logo

|

Home >

information-to-know >

mondhai-thirumurai-musical-instruments

மொந்தை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)

Mondhai - Ancient music instruments mentioned in thirumurai

Thirumurais composed in the first millenium refer to many of the music instruments in vogue at that time. Many of them are still in use even today.Here is the list of the instruments.

 

Instrument Reference
மொந்தை மாந்தர்தம் பால்நறு நெய்மகிழ்ந் தாடி வளர்சடை மேற்புனல் வைத்து 
மோந்தை முழாக்குழல் தாளமோர் வீணை முதிரவோர் வாய்மூரி பாடி 
ஆந்தை விழிச்சிறு பூதத்தர் பாச்சி லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
சாந்தணி மார்பரோ தையலை வாடச் சதுர்செய்வ தோவிவர் சார்வே. 1.44.5 

வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்தம் மாசுணம் மீசணவிச் 
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர் திசைவணங்கத் 
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம் பூதஞ்சூழ 
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயது முதுகுன்றே. 1.53.5 

முலையாழ்கெழும மொந்தைகொட்ட முன்கடைமாட்டயலே 
நிலையாப்பலிதேர்ந் தையம்வவ்வாய் நீநலம்வவ்வுதியே 
தலையாய்க்கிடந்திவ் வையமெல்லாந் தன்னதோராணைநடாய்ச் 
சிலையால்மலிந்த சீர்ச்சிலம்பன் சிரபுரமேயவனே. 1.63.7 

குழலினோசை வீணைமொந்தை கொட்டமுழவதிரக் 
கழலினோசை யார்க்கஆடுங் கடவுளிருந்தவிடஞ் 
சுழியிலாருங் கடலிலோதந் தெண்டிரை மொண்டெறியப் 
பழியிலார்கள் பயில்புகாரிற் பல்லவனீச்சரமே. 1.65.6 

சூலப்படையொன் றேந்தியிரவிற் சுடுகாடிடமாகக் 
கோலச்சடைகள்தாழக் குழல்யாழ் மொந்தைகொட்டவே 
பாலொத்தனைய மொழியாள்காண ஆடும்பரமனார் 
ஏலத்தொடுநல் இலவங்கமழும் ஈங்கோய்மலையாரே. 1.70.2 

தமிழின்நீர்மை பேசித்தாளம் வீணைபண்ணிநல்ல 
முழவம்மொந்தை மல்குபாடல் செய்கையிடமோவார் 
குமிழின்மேனி தந்துகோல நீர்மையதுகொண்டார் 
கமழுஞ்சோலைக் கானூர்மேய பவளவண்ணரே. 1.73.8 

இலங்கைத் தலைவனை யேந்திற் றிறுத்த திரலை யின்னாள் 
கலங்கிய கூற்றுயிர் பெற்றது மாணி குமைபெற்றது 
கலங்கிளர் மொந்தையின் ஆடுவர் கொட்டுவர் காட்டகத்துச் 
சலங்கிளர் வாழ்வயல் சண்பையுள் மேவிய தத்துவரே. 1.117.9 

கோடல் கோங்கங் குளிர்கூ விளமாலை குலாயசீர் 
ஓடு கங்கை ஒளிவெண் பிறைசூடு மொருவனார் 
பாடல் வீணைமுழ வங்குழன் மொந்தைபண் ணாகவே 
ஆடு மாறுவல் லானும் ஐயாறுடை ஐயனே. 2.6.1 

பாராரு முழவமொந் தைகுழல் யாழொலி 
சீராலே பாடலா டல்சிதை வில்லதோர் 
ஏரார்பூங் கச்சியே கம்பனை யெம்மானைச் 
சேராதார் இன்பமா யந்நெறி சேராரே. 2.12.3 

பழகும் வினைதீர்ப் பவன்பார்ப் பதியோடும் 
முழவங் குழல்மொந்தை முழங் கெரியாடும் 
அழகன் னயில்மூ விலைவேல் வலனேந்துங் 
குழகன் னகர்போல் குரங்காடு துறையே. 2.35.7 

