திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

:: Shaivam.org mobile app. It is your worship guide in hand!!          :: நமது Shaivam.org-ன் இலவச Mobile App-ஐ அனைவரும் பயன்படுத்திக்கொள்வதுடன் உற்றார்-உறவினர், நண்பர்கள், அடியார் பெருமக்களுக்கும் பரிந்துரை செய்தும், நிறுவிக் (Install) கொடுத்தும் தமது தன்னார்வப் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டுகிறோம். நன்றி!

 • facebook
 • google
 • twitter
 • whatsup
 1. Shaivam.org - Devoted to God Shiva - An abode for Hindu God Shiva on the Internet
 1. To Know
  1. Hinduism A Perspective
   1. Hinduism A Perspective
   1. The Religion Hinduism - An Introduction
   1. Meaning of Hinduism - Definition of the term Hinduism
   1. Significance of Hinduism : A Special One
   1. Founder of Hinduism - How did Hinduism start?
   1. Hinduism : Aryan or Dravidian ?
   1. History of Hinduism
   1. Is there a God ? - Answer of Hinduism
   1. Hindu Concept of God
   1. Hindu gods
   1. Holy Books of Hinduism
   1. Hindu Symbols
   1. Hinduism Symbols - Meaning / Significance
   1. Karma and reincarnation in Hinduism
   1. Hindu Perspective of Life
   1. Hindu Rituals / sacraments - Shodasa Samskaras
   1. Liberation (moksha) - The oltimate State
   1. Before You Leave This Section
   1. Questions on Hinduism ?
   1. Questions on Shaivam
   1. الهندوسية وجهة نظر - ما هي الهندوسية؟
   1. الهندوسية وجهة نظر - ما هي الهندوسية؟(Arabic)
   1. 印度教的视角 - 什么是印度教?(Chinese)
   1. Hindouisme Une perspective - Qu'est-ce que l'hindouisme(French)
   1. Hinduismus A Perspective - Was ist Hinduismus?(Deutsch)
   1. Induismo Una prospettiva - Che cosa è l'induismo?(Italian)
   1. Hinduísmo Uma Perspectiva - O que é o hinduísmo? (Portuguese)
   1. Индуизм Перспектива - Что такое индуизм?(Russian)
   1. El hinduismo Una Perspectiva(Spanish)
   1. الهندوسية: الآرية أو درافيديون؟(Arabic)
   1. Hindouisme: aryenne ou dravidienne(French)
   1. Hinduismus: arischen oder Dravidian?
   1. Induismo: ariana o dravidica?
   1. Hinduísmo: ariana ou Dravidian?
   1. Индуизм: арийская или дравидийских?
   1. Hinduismo: aria o Dravidian?
   1. Hinduizam: arijski ili Dravidian?
   1. ヒンドゥー教:アーリア人やドラヴィダ?
   1. Basic Beliefs of Hinduism
   1. قبل أن تغادر هذا القسم .
   1. 在你离开这节...
   1. Bevor Sie abreisen diesem Abschnitt
   1. Prima di lasciare questa sezione
   1. Antes de deixar esta seção
   1. Прежде чем оставить этот раздел
   1. Antes de dejar esta sección
   1. Prije nego što krenete ovom odlomku
   1. このセクションを出る前に...
   1. Hinduizam perspektiva - Što je hinduizam?
   1. أسئلة عن الهندوسية؟
   1. 印度教的问题吗?
   1. Questions sur l'hindouisme?
   1. Fragen über Hinduismus?
   1. Domande su Induismo?
   1. Perguntas sobre o hinduísmo?
   1. Вопросы по индуизм?
   1. Las preguntas sobre el hinduismo?
   1. Pitanja o hinduizmu?
   1. ヒンドゥー教に関する質問は?
   1. Aum Shri Daxinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. Aum Shri Dakshinamurtaye Namah
   1. مؤسس الهندوسية - كيف تبدأ الهندوسية؟
   1. 方正的印度教印度教 - 怎么开始?
   1. Fondateur de l'hindouisme - Comment avez-hindouisme commencer?
   1. Gründer des Hinduismus - Wie Hinduismus beginnen?
   1. Fondatore di Induismo - Come ha fatto l'induismo cominciare?
   1. Fundador do hinduísmo - Como hinduísmo começar?
   1. Основатель индуизма - Как индуизм начать?
   1. Fundador del hinduismo - ¿Cómo iniciar el hinduismo?
   1. Osnivač hinduizmu - Kako je hinduizam početi?
   1. ンドゥー教の創始者 - どのようにヒンドゥー教は始めたのですか?
   1. الهندوسية مفهوم الله
   1. 印度教神的概念
   1. Concept de Dieu hindou
   1. Hindu Concept of God
   1. Concetto indù di Dio
   1. Hindu Conceito de Deus
   1. Индуистской концепции Бога
   1. Concepto hindú de Dios
   1. Hinduistički koncept Boga
   1. 神のヒンズー教のコンセプト
   1. الآلهة الهندوسية
   1. 印度教的诸神
   1. Dieux Hindous
   1. Hindu-Götter
   1. Divinità indù (Divinità)
   1. deuses hindus
   1. индуистским богам
   1. dioses hindúes
   1. Hindu bogovi
   1. ヒンドゥー教の神々
   1. تاريخ الهندوسية
   1. 历史的印度教
   1. Histoire de l'hindouisme
   1. Geschichte des Hinduismus
   1. Storia di Induismo
   1. História do Hinduísmo
   1. История индуизма
   1. La historia del Hinduismo
   1. Povijest hinduizmu
   1. ヒンドゥー教の歴史
   1. والهندوسية الدين - مقدمة
   1. 宗教印度教 - 简介
   1. L'Hindouisme Religion - Introduction
   1. Die Religion Hinduismus - Eine Einführung
   1. L'Induismo Religione - Introduzione
   1. O Hinduísmo Religião - Uma Introdução
   1. Религия индуизма - Введение
   1. El Hinduismo Religión - Una Introducción
   1. Religija Hinduizam - Uvod
   1. 宗教ヒンドゥー教 - はじめに
   1. هل هناك الله؟ - جواب الهندوسية
   1. 有上帝吗? - 答的印度教
   1. Y at-il un Dieu? - Réponse de l'hindouisme
   1. Gibt es einen Gott? - Antwort des Hinduismus
   1. Esiste un Dio? - Risposta di Induismo
   1. Há um Deus? - Resposta do hinduísmo
   1. Есть ли Бог? - Ответ индуизма
   1. ¿Existe un Dios? - Respuesta del hinduismo
   1. Je li Bog? - Odgovor od hinduizma
   1. 神はありますか? - ヒンドゥー教の回答
   1. ヒンドゥー教の見通し - ヒンドゥー教とは何ですか?
   1. الكرمة والتناسخ في الهندوسية
   1. 在印度教中的因果报应和轮回
   1. Karma et réincarnation dans l'hindouisme
   1. Karma und Reinkarnation im Hinduismus
   1. Karma e reincarnazione nell'induismo
   1. Karma e reencarnação no hinduísmo
   1. Карма и перевоплощение в индуизме
   1. Karma y reencarnación en el hinduismo
   1. Karma i reinkarnacija u hinduizmu
   1. ヒンドゥー教のカルマと輪廻転生
   1. أصل الهندوسية: أي أرضه / البلد؟
   1. 印度教的起源:这是它的土地/国家?
   1. Origine de l'hindouisme: Quel est son territoire / pays?
   1. Herkunft des Hinduismus: Was ist sein Land / Land?
   1. Origine dell'induismo: Quale è la sua terra / paese?
   1. Origem do Hinduísmo: Qual é a sua terra / país?
   1. Происхождение Индуизм: Который является его земли / страны?
   1. Origen del hinduismo: ¿Cuál es su tierra / país?
   1. Podrijetlo hinduizma: Koja je njegova zemlja / zemlja?
   1. ヒンドゥー教の起源:どっちがその土地/国ですか?
   1. تحرير (موكشا) - وقعت دولة في نهاية المطاف
   1. 解放(解脱) - 最终状态
   1. Libération (Moksha) - L'Etat oltime
   1. Liberation (Moksha) - The oltimate State
   1. Liberazione (Moksha) - Lo Stato oltimo
   1. Libertação (moksha) - O Estado Final
   1. Освобождение (мокша) - The oltimate государство
   1. Liberación (moksha) - El estado final
   1. Oslobođenje (mokša) - oltimate država
   1. 解脱(モクシャ) - 究極の状態
   1. الهندوسية منظور الحياة
   1. 印度教生命视野
   1. Perspective de la vie hindoue
   1. Hindu Perspective of Life
   1. Indù prospettiva della vita
   1. Hindu perspectiva de vida
   1. Индуистской перспективу жизни
   1. Hindú perspectiva de la vida
   1. Hinduistički perspektiva života
   1. 生命のヒンドゥー展望
   1. Hinduism - Human Made Religion ?
   1. معنى الهندوسية - تعريف مصطلح الهندوسية
   1. 印度教的意义 - 长期印度教的定义
   1. Signification de l'hindouisme - Définition du terme hindouisme
   1. Bedeutung des Hinduismus - Definition des Begriffs Hinduismus
   1. Meaning of Hinduism - Definition of the term Hinduism
   1. Significado do hinduísmo - Definição do termo hinduísmo
   1. Значение Индуизм - Определение термина индуизм
   1. Significado del hinduismo - Definición del término hinduismo
   1. Značenje hinduizmu - Definicija pojma hinduizmu
   1. ヒンドゥー教の意味 - 用語ヒンドゥー教の定義
   1. كتب المقدسة الهندوسية
   1. 印度教的圣书
   1. Livres saints de l'hindouisme
   1. Heilige Bücher des Hinduismus
   1. Libri sacri dell'Induismo
   1. Livros sagrados do hinduísmo
   1. Святой книги индуизма
   1. Libros sagrados del hinduismo
   1. Svetim knjigama hinduizma
   1. ヒンドゥー教の聖典
   1. أهمية الهندوسية: واحد خاص
   1. 印度教:一个特别的意义
   1. Importance de l'hindouisme: A Special One
   1. Bedeutung des Hinduismus: A Special One
   1. Significato dell'induismo: A Special One
   1. Significado do Hinduísmo - A Special One
   1. Значение Индуизм: Special One
   1. Importancia del hinduismo: A Special One
   1. Značaj hinduizma: Posebna Jedan
   1. ヒンドゥー教の意義:スペシャルワン
   1. الرموز الهندوسية
   1. 印度教符号
   1. Symboles Hindouisme
   1. Hinduismus Symbole
   1. Induismo Simboli
   1. Símbolos Hinduísmo
   1. индуизм Символы
   1. Símbolos del hinduismo
   1. Hinduizam Simboli
   1. ヒンドゥー教のシンボル
   1. الرموز الهندوسية
   1. Symboles hindous
   1. 印度教符号
   1. Hindu Symbole
   1. Simboli indù
   1. Símbolos hindus
   1. индуистские символы
   1. Los símbolos hindúes
   1. Hindu Simboli
   1. ヒンドゥー教のシンボル
   1. Hinduism A Perspective - What is Hinduism?
   1. Foreword
   1. திருவாவடுதுறை ஆதீனப் பண்டாரசாத்திர நூல்கள்
   1. ヒンドゥー教の創始者 - どのようにヒンドゥー教は始めたのですか?
   1. Avant de quitter cette section - French
   1. 印度教: Aryan 或Dravidan?
  1. Shaivism A Perspective
   1. Shaivism - A Perspective
   1. Shaivam - An Introduction
   1. Saivism - Frequently Asked questions (FAQ)
   1. Holy Ash
   1. Holy Ash - Some Information
   1. The Blameless God
   1. How can the god of destruction be the Supreme ?
   1. Lord Shiva - A fierce God ?
   1. Shaivism A Perspective Forward
   1. Lord Shiva - God Of All
   1. Shiva - The Meaning
   1. Form of Lord Shiva - Nature adorned
   1. References to Rudhratcham in Thirumurais
   1. Why does the Supreme God given vedas praise the devas ?
  1. Shaiva Siddhanta in Q&A form
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON PROOF
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON TATVAS
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - GENERAL
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON PATH (LORD, GOD, SIVA)
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON PASU (SOol)
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON PASA (BOND OR IMPURITY)
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON SADANA (MODE OF ATTAINING AN END OR BLISS)
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON ANUBHAVA (EXPERIENCE)
   1. Siddhanta Gnana Ratnavali - ON MUKTI OR MOKSHA
  1. சைவ வினாவிடை
   1. கடவுள் இயல்
   1. நாட்கடன் இயல்
   1. திருநீற்று இயல்
   1. உருத்திராக்க இயல்
   1. சிவ மூலமந்திர இயல்
   1. சிவலிங்க இயல்
   1. ஆசாரியவியல்
   1. வழிபடும் முறை (சாதனஇயல்)
   1. வழிபாட்டின் பயன்
   1. திருக்கோயில் வழிபாட்டு இயல்
   1. திருவிழாத் தத்துவங்கள்
   1. ஸ்தலவியல்
   1. வேதாகம புராணங்கள்
   1. தமிழ் வேத இயல்
   1. தமிழ் ஆகம இயல்
   1. புராண இயல்
   1. தளை இயல்
   1. இறுவாய்
   1. உயிர் இயல்
  1. Articles
   1. தத்துவங்களும் தாத்துவிகங்களும்
   1. சிவ பூஜனம்
   1. தில்லைவாழ் அந்தணர் யார்?
