திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

 பத்தாம் திருமுறையில் சைவ சித்தாந்தம் - விளக்கவுரை - நேரலை : வழங்குபவர் தூத்துக்குடி திருமதி. விமலா சுப்பிரமணியன் அவர்கள்.

 || Shaivam.org Mobile App is back in the Apple AppStore Please download now!      

திருமுறைகளில் சிவாஷ்டோத்திர நாமங்கள்​​​​​

  • Shaivam.org Android App
  • Shaivam.org iOS App
  • share in Facebook
  • share in Google+
  • share in Twitter
  • share in whatsup

Sanskrit Boy Names (Names of Lord Shiva)

The sanskrit name Shiva means auspicious or perfect. The names of the Lord shiva are the apt and auspicious ones for the children. Please read the article on why one need to be careful when choosing the baby names. These names have been taken from the holy scriptures like shri rudram and shiva sahasranama stotra.
 

Choose the Alphabet below 

अ / आ (A) इ / ई (I) उ / ऊ (U/O) ऋ/ॠ (R) ऌ/ॡ (L)  ए (E) ऐ (Ai/I) ओ (O) औ (Au) अं (Am)
                   
क (K) ख (Kh) ग (G) घ (Gh) ङ (Gn)          
                   
च (C) छ (Ch) ज (J) झ (Jh) ञ/ज्ञ (Gy/Gn)          
                   
ट (T) ठ (Th) ड (D) ढ (Dh)

ण (N)

         
                   
         
                   
         
                   
           
                   
           

 

 

Meykandar with sage sathyagnana darshini

 

 

