5.382

வஞ்சம் 22.1

வஞ்சனேன் 5.289, 317

வஞ்சனை 1.55

வஞ்சி 6.41

வஞ்சிக்கொம்பு 6.76

வடிவு 5.99, 6.103, 13.74

வடு = புண் தழும்பு 12.14

வடு = பிஞ்சு 9.6, 24.29

வட்டம் 9.73, 42.8

வணங்கு 1.18, 5.296, 297, 299; 13.25, 20, 22, 24.23, 41.5, 21; 45.23

வண் 20.34

வண்கொங்கை 9.29

வண்டு 3.91, 6.143, 7.53

வண்ணம் = வகை 5.96, 9.32, 42; 15.4 

வண்ணம் = குணம் 10.15

வண்ணம் = உருவம், வனப்பு 5.99, 7.13

வண்ணம் = நன்மை 5.308

வண்ணம் = நிறம் 5.97

வண்ணம் = படி 21.4, 51. 2, 6, 8, 11, 15.31

வந்த 6.57- 60

வந்தனை 5.102, 103 

வந்தி 24.34, 32.37, 47.25

வந்து 5.171, 46.4, 8, 47.25 

வம்பனேன் 5.230, 372, 28.5

வம்பன் 42.33

வம்பு 40.22

வம்பென 37.2

வம்மின் 9.6, 34, 18; 42.39

வயம் 31.1

வயல் 3.93, 20.3, 19; 34.31

வயனம் 12.14

வயிரம் 26.27, 29.21 

வயிற்படுத்து 2. 95

வயின் 3.28, 83, 132

வரக்கூவாய் 18.4, 8 etc.