   1. வேதங்களின் சிறப்புகள்
   1. சைவாகமங்கள் கூறும் திருக்கோயில் உற்சவங்கள்
   1. சைவ வரலாற்றில் சிவஞானபோதம்
   1. சிவாக்ரயோகிகளி‎ன் சைவத்தொண்டு ஒரு சிறிய கண்ணோட்டம்
   1. சிவாகமங்கள்: சுவடிகளும் பதிப்பும்
   1. சைவாகமங்கள் கூறும் சில முக்கியச் செய்திகள் பகுதி - 1
   1. சைவாகமங்கள் கூறும் சில முக்கியச் செய்திகள் பகுதி - 2
   1. ஆகமங்கள் போற்றும் அஞ்செழுத்து
   1. இந்துக்களின் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிறது
   1. தெளிவுக்காக
   1. Siva Linga
   1. The Inner Meaning of the Siva Linga
   1. தமிழரின் வாழ்வில் வேதம் திருமுறைகளின் பங்கு
   1. FEW FACTS OF TAMIL NADU TEMPLES
   1. இறை இலக்கணம்
   1. புறநானூற்றில் சைவக் கருத்துக்கள்
   1. காச்மீர சைவம்
   1. The Idea of God in Saiva Siddhanta
   1. சொன்மலர்க்கொவ்வாது ஒண்மலர்
   1. நமச்சிவாய புஜங்கம்
   1. செந்தமிழும் சைவநெறியும்
   1. சிவமஹிமை
   1. சிவமஹிமை - 9-சாக்ஷிகள்
   1. சைவ சித்தாந்த பரிபாஷை
   1. ஆங்கிலமாதுக்கு அருள்புரிந்த அண்ணல் சிவபெருமான்
   1. மதுரைக்காஞ்சியில் சமயச் செய்திகள்
   1. சிதம்பர தரிசனம் - Chidambara Dharishanam
   1. A Hymn From Thiruvachakam Analysed
   1. கைகொடுத்த காரிகையார் - இளையான்குடி மாற நாயனார் மனைவியார்
   1. பழைய வடமொழி நூல்களில் சிவபெருமானின் முழுமுதன்மை
   1. காசி நன்னகர்க் கலம்பகம் - Kasi Nannagar Kalambagam
   1. திருவாரூர் நான்மணிமாலை - கட்டுரை
   1. சைவ சமயம் - கட்டுரை
   1. மதுரைக் கலம்பகம் - கட்டுரை
   1. குரு வாக்கியம்
   1. சிதம்பர ரகசியம்
   1. நாராயணன் முதலிய நாமங்களின் பொருள்
  1. Yoga
   1. Pashupata Brahma Upanishat
   1. Hansa Upanishad
   1. Jabala Darshana Upanishad
   1. Shvetashvatara Upanishath
   1. The Yoga Sutras of Patanjali
   1. Yoga Positions - Yogasanas
   1. Ashtanga Yoga
  1. Prayers for specific ailments
   1. Hindu prayer for healing
   1. Hindu prayer for safe delivery of child
   1. Prayer For cure to eyesight deficiency, blindness, eye related diseases
   1. For Success in Love & To Get Married
   1. Prayer for cure from stammering, and other speaking troubles
   1. Vendukol padhikangal - Win destiny through thirumurai
   1. For getting blessed with children
   1. For Prosperity and Good life
   1. For coming out of gloom of loss of relatives
   1. Prayer for cure to skin related diseases
   1. For smooth delivery of child
   1. Prayer for cure to poisoning/ snake bite
   1. For getting out of Coma & good health of children
  1. Pictures
   1. Pictures of Sthala vruksham or Temple Trees
   1. Maheshwara Murtham - 25 Forms - Plaster Images
   1. Maheshwara Murtam - 25 Forms - Paintings
   1. Pictures of 64 Forms of Hindu God Shiva
   1. Some more forms of Lord Shivaperuman
   1. Images of Nayanmars
   1. Pictures of Lord Shiva
   1. Paintings / Images of Lord Shiva
   1. Nataraj - Gallery of Lord naTaraja (shiva)
   1. Images of shakti devi (ambal)
   1. Images of the devotees
   1. Saivam Image Gallery
   1. Amarnath - Himalayas Pictures
   1. Mount Kailash - pictures of plateau of tibet
   1. Mount Kailash - Pictures of Himalayan Yatra through India
   1. Mount Kailash Manasarovar - Pictures of the Himalayan peak
   1. Pictures of Chozhanattu Kaviri Vadakarai Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Chozhanattu Kaviri Thenkarai Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Lord Shiva Hindu temples in Srilanka
   1. Pictures of Pandinattu Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Malai Nattup Padal Petra Thalangal Kerala
   1. Pictures of Kongunattu Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Nadunattup Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Thondainaadu Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Tholuvanadu Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Vadanattup Padalpetra Thalangal
   1. Pictures of Thiruvisaippa Thalangal
   1. Pictures of Vaippu Thalangal
   1. Pictures of Tamilnadu Lord Shiva Temples
   1. Andhra Pradhesh and Telangana Lord shiva Temples Pictures
   1. Assam Lord Shiva Temples Pictures
   1. Goa Lord Shiva Temples Pictures
   1. Jammu & Kashmir Lord Shiva Temples Pictures
   1. Karnataka Lord Shiva Temples Pictures
   1. Kerala Lord Shiva Temples (Mahadevar Ambalam) Pictures
   1. Madhya Pradesh Lord shiva Temples Pictures
   1. Orissa Lord Shiva Temples Pictures
   1. Pondicherry (Puducherry) Lord Shiva Temples Pictures
   1. Rajasthan temples of Lord Shivji
   1. Uttar Pradesh Lord Shiva Temples Pictures
   1. Pictures / Photos of 12 Jyothirlinga temples
   1. Somnath temple - Pictures
   1. Images of Lord Shiva temples
   1. Pictures of Worldwide Temples
   1. Pictures of Lord Shiva temples of Srilanka
   1. Coimbatore Lord Shiva Temples Pictures
   1. Cuddalore Lord Shiva Temples Pictures
   1. Dharmapuri Lord Shiva Temples Pictures
   1. Dindigol Lord Shiva Temples Pictures
   1. Erode Lord Shiva Temples Pictures
   1. Kanchipuram Lord Shiva Temples Pictures
   1. Kanyakumari Lord Shiva Temples Pictures
   1. Karur Lord Shiva Temples Pictures
   1. Krishnagiri Lord Shiva Temples Pictures
   1. Madurai Lord Shiva Temples Pictures
   1. Nagappattinam Lord Shiva Temples Pictures
   1. Namakkal Lord Shiva Temples Pictures
   1. Perambalur Lord Shiva Temples Pictures
   1. Pudukkottai Lord Shiva Temples Pictures
   1. Ramanathapuram Lord Shiva Temples Pictures
   1. Selam Lord Shiva Temples Pictures
   1. Sivagangai Lord Shiva Temples Pictures
   1. Theni Lord Shiva Temples Pictures
   1. Thanjavur Lord Shiva Temples Pictures
   1. Thiruchirapalli Lord Shiva Temples Pictures
   1. Thiruvallur Lord Shiva Temples Pictures
   1. Thiruvannamalai Lord Shiva Temples Pictures
   1. Tiruvarur Lord Shiva Temples Pictures
   1. Thuththukkudi Lord Shiva Temples Pictures
   1. Tirunelveli Lord shiva Temples Pictures
   1. Vellore Lord Shiva Temples Pictures
   1. Viluppuram Lord Shiva Temples Pictures
   1. Virudhunagar Lord Shiva Temples Pictures
   1. Shiva temples pictures of West Bengal
  1. Audio Gallery
   1. Shiva Keerthanas / Krutis
   1. Hindu Spiritual Interview (Devotional Discussion)
   1. Sri Shivamaha Puranam Parayanam
   1. Krishna Yajur Veda
   1. Shukla Yajur Veda
   1. Atarvana Veda
   1. Rig Veda
   1. Sama Veda
   1. Sanskrit / Hindi Devotional Stotras on Lord Shiva
   1. Kumarasambhavam Stotra
   1. Kiratharjuniyam Stotra
   1. Hindu Devotional Music in Kannada Shaiva Audio Gallery
   1. பக்தி இசைகள் (இதர)
   1. திருமுறை இசை (இதர)
   1. Telugu Devotional Music and Lectures on Lord Shiva (Shaiva Audio Gallery)
   1. தினமும் ஒரு சிவாலயம் - இலங்கை
   1. தினமும் ஒரு சிவாலயம் - திருமுறைத் தலங்கள்
   1. அப்பர் அறவுரைகள்
   1. கபாலீச்சரம் திருமுறை இசை விழா 2014
   1. திருமுறை இசைப் பயிற்சி - திரு சிவ. ஹரிஹரன் ஓதுவார்
   1. சுந்தரர் தேவாரம் முழுவதும்
   1. திருவாரூர்த் திருத்தல தேவாரத் திருப்பதிகங்கள்
   1. திருவாசகம் இசை - பா. சற்குருநாத ஓதுவார்
   1. திருவாசகம் பாராயணம் - வில்வம் வாசுதேவன்
   1. புறநீர்மை பண் பதிகங்கள்
   1. கபாலீச்சரம் திருமுறை இசை விழா 2013
   1. திருமுறை இசைப் பயிற்சி பாடல்கள் - மகேஸ்வர ஓதுவார்
   1. தீண்டாத்திருமேனி தேவாரப்பதிகங்கள்
   1. திருமுறை இசைப் பயிற்சி - சிவபாதசேகரன்
   1. சுந்தரர் அற்புதம் Sundarar Arputham (Sundarar Thevaram)
   1. திருமுறை பண்ணிசை (இராகம்) முறையில் (திருமுறை இசை பயிற்சி)
   1. வினாயகர் திருமுறை Vinayakar Thirumurai Isai (Shaivam Audio Gallery)
   1. Thirumurai Music Aanda Arasu 9th Anniversary
   1. நலம்பல நல்கும் நால்வர் நற்றமிழ் Nalampala Nalkum Naalvar Natramizh
   1. அட்டவீரட்டம் மற்றும் சப்தவிடங்கத் தேவாரம்
   1. சிவஞானத் தேனிசைப் பாமாலை திருமுறை இசை
   1. பஞ்சபூதத் தல தேவாரம்
   1. திருவாசகம் - சில பாடல்கள்
   1. மூவர் தேவாரம்
   1. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
   1. திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்
   1. திருப்புன்கூர் தேவாரம்
   1. திருவாசகம் இசை - திருத்தணி சுவாமிநாதன்
   1. திருவையாற்றுத் திருப்பதிகங்கள்
   1. தேவாரப் பண்ணிசை பற்றிய இசைச் சொற்பொழிவு
   1. கொங்குநாட்டுத் தேவாரம்
   1. திருமந்திரம்
   1. திருநாரையூர் தேவாரம்
   1. தில்லைத் திருப்பதிகங்கள்
   1. ஈழநாட்டுத் தேவாரம்
   1. நலமிகும் பதிகங்கள் - தேவாரம்
   1. திருஅவளிவநல்லூரும் திருஅரதைப்பெரும்பாழியும் தேவாரம்
   1. திருவலஞ்சுழி தேவாரம்
   1. திருஞானசம்பந்தர் அற்புதம்
   1. அப்பர் அற்புதம்
   1. தேவாரப் பாடல்கள் (மூவர் தேவாரத்திலிருந்து)
   1. அருள் மலர் மாலை (Arol Malar Malai)
   1. Devotional Tamilisai mp3 songs (devaram, thirumuRai)
   1. Tevaram Tiruvasagam Periyapuranam mp3 songs 6th anniversary
   1. திருவாசகம் முற்றோதல் Thiruvachakam Mutrodhal Parayanam
   1. Tamil Devotional mp3 songs (Devaram, Thirumurai)
   1. Endhai empirAn thiru aindhezuththu
   1. Thirumarundhu
   1. Thevaram Tiruvasagm Periyapuranam mp3 songs (tirumuRai)
   1. Tevaram Tiruvasagam Periyapuranam mp3 songs 5th anniversary
   1. திருமுறைத் திருப்பதிகங்கள் (திருமுறை இசை பயிற்சி)
   1. Devotional Tamil mp3 songs (devaram, thirumuRai)
   1. திருஆலவாய்த் திருப்பதிகங்கள் (திருமுறை)
   1. திருவலஞ்சுழித் திருப்பதிகங்கள் (திருமுறை)
   1. Classical Tamil thiruvembavai tiruppaliyezuchchi songs
   1. Tamil bhakti mp3 songs (devaram, thirumuRai)
   1. பஞ்ச புராணம்
   1. Tamil bakthi songs (Devaram, Thirumurai Padalkal)
   1. Classical Tamil mp3 songs
   1. Current Affairs of Shaivism
   1. வேத ஸப்தாஹ யக்ஞம் - யஜுர் வேத நுணுக்கங்கள்
   1. திருவாசகம் உரை
   1. குழந்தைகளுக்கான ஆன்மீகக் கதைகள்
   1. Devotional Lectures(Vigngnanamum Meignanamum)
   1. Devotional Lectures(Sri Dakshinamurthy Ashtakam)
   1. Devotional Lectures (Thiruvasagam Lectures)
   1. Devotional Lectures (Shivanandalahari)
   1. திருவெம்பாவை திருப்பள்ளியெழுச்சி சொற்பொழிவு
   1. Samaveda Lectures
   1. Chidambara Puranam - Devotional Lectures
   1. Devotional Lectures - Sivadharumodram - சிவதருமோத்ரம்
   1. Saiva Siddhanta Lectures
   1. Devotional Lectures சைவ சமய கல்வி (Saiva Samaya Kalvi)
   1. Discourse - The Great Vratas - Significance
   1. Koyilpuranam Lectures
   1. Skanda Puranam Lectures
   1. Thirumurai's Lectures
   1. Periyapuranam explanation (discourse) in Tamil
   1. Thiruvempavai and Thiruppalliyezhuchi discourse in Tamil 2009-10
   1. Devotional Lectures (others)
   1. Tamil Music
   1. திருக்கச்சியேகம்ப திருத்தல தேவாரத் திருப்பதிகங்கள்
   1. Saiva Siddhanta Lectures Thiruvarutpayan (Explanation)
   1. உண்மை விளக்கம் Saiva Siddhanta Lectures Unmai Vilakkam (Explanation)
   1. Saiva Samaya Neri - Saiva Siddhanta Lectures
   1. Unmai Vilakkam - Saiva Siddhanta Lectures
   1. Saiva Siddhanta Lectures The Explanation of Sivagnanabhotham
   1. Saiva Siddhanta Lectures Sivagnanasithiyar explanation
   1. பண்டாரசாத்திரம் - தசகாரியங்கள்-Saiva Siddhanta Lectures Pandarasathiram Thasakariyangal (Explanation)
   1. Saiva Siddhanta Lectures The Explanation of Saiva Nanneri
   1. சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் - Saiva Siddhanta Lectures Sivagnanasiddhiyar Subakkam (Explanation)
   1. Siddhanta Shikhamani Discourses of Chandrashekhara Shivachariya Swamiji
   1. Siddhanta Shikhamani Parayanam of Chandrashekhara Shivachariya Swamiji - Devotional Parayanam / Lectures in Kannada
   1. Krutis on Lord Shiva
   1. Thirumurai Lectures by Gomathinayagam
   1. Lyrics of thevaram thirumurai song mp3s In Unicode Tamil font
   1. శివ ఆరాధన శివ భక్త కథలు - (Siva Aradhana Siva Bhakta Kathalu)
   1. Saiva Siddhanta Lectures Sivagnanabhotham (Explanation)
   1. Devotional Music and Lectures on Lord Shiva by Samavedam Shanmuga Sharma