Lord Shiva Names starting with त

1 तंयज्ञोपवीतः taMyaj~jOpaveetaH  
2 तंरोष्ठ taMrOShTha Red lipped
3 तकाररूपः takaararoopaH  
4 तक्षः takShaH  
5 तक्षकः takShakaH  
6 तक्षकक्रीडनः takShakakreeDanaH  
7 तक्षी takShee  
8 तटस्थः taTasthaH  
9 तटिल्लतासमरुचिः taTillataasamaruciH  
10 तण्डुदुर्गानाथः taNDudurgaanaathaH  
11 तण्डुवाहनः taNDuvaahanaH  
12 तत्त्वः tattvaH  
13 तत्त्वज्ञः tattvaj~jaH  
14 तत्त्वनिलयः tattvanilayaH  
15 तत्त्वमर्थस्वरूपकः tattvamarthasvaroopakaH  
16 तत्त्वमार्गप्रदर्शकः tattvamaargapradarSakaH  
17 तत्त्वमूर्तिः tattvamoortiH  
18 तत्त्वरूपः tattvaroopaH  
19 तत्त्वलिङ्गः tattvali~ggaH  
20 तत्त्ववाच्यः tattvavaacyaH  
21 तत्त्वस्थः tattvasthaH  
22 तत्त्वातत्त्वविवेकात्मा tattvaatattvavivEkaatmaa  
23 तत्त्वातीतः tattvaateetaH  
24 तत्त्वाध्वास्थ्यादिकः tattvaadhvaasthyaadikaH  
25 तत्त्वानां मृत्युः tattvaanaaM mRutyuH  
26 तत्त्वासनः tattvaasanaH  
27 तत्पदलक्ष्यार्थः tatpadalakShyaarthaH  
28 तत्पदार्थस्वरूपकः tatpadaarthasvaroopakaH  
29 तत्पदोपलक्ष्यार्थः tatpadOpalakShyaarthaH  
30 तत्पदोपहितार्थः tatpadOpahitaarthaH  
31 तत्पुरुषः tatpuruShaH  
32 तत्पुरुषात्मकपूर्ववदनः tatpuruShaatmakapoorvavadanaH  
33 तत्पुरुषात्मकललाटादिकः tatpuruShaatmakalalaaTaadikaH  
34 तत्पुरुषात्मकवदनः tatpuruShaatmakavadanaH  
35 तत्पुरुषात्मा tatpuruShaatmaa  
36 तत्रैव ब्रह्ममयः tatraiva brahmamayaH  
37 तत्वज्ञानप्रबोधकः tatvaj~jaanaprabOdhakaH  
38 तत्वमस्यादिवाक्यार्थः tatvamasyaadivaakyaarthaH  
39 तत्सवितुर्जपसन्तुष्टमानसः tatsaviturjapasantuShTamaanasaH  
40 तथ्यः tathyaH  
41 तदन्तर्वर्वी tadantarvarvee  
42 तद्रूपः tadroopaH  
43 तनातनः tanaatanaH  
44 तनुः tanuH  
45 तनूदरः tanoodaraH  
46 तन्तुवर्धनः tantuvardhanaH  
47 तन्त्रः tantraH  
48 तन्त्रज्ञः tantraj~jaH  
49 तन्त्रतन्त्री tantratantree  
50 तन्त्रमन्त्रफलप्रदः tantramantraphalapradaH  
51 तन्त्रमार्गरतः tantramaargarataH  
52 तन्त्रयन्त्रात्मकः tantrayantraatmakaH  
53 तन्त्ररतः tantrarataH  
54 तन्त्ररूपः tantraroopaH  
55 तन्त्रलयविधानज्ञः tantralayavidhaanaj~jaH  
56 तन्त्रसाक्षी tantrasaakShee  
57 तन्त्रसिद्धः tantrasiddhaH  
58 तन्त्री tantree  
59 तन्मात्रलिङ्गी tanmaatrali~ggee  
60 तपःस्वाध्यायनिरतः tapaHsvaadhyaayanirataH  
61 तपनीयनिभः tapaneeyanibhaH  
62 तपश्शीलः tapaSSeelaH  
63 तपसां निधिः tapasaaM nidhiH  
64 तपसां फलदाता tapasaaM phaladaataa  
65 तपस्वि tapasvi The ascetic
66 तपस्विजनसेव्यः tapasvijanasEvyaH  
67 तपस्वी tapasvee  
68 तपस्सक्तः tapassaktaH Devoted to Meditation
69 तपोदानफलप्रदः tapOdaanaphalapradaH  
70 तपोधनधनः tapOdhanadhanaH  
71 तपोनिधिः tapOnidhiH The storehouse of austerities
72 तपोबीजः tapObeejaH  
73 तपोमयः tapOmayaH Centred in meditation
74 तपोरूपः tapOroopaH  
75 तपोलोकजनस्तुत्यः tapOlOkajanastutyaH  
76 तप्तकाञ्चनभूषणः taptakaa~jcanabhooShaNaH  
77 तमसः परः tamasaH paraH  
78 तमालकुसुमाकृतिः tamaalakusumaakRutiH  
79 तमिस्रमथनः tamisramathanaH  
80 तमिस्रानायकः tamisraanaayakaH  
81 तमीनचूडः tameenacooDaH  
82 तमोऽपहः tamO&pahaH  
83 तमोगुणः tamOguNaH  
84 तमोमयः tamOmayaH  
85 तरङ्गिणीवतंसः tara~ggiNeevataMsaH  
86 तरणिः taraNiH  
87 तरणिनयनः taraNinayanaH  
88 तरणिमध्यस्थः taraNimadhyasthaH  
89 तरन्गविद् tarangavid Enjoyer of the (wave-like) sensory-objects
90 तरलः taralaH  
91 तरस्वी tarasvee  
92 तरान: taraana: He who enables (those desirous of victory) to ward off missiles
93 तरुः taruH The Saviour
94 तरुणः taruNaH  
95 तरुणादित्यसङ्काशः taruNaadityasa~gkaaSaH  
96 तरुणार्कसमद्युतिः taruNaarkasamadyutiH  
97 तरुणेन्दुशिखः taruNEnduSikhaH  
98 तरुणेन्दुशेखरः taruNEnduSEkharaH  
99 तर्क्यातर्क्यशरीरः tarkyaatarkyaSareeraH  
100 तलः talaH  
101 तलस्तालः talastaalaH Having cymbals in his hand
102 तलादिभुवनान्तस्थः talaadibhuvanaantasthaH  
103 तली talee Cymbals
104 तल्प्यः talpyaH  
105 तवष्टा tavaShTaa Dhruvah
106 तवस् tavas Austerous
107 तस्करशिक्षकः taskaraSikShakaH  
108 तस्कराणाम्पति taskaraaNaampati Chief of robbers
109 तस्कराध्यक्षः taskaraadhyakShaH  
110 तस्मादपि वरः tasmaadapi varaH  
111 ताण्डवप्रियः taaNDavapriyaH  
112 तान्त्रिकः taantrikaH  
113 तान्त्रिकभूषणः taantrikabhooShaNaH  
114 तान्त्रिकोत्तमः taantrikOttamaH  
115 तापसः taapasaH  
116 तापसाराध्यः taapasaaraadhyaH  
117 तामसप्रियः taamasapriyaH  
118 तामसात्मा taamasaatmaa  
119 ताम्बूलपूरितमुखः taamboolapooritamukhaH  
120 ताम्रः taamraH  
121 ताम्रचूडः taamracooDaH  
122 ताम्रजिह्वः taamrajihvaH  
123 ताम्रनेत्रविभूषितः taamranEtravibhooShitaH  
124 ताम्रपर्णीजलप्रियः taamraparNeejalapriyaH  
125 ताम्रपर्णीसमुद्रसङ्गमेसेतुबन्धरामेश्वरः taamraparNeesamudrasa~ggamEsEtubandharaamESvaraH  
126 ताम्रमूर्ति taamramoorti the One in copperlike form
127 ताम्रवक्त्रः taamravaktraH  
128 ताम्रवर्णबिलप्रियः taamravarNabilapriyaH  
129 ताम्रसभापति taamrasabhaapati -
130 ताम्राधरः taamraadharaH  
131 ताम्रोष्ठः taamrOShThaH  
132 तार taara in the form of praNavam
133 तारः taaraH  
134 तारक taaraka the Protector
135 तारकः taarakaH  
136 तारकान्तः taarakaantaH  
137 तारकारिजनकः taarakaarijanakaH  
138 तारकासुरविध्वंसी taarakaasuravidhvaMsee  
139 तारणः taaraNaH  
140 तारतम्यज्ञः taaratamyaj~jaH  
141 तारदन्तमध्यगः taaradantamadhyagaH  
142 तारदरः taaradaraH  
143 तारलोचनः taaralOcanaH  
144 ताराधिनाथः taaraadhinaathaH  
145 ताराधिपनिभाननः taaraadhipanibhaananaH  
146 तारानाथः taaraanaathaH  
147 तारानाथकलामौलिः taaraanaathakalaamauliH  
148 तारानाथसमद्युतिः taaraanaathasamadyutiH  
149 तारानायकभूषः taaraanaayakabhooShaH  
150 तारापतिनिषेवितः taaraapatiniShEvitaH  
151 तार्क्ष्यः taarkShyaH Garuda; King of birds
152 तार्क्ष्यविनुतः taarkShyavinutaH  
153 तालः taalaH The knower of the base
154 तालधरः taaladharaH  
155 ताली taalee  
156 तालीप्रियः taaleepriyaH  
157 तालुरन्ध्रस्थितः taalurandhrasthitaH  
158 ताल्यः taalyaH  
159 तिक्ष्णतपः tikShNatapaH Of fierce heat
160 तिग्मतेजः स्वयंभुवः tigmatEjaH svayaMbhuvaH Of unbearable prowess as viewed by Brahma
161 तिग्ममन्युः tigmamanyuH Of keen anger
162 तिग्मांशुः tigmaaMSuH  
163 तिग्मायुधः tigmaayudhaH  
164 तिग्मायुधधरः tigmaayudhadharaH  
165 तिथिप्रियः tithipriyaH  
166 तिन्त्रिणीफलभाजनः tintriNeephalabhaajanaH  
167 तिन्त्रिणीफलभूषाढ्यः tintriNeephalabhooShaaDhyaH  
168 तिन्त्रिणीशः tintriNeeSaH  
169 तिर्थदेवः tirthadEvaH The god of holy places
170 तिलपिष्टान्नभोजी tilapiShTaannabhOjee  
171 तिलाक्षतप्रियः tilaakShatapriyaH  
172 तिलान्नप्रीतमानसः tilaannapreetamaanasaH  
173 तिष्यः tiShyaH  
174 तीक्ष्णः teekShNaH  
175 तीक्ष्णकृपाणः teekShNakRupaaNaH  
176 तीक्ष्णतापः teekShNataapaH  
177 तीक्ष्णपरशुः teekShNaparaSuH  
178 तीक्ष्णवरप्रदः teekShNavarapradaH  
179 तीक्ष्णेषुः teekShNEShuH  
180 तीर्थ teertha in holy waters
181 तीर्थः teerthaH  
182 तीर्थतत्त्वः teerthatattvaH  
183 तीर्थदानपरायणः teerthadaanaparaayaNaH  
184 तीर्थदेवः teerthadEvaH  
185 तीर्थदेवशिवालयः teerthadEvaSivaalayaH  
186 तीर्थपादः teerthapaadaH  
187 तीर्थप्रीतिः teerthapreetiH  
188 तीर्थभूमिरतः teerthabhoomirataH  
189 तीर्थरतः teertharataH  
190 तीर्थश्राद्धफलप्रदः teerthaSraaddhaphalapradaH  
