logo

|

Home >

information-to-know >

silambu-thirumurai-musical-instruments

சிலம்பு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)

Silambu (Anklets) - Ancient music instruments mentioned in thirumurai

Thirumurais composed in the first millenium refer to many of the music instruments in vogue at that time. Many of them are still in use even today.Here is the list of the instruments.

 

Instrument Reference
சிலம்பு கழலினோசைசிலம் பின்னொலியோசை கலிக்கப்பயில் கானிற் 
குழலினோசைகுறட் பாரிடம்போற்றக் குனித்தாரிட மென்பர் 
விழவினோசையடி யார்மிடைவுற்று விரும்பிப்பொலிந் தெங்கும் 
முழவினோசைமுந் நீரயர்வெய்த முழங்கும்புக லூரே. 1.2.6 

குழலார்சடையர் கொக்கின்இறகர் கோலநிறமத்தந் 
தழலார்மேனித் தவளநீற்றர் சரிகோவணக்கீளர் 
எழிலார்நாகம் புலியினுடைமேல் இசைத்துவிடையேறிக் 
கழலார்சிலம்பு புலம்பவருவார் சித்தீச்சரத்தாரே. 1.71.7 

பழைய தம்மடி யார்துதி செயப் 
பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக் 
குழலும் மொந்தை விழாவொலிசெய்யுங் கோட்டாற்றில் 
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் 
கானி டைக்கண மேத்த ஆடிய 
அழக னென்றெழுவா ரணியாவர் வானவர்க்கே. 2.52.5 

நிழல்திகழ் மழுவினை யானையின்தோல்
அழல்திகழ் மேனியில் அணிந்தவனே
கழல்திகழ் சிலம்பொலி யலம்பநல்ல
முழவொடும் அருநட முயற்றினனே
முடிமேல்மதி சூடினை முருகமர் பொழிற்புகலி
அடியாரவ ரேத்துற அழகொடும் இருந்தவனே. 3.3.4 

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொலிப்பத் 
தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாடச் 
செங்கனி வாயிதழுந்துடிப்பச் 
சேயிழை யீர் சிவலோகம் பாடிக் 
கங்கை இரைப்ப அராஇரைக்குங் 
கற்றைச் சடைமுடி யான்கழற்கே 
பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப் 
பொற்றிருச்சுண்ணம் இடித்தும்நாமே. 8.திருவா.208 

அங்கே அடற்பெரும் தேவரெல் லாம்தொழச் 
சிங்கா தனத்தே சிவன்இருந் தானென்று 
சங்குஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலெனப் 
பொங்குஆர் குழலியும் போற்றிஎன் றாளே 10.2356 

அறிவுடையீர் நின்மின்கள் அல்லார்போம் என்று 
பறையறைவ போலுஞ் சிலம்பு 11.300.156 

இன்னும் பல...

See Also:

Related Content

திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

ஆகுளி-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

இடக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

இலயம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

உடுக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்