   1. Stutis on Srisailam Mallikarjuneswara
   1. சிவபோகசாரம் - Audio
   1. శివ భక్త కథా సుధా (Shiva Bhaktha Katha Sudha)
   1. శ్రీసైల మహిమై (Srisaila Shivamahima)
   1. కాసి వైభవమ్ (Kasi Vaibhavam)
   1. శ్రీ శివ కర్ణామృతం (Sri Siva Karnamrutham)
   1. శివమహిమ్నా స్థవమ్ (Sivamahimna Sthavam)
   1. శ్రీ రుత్రమ్ నమకమ్ (Sri Rudram Namakam)
   1. శ్రీ ధక్షిణామూర్త్తి తత్వమ్ (Sri Dakshinamurthy Tatvam)
   1. Chidambara Rahasyam
   1. Sivapuranam (Kashi)
   1. Kailasa Yantram
   1. Namashivaya Nateshwaraya
   1. Shiva Jyothi
   1. Shiva Naatham
   1. Telugu Devotional Music and Lectures on Lord Shiva
   1. Gitasundaram - Shivashtapati
   1. திருக்கயிலை (குறித்துத்) தேவாரம்
   1. Dakshinamurthy Stotra - Discourse
   1. திருநல்லூர்த் (குறித்துத்) திருப்பதிகங்கள்
   1. சிவஞானசித்தியார் - Dr லம்போதரன்
   1. Sundarar Thevaram - Arputhap Pathikangal - 25
   1. Thirumurai Isai - Shankarakrishnamoorthy
   1. திருமுறை இசை - பயிற்சி முறை
   1. திருவெம்பாவை திருப்பள்ளியெழுச்சி - பயிற்சி முறை
   1. திருவருட்பா - Audio
   1. Lyrics of Tevaram through periyapuranam
   1. திருவாசகம் - முழுவதும்
   1. பண்ணுக்கொரு பதிகம்
   1. திருமுறை இசைப் பயிற்சி சுர குறிப்புகளுடன்
   1. Kanchipuranam - காஞ்சிபுராணம் சொற்பொழிவு
   1. திருப்புகழில் சிவலீலைகள் - இசைப்பேருரை
   1. திருமுறை - இசைச் சொற்பொழிவு
   1. Shivapuja Veda Mantram
   1. Rudram from chatur Vedas
   1. Thiruvempavai and Thiruppalliyezhuchi discourse in Tamil 2007-08
   1. Thiruvempavai and Thiruppalliyezhuchi discourse in Tamil 2008-09
  1. Video Gallery
   1. Shaivism Course (The course of Shaivism Life as form of visualization)
   1. Devotional Dance to the tune of Krithis
   1. Shaivism Miscellaneous Videos
   1. Thirumurai Music Through Musical Instruments இசைக்கருவிகள் மூலம் திருமுறை இசை
   1. தலையே நீ வணங்காய் மற்றும் முத்தி நெறி
   1. வில்லுப்பாட்டு - சிறுதொண்டர் புராணம்
   1. பொன்னனையாள் நாடகம் The History of Ponnanaiyal enacted as Drama For comments contact. Back to the Shaivam Galleries Back to Shaivam.org Home Page
   1. பட்டினத்தார் நாடகம்
   1. சென்னை - மயிலாப்பூர் ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர் திருக்கோவில் பங்குனித் திருவிழா - 2011
   1. 63 Nayanmar Drama- உலகை வென்ற தாதையார் - சிறுத்தொண்டர் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama- திருமூலர் நாயனார் - நாடகம் Thirumoolar Nayanar Drama
   1. 63 Nayanmar Drama-தொண்டர் நாயகம் - சண்டீச நாயனார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama- கலை மலிந்த சீர் நம்பி - கண்ணப்ப நாயனார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama-வென்ற ஐம்புலனால் மிக்கார் - திருநீலகண்டக் குயவ நாயனார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama-வெல்லுமா மிகவல்லார் - மெய்ப்பொருள் நாயனார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama-பேயாய நற்கணத்தார் - காரைக்கால் அம்மையார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63-nayanmar-drama-விறன்மிண்ட நாயனார் - நாயன்மார் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama - மங்கையர்க்கரசியார் - நின்றசீர் நெடுமாறர் - குலச்சிறை நாயனார் - தமிழ் நாடகம்
   1. 63 Nayanmar Drama-thirugnanasambandhar drama - Tamil video (புனித வாய் மலர்ந்து அழுதார்)
   1. 63 Nayanmar Drama-ஆண்டஅரசு - திருநாவுக்கரசர் (அப்பர்) நாடகம் Anda Arasu - Thirunavukkarasar (Appar) Tamil Drama
   1. 63 Nayanmar Drama-போத மாமுனிவர் - அப்பூதியடிகள் நாயனார் - நாடகம் Podha Mamunivar - Appudhiyadikal Nayanar
   1. 63 Nayanmar Drama-Tamil Drama ஆண்ட நம்பி (சுந்தரர்)
   1. 63 Nayanmar Drama- ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் - தமிழ்நாடகம் Eyarkon Kalikkama Nayanar - Tamil Drama
   1. 63 Nayanmar Drama-கார்கொண்ட கொடை கழறிற்றறிவார் புராணம்
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-Manickavasagar Drama
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-திருவிளையாடல் நாடகம் - திருமுகம் கொடுத்த படலம் Thiruvilaiyadal Drama - Sending Thirumukam to Cheraman through Panapathirar
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-திருமுறை கண்ட புராணம் - நாடகம் (Thirumurai Kanda Puranam - Drama)
   1. Thiruvilaiyadal Drama-Hindu Shaiva Devotional Video- ஓரியூரினில் உகந்து இனிதருளிப் பாரிரும் பாலகன் ஆகிய பரிசும்
   1. திருவிளையாடல் நாடகம் - திருமுகம் கொடுத்த படலம் Thiruvilaiyadal Drama - Sending Thirumukam to Cheraman through Panapathirar
   1. திருவிளையாடல் நாடகம் - வாதவூரடிகளுக்கு உபதேசித்த படலம் Thiruvilaiyadal Drama - Upadesam to Manikkavasagar
   1. நரியைப் பரியாக்கிய திருவிளையாடல் - திருவிளையாடல் புராண நாடகம் Thiruvilaiyadal Drama - Transforming foxes into horses
   1. பரி நரியாக்கிய திருவிளையாடல் - திருவிளையாடல் புராண நாடகம் Thiruvilaiyadal Drama - Transforming horse into foxes
   1. பிட்டுக்கு மண் சுமந்த திருவிளையாடல் - திருவிளையாடல் புராண நாடகம் Thiruvilaiyadal Drama - Pittukku Man sumandhadhu
   1. Thiruvilaiyadal Drama-பாண்டியன் சுரம் தீர்த்த திருவிளையாடல் - நாடகம் (Curing the fever of Pandiyan - Thiruvilaiyadal puranam)
   1. Thiruvilaiyadal drama -Tamil devotional video - Samanarai kazhuvetriyadhu
   1. Virashaiva Shivapuja Video (Shaiva Video Gallery)
   1. History of Thirumurai Composers - Drama- thirugnanasambandhar drama - Tamil video (புனித வாய் மலர்ந்து அழுதார்)
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-ஆண்டஅரசு - திருநாவுக்கரசர் (அப்பர்) நாடகம் Anda Arasu - Thirunavukkarasar (Appar) Tamil Drama
   1. History of Thirumurai Composers - Aanda Nambi (Sundharar)
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-பேயாய நற்கணத்தார் - காரைக்கால் அம்மையார் - தமிழ் நாடகம் Peyaya Narganathar - Karaikkal ammaiyar - Tamil Drama
   1. History of Thirumurai Composers - Drama-கார்கொண்ட கொடை கழறிற்றறிவார் புராணம்- தமிழ் நாடகம்-Tamil Drama
   1. SHAIVAM.ORG Live Telecast
   1. Hindu Shaiva Devotional Video (Shaiva Video Gallery)
   1. ஆண்ட நம்பி நாடகம் -அணுக்க வன்றொண்டர்
   1. Hindu Shaiva Devotional Video - Manikkavasagar Drama
   1. Hindu Shaiva Devotional Video -ஞான நாடகம்
   1. Devotional Dance to the tune of Thirumurais
  1. Information to Know
   1. திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. Eight Glorious characters of God
   1. Temple Worship Procedures
   1. Significance of Holy Ash The mark on the forehead of Hindus
   1. Rudraksha Significance
   1. The offering substances and procedure
   1. The application of Holy Ash
   1. Soma sutra pradaxiNam
   1. Ten Deeds of Devotees (Dhasa Kariya)
   1. Six members of veda (vEdanga)
   1. Seven Islands of the world (sapta dvIpa)
   1. Nine divisions of the jaMbu dvIpa (Asia)
   1. Sixteen Upacharas
   1. 6 darshana
   1. 96 தத்துவங்கள்
   1. ஆகுளி-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. இடக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. இலயம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. உடுக்கை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. ஏழில்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கத்திரிகை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கண்டை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கரதாளம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கல்லலகு-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கல்லவடம் -திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கவிழ்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கழல்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. காளம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கிணை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கிண்கிணி-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கிளை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கின்னரம்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. குடமுழா-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. குழல்-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கையலகு-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கொக்கரை-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கொடுகொட்டி-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கொட்டு-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. கொம்பு-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. சங்கு-திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்
   1. Tamil Music (Thamizh Isai)
   1. Five ambalams
   1. Five ambalams - chidambaram
   1. Picture Hall - kurralam (Chitra Sabha)
   1. Gem Hall - Thiruvalankadu
   1. Copper Hall - Thirunelveli
   1. பூவும் நீரும்
   1. சச்சரி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. சலஞ்சலம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. சல்லரி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. சிரந்தை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. சிலம்பு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. சின்னம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தகுணிச்சம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தக்கை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தடாரி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தட்டழி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தத்தளகம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தண்டு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தண்ணுமை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தமருகம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தாரை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தாளம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. துத்திரி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. துந்துபி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. துடி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தூரியம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. திமிலை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. தொண்டகம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. நரல் சுரிசங்கு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. படகம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. படுதம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பணிலம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பம்பை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பல்லியம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பறண்டை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பறை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பாணி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பாண்டில் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பிடவம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. பேரிகை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. மத்தளம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. மணி (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. மருவம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. முரசு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. முரவம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. முருகியம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. முருடு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. முழவு (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. மொந்தை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. யாழ் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வங்கியம் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வட்டணை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வயிர் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வீணை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வீளை (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. வெங்குரல் (திருமுறை குறிப்பிடும் இசைக்கருவிகள்)