191 तीर्थी teerthee  
192 तीर्थ्यः teerthyaH  
193 तीव्रः teevraH  
194 तीव्रयष्टिकरः teevrayaShTikaraH  
195 तुङ्गभद्रातीरवासः tu~ggabhadraateeravaasaH  
196 तुङ्गांशः tu~ggaaMSaH  
197 तुमुलः tumulaH  
198 तुम्बविन tumbavina With the Vina called Rudra Vina
199 तुम्बवीणः tumbaveeNaH  
200 तुम्बवीणाशाली tumbaveeNaaSaalee  
201 तुम्बीफलप्राणः tumbeephalapraaNaH  
202 तुम्बुरुस्तुतः tumburustutaH  
203 तुरङ्गवाहनारूढः tura~ggavaahanaarooDhaH  
204 तुरीयचैतन्यः tureeyacaitanyaH  
205 तुर्यः turyaH  
206 तुलजापुरनायकः tulajaapuranaayakaH  
207 तुलसीबिल्वनिर्गुण्डीजम्बीरामलकप्रियः tulaseebilvanirguNDeejambeeraamalakapriyaH  
208 तुलादानफलप्रदः tulaadaanaphalapradaH  
209 तुलामाघस्नानतुष्टः tulaamaaghasnaanatuShTaH  
210 तुषमयः tuShamayaH  
211 तुषारवनभूषणः tuShaaravanabhooShaNaH  
212 तुषाराचलमध्यस्थः tuShaaraacalamadhyasthaH  
213 तुषाराद्रिसुताप्रियः tuShaaraadrisutaapriyaH  
214 तुष्टः tuShTaH  
215 तुष्टभक्तेष्टदायकः tuShTabhaktEShTadaayakaH  
216 तुष्टातुष्टप्रसादकः tuShTaatuShTaprasaadakaH  
217 तुष्टिप्रदः tuShTipradaH  
218 तुहिनाचलसङ्काशः tuhinaacalasa~gkaaSaH  
219 तुहिनाद्रिचरः tuhinaadricaraH  
220 तूलः toolaH  
221 तूलबुध्नः toolabudhnaH  
222 तृणावर्तः tRuNaavartaH  
223 तृणीकृतमहाग्राहः tRuNeekRutamahaagraahaH  
224 तृतीयः tRuteeyaH  
225 तेजः tEjaH Refulgent
226 तेजसां निधिः tEjasaaM nidhiH  
227 तेजसां पतिः tEjasaaM patiH  
228 तेजसां भर्ता tEjasaaM bhartaa  
229 तेजसानुव्रतः tEjasaanuvrataH  
230 तेजस्करः tEjaskaraH  
231 तेजस्करोनिधिः tEjaskarOnidhiH The fountain of effulgence
232 तेजोऽपहारी tEjO&pahaaree  
233 तेजोधिव्यापी tEjOdhivyaapee  
234 तेजोनिधिः tEjOnidhiH  
235 तेजोपहरि tEjOpahari The absorber of splendor
236 तेजोमयः tEjOmayaH  
237 तेजोमयस्फुरद्रूपः tEjOmayasphuradroopaH  
238 तेजोमूर्तिः tEjOmoortiH  
239 तेजोराशिः tEjOraaSiH  
240 तेजोलिङ्गः tEjOli~ggaH  
241 तैत्तिरीयकः taittireeyakaH  
242 तैलचर्वणतत्परः tailacarvaNatatparaH  
243 तैलदीपप्रियः tailadeepapriyaH  
244 तैलपक्वान्नप्रीतमानसः tailapakvaannapreetamaanasaH  
245 तैलप्रीतः tailapreetaH  
246 तैलभोजनतत्परः tailabhOjanatatparaH  
247 तैलमोदकतोषणः tailamOdakatOShaNaH  
248 तैलाभिषेकसन्तुष्टः tailaabhiShEkasantuShTaH  
249 तैलाहारप्रियप्राणः tailaahaarapriyapraaNaH  
250 तोमरः tOmaraH  
251 तोयात्मा tOyaatmaa  
252 तोरणः tOraNaH The external arch
253 तोरणेशः tOraNESaH  
254 तोषिताखिलदेवौघः tOShitaakhiladEvaughaH  
255 त्यगेश् tyagES the Lord of sacrifices
256 त्यागराज tyaagaraaja the King of sacrifices
257 त्रपाकरः trapaakaraH  
258 त्रयीतनुः trayeetanuH  
259 त्रयीमयः trayeemayaH  
260 त्रयीमूर्ति trayeemoorti the Trinity
261 त्रयीमूर्तिः trayeemoortiH  
262 त्रयीवन्द्यः trayeevandyaH  
263 त्रयीवेद्यः trayeevEdyaH  
264 त्रय्यन्तनिलयः trayyantanilayaH  
265 त्रसनः trasanaH The frightful
266 त्राता traataa  
267 त्रिककुन्मन्त्रः trikakunmantraH The mantra containing three prominent factors
268 त्रिकलः trikalaH  
269 त्रिकलद्रिक् trikaladrik The bearer of the three points of Time
270 त्रिकाग्निकाल trikaagnikaala the Time (destiny) for three fires
271 त्रिकाग्निकालः trikaagnikaalaH  
272 त्रिकालः trikaalaH  
273 त्रिकालज्ञः trikaalaj~jaH  
274 त्रिकालज्ञमुनिप्रियः trikaalaj~jamunipriyaH  
275 त्रिकालज्ञानः trikaalaj~jaanaH  
276 त्रिकालज्ञानदः trikaalaj~jaanadaH  
277 त्रिकालपूजनप्रीतः trikaalapoojanapreetaH  
278 त्रिकोणेशः trikONESaH  
279 त्रिगुणः triguNaH  
280 त्रिगुणनिर्मुक्तः triguNanirmuktaH  
281 त्रिगुणमर्दनः triguNamardanaH  
282 त्रिगुणसारथिः triguNasaarathiH  
283 त्रिगुणस्वरूपः triguNasvaroopaH  
284 त्रिगुणात्मकः triguNaatmakaH  
285 त्रिजटः trijaTaH  
286 त्रिजटि trijaTi With three mated locks
287 त्रिज्ञानमूर्तिः trij~jaanamoortiH  
288 त्रित्रिशब्दपरायणः tritriSabdaparaayaNaH  
289 त्रिदशः tridaSaH Confering the three states of birth, continuation and destruction
290 त्रिदशाधिपः tridaSaadhipaH  
291 त्रिदशालयैरभिवन्दितः tridaSaalayairabhivanditaH  
292 त्रिदेवः tridEvaH  
293 त्रिदोषः tridOShaH  
294 त्रिधागतिः tridhaagatiH  
295 त्रिनयन trinayana -
296 त्रिनयनः trinayanaH  
297 त्रिनेत्र trinEtra three eyed
298 त्रिनेत्रः trinEtraH  
299 त्रिपञ्चन्याससंयुतः tripa~jcanyaasasaMyutaH  
300 त्रिपादः tripaadaH  
301 त्रिपुण्ड्रविलसत्फालफलकः tripuNDravilasatphaalaphalakaH  
302 त्रिपुरकालाग्निः tripurakaalaagniH  
303 त्रिपुरघाती tripuraghaatee  
304 त्रिपुरघ्नः tripuraghnaH  
305 त्रिपुरभैरवः tripurabhairavaH  
306 त्रिपुरसंहारकः tripurasaMhaarakaH  
307 त्रिपुरहर: tripurahara: the Remover of three cities(daemons)
308 त्रिपुरान्तक tripuraantaka the Terminator of three cities
309 त्रिपुरान्तकः tripuraantakaH  
310 त्रिपुरारि tripuraari the Enemy of tripurAsuras(three city daemons)
311 त्रिपुरारिः tripuraariH  
312 त्रिपुरार्दनः tripuraardanaH  
313 त्रिप्रकारस्थितः triprakaarasthitaH  
314 त्रिबन्धुः tribandhuH  
315 त्रिबीजेशः tribeejESaH  
316 त्रिमधुरः trimadhuraH  
317 त्रिमल्लेशः trimallESaH  
318 त्रिमूर्तिः trimoortiH  
319 त्रिमेखलः trimEkhalaH  
320 त्रियुगः triyugaH The three Yugas
321 त्रिराशिकः triraaSikaH  
322 त्रिलिङ्गरहितः trili~ggarahitaH  
323 त्रिलॊचन: trilocana: Three-eyed
324 त्रिलोकमुद्रिकाभूषः trilOkamudrikaabhooShaH  
325 त्रिलोकरक्षकः trilOkarakShakaH  
326 त्रिलोकवासी trilOkavaasee  
327 त्रिलोकात्मा trilOkaatmaa  
328 त्रिलोकेश trilOkESa the God of three worlds
329 त्रिलोकेशः trilOkESaH  
330 त्रिलोचनः trilOcanaH  
331 त्रिवरः trivaraH  
332 त्रिवर्गः trivargaH  
333 त्रिवर्गदः trivargadaH  
334 त्रिवर्गयज्ञदः trivargayaj~jadaH  
335 त्रिविक्रमः trivikramaH Vamana
336 त्रिविक्रमार्चितः trivikramaarcitaH  
337 त्रिविक्रमेश्वरः trivikramESvaraH  
338 त्रिविद्यः trividyaH  
339 त्रिविलोचनः trivilOcanaH  
340 त्रिविश्तपं triviStapaM Dharma; that brings about Svarga
341 त्रिविष्टपः triviShTapaH  
342 त्रिविष्टपेश्वरः triviShTapESvaraH  
343 त्रिशक्तियुतः triSaktiyutaH  
344 त्रिशङ्कुः triSa~gkuH  
345 त्रिशङ्कुवरदः triSa~gkuvaradaH  
346 त्रिशुक्लसम्पन्नः triSuklasampannaH  
347 त्रिशूलः triSoolaH  
348 त्रिशूलचर्मधारी triSoolacarmadhaaree  
349 त्रिशूलधारी triSooladhaaree  
350 त्रिशूलपट्टसधरः triSoolapaTTasadharaH  
351 त्रिशूलपाणिः triSoolapaaNiH  
352 त्रिशूलभीषणः triSoolabheeShaNaH  
353 त्रिशूली triSoolee  
354 त्रिसन्कुः trisankuH With three pegs
355 त्रिसन्ध्यः trisandhyaH  
356 त्रिसुक्लः trisuklaH Threefold white
357 त्रिसुगन्धः trisugandhaH  
358 त्रिस्थः tristhaH  
359 त्रिस्वरूपः trisvaroopaH  
360 त्रिहस्तकः trihastakaH  
361 त्रेताग्निमयरूपः trEtaagnimayaroopaH  
362 त्रेतायजनप्रीतमानसः trEtaayajanapreetamaanasaH  
363 त्रैराशिकफलप्रदः trairaaSikaphalapradaH  
364 त्रैलोक्यनाथः trailOkyanaathaH  
365 त्रैलोक्यपाली trailOkyapaalee  
366 त्रैलोक्यमोहनः trailOkyamOhanaH  
367 त्रैलोक्यवासी trailOkyavaasee  
368 त्रैलोक्यसुन्दरः trailOkyasundaraH  
369 त्र्यंबक tryaMbaka the three eyed
370 त्र्यक्षः tryakShaH Three-eyed
371 त्र्यक्षकः tryakShakaH  
372 त्र्यक्षरः tryakSharaH  
373 त्र्यम्बकः tryambakaH  
374 त्वष्टा tvaShTaa  
375 त्विशीमन् tviSeeman Shining