வரம்பு 4.41, 5.190

வரவு 20.17

வராகம் 30.17

வரி 9.29, 40.37

வருக 28.4, 8

வருதருதுன்பம் 4.23

வருத்தம் 5.370

வருந்து 3.129, 130; 4.33, 5.48, 49, 52, 21.31

வரை 3.68, 88; 5.156, 6.148, 35.21

வரையற 3.77

வரையாடுமங்கை 11.22

வலக்கை 9.35, 66

வலன் 6.36

வலி 6.40, 11.26

வலியேன் 10.41

வலை 3.42, 6.156, 157; 24.25, 25.37, 43.23, 48.9, 49.4

வல்லசுரர் 1.29

வல்லன் 36.22

வல்லாட்டு 40.31

வல்லாய் 20.40

வல்லாளன் 8.26, 31.14

வல்லேன் 5.342

வல்லை 5.376, 28.13, 16

வல்லோன் 3.108

வல்வினை 6.73, 148, 13.11 

வழங்கு 24.37, 36.20

வழி 2.117, 5.344, 6.20, 22. 1, 50.11

வழிமுதல் 21.14

வழியடியோம் 7.42, 12.48, 20.34

வழியற்றேன் 5.99, 32. 42

வழு 42.32

வழுத்து 4.9, 10

வளம் 3.2, 34.8

வளருதியோ 7.2

வளர் 4.87, 5.383, 6.12, 13; 7.56, 20.27, 28.16, 31.34, 38.33

வளர்ப்போன் 3.48

வளி 3.11, 4.140, 5.57

வளை 7.47, 10.71, 11.77, 14.1

வளைக்கையன் 23.39

வளைக்கையார் 35.9, 42.11

வளையீர் 16.24

வள்ளல் 5.249, 10.74, 13.75, 18.14, 48.6

வற்றன்மரம் 32.42

வற்றி 6.53, 23.6

வற்றியும் 8.20

வனப்பு 31.14

வனமுலையீர் 16.5, 36.25

வன்குயில் 18.21

வன்செவி 7.2

வன்பராய் முருடு 23.4

வன்புலால்வேல் 35.9

வன்மத்திட 34.21 

வன்னெஞ்சம் 7.28, 10.41, 14.19

வா 11. 26, 42.43

வாக்கு 5.102, 301, 313, 38.18

வாங்கு 2.18, 5.271, 6.13, 31.35

வாங்குவாய் 5.382, 25.22 

வாசகம் 11.43, 34.10

வாசகன் 43.1

வாடு 5.214, 8.101, 11. 45, 17.16

வாட்டடங்கண் 7.1, 9.29, 46.1

வாணிலாப்பொருள் 5.174

வாணுதல் 3.155, 12.49

வாயவன் 2.15

வாயில் 1.54, 5.382

வாய் 2.15, 5.106, 209, 318; 6.5, 18; 7.3, 57; 13.12, 25; 14.43, 19.13, 22.19, 24.14, 25.39, 27.11, 28.19, 34.29, 41.10, 22