   1. நந்தி சிவபெருமானிடம் வேண்டிய வரங்கள்
   1. தலங்களும் தாண்டவங்களும்
  1. Thoughts
   1. Sathyoojaatham
   1. The barbaric act in Madurai
   1. Rescue in the final moment
   1. Inseperable Shiva and Shakthi
   1. Shri Parameeshwara priithyartham
   1. Humbleness of Cheraman Perumal
   1. Greatness of devotees
   1. Is taking birth nice for anybody
   1. Ramanujar - Reformer
   1. Truth in Thirunyana Champandhar's Thevaram
   1. The unseen feet
   1. Lord shiva - in Black/Blue
   1. Whom else to think of
   1. Thoughts - Even if I suffer
   1. Tolerance in sanAthana dharma
   1. The feelings
   1. Thoughts - Whom to depend
   1. Thoughts - 64 th Nayanar
   1. Thoughts - Greatness in simple form
   1. Thoughts - The world be free from sufferings
   1. Thoughts - Importance of rituals
   1. Thoughts - How many arrows per target ?
   1. Thoughts - Thiruvempavai
   1. Thoughts - thamiz archchanai
   1. Thoughts - When is end of the world ?!
   1. Thoughts - For Hindus abroad
   1. Thoughts - Build temples in Agamic way
   1. Thoughts - Shri Rudram - Moltiple views
   1. Thoughts - Even if they err
   1. Thoughts - Sambandhar's Pride
   1. Thoughts - kavacha for shivalinga
   1. Why is Advaita the oltimate state ?
   1. Thiruvempavai
   1. ஐந்தமர் கல்வி - ஞானசம்பந்தர் குறிப்பது யாது?
   1. Avatars of Lord shiva?
   1. Timings for reciting five letters
   1. Thodudaiya cheviyan
   1. The height of Bhakthi
   1. Are there any incarnations of Lord Siva?!
   1. Are there any incarnations of Lord Siva?
  1. Quotes
   1. ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்
   1. ஆறுமுகநாவலர் - சைவ சமயம்
   1. திரு வி க - சைவத்தின் சமரசம்
  1. Baby Names
   1. Hindu Sanskrit Boy Name Lord Shiva
   1. Tamil Boy Names Lord Siva
   1. Hindu Sanskrit girl Names Goddess Shakti
   1. Indian Tamil Girl Names Ambal
   1. Sanskrit Male Names Devotees
   1. Tamil male Names Devotees
   1. Sanskrit Female Names Devotees
   1. Tamil Female Names Devotees
   1. Hindu Holy Names
  1. Glossary
   1. Hinduism Glossary of terms - (A)
   1. Hinduism Glossary of terms - (B)
   1. Hinduism Glossary of terms - (C)
   1. Hinduism Glossary of terms - (D)
   1. Hinduism Glossary of terms - (E)
   1. Hinduism Glossary of terms - (G)
   1. Hinduism Glossary of terms - (H)
   1. Hinduism Glossary of terms - (I)
   1. Hinduism Glossary of terms - (J)
   1. Hinduism Glossary of terms - (K)
   1. Hinduism Glossary of terms - (L)
   1. Hinduism Glossary of terms - (M)
   1. Hinduism Glossary of terms - (N)
   1. Hinduism Glossary of terms - (O)
   1. Hinduism Glossary of terms - (P)
   1. Hinduism Glossary of terms - (R)
   1. Hinduism Glossary of terms - (S)
   1. Hinduism Glossary of terms - (T)
   1. Hinduism Glossary of terms - (U)
   1. Hinduism Glossary of terms - (V)
   1. Hinduism Glossary of terms - (Y)
  1. Recommended Books
   1. Books on Vedas and upanishads
   1. Books on Saiva Agamas -Tantras
   1. Books on Thirumurai
   1. Books on Hindu Puranas
   1. Books on Saiva Siddhantam
   1. Books on Sanskrit Shaivite Texts
   1. Books on Virashaiva
   1. Books in Tamil on Shaivism
   1. Telugu Books - Hindu Shaivite
   1. Books in English
   1. Other Hindu Shaivite Books
   1. Saiva Magazines
   1. Books on vratas / festivals
   1. Hindu Shaivite Musical Books
   1. Singing the Sweet Lord - Selected Cassettes / CDs
   1. Hindu Shaivite Old and Rare Books
   1. Some books in English on shaiva sidhdhantha
   1. Books on Hindu Temples
   1. Books on Kashmir Shaivism
   1. The books of Literature on Shaivism
  1. Links
   1. SIXTY-THREE NAYANAR SAINTS
   1. Pilgrimage to Amarnath Cave
  1. Schools
   1. Virashaiva Home Page
   1. Shivadvaita
  1. Saiva Siddhanta
   1. சிவஞானபோத சூர்ணிக்கொத்து
  1. Quiz
 1. To Practise
  1. Daily Prayers - Hindu Prayer Hub
   1. When do we fix our mind on God?
   1. The oltimate Prayer
   1. The Eternal
   1. Holy Five Letters
   1. How Simple God Has Become?!
   1. Salutations to God
   1. Mother earth makes wealth for devotees
   1. Om - udgIta - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. I Hold Thy Abodes on Head
   1. Types of species in the world - 84,00,000 !
   1. What does God Seek from Us?
   1. Boundless Glory of God - Prayer from Shiva Mahimna stotra
   1. The way to please the divines!
   1. Best of the Best! - udgItha - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Eight Characters that We Devotees Adorn With
   1. Glory of Birth in the Country Where Vedas are in Practice!
   1. Private and Permanent Temple for God
   1. Bear with the height of my audacity! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Whom shall we praise and worship?
   1. Concur with Om - udgIta - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Get In, While the Door of Bliss is Open!
   1. What Fortunate We are to be Shaivites!
   1. Kayakave Kailasa
   1. How do you say God created the world? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Golden Shelter That Is God
   1. Om - Where all does one sing Om? - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Why did God take forms?
   1. Forms of Grace!
   1. Why respond with anger?
   1. Veda mantras for various gods?! - Is Veda polytheistic? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Grace of God is for all creatures
   1. Presence of UdgIta everywhere - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Why did God tell Vedas?
   1. Merits and demerits of different religions
   1. I carry the God... Always!
   1. Is God an ascetic or householder? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Bestow us with wealth and courage!
   1. Which is Rk, Sama and Udgitha? - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Where to find God?
   1. When is sin a virtue and vice versa?
   1. How to get rid the great ignorance?
   1. Lord Shiva is the God of Vedanta, all people and seekers - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Courage to stay away from distractors!
   1. Are Rig and Sama vedas totally different? Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Take Pride Devotees!
   1. We are the children of God
   1. Meditate, worship or serve. Else drown! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Seeking Favour of God
   1. Desire of vedas - Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Before your tongue trembles do this!
   1. How long are you able to stay in the feeling of God?
   1. Do you know where to go, but do not get there? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya DikshitarDo you know where to go, but do not get there? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Prayer to get rid of diseases
   1. Become the folfiller of desires Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. Before your youth vanishes...
   1. Is our love well grounded?
   1. I am cheating my very own self! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Oh God, Bestow on us the riches our brilliant ancestors got from You!
   1. Om is the syllable of consent, it is the syllable of prosperity Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. How will the world function without me?!
   1. Glory of Vedantic Shaiva Siddhanta
   1. Living with enemies? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Invincible Children of God
   1. Why worship shoold be done with wisdom? Significance of Om from Chandogya upanishad
   1. May those, who live for the worship, flourish!!
   1. Vowel A and God
   1. Only solution to get out os sensual disaster! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Prayer for remedy from misery caused by divine
   1. Three basic prescriptions to the seeker From Ishavasya upanishad
   1. Oh Lord of Puravar Panangattur, bless!!
   1. How to get to the state of God?
   1. How can I cross the ocean of distress? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Prayer for seeking wealth and happiness
   1. How to get out of Karmic cycle? - From Ishavasya upanishad
   1. Here is the Thief, Who Stole my Heart!Here is the Thief, Who Stole my Heart!
   1. There is a Lord Who can Forgive all sins completely - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Prayer to have folfilled material and spiritual life
   1. Don't be suicidal - From Ishavasya upanishad
   1. Able Dancer to the Melodies
   1. May the Lord Protect our dear ones from injuries!
   1. God is the good purpose behind! - From Ishavasya upanishad
   1. We pray the Lord for our protection
   1. God is Immanent as well as Transcendent - From Ishavasya upanishad
   1. Oh Pashupati, keep providing us the prosperity of material and mind!
   1. Keep us happy here and thereafter!
   1. Favor of the all encompassing God
   1. Prayer to seek protection and progeny from God!
   1. May the medicine of God keep us healthy for hundred years!
   1. There is no hatred here - From Ishavasya upanishad
   1. The God, Who does not know misdeed!
   1. Incomparable Lord Shiva
   1. How can I fix my mind in Lord Shiva at the time of death? - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Consummate Worship!!
   1. Oh the Strong Lord, rescue us from troubles!
   1. Can You See One God Everywhere? From Ishavasya upanishad
   1. My Folfilled mind is for the World to Rejoice!
   1. Why is the God Eternal Refuge?
   1. You cannot pray in the death-bed. Pray now! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Maya that wrecks!
   1. We will not address anyone equally with God!
   1. Please remove the pain in my stomach!
   1. Form of Knowledge!
   1. Since I do not see any other option, I surrender to You! - Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. God Shiva - pleasant, easy to approach, brilliant, gracefol
   1. Get rid of all your sins!
   1. Take refuge in the First Guru! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Lord has filled me with joy
   1. Characteristics of God - From Ishavasya upanishad
   1. Don't equate other divines to Supreme God Shiva!
   1. God can be experienced by us!
   1. Life is a workshop to prepare ourselves
   1. Why did God create us and what happens oltimately? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. What is the Best Way to be Threat Free? - Prayer from Nalvazi of Auvaiyar
   1. Lord's healing a soothing hands protect us!
   1. Knowledge or experience? Vidya or Avidya? From Ishavasya upanishad
   1. Leave the shallow arguments. Truth is Lord Mahadeva!
   1. When Wisdom is Achieved, There is no Return to Ignorance!
   1. I cant get rid of Maya. God! Help!
   1. There is only One, Who can liberate and give Bliss! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Who can remove the filth in us?
   1. Life or Liberation - which is good? - From Ishavasya upanishad
   1. Heard of Fox Tale?
   1. He is everywhere but stays aloof!
   1. Compassion is the root of religion!
   1. I always worship the Preceptor of the Supreme Wisdom! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Supremacy of God Rudra never goes away
   1. What is Behind the Material Sun? - From Ishavasya upanishad
   1. We have no scarcity!
   1. Why God did not give us Bliss right away?
   1. Avoid These. You will Please God
   1. Oh God, my only plead is - Accept me! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. There is None Matching Lord Rudra in Strength
   1. The Oath of Renunciation
   1. Untiring Effort of God!
   1. If You Speak, Speak This Way!
   1. The Queue is Long, But I Believe in Your Mercy! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. God is not just mercifol, Powerfol too!
   1. Eight Characters of Devotees
   1. Count of the Dead So Far!
   1. Worried About the World?!
   1. I am in a Mess, Still Fearless! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Like the Son Saluting Father, I Hail Lord Rudra!
   1. Can I Say No To God?
   1. I Seek the Healing and Bliss Our Ancestors Got!
   1. I am the Essence That is in the Sun! - From Ishavasya upanishad
   1. You are the sky and earth, body and life!
   1. Classification of Sools
   1. Spiritual Hypocrisy
   1. May Your South Face Bless Me Ever! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Expectation, Resolt and God - Prayer from Nalvazi of Auvaiyar
   1. God, Bestow Us with Wisdom
   1. Think by God, Think of God! - From Ishavasya upanishad
   1. Will I spend my life uncertain?
   1. An Ancient Association
   1. A Mere Ritual?
   1. May Your South Face Bless Me Ever! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. What is Common in Vedas, Thirukural, Thevaram, Puranas, Thiruvasagam, Thirumandiram? - Prayer from Nalvazi of Auvaiyar
   1. God is Inherently Powerfol
   1. Oh Lord, Lead into Virtuous Path! - From Ishavasya upanishad
   1. The Power of Various Divines
   1. The Hard Anava
   1. How Well Are You Maintaining Your House?
   1. Ishvara Refers to Only Lord Shiva Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Make Our Family Free From Disease!