Lord Shiva Names starting with 

1 थकारकूटनिलयः thakaarakooTanilayaH  
2 थन्दक्षिणबाहुभूषणः thandakShiNabaahubhooShaNaH  
3 थशेखरः thaSEkharaH  
4 थसुखप्रदः thasukhapradaH  
5 थाकारः thaakaaraH  
6 थिमिरूपः thimiroopaH  
7 थैन्नाट्यनायकः thainnaaTyanaayakaH  

 

Lord Shiva Names starting with द

1 दंवामबाहुभूषणः daMvaamabaahubhooShaNaH  
2 दंष्ट्रात्मा daMShTraatmaa  
3 दंष्ट्रामुकुटीधरश्यामप्रौढदक्षिणवदनः daMShTraamukuTeedharaSyaamaprauDhadakShiNavadanaH  
4 दकारः dakaaraH  
5 दक्षः dakShaH Persevering
6 दक्षकन्यापतिः dakShakanyaapatiH  
7 दक्षनाशकरः dakShanaaSakaraH  
8 दक्षमखध्वंसी dakShamakhadhvaMsee  
9 दक्षमखान्तकः dakShamakhaantakaH  
10 दक्षयगपहरि dakShayagapahari The destroyer of the sacrifice of Daksha
11 दक्षयज्ञः dakShayaj~jaH  
12 दक्षयज्ञप्रभञ्जकः dakShayaj~japrabha~jjakaH  
13 दक्षयज्ञविनाशनः dakShayaj~javinaaSanaH  
14 दक्षयज्ञहरः dakShayaj~jaharaH  
15 दक्षयज्ञान्तकः dakShayaj~jaantakaH  
16 दक्षयागापहारी dakShayaagaapahaaree  
17 दक्षवरप्रदः dakShavarapradaH  
18 दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गः dakShasuyaj~javinaaSanali~ggaH  
19 दक्षादक्षसमर्चितः dakShaadakShasamarcitaH  
20 दक्षाध्वरनाशकः dakShaadhvaranaaSakaH  
21 दक्षाध्वरविनाशनः dakShaadhvaravinaaSanaH  
22 दक्षाध्वरहर dakShaadhvarahara the Remover of daxa's sacrificial rite
23 दक्षाध्वरहरः dakShaadhvaraharaH  
24 दक्षाध्वरान्तकः dakShaadhvaraantakaH  
25 दक्षाराध्यः dakShaaraadhyaH  
26 दक्षारिः dakShaariH  
27 दक्षिणः dakShiNaH Skilful
28 दक्षिणपादनूपुरः dakShiNapaadanoopuraH  
29 दक्षिणप्रेमसन्तुष्टः dakShiNaprEmasantuShTaH  
30 दक्षिणाकरः dakShiNaakaraH  
31 दक्षिणामूर्तिः dakShiNaamoortiH  
32 दक्षिणाराध्यः dakShiNaaraadhyaH  
33 दक्षिणावभृथः dakShiNaavabhRuthaH  
34 दक्षिणावरदः dakShiNaavaradaH  
35 दण्डः daNDaH  
36 दण्डकारण्यनिलयः daNDakaaraNyanilayaH  
37 दण्डनाथप्रपूजितः daNDanaathaprapoojitaH  
38 दण्डनीतिः daNDaneetiH  
39 दण्डप्रसादकः daNDaprasaadakaH  
40 दण्डरूपः daNDaroopaH  
41 दण्डहस्तः daNDahastaH  
42 दण्डी daNDee  
43 दनुजारिः danujaariH  
44 दन्दी dandee With a stick
45 दमः damaH  
46 दमनः damanaH Worshipped by Death
47 दमयिता damayitaa  
48 दमात्मकः damaatmakaH  
49 दम्भः dambhaH The subduer
50 दम्भदः dambhadaH  
51 दम्भनाशकः dambhanaaSakaH  
52 दम्भरहितः dambharahitaH  
53 दम्भविवर्जितः dambhavivarjitaH  
54 दयाकरः dayaakaraH  
55 दयानिधिः dayaanidhiH  
56 दयापरः dayaaparaH  
57 दयालुः dayaaluH  
58 दयावरः dayaavaraH  
59 दयावान् dayaavaan  
60 दयासिन्धुः dayaasindhuH  
61 दयासुधानयनः dayaasudhaanayanaH  
62 दयासुधाम्बुधिः dayaasudhaambudhiH  
63 दरदम्बुजलोचनः daradambujalOcanaH  
64 दरस्मेरमुखाम्बुजः darasmEramukhaambujaH  
65 दरान्दोलितदीर्घाक्षः daraandOlitadeerghaakShaH  
66 दरिद्र daridra (appearing in the form of) poor
67 दरीसंस्थः dareesaMsthaH  
68 दर्पणः darpaNaH  
69 दर्पनः darpanaH The mirror
70 दर्पनाशकः darpanaaSakaH  
71 दर्परूपः darparoopaH  
72 दर्पितः darpitaH  
73 दर्भचारी darbhacaaree Consumer of the offerings placed on the sacred grass
74 दर्भारण्येश् darbhaaraNyES -
75 दलघाती dalaghaatee  
76 दलदञ्जनभासः dalada~jjanabhaasaH  
77 दलदम्बुजनेत्रः daladambujanEtraH  
78 दलदिन्द्रनीलग्रीवः daladindraneelagreevaH  
79 दलितारिनिकरः dalitaarinikaraH  
80 दशकरः daSakaraH  
81 दशदिक्पालपूजितः daSadikpaalapoojitaH  
82 दशबाहुः daSabaahuH  
83 दशहस्तः daSahastaH  
84 दसबाहुः dasabaahuH Ten-armed
85 दाक्षायणीसमाराध्यः daakShaayaNeesamaaraadhyaH  
86 दाक्षिण्यशीलः daakShiNyaSeelaH  
87 दाडिमीकुसुमप्रियः daaDimeekusumapriyaH  
88 दाडिमीपुष्पभूषितः daaDimeepuShpabhooShitaH  
89 दाडिमीपुष्पाभः daaDimeepuShpaabhaH  
90 दाडिमीबीजरदनः daaDimeebeejaradanaH  
91 दाता daataa  
92 दानरूपः daanaroopaH  
93 दानवनाशनः daanavanaaSanaH  
94 दानवान्तकः daanavaantakaH  
95 दानवारिः daanavaariH  
96 दानसन्तानतोषितः daanasantaanatOShitaH  
97 दानाध्यक्षः daanaadhyakShaH  
98 दान्तः daantaH  
99 दामोदरप्रियः daamOdarapriyaH  
100 दारिद्र्यदुःखदहनः daaridryaduHkhadahanaH  
101 दारिद्र्यध्वंसकः  daaridryadhvaMsakaH   
102 दारिद्र्यवडवानलः daaridryavaDavaanalaH  
103 दारिद्र्यशमनः daaridryaSamanaH  
104 दारुकारण्यनिलयः daarukaaraNyanilayaH  
105 दारुकावनमौनिस्त्रीमोहनः daarukaavanamaunistreemOhanaH  
106 दारुकावनवासेश्वरः daarukaavanavaasESvaraH  
107 दिक्पतिः dikpatiH  
108 दिगंबर digaMbara The serpent Sesha, underneath the mundane Egg
109 दिगम्बरः digambaraH  
110 दिग्वस्त्रः digvastraH  
111 दिग्वासाः digvaasaaH Naked
112 दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गः dinakarakOTiprabhaakarali~ggaH  
113 दिननाथः dinanaathaH  
114 दिर्गः dirgaH Of great height
115 दिवस्पतिः divaspatiH  
116 दिवाकरः divaakaraH  
117 दिवि सुपर्वणः divi suparvaNaH  
118 दिवोदासेश्वरः divOdaasESvaraH  
119 दिव्यः divyaH  
120 दिव्यचक्षुः divyacakShuH  
121 दिव्यचन्दनचर्चितः divyacandanacarcitaH  
122 दिव्यतरुवाटीकुसुमवृन्दनिष्यन्दमानमकरन्दबिन्दुसन्दोहसङ्क्लिद्यमानसकलाङ्गः divyataruvaaTeekusumavRundaniShyandamaanamakarandabindusandOhasa~gklidyamaanasakalaa~ggaH  
123 दिव्यदेहप्रभाकूटसन्दीपितदिगन्तरः divyadEhaprabhaakooTasandeepitadigantaraH  
124 दिव्यनृत्तः divyanRuttaH  
125 दिव्यनृत्तप्रवृत्तः divyanRuttapravRuttaH  
126 दिव्यन्तरिक्षगमनः divyantarikShagamanaH  
127 दिव्यभोगः divyabhOgaH  
128 दिव्यमालासमन्वितः divyamaalaasamanvitaH  
129 दिव्यमाल्याम्बरविभूषितः divyamaalyaambaravibhooShitaH  
130 दिव्यलेपविराजितः divyalEpaviraajitaH  
131 दिव्यलोचनः divyalOcanaH  
132 दिव्यशायी divyaSaayee  
133 दिव्यसहस्रबाहुः divyasahasrabaahuH  
134 दिव्याक्रन्दकरः divyaakrandakaraH  
135 दिव्यादिसेव्यः divyaadisEvyaH  
136 दिव्यानन्दः divyaanandaH  
137 दिव्यायुधधरः divyaayudhadharaH  
138 दिशंपति diSaMpati Lord of directions
139 दिशाम्पतिः diSaampatiH  
140 दिशावस्त्रः diSaavastraH  
141 दिशावासः diSaavaasaH  
142 दीक्षारिः deekShaariH  
143 दीक्षाशाली deekShaaSaalee  
144 दीक्षितः deekShitaH  
145 दीक्षिताभीष्टदः deekShitaabheeShTadaH  
146 दीनः deenaH  
147 दीनदैन्यविमोचनः deenadainyavimOcanaH  
148 दीननाथः deenanaathaH  
149 दीनवल्लभः deenavallabhaH  
150 दीनसाधकः deenasaadhakaH  
151 दीनसाधका: deenasaadhakaa: The assister of the weak
152 दीनोरुदायकः deenOrudaayakaH  
153 दीप्तः deeptaH  
154 दीप्तमूर्तिः deeptamoortiH  
155 दीप्तिः deeptiH  
156 दीप्तिमान् deeptimaan  
157 दीर्घः deerghaH  
158 दीर्घदर्शी deerghadarSee  
159 दीर्घश‍ृङ्गैकश‍ृङ्गः deerghaSRu~ggaikaSRu~ggaH  
160 दीर्घसूत्रः deerghasootraH  
161 दीर्घिकाजलमध्यगः deerghikaajalamadhyagaH  
162 दुःखदोषविवर्जितः duHkhadOShavivarjitaH  
163 दुःखहन्ता duHkhahantaa  
164 दुःस्वप्ननाशनः duHsvapnanaaSanaH  
165 दुःस्वप्ननिवारकः duHsvapnanivaarakaH  
166 दुग्धान्नप्रीतमानसः dugdhaannapreetamaanasaH  
167 दुग्धाभिषेचनप्रीतः dugdhaabhiShEcanapreetaH  
168 दुत्तूरकुसुमप्रियः duttoorakusumapriyaH  
169 दुन्दुभः dundubhaH  
170 दुन्दुभिः dundubhiH  
171 दुन्दुभेर्मर्दनः dundubhErmardanaH  
172 दुन्दुभ्यः dundubhyaH  
173 दुरतिक्रमः duratikramaH  
174 दुरत्ययः duratyayaH  
175 दुराचारप्रशमनः duraacaarapraSamanaH  
176 दुराधर्षः duraadharShaH  
177 दुराधारः duraadhaaraH  
178 दुराराध्यः duraaraadhyaH  
179 दुरारोहः duraarOhaH  
180 दुरावासः duraavaasaH  
181 दुरासदः duraasadaH  
182 दुरितमत्तमतङ्गजपञ्चाननः duritamattamata~ggajapa~jcaananaH  