வாய்தல் 36.23

வாய்ப்பு 4.218

வாராமே 46.4, 8

வாரி 4.132

வாரியன் 8.12

வாரு 14.44, 24.37

வாருடை 18.36

வார் 5.210, 6.12

வார்கடல் 4.10, 28.4

வார்கலை 7.47

வார்கழல் 13.25

வார்சடை 9.5

வார்த்தை 5.102, 7.47, 23.6

வார்பொழில் 29.37

வாழி 24.23

வாழை 6.135

வாழ் 5.61, 76, 77; 19.10, 20.34; 21.11, 28.14 

வாழ்க 1.1-5; 3.95-105

வாழ்கிலேன் 28.4, 12

வாழ்க்கை 5.241, 25.21, 38.40 

வாழ்த்து 5.60, 61; 7. 2, 9.14, 59, 13.25 

வாழ்முதல் 6.91, 155, 160;  20.1 

வாழ்வி 37.2

வாழ்வு 4.121, 5.5, 260, 264; 37.2, 41.1, 49.1 

வாளரவு 3.70, 72, 29.34, 35.1

வாளா 7.28, 27.1

வாளி 35.37

வாள் = ஒரு ஆயுதம் 28.13; 36, 15 

வாள் = ஒளி 5.258, 9.41 ,19.19, 35.21 

வாள்வீசு 19.19

வானகம் 4.136, 9.66

வானத்தொழும்பர் 6.175

வானவர் 4.1, 5.61, 169 ; 12.16 

வானவர்கோன் 14.27

வானவூர் 46.4

வானாடர் 5.377, 12.48, 13.20, 16.8 

வானோர் 2.4, 8.13, 10.6

வான் 3.23, 5.46, 57, 252, 277; 11.69

வான்சுறவு 5.106, 12.40, 29.19 

வான்புரவி 19.24

வான்வந்த 8.19, 24; 19.15

வான்றழல் 29.18

வான்றேன் 3.180

வி = வீ = மலர் 6.136

விகாரம் 10.23, 49.9

விகிர்தன் 4.96, 105; 29.25

விக்கு 24.38

விசிறு 8.11, 43.23

விசும்பு 5.171, 15.17, 27.25

விசும்புள்ளார் 8.7

விசை 2.135

விச்சு 5.381

விச்சுக்கேடு 5.321

விச்சை 5.103, 112, 113, 320, 374, 380

விச்சையன் 6.122

விடக்கு 6.162

விடங்க 6.74

விடம் 4.40, 6.26, 23.25

விடர் 6.150

விடலேன் 6.150

விடலை 5.241

விடல் 6.50, 126

விடவுள் 5.254

விடு 3.136, 144; 5.234, 6.2, 6 etc. 14.7, 33.35, 37.5, 45.13

விடேங்கள் 5.299

விடேல் 6.176

விடை 5.259, 6.31, 34.11, 37.5

விடைப்பாகா 1.34, 34.2

விடையவன் 6.2

விடையன் 13.61

விடையாய் 5.81

விடையான் 8.30, 39.7

விட்டில் 6.17

விண் 1.23, 2.4, 5.381, 8.55, 18.30, 28.1, 49.4

விண்ணகம் 20.33

விண்ணவர் 37.5

விண்ணோர் 3.18, 5.81, 189, 6.78, 11.73

விண்படு 13.15

விண்பால் 5.297, 12.36

விதலை 6.162

விதியடியேனை 5.166, 23.17 

விதியின்மை 24.38

விதிர் 4.67

விதிர்விதிர் 5.1

விதிவகை 45.9

விதுவிதுப்பேன் 6.134

வித்தகம் 2.49

வித்தகன் 7.59, 8.104, 10.24, 31. 28

வித்து 3.93, 6.188, 11.73, 30.3, 42.37

வித்தை 26.37

விய 3.154, 5.71, 6.178

வியப்பு 8.54

வியன் 6.34, 94, 102; 8.45, 16.17, 29.14, 34.14

விமலன் 1.34-36, 4.106, 29.14

விம்மு 7.3

விரதம் 4.50

விரலாள் 28.29

விரலி 20.30

விரவார் 6.30, 46

விரவு 2.16, 5.67, 36.33

விரி 3.4, 44; 4.125, 5.81, 6.150, 39.7

விரிகடல் 33.19

விரிசுடர் 18.31

விரிதலையேன் 6.34

விரிப்பி 6.194

விருகம் 1.27

விருத்தன் 5.242

விருந்தாயே 50.8

விருந்தினன் 2.60, 6.70

விருப்பன் 2.87

விருப்பு 5.320, 33.24

விருப்புறு 5.320, 15.11

விருப்பெய்து 20.39, 27.9

விரும்படியார் 6.54, 20.35

விரை = வாசனை 4.105, 5.1, 6.130, 142, 41.35

விரை = ஆசைப்படு 5.42, 56

விலக்கிலை 36.23

விலங்கல் 6.114

விலங்கு= விலகு 6.110, 30.10

விலங்கு= தடை 1.56

வில் = சிலை 2.32, 14.1 29.25

வில் = விலை கூறு 2.38, 6.69 

வில்லி 9.19, 43.41 49.27

விழி 5.110, 6.186, 29.10, 35.29

விழு 5.315, 6.6, 20.33