   1. What is That Divine Force That Directs? - From Kenopanishad
   1. Ridicolous Drama by God
   1. Are We Intelligent Beings?
   1. Where are Heaven and Hell?
   1. Protect Us, Our Posterity From Unfortunate Miseries!
   1. Limitations
   1. Why Shoold You Do Worldly Transactions?
   1. Abandon Us Not!
   1. Fundamentally How Many Things Exist in the Universe?
   1. May our Worship Delight You!
   1. From where does so many lives born on earth?
   1. The Harassing Maya
   1. Remove the Blocks in the Spiritual Journey! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Narrinai Kadavol Vazhthu - Prayer from Sangam Literature
   1. May Here Be Prosperity and Glory!!
   1. Having Died, Stay As Immortal In This World(!) - From Kenopanishad
   1. Protect From Senses like Tortoise
   1. Why Can We Not See God With Our Eyes?
   1. There is no point in taking refuge anywhere else! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Evolution of Three Types of Worlds - Prayer from Sangam Literature
   1. Liberate Us From Bondage and Karma!
   1. None of our instruments can measure that! - From Kenopanishad
   1. Before the Tongue Dies Say the Glory of Abode of Shiva
   1. Until When Woold the Misery Continue?
   1. May the Supremacy of Lord Shiva Stay High! - Prayer from Sangam Literature
   1. Proetct us and Liberate us from Bondage!
   1. Is Supreme God Known or Unknown? - From Kenopanishad
   1. How to Avoid the Insecurity in Old Age?
   1. Avoid Viewing Symbols of God as Limited Entities - From Kenopanishad
   1. Why do People Question Reincarnation, Bliss, God?
   1. God Beyond Imagination! - From Kenopanishad
   1. Before lying on Terminal Bed, Hold the Feet of Lord Shiva
   1. God? Sool?? You Are Hallucinating!
   1. See How You Call God, Not How Long!
   1. Dances of Lord Shiva - Kodukotti, Pandarangam, Kapalam - Prayer from Sangam Literature
   1. Resort to Lord Rudra when in Ailment; He is the Storehouse of Medicaments
   1. You Cannot See Him! He Makes You See!! - From Kenopanishad
   1. The Ripe Paddy Demonstrates the Love of Devotees!
   1. Do You Know Anything Darker than Darkness?
   1. Determination in Spirituality!
   1. Under the Feet of the Principal Lord, the World is Safe! - Prayer from Sangam Literature
   1. The hand that touches Shiva is higher than God!
   1. Realize and Align With the Supreme That is Beyond Your Abilities to Establish! - From Kenopanishad
   1. The Assembly of Peerless Devotees!
   1. When did the Darkness Stuck to Us?
   1. Before Falling Senseless, Worship Lord Rudra!
   1. Vital to Your Vital Breathe! - From Kenopanishad
   1. Unique Fidelity of Darkness
   1. How can you attain real knowledge? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Supreme Ascetic Who is the Safeguard for All! - Prayer from Sangam Literature
   1. If Someone Claims to Know God Well, Then... - From Kenopanishad
   1. All Celestials are Present as the Devotees of Lord Shiva
   1. Too Many Things to Think of?Too Many Things to Think of?
   1. Your Blessing Can Make impossible Possible!
   1. I Am All Filthy. But Your Mercy Cannot Disregard Me! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. World Flourishes in the Fellowship of God - Prayer from Sangam Literature
   1. Sing the Lord in Love that resembles the Love of cow and calf!
   1. You Can Neither Know it, Nor Not Know It! - From Kenopanishad
   1. Temple That Stays Afloat Amidst Deluge!
   1. Is the World Real?
   1. If You Reject Me, Who Else Will Accept? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Keep Chanting Adhiraiyan Adhiraiyan!! - Prayer from Sangam Literature
   1. Doctrines Cannot Define God! - From Kenopanishad
   1. See The Moon Wandering Over the Forest!
   1. Did We Contract Darkness Sometime?
   1. God Makes Us Fit Vessels!
   1. One Who Arrests Water in the Matt-locks
   1. Salute the Omnipresent Who Stands like Oil in Sesame! - Prayer from Sangam Literature
   1. Can the Darkness Veil the Divine Light Too?
   1. The Lord on Alms, Bhikshatana
   1. Light of Maya Helps Us Until Dawn!
   1. Do not ruin the body!
   1. What is the Best in the World?
   1. Pardon me or Teach a lesson. Don't Ignore! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Lord of Karuppariyalur
   1. Grace is Like the Sun
   1. If God is Omniscient, Omnipotent and Gracious, Why We Suffer? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Oh Lord, Preside as the Priest!
   1. How to Fill Yourself with Bliss?
   1. Is the Body Intelligent Or the Sool?
   1. When Will Shiva Pick Us Up?
   1. Agni the Benevolent to the Divines and Mankind
   1. What Does the Fish in the Milk Ocean Eat?
   1. What is Bliss? - From Kenopanishad
   1. Forms of Shiva Make You Realize What You Cannot Through Books!
   1. Why don't we feel the Grace?
   1. What Better Prayer Than Seeking Refuge? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Oh Shiva, You Are Everything For Me!
   1. How often do you feel the land you live on?
   1. Presider, Skilfol Conductor and Bountifol Giver in the Spiritual Journey
   1. Forms of the Lord, Who accepts the Havis in the Yagya
   1. People are lost. That is why they do not see the Grace!
   1. Summary of Kenopanishad, Second Chapter - From Kenopanishad
   1. What is the use of wisdom without devotion?
   1. I am a captured monkey. Liberate me! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Parched Amidst Flood!
   1. Do We Think of God During Distress or After Distress? - From Kenopanishad
   1. Resplendent Lord, Drive Away the Darkness!
   1. How To Threaten Away the Sins?
   1. I Seek Your Grace! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. The Great Vessel for us is Namahshivaya
   1. The Most Beloved Lord
   1. Instead of a pot foll of milk, do we seek a cockroach?
   1. What is the point of worship when not maturing in compassion?
   1. The Wealthiest beggar! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Are we ready for liberation?
   1. Get a Glimpse of God and the way He blesses in this four line song!
   1. Appearance of God to dispel the ignorance! - From Kenopanishad
   1. I do all virtuous things, when will Shiva accept me?
   1. Provide us Wealth to Support Worship!
   1. May what we have got, not come us hindrance to what we need to get! - From Kenopanishad
   1. I sought Shiva in eagerness; Mantra Namahshivaya sought me!
   1. I am ok to have as many births, as long as... Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. If the fence grazes the field...
   1. Welcome the Wonderfol, Always Delighting, Friendly Lord!
   1. God comes as desired by you!
   1. Pray the God with Enthusiasm!
   1. The Vehicle That Mistook Itself as the Lord! - From Kenopanishad
   1. See My Lord Accepting the Alms so Casually!
   1. Emergence of Shiva in the Form Recognizable
   1. If I am breathing Your breeze, I don't care whether I am a worm or a tree! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. God, Where Were You So Long?
   1. Oh my Protector, come along with Your admirers, making this Shivaloka
   1. Sages are Concerned, Ignorant are Happy!
   1. The Doctor Inside the Sool
   1. Even in the deathbed, may my life resort only to You! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Will the Stone Get Soft Staying in Water?
   1. The Unsubdued Splendor of God in the form of Agni!
   1. At the death-bed, my focus be on You, ignoring all the pains! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. God in Disguise
   1. Oh Lord Do You Have Any Need For My Service?
   1. Meditate the Charming Lord With This Shloka Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshit
   1. One Who Can Burn Earth, Cannot Burn Even a Straw Without the Grace of God! - From Kenopanishad
   1. Who Belong to the Good Clan?
   1. God, is the Wonder of the Heaven, Light of the World!
   1. There is Hope Left in Me, Only Because of Your Grace! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Stay Alert! Do not Miss the Grace!
   1. Oh Shiva, We are Scared to be in Your Fold!
   1. Do Not Let the Simple Looking Supreme Escape Away! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Nothing Moves Without His Grace - From Kenopanishad
   1. I Will Not Enter The House Where You Are Not Worshipped!
   1. Rathantra Sama Mantra - The Celebrated Samam
   1. Oh Shiva! How Can Your Riches Be Concealed? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. You stay beyond the universe! How can we be in Your fold?
   1. The Pot of Somarasam
   1. Oh Supreme Shiva! Here Are My Two Requests! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Decoy to Catch You!
   1. How to interpret the Vedas?
   1. Yaksha and Indra - From Kenopanishad
   1. I cannot tolerate the anger of Shiva Devotees!
   1. Soham Bhavana in Veda
   1. If all the praises we make in deed become true.... Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Do not confuse yourself! Focus on Lord Shiva
   1. How to Approach Upanishads?
   1. Salutation to Parashiva! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. We have no time for pointless debates Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Even the birds sing and listen to the Thirupadhigams
   1. Shaktinipada in Upanishad - From Kenopanishad
   1. Intensity of Call to Shiva in Thiruvasagam and Atmarpanastuti Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Divines As The Devotees
   1. The Only Guru To Seek
   1. Thayumanavar singing Thayumanavar! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Shakti Shows Shiva - From Kenopanishad
   1. The Lord, Who Takes the Form He Wishes
   1. Is Our Praise of God Be Held in Esteem? Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. God Folfils Your Desires - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. I do not have any other refuge. God is the only refuge! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. How Does God Protect Our Sool? - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Shiva blesses even those, who did misdeed, if they realize and worship!
   1. Save Me, At Least In Words I Take Refuge in You! Prayer from Atmarpanastuti of Appayya Dikshitar
   1. Gayatri Mantra Explanation
   1. Am I Not Your Slave, All the Time We Have Been Through? - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Devotees Become Instruments of God!
   1. Lord Shiva is the Essence of Vedas Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Why is Guru Needed?
   1. The Shiva Surya - The One Looked Upto!
   1. The Bliss Received From the Ocean Deep Silence! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. My Body is the Instrument; Play, My Lord!
   1. Pristine Examination of Vedas Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. We Seek Nourishing, Vivid and Desirable Prosperity!
   1. Shaivism is the Religion That Shows the Supreme Beyond Conception Simply as Nataraja! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Vedas, the Authority by Their Own, Illumine Lord Shiva Naturally Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Take a Step to Seek God! You Woold be Ahead of the World! - From Kenopanishad
   1. The Guide To Be Held Firm in Spiritual Journey is Namahshivaya
   1. Call Everyone to Enjoy the Bliss! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Pleasant Water; Giver of Prosperity - Prayer for Water
   1. Show Mercy on Me, Like the Cow on the Calf! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Why is Indra the Superior of all Devas? - From Kenopanishad
   1. What Does Guru Do?
   1. Answer to the Question on Vital Force - From Kenopanishad
   1. Get Rid of Your Hurdles!
   1. The Rain Makes the Prosperity
   1. How is Life? Like a Straw in the Ocean! - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Guru Provides the Inspiration to Move in the Great Path
   1. Can I Forget and Think of Emancipation?
   1. Can We Exist Without Your Grace? - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Lens Can Burn Only in the Presence of Sun!
   1. Curd makes us triumphant, glorious and long living!
   1. Can I Forget the Lord of Thiruvannamalai?
   1. Internal Worship - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. Balance the Karma!
   1. Timeless Things
   1. Is the Boll of Lord Shiva Stray or Domesticated?
   1. The Supreme Spirit That Energizes Mind to Think - From Kenopanishad
   1. The Lord, Who Created the Beautifol Sky and Earth!
   1. Soft Speech is the Virtue
   1. Vedas Refer to God Shiva When Saying Ishvara Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Strategy for Bliss - Prayer from Thayumanvar Songs
   1. The Four Principles System That Puts Shaivam on High Pedestal!
   1. Wasted Days Without Hailing God Shiva!
   1. Want to be Loved by Everyone? - From Kenopanishad
   1. The Ancient and the Most Loving God!
   1. Don't Brandish Caste
   1. When Does Ishvara Mean Lord Shiva? Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. What If I Cannot Find an Apt Guru?
   1. Life Anchors to Conscience!
   1. Oh Shiva, You Do not Eat or Sleep!
   1. Affirming the Completion of Upanishad - From Kenopanishad
   1. The Yagyas Make Rain
   1. Before the Time Vanishes, Worship the Linga!
   1. If the Mind is not Tranquilized, What is the Point in Speaking?
   1. Pray For Wealth and Protection
   1. Why Do We Call Ishvara Parameshvara or Maheshvara? Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Crystal Needs Light; We Need Grace!
   1. Hail the Lord of Kailash!
   1. Understanding Upanishadic Wisdom Leads to Perseverance, Restraint and Action - From Kenopanishad
   1. My Thinking is Centered on Devotees
   1. Can You See in Darkness?
   1. What Will I Do with Distress?
   1. Wisdom of Upanishad in Everyday Life - From Kenopanishad
   1. Associate Me with People of Divine Experience!
   1. All I am Thinking is Bliss for the World!
   1. He is Omnipresent; But He is not Visible!
   1. Refuting Anishvaravada, Bahvishvaravada and Anyeshvaravada Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. God Never Abandons Me!