183 दुरितापहः duritaapahaH  
184 दुरितापहारकः duritaapahaarakaH  
185 दुरुत्तरः duruttaraH  
186 दुर्गः durgaH  
187 दुर्गभवसागरतारणः durgabhavasaagarataaraNaH  
188 दुर्गमः durgamaH  
189 दुर्गवरदायकः durgavaradaayakaH  
190 दुर्गेशः durgESaH  
191 दुर्जयः durjayaH  
192 दुर्ज्ञेयः durj~jEyaH  
193 दुर्दमः durdamaH  
194 दुर्दर्शः durdarSaH the Inviolable
195 दुर्दान्तः durdaantaH  
196 दुर्धरः durdharaH  
197 दुर्धर्षः durdharShaH  
198 दुर्भवः durbhavaH  
199 दुर्मतिनाशनः durmatinaaSanaH  
200 दुर्लङ्घ्यः durla~gghyaH  
201 दुर्लभः durlabhaH  
202 दुर्वारभुजविक्रमः durvaarabhujavikramaH  
203 दुर्वारविक्रमः durvaaravikramaH  
204 दुष्टदूरः duShTadooraH  
205 दुष्टभयदः duShTabhayadaH  
206 दुष्टभूतनिषूदनः duShTabhootaniShoodanaH  
207 दुष्टमृत्युः duShTamRutyuH  
208 दुष्टहन्ता duShTahantaa  
209 दुष्टानां पतिः duShTaanaaM patiH  
210 दुष्टानां विलयः duShTaanaaM vilayaH  
211 दुष्टावग्रहवारकः duShTaavagrahavaarakaH  
212 दुष्प्रकम्पः duShprakampaH  
213 दुष्प्रधर्षः duShpradharShaH  
214 दुष्प्रेष्यः duShprEShyaH  
215 दुस्सहः dussahaH  
216 दुस्सहहर्षणः dussahaharShaNaH  
217 दूतः dootaH  
218 दूरेवधः doorEvadhaH  
219 दूर्वायुग्मसमाराध्यः doorvaayugmasamaaraadhyaH  
220 दूर्वासमुनिपूजितः doorvaasamunipoojitaH  
221 दृग्रूपः dRugroopaH  
222 दृढः dRuDhaH  
223 दृढचारी dRuDhacaaree  
224 दृढप्रज्ञः dRuDhapraj~jaH  
225 दृढवैद्यरतः dRuDhavaidyarataH  
226 दृढायुधः dRuDhaayudhaH  
227 दृप्तः dRuptaH  
228 दृश्यादृश्यः dRuSyaadRuSyaH  
229 दृष्टिः dRuShTiH  
230 दृष्टिघ्नः dRuShTighnaH  
231 दृष्टिनिलयः dRuShTinilayaH  
232 देदीप्यमानः dEdeepyamaanaH  
233 देव dEva deva, Divine, the Basic element (of world)
234 देवः dEvaH Divine
235 देवकीसुतकौन्तेयवरदः dEvakeesutakauntEyavaradaH  
236 देवगङ्गाजटाजूटः dEvaga~ggaajaTaajooTaH  
237 देवगणार्चितसेवितलिङ्गः dEvagaNaarcitasEvitali~ggaH  
238 देवगर्भः dEvagarbhaH  
239 देवगुरुनाथ् dEvagurunaath -
240 देवचिन्तकः dEvacintakaH  
241 देवज्ञः dEvaj~jaH  
242 देवतात्म dEvataatma The inner soul of the gods
243 देवतात्मा dEvataatmaa  
244 देवतानवकपञ्चब्रह्मात्मा dEvataanavakapa~jcabrahmaatmaa  
245 देवताप्राणवल्लभः dEvataapraaNavallabhaH  
246 देवताप्रियः dEvataapriyaH  
247 देवतार्तिप्रशमनः dEvataartipraSamanaH  
248 देवतिदेवः dEvatidEvaH He who shines transcending the senses
249 देवदानवदैत्यानां गुरुः dEvadaanavadaityaanaaM guruH  
250 देवदेव dEvadEva -
251 देवदेवः dEvadEvaH The god of gods
252 देवदेवेन्द्रमयः dEvadEvEndramayaH  
253 देवदेवेशः dEvadEvESaH  
254 देवधिपतिः dEvadhipatiH The Lord of the gods
255 देवनाथः dEvanaathaH  
256 देवप्रियः dEvapriyaH  
257 देवभस्मकणप्रियः dEvabhasmakaNapriyaH  
258 देवभोगदः dEvabhOgadaH  
259 देवभोग्यः dEvabhOgyaH  
260 देवमान्यः dEvamaanyaH  
261 देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गः dEvamunipravaraarcitali~ggaH  
262 देवयोग्यः dEvayOgyaH  
263 देवराजः dEvaraajaH  
264 देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजः dEvaraajasEvyamaanapaavanaa~gghripa~gkajaH  
265 देवराजारिमर्दनः dEvaraajaarimardanaH  
266 देवर्षिः dEvarShiH The divine sage
267 देवर्षिमण्डितः dEvarShimaNDitaH  
268 देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः dEvarShirdEvaasuravarapradaH  
269 देवर्षिवर्ज्यः dEvarShivarjyaH  
270 देवशिखान्तकः dEvaSikhaantakaH  
271 देवशिखामणिः dEvaSikhaamaNiH  
272 देवसिंहः dEvasiMhaH  
273 देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशीतजटाधरः dEvasindhutara~ggaSeekarasiktaSeetajaTaadharaH  
274 देवसिमहः dEvasimahaH Valiant among gods
275 देवसुरगनग्रनिः dEvasuraganagraniH The leader of the hosts of gods and demons
276 देवसुरगनस्रयः dEvasuraganasrayaH Sought by the hosts of gods and demons
277 देवसुरगन्ध्यक्षः dEvasuragandhyakShaH The king of the host of gods and demons
278 देवसुरगुरुः dEvasuraguruH The Preceptor of the gods and demons
279 देवसुरमहमत्र dEvasuramahamatra The best of the gods and demons
280 देवसुरमहेश्वर dEvasuramahESvara The great lord of gods and demons
281 देवसुरवरप्रदः dEvasuravarapradaH The granter of boons to gods and demons
282 देवसुरविनिमत dEvasuravinimata The Creator of the gods and the demons
283 देवसुरेश्वरः dEvasurESvaraH The inner Ruler of gods and demons
284 देवसेन्यपतिः dEvasEnyapatiH  
285 देवात्मा dEvaatmaa  
286 देवादिदेवः dEvaadidEvaH  
287 देवाधिदेवेशः dEvaadhidEvESaH  
288 देवाधिपतिः dEvaadhipatiH  
289 देवानां शतक्रतुः dEvaanaaM SatakratuH  
290 देवानामीश्वरः dEvaanaameeSvaraH  
291 देवानुगतलिङ्गी dEvaanugatali~ggee  
292 देवान्तकवरप्रदः dEvaantakavarapradaH  
293 देवार्चितमूर्तिः dEvaarcitamoortiH  
294 देवासुरगणाध्यक्षः dEvaasuragaNaadhyakShaH  
295 देवासुरगणाश्रयः dEvaasuragaNaaSrayaH  
296 देवासुरगुरुः dEvaasuraguruH  
297 देवासुरगुरुस्तव्यः dEvaasuragurustavyaH  
298 देवासुरतपस्तुष्टः dEvaasuratapastuShTaH  
299 देवासुरनमस्कृतः dEvaasuranamaskRutaH Adored by gods and demons
300 देवासुरपतिः dEvaasurapatiH The lord of the gods and the demons
301 देवासुरपरायणः dEvaasuraparaayaNaH The supreme goal of the gods and the demons
302 देवासुरमहामात्रः dEvaasuramahaamaatraH  
303 देवासुरमहामान्यः dEvaasuramahaamaanyaH  
304 देवासुरमहाश्रयः dEvaasuramahaaSrayaH  
305 देवासुरमहेश्वरः dEvaasuramahESvaraH  
306 देवासुरवरप्रदः dEvaasuravarapradaH  
307 देवासुरविनिर्माता dEvaasuravinirmaataa  
308 देवासुराराध्यः dEvaasuraaraadhyaH  
309 देवासुरेश्वरः dEvaasurESvaraH  
310 देवेड्यः dEvEDyaH  
311 देवेन्द्रः dEvEndraH The lord of the gods
312 देवेन्द्ररक्षकः dEvEndrarakShakaH  
313 देवेशः dEvESaH  
314 देवेश् dEvES the God of divines
315 देवोदिवि सुपर्वनः dEvOdivi suparvanaH Worshipped by the Indra in Heaven
316 देव्याः कार्यार्थदायी dEvyaaH kaaryaarthadaayee  
317 देव्याः प्रियकरः dEvyaaH priyakaraH  
318 देव्यादिप्रीतिकरः dEvyaadipreetikaraH  
319 देशकालपरिज्ञाता dESakaalaparij~jaataa  
320 देशानां ब्रह्मावर्तः dESaanaaM brahmaavartaH  
321 देशोपद्रवनाशकः dESOpadravanaaSakaH  
322 देहः dEhaH The body
323 देहधावल्यशुद्धसत्वात्मकत्वप्रकटनः dEhadhaavalyaSuddhasatvaatmakatvaprakaTanaH  
324 दैत्यः daityaH The slayer of the daityas
325 दैत्यगुरुः daityaguruH  
326 दैत्यदर्पनिषूदनः daityadarpaniShoodanaH  
327 दैत्यदानवरक्षसां पतिः daityadaanavarakShasaaM patiH  
328 दैत्याक्रन्दकरः daityaakrandakaraH  
329 दैत्यानामन्तकः daityaanaamantakaH  
330 दैत्यानामन्तकेशः daityaanaamantakESaH  
331 दैन्यहन्ता dainyahantaa  
332 दैवतः daivataH  
333 दैवतनाथः daivatanaathaH  
334 दैवतलिङ्गी daivatali~ggee  
335 दोषाकरकलामौलिः dOShaakarakalaamauliH  
336 द्युतिधरः dyutidharaH  
337 द्युतिमान् dyutimaan  
338 द्युमणिः dyumaNiH  
339 द्योतः dyOtaH  
340 द्रविणः draviNaH  
341 द्रव्यः dravyaH  
342 द्रव्याणां प्रभुः dravyaaNaaM prabhuH  
343 द्रुवास: druvaasa: Resident of difficult places
344 द्रुहिणः druhiNaH  
345 द्रुहिणाम्भोजनयनदुर्लभः druhiNaambhOjanayanadurlabhaH  
346 द्रोणः drONaH  
347 द्रोणपुष्पप्रियः drONapuShpapriyaH  
348 द्रोणपुष्पार्चनप्रियः drONapuShpaarcanapriyaH  
349 द्वन्द्वातीतः dvandvaateetaH  
350 द्वात्रिंशत्तत्त्वरूपः dvaatriMSattattvaroopaH  
351 द्वादशः dvaadaSaH The twelfth
352 द्वादशात्मस्वरूपी dvaadaSaatmasvaroopee  
353 द्वादशास्त्रासनः dvaadaSaastraasanaH  
354 द्विजोत्तमः dvijOttamaH  
355 द्वीपानां प्रभुः dveepaanaaM prabhuH  