பழைய தம்மடி யார்துதி செயப் 
பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக் 
குழலும் மொந்தை விழாவொலிசெய்யுங் கோட்டாற்றில் 
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் 
கானி டைக்கண மேத்த ஆடிய 
அழக னென்றெழுவா ரணியாவர் வானவர்க்கே. 2.52.5 

நறைவளர் கொன்றையி னாரும் ஞாலமெல் லாந்தொழு தேத்தக் 
கறைவளர் மாமிடற் றாருங் காடரங் காக்கன லேந்தி 
மறைவளர் பாடலி னோடு மண்முழ வங்குழல் மொந்தை 
பறைவளர் பாடலி னாரும் பாண்டிக் கொடுமுடி யாரே. 2.69.4 

மழுவமர் செல்வனும் மாசிலா தபல பூதமுன் 
முழவொலி யாழ்குழல் மொந்தைகொட் டம்முது காட்டிடைக் 
கழல்வளர் கால்குஞ்சித் தாடினா னுங்கட வூர்தனுள் 
விழவொலி மல்கிய வீரட்டா னத்தர னல்லனே. 3.8.4 
விரவிலாதுமைக் கேட்கின்றேனடி விரும்பியாட்செய்வீர் விளம்புமின் 
கரவெலாந்திரை மண்டுகாவிரிக் கண்டியூருறை வீரட்டன் 
முரவமொந்தை முழாவொலிக்க முழங்குபேயொடுங் கூடிப்போய்ப் 
பரவுவானவர்க் காகவார்கடல் நஞ்சமுண்ட பரிசதே 3.38.5 

விலகினார் வெய்யபாவம் விதியாலருள் செய்துநல்ல 
பலகினார் மொந்தைதாளந் தகுணிச்சமும் பாணியாலே 
அலகினால் வீசிநீர்கொண் டடிமேல்அல ரிட்டுமுட்டா 
துலகினா ரேத்தநின்றான் உறையும்மிடம் ஒற்றியூரே 3.57.5 

கல்லவடம் மொந்தைகுழல் தாளமலி கொக்கரைய ரக்கரைமிசை 
பல்லபட நாகம்விரி கோவணவர் ஆளுநகர் என்பரயலே 
நல்லமட மாதரரன் நாமமும் நவிற்றிய திருத்தமுழுகக் 
கொல்லவிட நோயகல்த ரப்புகல்கொ டுத்தருளு கோகரணமே. 3.79.7 

சல்லரிய யாழ்முழவம் மொந்தைகுழல் தாளமதி யம்பக் 
கல்லரிய மாமலையர் பாவையொரு பாகநிலை செய்து 
அல்லெரிகை யேந்திநட மாடுசடை அண்ணலிட மென்பர் 
சொல்லரிய தொண்டர்துதி செய்யவளர் தோணிபுர மாமே. 3.81.2 

கூடரவ மொந்தைகுழல் யாழ்முழவி னோடும்இசை செய்யப் 
பீடரவ மாகுபட ரம்புசெய்து பேரிடப மோடுங் 
காடரவ மாகுகனல் கொண்டிரவில் நின்றுநட மாடி 
ஆடரவம் ஆர்த்தபெரு மானுறைவ தவளிவண லூரே. 3.82.7 

பண்ணில் யாழினர் பயிலும் மொந்தையர் பட்டி னத்துறை பல்லவ னீச்சரத் 
தண்ண லாயிருப் பாரி வர்தன்மை யறிவா ரார். 3.112.4 

விடுபட்டி ஏறுகந் தேறீயென் விண்ணப்பம் மேலிலங்கு 
கொடுகொட்டி கொக்கரை தக்கை குழல்தாளம் வீணைமொந்தை 
வடுவிட்ட கொன்றையும் வன்னியும் மத்தமும் வாளரவுந் 
தடுகுட்ட மாடுஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே. 4.111.8 