   1. Who Energizes Us?
   1. Exclaiming God and His Creations!
   1. What is the point in the precious thing in your hand, if you do not know to use it!
   1. Anyeshvaravada is Illogical Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Prayer for Tapas
   1. The Light at Dawn Comes from the Grace of God!
   1. Vedanta and Siddhanta are the same!
   1. Fundamental Questions of Philosophy - From Svetasvatara Upanishad
   1. I do not call out, "mother" or "father". All I think is, "Oh the Reverend Lord"
   1. To Get Rid of Sins!
   1. The Divine Creation we praise
   1. The Comradery That Does not Cross Limits
   1. Leave These Three Impediments to See Grace!
   1. Vedas use Namah for Shiva Often; Rarely for other divines Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Hail Our Quiescent Guru!
   1. The Mighty Divine Delight Flowing Everywhere!
   1. As the Rivers Reach the Ocean, the Salutations Go to Shiva Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Quiescent Guru Told the Untold Words!
   1. The Divine Giver of Prosperity!
   1. The Comradery That Does not Cross Limits
   1. What Are the Possible Causes of the World? - From Svetasvatara Upanishad
   1. Bliss is the destination; Wisdom is the Torch; March!!
   1. Focus on Filling Yourself with Love; Liberation Will Happen When It is Due!
   1. See Everything Through Grace!
   1. I Do Not Want the Heavens; I Want to Rejoice Worshipping You!
   1. What All Concerns I Have!
   1. Vedic Prayer for Rain and Wisdom
   1. Who is Worth Our Salute? Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Let Us Hail the Lord of Magical Power in the Dawn!
   1. What Virtue Do I Have to Lodge You!
   1. The Sun is Resplendent in the Noon. Only Fools Can Dare to Deny It! Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. We Shall Offer Glorious Offering in a Glorious Way!
   1. Stay Tuned to Divine and See As It Is!!
   1. May Our Prayers for the Omnipresent God Flow Like the Nectar!
   1. Do You Need Someone to Tell You To Rejoice the Shade, When Under Scorching Sun?!
   1. I am so busy chasing the mirage. No focus to desire God!
   1. Forgive All My Blunders!
   1. Why is the God not Listening?
   1. Immeasurable is the Grandeur of the God!
   1. Why Do People Not Know the Taste of Lord Siva Worship?
   1. What kind of a life it is!
   1. The Lord of Sholagavam Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. God is Omnipresent in all Lives and Materials!
   1. God Shiva is the Master of both Worldly and Liberated Lives!
   1. Do Not Misinterpret Vedas With a Narrow Vision
   1. Did You Achieve Enlightenment?
   1. Got A Lot of Wealth?
   1. The Master of Shishumara Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. God Vs Demon?
   1. Lord Shiva is Dearer Than the Mother!
   1. God is the Essential of the Essentials! - From Svetasvatara Upanishad
   1. All These Are Glory of God!
   1. How Many Births!
   1. Mudras For Various Devas in Bharatanatya Sastra Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. God Will Carry You Like a Child!
   1. How God Took Various Aspects and Our Relationship with God
   1. Since God Does not Have Father and Mother ...
   1. God Gives Prosperity, Removes Darkness, Clears Hurdles!
   1. All the Salutations Rest at Lord Shiva! Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. What Are the Qualities of God and Sool?
   1. I Do Not Know When and Where I Will Die. I am Taking Guard with the God!
   1. The Mystic Wheel - From Svetasvatara Upanishad
   1. How Much Does the Great God Come Down for Us?
   1. Is There Any Benefit For Gold out of the One Who Holds It?
   1. There is a Sweet Fruit to Eat. You Need to Know the Father to Get to It!
   1. If All the Salutations are for Lord Shiva, Why do Vedas Say Salutations to Many? Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Pray the Bounteous God. He will bless you with enormous wealth!
   1. Salutations to Dog! - Why does the Veda say it? Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. This Elixir of Tamil will Folfil Our Life!
   1. The subtle speech that fills the space!
   1. There Are Two Kinds of Namaskaram Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. Does God Become Lives like Us?
   1. The Vedic Guidance on How to Perceive Vedic Deities
   1. Get Rid of Your Shadow!
   1. Tools are good; But set your focus on the goal!
   1. What Qualification Have I Got to be a Devotee?
   1. All Vedic Salutations Only for the Association with God Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. What Woold Be the Destiny For my Mind?
   1. See in the Light of Grace!
   1. Whatever Be The Forecast, We Woold Be Blissfol
   1. God protects the worshipper in every way
   1. The Greatest God of Divines Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. We Invoke the Father of the World, Seeing the Poets Ardently Praising Him!
   1. Hindu Prayer Hub
   1. Go Humble to the Lord!
   1. Without Grace, Effort Cannot Get You That!
   1. Don't lament! Worship!
   1. Enchanting Is Your Appearance!
   1. Remove My Fear, Oh Supreme!
   1. How Focused Is Your Worship?
   1. Are You Working Hard to Get God's Grace? You Don't Need to!
   1. Mrutyunjaya Mantra - Prayer for Liberation
   1. Do Not Make the Mistake of Considering Lord Shiva as one among the divines! Prayer from Shruti Sukti Mala of Haradattacharya