 

Lord Shiva Names starting with ध

1 धत dhata Brahma
2 धनः dhanaH  
3 धनञ्जः dhana~jjaH  
4 धनदः dhanadaH  
5 धनदप्रियः dhanadapriyaH  
6 धनदाध्यक्षः dhanadaadhyakShaH  
7 धनदेशः dhanadESaH  
8 धनधान्यसमृद्धिदः dhanadhaanyasamRuddhidaH  
9 धनप्रियः dhanapriyaH  
10 धनमालाधरः dhanamaalaadharaH  
11 धनाकरः dhanaakaraH  
12 धनागमः dhanaagamaH  
13 धनाधिपः dhanaadhipaH  
14 धनाध्यक्षः dhanaadhyakShaH  
15 धनुर्धरः dhanurdharaH  
16 धनुर्वेदः dhanurvEdaH  
17 धनुर्हस्तः dhanurhastaH  
18 धनेश्वरः dhanESvaraH  
19 धन्वन्तरिः dhanvantariH the great physician
20 धन्वि dhanvi The wielder of the bow
21 धन्वी dhanvee  
22 धयापर् dhayaapar -
23 धरणीधरः dharaNeedharaH  
24 धरणीधारकः dharaNeedhaarakaH  
25 धराधाता dharaadhaataa  
26 धराधीशः dharaadheeSaH  
27 धरोत्तमः dharOttamaH The best of bearers
28 धर्मः dharmaH  
29 धर्मचारी dharmacaaree  
30 धर्मधेनुः dharmadhEnuH  
31 धर्मनायकः dharmanaayakaH  
32 धर्मनिपुणः dharmanipuNaH  
33 धर्मनिश्चयः dharmaniScayaH  
34 धर्मपीठः dharmapeeThaH  
35 धर्मप्रवर्तकः dharmapravartakaH  
36 धर्मयुक्तः dharmayuktaH  
37 धर्मराजः dharmaraajaH  
38 धर्मवक्ता dharmavaktaa  
39 धर्मवर्धनः dharmavardhanaH  
40 धर्मवान् dharmavaan  
41 धर्मवृक्षः dharmavRukShaH  
42 धर्मसधर्णोवरः dharmasadharNOvaraH Favorable according to the virtue of his devotees
43 धर्मसाधारणः dharmasaadhaaraNaH  
44 धर्मसेतुपालकः dharmasEtupaalakaH  
45 धर्मात्मा dharmaatmaa  
46 धर्माद्यष्टपरायणः dharmaadyaShTaparaayaNaH  
47 धर्माधर्मप्रवर्तकः dharmaadharmapravartakaH  
48 धर्माधारः dharmaadhaaraH  
49 धर्माधिगम्यः dharmaadhigamyaH  
50 धर्माध्यक्षः dharmaadhyakShaH  
51 धर्मार्थकामकैवल्यसूचकः dharmaarthakaamakaivalyasoocakaH  
52 धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूपः dharmaarthakaamamOkShaaNaaM beejaroopaH  
53 धर्मिष्ठः dharmiShThaH  
54 धर्मौदनप्रदः dharmaudanapradaH  
55 धर्शनात्मा dharSanaatmaa Of fearful shape
56 धर्षणात्मा dharShaNaatmaa  
57 धवलश्यामरक्तानां मुक्तिदः dhavalaSyaamaraktaanaaM muktidaH  
58 धाता dhaataa  
59 धातुमण्डितः dhaatumaNDitaH  
60 धात्रीपतिः dhaatreepatiH  
61 धात्रीशः dhaatreeSaH  
62 धारः dhaaraH The Supporter
63 धारणः dhaaraNaH  
64 धारणाभिरतः dhaaraNaabhirataH  
65 धारणाभ्यासिनां पुरः स्थितः dhaaraNaabhyaasinaaM puraH sthitaH  
66 धार्मिकः dhaarmikaH  
67 धीधारकः dheedhaarakaH  
68 धीमान् dheemaan  
69 धीरः dheeraH  
70 धीरविमोचकः dheeravimOcakaH  
71 धुरन्धरः dhurandharaH  
72 धुरीणः dhureeNaH  
73 धुर्यः dhuryaH  
74 धूमकेतनः dhoomakEtanaH Fire
75 धूमकेतुः dhoomakEtuH The comet
76 धूमपः dhoomapaH  
77 धूम्रः dhoomraH  
78 धूम्रवर्णः dhoomravarNaH  
79 धूम्राक्षः dhoomraakShaH  
80 धूर्जटिः dhoorjaTiH  
81 धूर्वहः dhoorvahaH  
82 धृतिमान् dhRutimaan Endowed with fortitude
83 धृष्टिः dhRuShTiH  
84 धृष्टेश्वरः dhRuShTESvaraH  
85 धृष्णुः dhRuShNuH  
86 धैर्यदः dhairyadaH  
87 धैर्यवर्धकः dhairyavardhakaH  
88 धैर्यविभूषितः dhairyavibhooShitaH  
89 धैर्याग्रधुर्यः dhairyaagradhuryaH  
90 धौरेयः dhaurEyaH  
91 ध्यानः dhyaanaH  
92 ध्यानगम्यः dhyaanagamyaH  
93 ध्यानरूपः dhyaanaroopaH  
94 ध्येयः dhyEyaH  
95 ध्येयगम्यः dhyEyagamyaH  
96 ध्येयतमः dhyEyatamaH  
97 ध्येयध्यानः dhyEyadhyaanaH  
98 ध्येयानामपिध्येयः dhyEyaanaamapidhyEyaH  
99 ध्रुवः dhruvaH The immovable
100 ध्रुवनिषण्णानामृषीणां पतिः dhruvaniShaNNaanaamRuSheeNaaM patiH  
101 ध्रुवबद्धानामृषीणां प्रभुः dhruvabaddhaanaamRuSheeNaaM prabhuH  
102 ध्वजिनीपतिः dhvajineepatiH  
103 ध्वनिः dhvaniH  
104 ध्वस्तमनोभवः dhvastamanObhavaH  

 