விழுங்கு 3.167, 6.66, 14.19, 24.38

விழுது 6.174

விழுத்தொண்டர் 6.126

விழுப்பொருள் 7.15, 20.33, 49. 27

விழுமியது 37.18

விழைதருவேனை 6.182

விளங்கு 1.23, 2.3, 6.10, 18.12, 19.39, 31. 28, 36.21

விளம்பு 41.4, 8

விளரி 6.38

விளாவு 40.33

விளை 2.14, 32; 4.125, 141;  14.1, 30.3, 10; 31.30, 37.9, 49.27

விளையாடு 7.6, 46, 21.27, 31.28

விளையாட்டு 7.43

விளைவு 5.381

விள் (ளு) 5.287, 315; 6.6, 54, 43.18

விறல் 6.2

விற்று 5.134

வினவு 18.2

வினை 1.20, 4.12, 5.77, 84; 13.11;  14.39, 31.5, 42.33, 47.1

வினைக்கடல் 35.5

வினைக்கேடன் 5.85, 30.10, 34.2, 13

வினையனேன் 37.5

வினையினேன் 5.84, 6.32

வினையேன் 1.25, 50;  6.42

வீசு 19.19, 25.33, 35.26, 49.4

வீட 5.400

வீடகத்தே 5.42

வீடிற்றிலேன் 6.178

வீடு 1.32 , 3.52, 8.5, 35; 9.79, 20.21 41.19

வீடுபேறு 3.18

வீடு 41.19

வீணை 49.22

வீணையர் 20.13

வீதி 7.3, 13.71

வீரன் 43.58

வீழ் 2.134, 5.80, 156; 11.19, 31.2

வீழ்வி 3.159

வீறிலி 25.13, 37.18

வீறு 7.69

வீற்றிரு 36.38, 40.26

வெகுளி 24.25, 25.37, 45.37

வெங்கரி 6.194

வெஞ்சின 14.28

வெஞ்சேல் 25.37

வெண்டலை 6.118, 166

வெண்டிருமுண்டத்தர் 17.25

வெண்ணகையாய் 5.73, 6.146, 7.9

வெண்ணீறு 12.1, 29.21

வெண்ணீற்றர் 8.51, 17.1

வெண்மலரான் 19.3

வெண்மையனே 6.86

வெதும்பு 5.2,  6.142

வெந்து 5.315, 11.19, 14.3 

வெந்துயர்  3.71

வெந்நீர் 6.161

வெம்பு 6.78

வெம்போர் 6.81

வெம்மை 3.22

வெய்ய 14.19 

வெய்யகூற்று 6.98

வெய்யவினை 47.1

வெய்யாய் 1.36

வெரு 6.102

வெருவரு 35.5

வெருவு 6.30, 46; 27.9

வெருளு 32.12 

வெருள் 6.66, 24.19

வெல் 26.11, 36.37

வெல்க 1.6-10

வெல்கொடியோன் 9.63

வெளி 4.141, 6.68, 122; 22.15, 41.8

வெளிக்காட்டு 41.4

வெளிது 5.97

வெளிப்படு 3.114, 49.4

வெளிய 35.14

வெளிவரு 6.58, 8.104

வெள்வளை 16.24

வெள்ளணல் 6.94

வெள்ளம் 3.77, 5.80, 81, 84, 95; 6.53, 24.13, 41.22, 45.2

வெள்ளை 6.103, 10.70, 17.25, 39.6, 43.65 

வெறி 3.90, 5.207, 6.18, 174; 35.30

வெறு 5.123, 6.22, 24.5, 38.40

வெறுவியன் 31.30

வெற்பன் 2.100

வெற்பு 6.198

வெற்றடியேன் 6.90, 98

வேகம் 1.6

வேங்கை 6.2

வேசறு 6.198, 21.18

வேடத்தர் 17.33

வேடம் 2.15, 93; 17.14, 15

வேடன் 2.17, 15.11, 48.9

வேடு 2.18

வேடுருவு 43.13

வேடுவன் 2.64, 43.21

வேட்ட 5.81

வேண்டா 33.3, 20; 45.5

வேண்டு 5.46, 285; 32.13, 16; 33.21-24 ; 34.25, 26; 39.9-12

வேண்டும் 5.292, 32.13

வேதகம் 49.4

வேதப்பொருள் 7.15, 54

வேதமுதல் 7.38

வேதமெய்ந்நூல் 6.170

வேதமொழியார் 17.1

வேதனை 31.5

வேதியன் 8.28, 39, 55; 15.26, 35.14

வேந்தன் 1.6, 41.8

வேய 42.18

வேய் 11.38

வேரறு 24.7, 9

வேருறு 6.10

வேர் 5.227, 6.30

வேலை = கடல் 6.182

வேலை = பணி 4.29 

வேழம் 6.95

வேள் 12.51

வேள்வி 5.13, 8.85, 9.77, 14.13, 21, 28, 48

வேறாய் 7.27

வேறிலா 5.362

வேறு 2.23, 4.45, 33.19

வேறுபடு 6.42

வேணில் 5.73, 1.57

வை 3.21, 23, 26; 5.256, 321, 379, 392; 9.1, 13.25, 26

வைச்சு 5.382, 13.1, 33.30, 35.15

வைத்தநிதி 10.21

வைப்பன் 5.392

வைப்பிடம் 30.11

வைப்பு 3.106, 4.121, 6.155, 11.74, 26.1

வையகம் 1.81, 5.380, 392; 9.33, 47.35

 

Related Content