   1. The Virtuous For the Ascetic!
   1. Not Even A Broken Needle Will Come For the Last Journey!
   1. Arduous Path to God Made Easy by Panchakshara
   1. There is no difference between renounced and worldly?!
   1. Sarabeswarar in Thirumurais - திருமுறையில் சரபேஸ்வரர்
   1. There is A God! And There Definitely is God!
   1. You can make your life itself bliss, if you...
   1. Gananam Tva - Prayer for Protection
   1. The Dance That Awakens Us!
   1. Exclude Me From the Wrath!
   1. There is nothing my deed! All Yours!
   1. Follow the Grace!
   1. Lord Shiva is Invoked always Uniquely and Specially!
   1. Want a description of how beautifol our body is?
   1. Why does Sambandhar refer to Vishnu and Brahma in the ninth song of all his Padhikams?
   1. The Real Joy is With God!
   1. Pray for the stability and prosperity of the nation!
   1. Vinavurai - Inquiring the Devotees
   1. What is special about Kabali Temple Thaipusam? - Sambandhar Thevaram explained
   1. God Becomes the Object, Enabler and Material for Worship. We Get the Benefits. Good Deal?
   1. Thiruthondar Puranam - What does it do?
   1. The Supreme Yagya - The Creation
   1. Thiruvarur Panguni Uthiram - Celebrated by Naminandhi Nayanar
   1. From Where Did Rig, Yajus and Samavedas Come?
   1. Utility of Thinking is Namahshivaya, Utility of Vedas is Shaivam
   1. The Creation As Said in Purusha Sukta
   1. Celebrate the Womanhood!
   1. Thirunallaru - The Fragrance of the Forests!
   1. Symbolism from Creation As Derived in Purusha Sukta
   1. Thirunallaru Sthalapuranam of Nala worshipping in Sambandhar Thevaram!!
   1. Creation - the Society and its limbs
   1. Why is Lord Shiva called Muni or Munishwara?
   1. Creation of the Sun, Moon and others
   1. How many days am I wasting in life!!
   1. Daily Hindu Prayers in Tamil
  1. Daily Prayers - Thirumurai Series
   1. Thirumurai Series - Foreword
   1. Five Deeds of Lord
   1. The Glory of Arudra Dharisanam
   1. Drive Away My Fear
   1. Thiruvempavai
   1. Thiruppalliyezuchchi
   1. Sure loss of evils
   1. The Best Wealth
   1. Help in Distress
   1. Medicine for Unconsciousness
   1. Heart Cools at Your Sight
   1. Devotees' Hurdle Remover
   1. Don't get lost in small pleasures
   1. Music Beyond Instrument
   1. Mitigating Saturn's Effect
   1. Flawless Money
   1. How To Worship God ?
   1. Lord Ganesha Purana
   1. Praise the God Without Delay
   1. Evils Not Touch Us !
   1. Becoming God Itself
   1. Great Tamil Scholar
   1. Benefits of relying on God
   1. Life A Boon
   1. Who Else Can Help ?
   1. Don't Worry Mind, You will be blessed !
   1. Lord Shiva - Blemishless God
   1. Glory of Vibhuti
   1. My Heart is melting only for You
   1. Miracle of Resurrection
   1. Benefiting above Astrology
   1. Today A Good Day ?
   1. Trustable Ally
   1. When will one get God's Grace ?
   1. Get rid of sins of three Karanas
   1. Speak the Glory, Bring in Joy
   1. Talk Time ?
   1. Palindromic song
   1. Lead Happy Life
   1. Medicine, Mantra & Meritorious
   1. Need what else protection ?
   1. For Glorious Marriage
   1. Get firm devotion - the Glorious wealth
   1. Thrust of Grace
   1. Better than even mother !
   1. My Principle is to think about You !
   1. World Be Foll of Thy Glory !
   1. The queen of womenfolk
   1. Is there any other refuge ?
   1. When to chant the mantra ?
   1. The way to Meritorious Path
   1. Scary or Sweet ?
   1. Don't just inquire, Enjoy !
   1. Our Lord is Resplendent !
   1. Will God shower anything other than Grace ?
   1. Supremacy of Lord Shiva in Puranas
   1. Protecting the protector
   1. Anybody else more able ?
   1. The Greatest God of Justice Flag
   1. The Valuable Thiruppasuram
   1. The Name of hara Encompass !
   1. Oh head, bow down !
   1. The Best Escort is Namasivaya
   1. Oh God save me
   1. Saw Their Holy Feet, the Unseen I saw !!
   1. May Your Feet Never Slip From My Mind
   1. My Focus is You, Give me the Glorious State
   1. The Best Abode of God
   1. When I sink, Give me Your thoughts
   1. God is Sweet in Sugarcane
   1. Want Eternal Bliss ?
   1. The support for orphans
   1. Embed Your Feet on me, Otherwise ...
   1. If I faolter Thy Service...
   1. Instead of ripe I went for immature !
   1. We are not afraid of anything, there is neither a fearsome thing !
   1. The Look of "The" Prosperous and Qualified
   1. What is God ?
   1. Even if the Loved One does not come ...
   1. Have Tag on me, even if I forget You
   1. How to get rid of all three types of karma ?
   1. My duty is just to keep serving
   1. What is the most virtuous deed you did ?
   1. Why Fear ?
   1. Want Time-pass ?
   1. Use of the body
   1. In pursuit of wealth ...
   1. Even if wealth is lost...
   1. How good is your religion ?
   1. What use are the rituals, unless....
   1. Lord is Sweeter than ...
   1. Put up with ghosts !
   1. He corrects our mistakes
   1. Which are ruined days ?
   1. Narration of the Beauty
   1. Thirukkayilayam
   1. You are all my feelings !
   1. Honeyfol Holy Feet
   1. Recipe for Liberation
   1. How to stop the bad things and make world a better place ?
   1. Do you want to get rid of distress ?
   1. Where is God ? (Thirunavukarasar)
   1. What if God is not worshipped ?
   1. Who is realy rich ?
   1. We are not afraid of anything
   1. Before I am unconscious....
   1. Our Savior for the life here and the other world
   1. Remover of Hunger
   1. Is God sectarian ?
   1. Calling out to God
   1. Whom else to think of ?
   1. Never lost wealth
   1. Drive away my fear
   1. Who else is my Saviour ?
   1. Who is most beautifol ?
   1. Who is praiseworthy ?
   1. The praise of the greats
   1. Can I live away from my beloved God ?
   1. Correct and Discipline me too
   1. Am I too fit to be a devotee ?
   1. You are indifferent, but we are committed
   1. Even if You turn away, I will follow You
   1. You coold do this too
   1. When will I get to salute You ?
   1. Oh parrot, tell my Lord's name
   1. Master, take note of my disorientation !
   1. Acting as if I am Your devotee
   1. Stone heart & Wooden eyes !
   1. Which service do you do ?
   1. Hail Hail Thee
   1. Will be born again and again to worship You
   1. If I cry, You coold be got
   1. Don't the great ones forgive ?
   1. Make me Serve You
   1. Oh Immortal ! Long Live !
   1. Telling the Endless Glory !
   1. God is kinder than even mother
   1. Incomaparable God
   1. Whom does Lord shiva worship ?
   1. The Outstanding God
   1. Why is God not blessing me ?!
   1. Worship however you can
   1. Does Fate Control the Humans ?
   1. When out of reincarnation cycle ?
   1. Dance with the ghosts
   1. Don't want to suffer ?
   1. When is the end to sufferings ?
   1. Even if He doesn't care for me, I woold
   1. Slaves for Whom ?
   1. God - The Creator, Destroyer and Protector
   1. Where is God ? (Karaikal Ammaiyar)
   1. How to be sincere to God ?
   1. How to overcome rebirth ?
   1. Who knows .....
   1. Love that does not look for returns
   1. Why do people not worship sivaperuman ?
   1. How to be happy and stop worrying ?
   1. Which form to worship God ?
   1. Which is the real form of God ?
   1. We overcome death, hell & karma
   1. Like Ghosts ?!
   1. Before stinking in the cemetery...
   1. How I am, so is my Lord
   1. Description of sankaranArAyanar
   1. Enslaves and Dances with me !
   1. Scaleless Luminance
   1. Definition of Devotion 1
   1. Definition of Devotion 2
   1. Definition of Devotion 3
   1. Moorggar
   1. How to host the devotees
   1. Yoga called Devotion
   1. Get into the company of the greats !
   1. Glory of God - fill the world!
   1. How to hold the Feet of God
   1. The four matters of significance
   1. Devotion and then liberation
   1. Internal Worship
   1. Which is the only language for worship of God ?
   1. Who can become a devotee ?
   1. Thiruchchirrambalam
   1. Parental influence on children
   1. Representative of devotees
   1. Can scolding be the oltimate praise ?
   1. Iyarpagaiyar
   1. Manakkanycharar
   1. The sight of Kailashapati
   1. Worship joyous, Stand with Pride, Reach the height of fame
   1. thamizh of Sacred Path
   1. Pillars for the sky !
   1. God residing at both natural and artificial beauties
   1. What a form?!
   1. Who is above us ?
   1. Relentless Reminder
   1. Throatfol poison still deathless, birthless !
   1. How great is this child to be the Chief !
   1. The Master of this world and the ones above
   1. Fear God or love God?
   1. God of all nations
   1. Cancellation of sins of those who worship
   1. Lord of kailasham
   1. Joy that melts the body off
   1. Want to get away from clutches of sin?
   1. Renowned for circumambolation
   1. How can God get Angry?
   1. Want to cut down misery?
   1. God, the Musician
   1. What do you see in the pond?
   1. Story of a pearl in river
   1. Have you seen wedding performed by nature?
   1. Our Lord's weapons
   1. Worship even in gloom
   1. How can one be beyond sins?
   1. How to go to heavens?
   1. Festivals of MayilApUr kapAleeshvarar
   1. How does the God show up?
   1. Prayer to get a child
   1. Why ascetics are much fond of besmearing in ash?
   1. To get rid of karma
   1. Who can be free from worries?
   1. Nice abode of thalichangADu
   1. It is Our Roling
   1. Wards off the karma
   1. All the three times offers flowers
   1. No state of neglected
   1. Seen Cauvery ? Relook at its beauty
   1. Is God difficolt one or simple?
   1. How to be ruinfree blamefree and glorious ?
   1. Who said life is difficolt?
   1. If you shower flowers on God...
   1. His Forms are for us to explore
   1. They worship at sunrise
   1. How to control five senses?
   1. Even if You dont care for me ...
   1. To clear the hurdles in yoga
   1. Released the four vedas
   1. Where did the cranes go?
   1. Is the God acceptable to all?
   1. Austerity for all
   1. What if threatened?
   1. Glory of nIlanakkar
   1. Want to get rid of old karma and new born miseries?
   1. Throw gold and gems to drive off the birds!
   1. Rhyme on Mount Kailash
   1. Four abodes in a song
   1. thamiz couplet rhyme
   1. Creates, Destroys too!
   1. The Dancer
   1. Never forgot Your service
   1. When does the fear vanish?
   1. God can change the nature
   1. The colorfol Duo
   1. How to use our body?
   1. Why does the skoll laugh?
   1. What to we do when in deep trouble?
   1. What does Panduranga mean?
   1. How to give up addictions?
   1. Jothilingam - Nageshvara Sthalapuranam
   1. Ruin the sins
   1. Uncoltivated mind and God
   1. Even put on fire we are unharmed
   1. When in darkness of mind, God comes as the cool light
   1. For lack of what are we concerned?
   1. How do days become gloomy or great?
   1. Dont scoff at my devotion
   1. Like the frog in the mouth of snake
   1. How long can one wait to see God?
   1. I'm already happy. Why shoold I pray to God?
   1. What makes her love this God?
   1. How does the sacred thread look like ?
   1. He is the Source
   1. Balalayam
   1. Is scriptural knowledge usefol?
   1. The Perfection in my thoughts
   1. The elephant padhikam
   1. Will my eyes shut without exploring my Lord?
   1. The stupid who misbehaved at his own refuge
   1. Dead days
   1. One Who gave Lord gaNesh
   1. Worthless don't see their way to Lord shiva
   1. He is right in my eyes
   1. What alms did He come for?
   1. Taught me without learning
   1. Go the grand way piercing the sky
   1. Got to think of One Who is Austerity Himself
   1. Having the Service of Lotus Seekers
   1. The Unkindled Flame that Kindles!
   1. The Form realized by Yogis
   1. By what means can I forget You?
   1. If not for protecting what else are You here for?
   1. Even if I try not to think of You...
   1. The Wonder that led me!
   1. Roling the world is not that glorious
   1. Can I ever scorn at my Lord?!
   1. Our Beloved Forever
   1. Oh Crazy, can I ever say I am not Your slave?
   1. Prayer for Austerity
   1. Got the sight for seeing my Lord shiva
   1. Liberty with God
   1. What can be relied upon if not God!
   1. I woold stand as devotee to Your devotees !
   1. I'm there for You, Go on !
   1. Other than You, none else.
   1. If a real simile is to be said for God....
   1. How to please God ?
   1. Stupid ones call us stupid
   1. Convergence of devotion
   1. Keep the Dis-illusioning Feet in my heart
   1. A Cool Sight
   1. Can this simple love get God ?
   1. When will my longing folfill ?
   1. One small part of the desire on girls woold do
   1. Mundane existance became Glorious !
   1. We too got to see that blissfol dance
   1. The shivaloka on earth
   1. Heaps of gems broomed away here !
   1. Why do You hold me so loosely ?
   1. Those Feet captured my heart
   1. Who is my God ?
   1. Dancing alone in darkness ? Our heart pains !
   1. Where is the focus of God ?
   1. Show her Your Form !
   1. Long live !
   1. Simple prescription for a fruitfol life
   1. Love is God
   1. Never harm pious and virtuous
   1. Where to Find God ?
   1. Body - Gift of God
   1. Say arahara
   1. How to chose a guru ?
   1. Is God in this world ?
   1. To come out of depression ...
   1. Recipe for escape from reincarnation
   1. God does not stay idle seeing suffering of devotee
   1. He wore snakes instead of gold !
   1. How do you hide gangai from pArvati ?
   1. He woold save when you drown in grief
   1. Humor with God
   1. I can't measure Him !
   1. If you don't want to get drowned in gloom ....
   1. They do not suffer from day to day pains
   1. Nothing else to talk about
   1. The Creator and the oltimate Destination
   1. The stinking skoll
   1. Want to get wealthy ?
   1. Oh Celestials, you too worship and benefit !
   1. They are ever joyfol at heart !
   1. KochengaTchOzan
   1. Want to be free from disease ?
   1. People search God; But that God is favors me !
   1. Thiruvaiyaru
   1. God gives Its Name and Form to devotee
   1. The Right of Gods Garland and Prasadham
   1. Is He That Great God ?
   1. Our Wise Lord
   1. Continuing grace on Kochengatchozar
   1. Insincere, Even if tried to be they are unable to achieve
   1. Sing, You Woold Not be Separated from God !
   1. Just singing His Gracious Form
   1. Children playing marriage game
   1. kurangADuthuRai
   1. Tall Fire Column
   1. Are You Feeble ?
   1. SengaNAr
   1. God gave a disease !
   1. vEdhikuDi
   1. He gave me milk and saved me !
   1. Tamil Rhyme
   1. gOkaraNam
   1. The oltimate mantra
   1. What is the benefit of the oltimate mantra
   1. What happened to my girl ?!
   1. No Dishonesty if you want spiritual upliftment
   1. Got uplifted
   1. Its darkness even if God is in, if ...
   1. Supreme Five
   1. A Complete Worship
   1. Wherever you are, can you be happy ?
   1. What do worshippers get ?
   1. The way to get foll benefit of the life in this world
   1. When the death sees through your eyes ...
   1. They are under the influence of deception
   1. What shoold I ask God ?
   1. Do you want to come out of karma ?
   1. How much more do we talk meaningless things ?
   1. If you ask me the wise thing to do ...
   1. What a spectrum of glory in our God !
   1. The place that is ensemble of all merits
   1. Only They Match them !
   1. Adherence to thEvAram in periyapurANam
   1. Was kaNNappar wise enough ?
   1. Periya purANam is an authentic research treasure
   1. How to care for kith and kin ?
   1. The Greats Meet
   1. How far did appar go enroute Kailash ?
   1. The devotees of Lord shiva are beyond any discrimination
   1. Humble form that knows no lowness
   1. Does surrender offer comfort ?
   1. The discerning welcome note
   1. A precedent set by not setting the foot !
   1. Liberation comes to ground
   1. Love Messenger
   1. Two Forms in One, to be sung
   1. Worship God along with the family
   1. Emphasis to pursuit of truth
   1. Cutting Edge of the Moon
   1. Want to be wealthier than heaven ?
   1. Want to be a relative of God?
   1. This is my ascertained words
   1. When does the sool realize God?
   1. The Light That Glows Even in Subconscience
   1. Why are vEdas called podhu or common?
   1. Hollow pot, but well covered outside
   1. What is the use of Tamil, if not used to ....
   1. Unfailing grace is for those..
   1. This lass is in love
   1. We seek Him, He takes us in
   1. Here or afterwards I am with God
   1. I am weak in philosophy. Will God bless me?
   1. Is blasphemy permitted?
   1. God corrects the flaws