Lord Shiva Names starting with न

1 नंवामबाहुकटीतटः naMvaamabaahukaTeetaTaH  
2 नकाररूपः nakaararoopaH  
3 नक्तं naktaM Night
4 नक्तंचरः naktaMcaraH The night-walker
5 नक्तः naktaH  
6 नक्तञ्चरः nakta~jcaraH  
7 नक्षत्रनाथसहस्रभासुरः nakShatranaathasahasrabhaasuraH  
8 नक्षत्रमालाभूषणः nakShatramaalaabhooShaNaH  
9 नक्षत्रमाली nakShatramaalee  
10 नक्षत्रविग्रहमति: nakShatravigrahamati: The astrologer
11 नक्षत्रविग्रहमतिः nakShatravigrahamatiH  
12 नक्षत्रसाधकः nakShatrasaadhakaH The benefactor of the stars
13 नखच्छिन्नात्मभूशीर्षः nakhacCinnaatmabhooSeerShaH  
14 नखांशुचयनिर्धूततारेशः nakhaaMSucayanirdhootataarESaH  
15 नगः nagaH  
16 नगप्रवरमध्यस्थः nagapravaramadhyasthaH  
17 नगरप्रियः nagarapriyaH  
18 नगेन्द्रकन्यकापाङ्ग-वीक्षितः nagEndrakanyakaapaa~gga-veekShitaH  
19 नगेन्द्रतनयाप्राणवल्लभः nagEndratanayaapraaNavallabhaH  
20 नगेन्द्रतनयाप्रियः nagEndratanayaapriyaH  
21 नगेन्द्रतनयासक्तः nagEndratanayaasaktaH  
22 नग्नः nagnaH  
23 नग्नवेषधरः nagnavEShadharaH  
24 नग्नव्रतधरः nagnavratadharaH  
25 नटः naTaH  
26 नटचर्यः naTacaryaH  
27 नटनाख्योत्सवोल्लास-हृदयः naTanaakhyOtsavOllaasa-hRudayaH  
28 नटप्रियः naTapriyaH  
29 नटराज naTaraaja the King of dance
30 नटवरः naTavaraH  
31 नटवर्यः naTavaryaH  
32 नटेश् naTES the Lord of dance
33 नदानां प्रभुः nadaanaaM prabhuH  
34 नदीधरः nadeedharaH  
35 नदीनां प्रभुः nadeenaaM prabhuH  
36 नदीपुलिनसंस्थितः nadeepulinasaMsthitaH  
37 नदीप्रियः nadeepriyaH  
38 नदीभर्ता nadeebhartaa  
39 नदीरूपः nadeeroopaH  
40 नन्दनः nandanaH Causer of joy
41 नन्दि: nandi: Plenty
42 नन्दिः nandiH  
43 नन्दिकरः nandikaraH Conferrer of wealth
44 नन्दिकेशसमाराध्यः nandikESasamaaraadhyaH  
45 नन्दिकेश्वरः nandikESvaraH  
46 नन्दिचक्राङ्कितः nandicakraa~gkitaH  
47 नन्दिताशेषभुवनः nanditaaSEShabhuvanaH  
48 नन्दिनिलयः nandinilayaH  
49 नन्दिभृङ्गिमुखानेकसंस्तुतः nandibhRu~ggimukhaanEkasaMstutaH  
50 नन्दिवक्त्रः nandivaktraH  
51 नन्दिवर्धनः nandivardhanaH  
52 नन्दिवाहनः nandivaahanaH  
53 नन्दिविद्या-स्वरूपः nandividyaa-svaroopaH  
54 नन्दिश्वरः nandiSvaraH The Lord of Nandin
55 नन्दी nandee -
56 नन्दीश्वर nandeeSvara -
57 नन्दीश्वरः nandeeSvaraH  
58 नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वरः nandeeSvarapramathanaathamahESvaraH  
59 नन्द्यः nandyaH  
60 नन्द्यावर्तसुमार्चितः nandyaavartasumaarcitaH  
61 नपुंसकः napuMsakaH  
62 नभःस्थलः nabhaHsthalaH  
63 नभस्थालः nabhasthaalaH Living in space
64 नभस्पतिः nabhaspatiH  
65 नभस्यः nabhasyaH  
66 नभोयोनिः nabhOyOniH  
67 नभोरूपः nabhOroopaH  
68 नमःशिवायमन्त्राधिदैवतः namaHSivaayamantraadhidaivataH  
69 नमन्निलिम्पनायकः namannilimpanaayakaH  
70 नमस्कारप्रियः namaskaarapriyaH  
71 नमिताचलनायकः namitaacalanaayakaH  
72 नम्रः namraH  
73 नयः nayaH  
74 नयज्ञः nayaj~jaH  
75 नयनत्राय nayanatraaya -
76 नयनाग्निप्लुष्टमारशलभः nayanaagnipluShTamaaraSalabhaH  
77 नयनोद्भूतदहनालीढमन्मथः nayanOdbhootadahanaaleeDhamanmathaH  
78 नरः naraH  
79 नरकः narakaH  
80 नरकक्लेशशमनः narakaklESaSamanaH  
81 नरकण्ठीरवध्वंससन्नद्धशरभः narakaNTheeravadhvaMsasannaddhaSarabhaH  
82 नरकान्तकः narakaantakaH  
83 नरकान्तकरामोघसायकः narakaantakaraamOghasaayakaH  
84 नरनाथप्रियः naranaathapriyaH  
85 नरनारायणः naranaaraayaNaH  
86 नरनारायणार्चितः naranaaraayaNaarcitaH  
87 नरनारीशरीरः naranaareeSareeraH  
88 नरर्षभाः nararShabhaaH Best of men
89 नरवरयुवतीवपुर्धरः naravarayuvateevapurdharaH  
90 नरवाहनः naravaahanaH  
91 नरवृषभः naravRuShabhaH  
92 नरशिरोरचितमणिकुण्डलः naraSirOracitamaNikuNDalaH  
93 नरसिंहः narasiMhaH  
94 नरसिंहनिपातनः narasiMhanipaatanaH  
95 नरसिंहमहाकोपशमनः narasiMhamahaakOpaSamanaH  
96 नरसिंहमहादर्पघाती narasiMhamahaadarpaghaatee  
97 नरसिंहार्चितपदः narasiMhaarcitapadaH  
98 नराधिपः naraadhipaH  
99 नरापद्वारिदव्रातवातूलः naraapadvaaridavraatavaatoolaH  
100 नरेशः narESaH  
101 नर्तकः nartakaH Who causes others to dance
102 नर्तनवादप्रियः nartanavaadapriyaH  
103 नर्तनवित्प्रियकारी nartanavitpriyakaaree  
104 नर्मालापविशारदः narmaalaapaviSaaradaH  
105 नलिनीदललग्नाम्बुनिर्लेपः nalineedalalagnaambunirlEpaH  
106 नवः navaH  
107 नवकोटिगणाराध्यपादुकः navakOTigaNaaraadhyapaadukaH  
108 नवग्रहस्वरूपी navagrahasvaroopee  
109 नवग्रहार्चितपदः navagrahaarcitapadaH  
110 नवचक्रमहापद्मसंस्थितः navacakramahaapadmasaMsthitaH  
111 नवचक्राङ्गः navacakraa~ggaH The strange swan
112 नवचन्दनलिप्ताङ्गः navacandanaliptaa~ggaH  
113 नवचन्द्रकलाधरः navacandrakalaadharaH  
114 नवदुर्गार्चनप्रियः navadurgaarcanapriyaH  
115 नवनन्दीश्वरस्तोत्रपरीतः navanandeeSvarastOtrapareetaH  
116 नवनागनिषेवितः navanaaganiShEvitaH  
117 नवनाथार्पितानन्दकटाक्षः navanaathaarpitaanandakaTaakShaH  
118 नवनारायणाश्रान्तनिध्येयः navanaaraayaNaaSraantanidhyEyaH  
119 नवनिधिप्रदः navanidhipradaH  
120 नवनीतनात् navaneetanaat -
121 नवनीतप्रियाहारः navaneetapriyaahaaraH  
122 नवनीतादिमृदुलमानसः navaneetaadimRudulamaanasaH  
123 नवफालमणिः navaphaalamaNiH  
124 नवबन्धविमोचकः navabandhavimOcakaH  
125 नवब्रह्मशिखोत्तंसविज्ञातः navabrahmaSikhOttaMsavij~jaataH  
126 नवब्रह्मार्चितपदः navabrahmaarcitapadaH  
127 नवभस्मविदिग्धाङ्गः navabhasmavidigdhaa~ggaH  
128 नवमोहतमःपङ्कक्षालनः navamOhatamaHpa~gkakShaalanaH  
129 नवरत्नगणोपेतकिरीटः navaratnagaNOpEtakireeTaH  
130 नवरत्नगुणोपेतदिव्यनूपुरभूषितः navaratnaguNOpEtadivyanoopurabhooShitaH  
131 नवरत्नविभूषितः navaratnavibhooShitaH  
132 नवर्षिगणसेवितः navarShigaNasEvitaH  
133 नवलिङ्गमयाकारशोभितः navali~ggamayaakaaraSObhitaH  
134 नववस्त्रपरीधानः navavastrapareedhaanaH  
135 नवशक्तिमान् navaSaktimaan  
136 नवसिद्धसमाराध्यः navasiddhasamaaraadhyaH  
137 नवस्थलस्थभक्तैकोपासितः navasthalasthabhaktaikOpaasitaH  
138 नवहाटकनिर्माणकिङ्किणीदामशोभितः navahaaTakanirmaaNaki~gkiNeedaamaSObhitaH  
139 नवात्मतत्त्वरूपः navaatmatattvaroopaH  
140 नवात्मा navaatmaa  
141 नव्यहव्याग्रभोजनः navyahavyaagrabhOjanaH  
142 नष्टशोकः naShTaSOkaH  
143 नाकेशपूज्यः naakESapoojyaH  
144 नागकङ्कणः naagaka~gkaNaH  
145 नागकङ्कणहस्तः naagaka~gkaNahastaH  
146 नागकुण्डलकर्णः naagakuNDalakarNaH  
147 नागङ्गाभरणः naaga~ggaabharaNaH  
148 नागचूडः naagacooDaH  
149 नागनाथः naaganaathaH  
150 नागनारीवृतः naaganaareevRutaH  
151 नागभोगोपवीतः naagabhOgOpaveetaH  
152 नागयज्ञोपवीतः naagayaj~jOpaveetaH  
153 नागराजैरलङ्कृतः naagaraajairala~gkRutaH  
154 नागरूपः naagaroopaH  
155 नागवाहनः naagavaahanaH  
156 नागहस्तः naagahastaH  
157 नागहारः naagahaaraH  
158 नागाभरणभूषितः naagaabharaNabhooShitaH  
159 नागालङ्कृतपादः naagaala~gkRutapaadaH  
160 नागेन्द्रदमनः naagEndradamanaH  
161 नागेन्द्रभूषणः naagEndrabhooShaNaH  
162 नागेन्द्रयज्ञोपवीतशोभितः naagEndrayaj~jOpaveetaSObhitaH  
163 नागेन्द्रवदनः naagEndravadanaH  
164 नागेन्द्रहारः naagEndrahaaraH  
165 नागेश्वर naagESvara -
166 नागेश्वरः naagESvaraH  
167 नाथः naathaH  
168 नादः naadaH  
169 नादबिन्दुकलातीतः naadabindukalaateetaH  
170 नादबिन्दुकलात्मकः naadabindukalaatmakaH  
171 नादमध्ये स्थितः naadamadhyE sthitaH  
172 नादमनोहरः naadamanOharaH  
173 नादमार्गप्रबुद्धः naadamaargaprabuddhaH  
174 नादरूपः naadaroopaH  
175 नादाकारः naadaakaaraH  
176 नादाक्षरवदनः naadaakSharavadanaH  
177 नादात्मा naadaatmaa  
178 नादानुभवरूपः naadaanubhavaroopaH  
179 नादान्तः naadaantaH  
180 नानाक्रतुविधानज्ञः naanaakratuvidhaanaj~jaH  
181 नानागानविशारदः naanaagaanaviSaaradaH  
182 नानाजगतां विधाता naanaajagataaM vidhaataa  
183 नानादिशैकनायकः naanaadiSaikanaayakaH  
184 नानाभीष्टवरप्रदः naanaabheeShTavarapradaH  
185 नानाभुवनाधिकर्ता naanaabhuvanaadhikartaa  
186 नानाभूतधरः naanaabhootadharaH  
187 नानारूपधरः naanaaroopadharaH  
188 नानाविद्यैकसंश्रयः naanaavidyaikasaMSrayaH  
189 नानाविधानेकरत्नलसत्कुण्डलमण्डितः naanaavidhaanEkaratnalasatkuNDalamaNDitaH  
190 नानाविधायुधोद्भासिदशबाहुः naanaavidhaayudhOdbhaasidaSabaahuH  
191 नानाशास्त्रविशारदः naanaaSaastraviSaaradaH  
192 नान्दीश्राद्धप्रियः naandeeSraaddhapriyaH  
193 नान्धिवर्धनः naandhivardhanaH Increaser of joy
194 नाभ: naabha: The sky
195 नाभि: naabhi: The navel
196 नाभिः naabhiH  
197 नाभिमण्डलसंस्थः naabhimaNDalasaMsthaH  
198 नामपारायणप्रीतः naamapaaraayaNapreetaH  
199 नामप्रियः naamapriyaH  
200 नामरहितः naamarahitaH  
201 नामरूपक्रियात्मा naamaroopakriyaatmaa  
202 नामरूपविवर्जितः naamaroopavivarjitaH  
203 नामसङ्कीर्तनप्रियः naamasa~gkeertanapriyaH  