முரலுங் கின்னரம் மொந்தை முழங்கவே 
இரவி னின்றெரி யாடலு நீடுவான் 
நரலும் வாரிநன் னாரையூர் நம்பனுக் 
கரவும் பூணுதல் அம்ம அழகிதே. 5.55.9 

குழலோடு கொக்கரைகைத் தாளம் மொந்தை 
குறட்பூதம் முன்பாடத் தானா டும்மே 
கழலாடு திருவிரலாற் கரணஞ் செய்து 
கனவின்கண் திருவுருவந் தான்காட் டும்மே 
எழிலாருந் தோள்வீசி நடமா டும்மே 
ஈமப் புறங்காட்டில் ஏமந் தோறும் 
அழலாடு மேயட்ட மூர்த்தி யாமே 
அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே. 6.4.7 

காடலாற் கருதாதார் கடல்நஞ் சுண்டார் 
களிற்றுரிவை மெய்போர்த்தார் கலன தாக 
ஓடலாற் கருதாதார் ஒற்றி யூரார் 
உறுபிணியுஞ் செறுபகையு மொற்றைக் கண்ணாற் 
பீடுலாந் தனைசெய்வார் பிடவ மொந்தை 
குடமுழவங் கொடுகொட்டி குழலு மோங்கப் 
பாடலா ராடலார் பைங்க ணேற்றார் 
பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே. 6.10.2 

திருமணியைத் தித்திக்குந் தேனைப் பாலைத் 
தீங்கரும்பின் இன்சுவையைத் தெளிந்த தேறற் 
குருமணியைக் குழல்மொந்தை தாளம் வீணை 
கொக்கரையின் சச்சரியின் பாணி யானைப் 
பருமணியைப் பவளத்தைப் பசும்பொன் முத்தைப் 
பருப்பதத்தி லருங்கலத்தைப் பாவந் தீர்க்கும் 
அருமணியை ஆரூரி லம்மான் றன்னை 
அறியா தடிநாயேன் அயர்த்த வாறே. 6.29.1 

அறைகலந்த குழல்மொந்தை வீணை யாழும் 
அந்தரத்திற் கந்தருவர் அமர ரேத்த 
மறைகலந்த மந்திரமும் நீருங் கொண்டு 
வழிபட்டார் வானாளக் கொடுத்தி யன்றே 
கறைகலந்த பொழிற்கச்சிக் கம்ப மேயக் 
கனவயிரத் திரள்தூணே கலிசூழ் மாடம் 
மறைகலந்த மழபாடி வயிரத் தூணே 
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 6.40.2 

சாந்த மாகவெண் ணீறு பூசிவெண் பற்ற லைக லனா 
வேய்ந்த வெண்பிறைக் கண்ணி தன்னையோர் பாகம் வைத்து கந்தீர் 
மோந்தை யோடு முழக்கறா முருகன் பூண்டி மாநகர் வாய் 
ஏந்து பூண்முலை மங்கை தன்னொடும் எத்துக்கிங் கிருந்தீரெம் பிரானீரே. 7.49.9 

விச்சா தரர்இயக்கர் கின்னரர் கிம்புருடர் 
அச்சா ரணர்அரக்க ரோடசுரர் - எச்சார்வும் 
சல்லரி தாளந் தகுணிதந் தத்தளகம் 
கல்லலகு கல்ல வடம்மொந்தை - நல்லிலயத் 
தட்டழி சங்கஞ் சலஞ்சலந் தண்ணுமை 
கட்டழியாப் பேரி கரதாளம் - கொட்டும் 
குடமுழவம் கொக்கரை வீணை குழல்யாழ் 
இடமாந் தடாரி படகம் - இடவிய 
மத்தளந் துந்துபி வாய்ந்த முருடிவற்றால் 
எத்திசை தோறும் எழுந்தியம்ப - ஒத்துடனே 
மங்கலம் பாடுவார் வந்திறைஞ்ச மல்லரும் 
கிங்கரரும் எங்குங் கிலுகிலுப்பத் 11.300 
 

Related Content

திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

ஆகுளி-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

இடக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

இலயம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்

உடுக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்