204 नायकः naayakaH  
205 नारः naaraH Virat
206 नारदः naaradaH  
207 नारदादिमहायोगिवृन्दसेवितः naaradaadimahaayOgivRundasEvitaH  
208 नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवः naaradaadimuneeSvarastutavaibhavaH  
209 नारदादिसमाराध्यः naaradaadisamaaraadhyaH  
210 नारायणः naaraayaNaH  
211 नारायणप्रियः naaraayaNapriyaH  
212 नारायणसमाश्रितः naaraayaNasamaaSritaH  
213 नारीनरशरीरः naareenaraSareeraH  
214 नारीमानसमोहनः naareemaanasamOhanaH  
215 नाशारूढः naaSaarooDhaH  
216 नासाग्रन्यस्तनिटिलनयनः naasaagranyastaniTilanayanaH  
217 नासापुटविभ्राजितमौक्तिकः naasaapuTavibhraajitamauktikaH  
218 नासामणिविराजितः naasaamaNiviraajitaH  
219 नासालोकनतत्परः naasaalOkanatatparaH  
220 निःश्रेयसालयः niHSrEyasaalayaH  
221 निःस्थूलरूपः niHsthoolaroopaH  
222 निःस्पृहः niHspRuhaH  
223 निखिलागमसंसेव्यः nikhilaagamasaMsEvyaH  
224 निगमः nigamaH  
225 निगमाचारतत्परः nigamaacaaratatparaH  
226 निगमालयः nigamaalayaH  
227 निगमोच्छ्वासः nigamOcCvaasaH  
228 निग्रहः nigrahaH The restrainer
229 निजः nijaH  
230 निजपादाम्बुजासक्तसुलभः nijapaadaambujaasaktasulabhaH  
231 निजस्सर्गः nijassargaH From whom proceeds all created things
232 निजाक्षिजाग्निसन्दग्धत्रिपुरः nijaakShijaagnisandagdhatripuraH  
233 निजात्मा nijaatmaa  
234 नितिः nitiH Punishment
235 नित्यंवर्छसि nityaMvarCasi Ever radiant
236 नित्यः nityaH The Indestructible
237 नित्यक्रुद्धः nityakruddhaH  
238 नित्यक्षमः nityakShamaH  
239 नित्यचरात्मा nityacaraatmaa  
240 नित्यज्ञानः nityaj~jaanaH  
241 नित्यतृप्तः nityatRuptaH  
242 नित्यधृतधैर्यः nityadhRutadhairyaH  
243 नित्यनर्तः nityanartaH The eternal dancer
244 नित्यनर्तनः nityanartanaH  
245 नित्यनित्यः nityanityaH  
246 नित्यनृत्यः nityanRutyaH  
247 नित्यबुद्धः nityabuddhaH  
248 नित्यमङ्गलः nityama~ggalaH  
249 नित्यमङ्गलविग्रहः nityama~ggalavigrahaH  
250 नित्यमत्म सहायः nityamatma sahaayaH Eternal, with the Self as his companion
251 नित्यमस्रमपुजितः nityamasramapujitaH Always praised by the members of the Asramas
252 नित्यमाश्रमपूजितः nityamaaSramapoojitaH  
253 नित्यमुक्तः nityamuktaH  
254 नित्यमुग्रः nityamugraH  
255 नित्यमुद्बुद्धमकुटः nityamudbuddhamakuTaH  
256 नित्यवैराग्यः nityavairaagyaH  
257 नित्यशुद्धः nityaSuddhaH  
258 नित्यसत्यः nityasatyaH  
259 नित्यसुन्दरः nityasundaraH  
260 नित्यसुन्दर् nityasundar -
261 नित्यस्वस्थः nityasvasthaH  
262 नित्यात्मबोधः nityaatmabOdhaH  
263 नित्यादिष्टाश्रयत्वः nityaadiShTaaSrayatvaH  
264 नित्यानन्दः nityaanandaH  
265 नित्यानन्दस्वरूपकः nityaanandasvaroopakaH  
266 नित्यानांनित्यः nityaanaaMnityaH  
267 नित्यैश्वर्यः nityaiSvaryaH  
268 नित्योत्साहः nityOtsaahaH  
269 निदाघः nidaaghaH  
270 निधनः nidhanaH  
271 निधनाधिपः nidhanaadhipaH  
272 निधिः nidhiH The Treasure
273 निधिपतिः nidhipatiH  
274 निधिप्रदः nidhipradaH  
275 निधिरूपकः nidhiroopakaH  
276 निधिविदामर्थेश्वरः nidhividaamarthESvaraH  
277 निपति nipati Fallen
278 निपाती nipaatee  
279 निपुणः nipuNaH  
280 निपुणप्रियः nipuNapriyaH  
281 निमित्तं nimittaM The Daityas
282 निमित्तः nimittaH  
283 निमित्तस्थः nimittasthaH Residing in the Daityas
284 निमिषः nimiShaH  
285 निमेषप्रभुः nimEShaprabhuH  
286 नियतः niyataH The self-controlled
287 नियतकल्याणः niyatakalyaaNaH  
288 नियतात्मा niyataatmaa  
289 नियन्ता niyantaa  
290 नियमः niyamaH  
291 नियमस्रितः niyamasritaH Sought through the ordinances
292 नियमाध्यक्षः niyamaadhyakShaH  
293 नियमाश्रयः niyamaaSrayaH  
294 नियमितेन्द्रियवर्धनः niyamitEndriyavardhanaH  
295 नियमेन्द्रियवर्धनः niyamEndriyavardhanaH The Controller of the senses through austere observances
296 निरक्षरः nirakSharaH  
297 निरङ्कुशः nira~gkuSaH  
298 निरङ्गः nira~ggaH  
299 निरजः nirajaH Devoid of passional elements
300 निरञ्जनः nira~jjanaH  
301 निरन्तरपरमानन्दपदः nirantaraparamaanandapadaH  
302 निरपायः nirapaayaH  
303 निरवग्रहः niravagrahaH Free of all obstacles
304 निरवद्यः niravadyaH  
305 निरवद्यपदोपायः niravadyapadOpaayaH  
306 निरवधिककरुणः niravadhikakaruNaH  
307 निरवधिविभवः niravadhivibhavaH  
308 निरहङ्कारी niraha~gkaaree  
309 निराकारः niraakaaraH  
310 निरातङ्कः niraata~gkaH  
311 निराधारः niraadhaaraH  
312 निरानन्दः niraanandaH  
313 निराभासः niraabhaasaH  
314 निरामयः niraamayaH Faultless
315 निरालम्बः niraalambaH  
316 निरालयः niraalayaH  
317 निरालोकः niraalOkaH  
318 निरावरणधर्मज्ञः niraavaraNadharmaj~jaH  
319 निरास्पदायापि स्वयं सर्वाधारः niraaspadaayaapi svayaM sarvaadhaaraH  
320 निरीशः nireeSaH  
321 निरीहः nireehaH  
322 निरुत्पत्तिः nirutpattiH  
323 निरुद्योगः nirudyOgaH  
324 निरुपद्रवः nirupadravaH  
325 निरुपमः nirupamaH  
326 निरुपाधिकः nirupaadhikaH  
327 निर्गुणः nirguNaH  
328 निर्गुणतत्त्वरूपः nirguNatattvaroopaH  
329 निर्गुणस्थः nirguNasthaH  
330 निर्गुणायापि गुणत्रयात्ममायाशबलत्वप्रकटनः nirguNaayaapi guNatrayaatmamaayaaSabalatvaprakaTanaH  
331 निर्जिवः nirjivaH Devoid of life
332 निर्जीवजीवनः nirjeevajeevanaH  
333 निर्दयः nirdayaH  
334 निर्द्वन्द्वः nirdvandvaH  
335 निर्बीजः nirbeejaH  
336 निर्भयः nirbhayaH  
337 निर्मदः nirmadaH  
338 निर्मर्यादः nirmaryaadaH  
339 निर्मलः nirmalaH  
340 निर्मलज्ञानविग्रहः nirmalaj~jaanavigrahaH  
341 निर्मलप्रभः nirmalaprabhaH  
342 निर्मलभासितशोभितलिङ्गः nirmalabhaasitaSObhitali~ggaH  
343 निर्मलस्फटिकाकृतिः nirmalasphaTikaakRutiH  
344 निर्मल् nirmal -
345 निर्मायः nirmaayaH  
346 निर्लिप्तः nirliptaH  
347 निर्लेपः nirlEpaH  
348 निर्वाणं nirvaaNaM Liberation
349 निर्वाणः nirvaaNaH  
350 निर्विकल्पः nirvikalpaH  
351 निर्विकल्पार्थरूपी nirvikalpaartharoopee  
352 निर्विकारः nirvikaaraH  
353 निर्वृतिकारणः nirvRutikaaraNaH  
354 निर्व्यग्रः nirvyagraH  
355 निर्व्याजः nirvyaajaH  
356 निलकण्ठेश्वर् nilakaNThESvar -
357 निलक्ण्ठ nilakNTha -
358 निलयः nilayaH The dwelling place of all beings
359 निलिम्पनायकः nilimpanaayakaH  
360 निवृत्तात्मा nivRuttaatmaa  
361 निवृत्तिः nivRuttiH Rest
362 निवृत्तिकलात्मकसर्वाङ्गः nivRuttikalaatmakasarvaa~ggaH  
363 निवेदनः nivEdanaH Whose knowledge is free of all modifications
364 निवेष्ट्यः nivEShTyaH  
365 निव्यादिन् nivyaadin Remover of enemies
366 निव्याधी nivyaadhee  
367 निशकरः niSakaraH The moon
368 निशचरः niSacaraH The night-walker
369 निशचरि niSacari The ranger of the night
370 निशाकरः niSaakaraH  
371 निशाचरगणाकृतिः niSaacaragaNaakRutiH  
372 निशाचारी niSaacaaree  
373 निशालयः niSaalayaH  
374 निशुम्भघ्नः niSumbhaghnaH  
375 निश्चलः niScalaH  
376 निश्वासागमलोचनः niSvaasaagamalOcanaH  
377 निषङ्गिणः niSha~ggiNaH With sword
378 निष्कण्टकः niShkaNTakaH  
379 निष्कर्म niShkarma Actionless
380 निष्कलङ्कः niShkala~gkaH  
381 निष्कलायापि सकलः niShkalaayaapi sakalaH  
382 निष्कारणोदयः niShkaaraNOdayaH  
383 निष्क्रियः niShkriyaH  
384 निष्ठाशान्तिपरायणः niShThaaSaantiparaayaNaH  
385 निष्प्रपञ्चः niShprapa~jcaH  
386 निष्प्रपञ्चात्मा niShprapa~jcaatmaa  
387 निष्प्रभः niShprabhaH  
388 निसर्गामलभूषणः nisargaamalabhooShaNaH  
389 निसलय: nisalaya: The destroyer of ignorance
390 निस्तरङ्गसमुद्राभः nistara~ggasamudraabhaH  
391 निस्तुलः nistulaH  
392 निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रबलः nistulaudaaryasaubhaagyaprabalaH  
393 निस्सङ्गः nissa~ggaH  
394 निहन्त nihanta The slayer
395 निहन्ता nihantaa  
396 निहितः nihitaH  
397 नीतिः neetiH  
398 नीतिकुशलः neetikuSalaH  
399 नीतिज्ञः neetij~jaH  
400 नीतिधरः neetidharaH  
401 नीतिप्रदाता neetipradaataa  
402 नीतिमतां श्रेष्ठः neetimataaM SrEShThaH  
403 नीतिमान् neetimaan  
404 नीतिवत्सलः neetivatsalaH  
405 नीतिवित्तमः neetivittamaH  
406 नीतिवित्प्रियः neetivitpriyaH  
407 नीतिसंश्रयः neetisaMSrayaH  
408 नीतिस्वरूपः neetisvaroopaH  
409 नीपप्रियः neepapriyaH  
410 नीरजः neerajaH  
411 नीलः neelaH Blue
412 नीलकण्ठ neelakaNTha Black throated
413 नीलकण्ठः neelakaNThaH Black-throated
414 नीलकण्ठ् neelakaNTh -
415 नीलकेशः neelakESaH  
416 नीलगलः neelagalaH  
417 नीलग्रिव: neelagriva: the Black throated
418 नीलग्रीवः neelagreevaH  
419 नीलचिकुरः neelacikuraH  
420 नीलजीमूतनिःस्वनः neelajeemootaniHsvanaH  
421 नीलमौलिः neelamauliH With a crown set with blue stones
422 नीलरुचिः neelaruciH  
423 नीललोहित neelalOhita the Blue-Red One
424 नीललोहितः neelalOhitaH  
425 नीलशिखण्डः neelaSikhaNDaH  
426 नीलाचलेश neelaacalESa -
427 नुतिप्रियः nutipriyaH  
428