   1. I have my commitments, Can I reach God?
   1. Its worthless if it does not speak of ...
   1. Want to get bliss for all around you ?
   1. Sung from the shoolders
   1. namashivAya woold lead me to bliss
   1. What shoold education enable one to do ?
   1. Why worship in youth ?
   1. Why are You fond of Madurai ?
   1. Is burning kiln a cool place?!
   1. They won't suffer, they woold serve.
   1. Very busy? No time for worship?
   1. There woold be no damage to His Name even if put on fire
   1. Why does God wear thread ?
   1. Will rituals get one spiritual benefit ?
   1. Can I survive forgetting You even for a small moment ?
   1. Shiva mantra at the heart of thirumurai
   1. What great austerity you did ?
   1. Why suffer in the clutch of death ?
   1. God shows a way out.
   1. The Perfect Golden Flame of thiruvaiyARu
   1. The Meritorious One to mercifol people
   1. Want to enjoy life still reach God ?
   1. When will God give Himself to one ?
   1. One in the heart of Our Great People
   1. I will not forget the Simplicity of Thy Grace
   1. One Who shows the way to the greats
   1. If God is everywhere, why am I not able to see?
   1. The Saint who cured my hard disease of bondage
   1. You Dance to Make us Successfol
   1. God forgives the mistakes of devotees not the filth in them
   1. Which God to worship for your spiritual level?
   1. When will the destruction of tripura stop ?
   1. Why woold those attached to God be happy?
   1. The Treasure my zeal seek
   1. God won the senses naturally.
   1. We declare relationship with God
   1. Who is sweeter than my own self for me?
   1. Composition of Hindu Trinity
   1. Out of fear or Out of love, worship!
   1. Made the ways for us, and for those who follows gives the fruit too!
   1. thiruvanniyUr
   1. When I am deep into the trouble, save me.
   1. What forms does God take?
   1. Just Your prasAdam will do...
   1. I got to think only His Feet.
   1. Pool of Water
   1. There Appears Our Great Lord
   1. God Takes the Form Worshipped
   1. Father of the Lord of thiruchendhur
   1. Why God created the world and the Creation Process
   1. What is advanced spirituality?
   1. Why Lord shiva wears skolls
   1. Can you show me God?
   1. God in my heart looks like this...
   1. We are not Timid, But are Mighty
   1. My effort gets the fruit, why God?
   1. Is Temple Worship Important?
   1. Why Thank God?
   1. God is Everywhere
   1. Disturb the disturbance itself!!
   1. My Lord, My Conscience
   1. The Great Ship
   1. Do You Want Stability of Mind?
   1. Hail Thee, Hail Thee !!
   1. Antiquity of thiruvArUr
   1. Who Shoold Educated People Worship?
   1. The Golden jyothi of thiruvaiyARyu
   1. The Groom at mazapADi
   1. Only He can make my mind keep thinking of Him
   1. Lord of gOkarNa
   1. pancha tanmatras
   1. God got for tharumi poRkizi
   1. You are the Sight of my eyes
   1. To Your Floral Foot
   1. Lord separated the sool and the body
   1. Thirunageswaram
   1. Nanipalli
   1. 101st padhikam
   1. Separation is pain even with ghosts
   1. Next time you see lava....
   1. Analysis Paralysis
   1. Padmasana - The posture definition
   1. What can Pranayama get you ? Briskness and Energetic nature
   1. On the crown of feelers
   1. When the job is to sing It, It dissolves the karma
   1. God is there to help in distress
   1. Why did God give a coin a day?
   1. When woold I get to reach God?
   1. God cures the devotees
   1. The Thief Who Barged In
   1. Don't be lost in illusionary life
   1. Names of mUvar in same song
   1. Incomprehensible even for the attained
   1. How can I forget the God Who cured me?
   1. Say, "Fear not!"
   1. Only You matter to me
   1. Good Old Document
   1. I am safe in Your hands, but I did not realize so far
   1. You gave cymbals to cambandhar
   1. Lord - cunning to get Her hug
   1. If the service is not enjoyed, it is like...
   1. I may err, but never to God
   1. How does the focus on God appear?
   1. Bless me with Permanence of Love
   1. God does not ditch us. Its we who ignore God.
   1. What to be accomplished with the life on this earth ?
   1. Who are all comparable to God Sivan ?
   1. How to easily achieve samAdhi of aShTanga yoga?
   1. Ashtama Siddhi & Tripurasundari
   1. Who can reach the oltimate Goal ?
   1. The Objective of Yoga
   1. Why is Hinduism Tantra is very confusing and difficolt to understand ?
   1. Why are customs / tradition important ?
   1. Who is guru ?
   1. Which is the best temple of God ?
   1. Worship made simple
   1. Do advanced sadakas need rituals ?
   1. How to become the divines / celestials / gods ?
   1. Confused about God ?
   1. Holy Foot is the oltimate thing
   1. Intense love with God
   1. How not to be fallen in hell ?
   1. Poetic Portrait of God's Head
   1. The Bouquet from the Sool-mate
   1. Procession of God
   1. What did ChanDesha get ?
   1. Can I take a day off from worship ?
   1. Idiotic pursuit
   1. How does God look like ?
   1. Here comes the rain
   1. What qualification I have to ask Your Grace ?
   1. How long the prosperity can last ?
   1. Recipe for being joyfol
   1. Does God get pleasure out of our worship ?
   1. Will the devotees ever be afraid of death ?
   1. It teaches the essence
   1. The assembly of Shiva devotees be victorious
   1. God does not go away from us
   1. Conquering Lust
   1. Can I worship God in any manner I like ?
   1. Shall the job change my character ?
   1. sri rudhram
   1. If God is Supreme, why does It / He require us to worship ?
   1. Two virtuous eyes of Shaivam
   1. Body and the self
   1. Am exhausted, oh Lord, hold me up!
   1. When it is Gods service, we will not shy away!
   1. Why worship God?
   1. Idhaya Pasuram
   1. How to Thank God?
   1. Complete Surrender
   1. Not to Seek Anything but Devotion
   1. To Get Eternal Bliss
   1. Stay Ever at Bliss
   1. Am Desperate
   1. Keep Your Feet on Me
   1. Hail the Lord Who Fondles Us!
   1. Great Reward for Felony!!
   1. Limits of Desire!!
   1. One in loving hearts
   1. Boar ornament
   1. Muddy water clarified
   1. What does God value?
   1. Is there any better glory?
   1. Hail Thee!!
   1. guru and shivam
   1. jangama pooja - Mobile Temples
   1. Why does God beg?
   1. Can worthless thing become glorious?
   1. How to find which God is for my family?
   1. Why is Veda called Podhu and Agamam Siappu?
   1. Where to find God?
   1. Call God like a calf
   1. guru is clarity
   1. When do the realized go down in quality?
   1. Where is Joy?
   1. Exploring God
   1. What is the purpose of life?
   1. What is special about civaciva?
   1. When will we get to see God?
   1. What worship to do to see God?
   1. What tactic to get to heaven?
   1. The oltimate Renounced
   1. Holy Ash - Important for Seekers
   1. Can I get enlightenment overnight?
   1. Stay with It and get Bliss
   1. Try, Try, Even the rock will break
   1. Why shoold one worship in temples?
   1. Can I be excused from service during hurricane?
   1. What is the relationship between shakti and shivam?
   1. Book smart philosophers
   1. By what formola is the creation done?
   1. What if the oltimate thing in life is so easy to get for you?
   1. vAzthu
   1. See the Truth through Grace in everything
   1. List of ancient Tamil music instruments
   1. The ghost of kAraikkAl
   1. Establishing Scale for Immeasurable
   1. The Elephant Headed Lord
   1. Why kaNNappar so great?
   1. Song composed by God
   1. Hunch and Blind
   1. What is oltimate wisdom?
   1. Name of hara encompass
   1. kayiRu cArththuthal
   1. Form of cambandhar
   1. Why did cambandhar visit madurai?
   1. If It is the Feet of God worshipped, no harm can come to us
   1. The Glorious Married life
   1. What to do with human limitations?
   1. What is the essence of vedas?
   1. cambandhar's experience at chidhambaram
   1. Coin with blessing
   1. The joy of companionship
   1. Got crowned!!
   1. Trepidation in Ocean of Joy
   1. Is floating in this ocean any big thing?
   1. Hail by iyarpagai munivar
   1. Singing in the sea of bliss
   1. What is the Truth?
   1. Unexplainable Valor
   1. enadhurai thanadhuraiyAga
   1. Our Folks
   1. The Thief
   1. Rig kuRaL
   1. You reside in places of contrast too!
   1. Steals minds of all who approach
   1. Want to be misled by novices?
   1. He tricked me and got in!!
   1. One Who is in union, together and distinct
   1. How does Lord shiva do creation, sustenance and reduction?
   1. vEdhAraNayam
   1. In the heads of sincere devotees
   1. We see His Foot offering flowers
   1. Our Crown; Our Lord
   1. The five do not let me focus
   1. Remove hurdles, oh Lord!
   1. They are as good as dead
   1. Want to be an ascetic?
   1. Tell me His Name
   1. Burnt three and Blessed three.
   1. Worshipping only Lord shiva
   1. thiruvezukURRirukkai - Effect of reading all padhikams
   1. What is the easiest way to get liberation?
   1. Munificent who always gives boons
   1. Free from misery!
   1. To lead a happy married life
   1. One with Blemishless Fame
   1. To get rid of karma
   1. thirunaLLARu
   1. My Sweet Lord
   1. Is heaven the oltimate spot?
   1. Bless to shrink our karma
   1. If this is Your grace, so be it!
   1. I am a sinner. What is the path of salvation for me?
   1. The Noble with the Lady
   1. The way through the heaven
   1. The Charming One
   1. Reputation of Thiruvedakam
   1. Where are the Feet of the Lord of Sri Kalahasthy?
   1. Does God beg out of poverty?
   1. What is the use of learning sanskrit and thamiz?
   1. Only Thing We Regard Is....
   1. Kanchi Rig Kural
   1. The Lord will accept me?!
   1. The holy mantra namachivAya
   1. What adolation coold be done to God?
   1. Blessing of chandrashekara
   1. One Who is celebrated in thiruvAdhirai star
   1. Siralan Siruthondan
   1. Seeking Gods Holy Intent
   1. Rhyming songs of sambandhar
   1. Get cured of all bone diseases
   1. God Who Never Leaves Mind
   1. To get married soon
   1. Worship with the best you have
   1. His Name is everything
   1. Relieve me from stomach pain!
   1. Saw everywhere shiva shakti only
   1. Rabbit or crow - choice is yours!
   1. The Charm is Natural
   1. Oh Eyes See!
   1. The Best Thing to Say
   1. Will He Contemn Me?
   1. Two and Lord shiva
   1. Lord worshipped by people of various religious sects
   1. I am dumbfounded looking for You
   1. How to make the heart Blissfol?
   1. God is Simple One For Us
   1. Kept to Salute It Everywhere!
   1. Made Us Think of Gods Glorious Eight Qualities
   1. Can a Mercifol God Punish?
   1. Do whatever you can to worship the God
   1. You Make Your Way Into the Mind and Make Me Think
   1. Religions according to the maturity levels of the people
   1. Salute rAmEshwaram from anywhere
   1. Bless to Focus on Your Feet
   1. Oh God of aNNAmalai, You are my thoughts
   1. pradhOSham song
   1. His Name is everything
   1. I want to live forever, when ...
   1. Can I think of betterment forgetting aNNAmalai?
   1. Annamalai that clears the blames
   1. Will God postpone?
   1. Please open the door
   1. Is there something better than heaven?
   1. Recipe for happy life
   1. Worthless pursuits
   1. Lord wearing skolls
   1. Glory of eight flowers
   1. When are shastras worthless?
   1. Father of Lord murugan
   1. NamahShivaya Uplifted Me
   1. Sugarcane juice at thiruveRumbUr
   1. To get sharp brain
   1. Lord of vaithIswatrankoyil
   1. koDumuDi removes our vinai
   1. thAyumAnavan
   1. Cheating in religious makeup
   1. Is everybody needs to be confused with philosophy?
   1. Can we be self-reliant?
   1. For those who want to get rid of sin and blame
   1. The Lord God
   1. Hail Thee!!
   1. Poor God
   1. Eyelike God
   1. Got to think of the God Who Dances with uma
   1. God of thirunaLLARu
   1. God Who Cures the Root Cause of the Problems
   1. brahma and viShNu united and searching!
   1. Are you driven by the world?
   1. He kept the mantra in the mind
   1. Can I say No to You anymore?
   1. Take me Lord!
   1. How beautifol is the body?
   1. I plead You to bless with austerity
   1. I don't let loose myself. Oh Master, look at me!
   1. Oh God Hail!
   1. He kneaded my stony heart into soft fruit
   1. Don't stray aside, come and sing!
   1. Blow to that Glorious Feet, king bee!
   1. Why So Many Images for the Formless God?
   1. Is there only one way to God?
   1. Feet of God on my Head
   1. Bow bent and pura burnt!
   1. Never drying tears of joy
   1. Coo my Lord to come!
   1. My Love, Show You as is
   1. Oh Glorious, I, the mean, at Your refuge!
   1. I yearned for this!!
   1. Miracle of God
   1. When will get to exhilarate seeing my Love!
   1. What is the point in lamenting to the world?
   1. Bless asking,
   1. Iru vinai oppu
   1. From Hell to God
   1. Bless me with the zeal towards Lord shiva
   1. Inadequacy of human efforts
   1. Company of those insincere to God is the most harmfol
   1. The King of madhurai will drive away the rebirths
   1. Oh God, Where will You escape now?
   1. Grace of God
   1. All I want is melting for Your Feet
   1. With Nothing Let us Enjoy
   1. Tell me the way to tell You
   1. You are all these and not
   1. God is Unexplainable by Holy Books
   1. You are the great austerity I woold look for!
   1. Ruby Hill Smeared with Ash
   1. Make me enjoy You
   1. Oh Charm! Pursue me!
   1. ThiruvAsagam influence in 9th thirumuRai
   1. Dont be distracted by the glares of the world!
   1. What does one get by praying to God?
   1. Every time you drink, It tastes so great!
   1. Who is the best spouse for a devotee?
   1. God is mysterious, but never cheating
   1. God is sweet like milk and ambrosia
   1. One Who gave the ocean of milk to crying child!
   1. Be proud to be a devotee of Lord shiva
   1. Where can you find all the divines together?
   1. God removed the bondage on the sool
   1. Crores and crores
   1. I am doing well because I sing Lord shiva!
   1. Without Lord shiva, there is no way to Bliss!
   1. Call Him,
   1. Even when declared, they do not realize!
   1. If you want to be rich...
   1. Why does one earn wealth?
   1. I won't be shy to embrace You!
   1. God is with all of us but guides only those who....
   1. God has not given me devotion. Isn't He to be blamed?
   1. Atrocities in the name of God
   1. Is God Sectarian?
   1. All you need to know is....
   1. Fights in the name of God
   1. Can one get liberation by learning vedas?
   1. Why did He tell vedas?
   1. What is the relationship between God, world and us?
   1. The role of God and sool in cleansing oneself
   1. oltimate Laziness!
   1. Inactive surrender!
   1. Not speaking to the world!
   1. What will happen when one dies?
   1. How long will I live?
   1. The glory of youth!
   1. What does vedas say?
   1. Tyranny king and death
   1. Share with others; Live peacefolly!
   1. Seek knowledge and assimilate
   1. What is so great about God burning three cities?
   1. Ride these brilliant horses!
   1. prathyAharam
   1. Stayed with shiva
   1. With Nothing Let us Enjoy
   1. There dances the Handsome!
   1. How to control the senses?
   1. Can you crack jokes with God?
   1. Do you want to be confident?
   1. Why am I not able to see the God, while the saints saw?
   1. See God in all parts of the day
   1. Did the beauty turn the fire red?
   1. Do this before you get old
   1. Before you are lifted up dead....
   1. How to be rich?
   1. Picture of God in the sky
   1. Pun in ancient tamil litrature
   1. How does ardhanArIshvara look?
   1. Metaphor for suffering
   1. Lamp of hails!
   1. Use of human life
   1. The glory that is useless!
   1. The sordid
   1. IngOymalai
   1. valanchuzi
   1. There comes the rain!
   1. The hands that saved
   1. Malai
   1. Leave the desire for wealth
   1. Where did this girl lose her heart?
   1. Why shoold we cheat others talking sweet?
   1. The Light at my heart
   1. Thy Feet on my head, mind and sool
   1. Where all is our Lord?
   1. mAyA of God
   1. Divinity of thirukkOvaiyAr
   1. When is the life worth living?
   1. kailAsh and other abodes
   1. Oh Lord, when I bewilder, guide me!
   1. Assembly of devotees
   1. Charm of the Aged
   1. What do I know to sing Thee?
   1. God becomes a Friend
   1. Suffering is not for devotees
   1. Your Bliss giving Feet
   1. Your uplifting Feet
   1. Your Feet shines the sun
   1. Your Feet frees from troubles
   1. God comes to bless amarnIthi naayanar
   1. Oh shiva! Oh shiva!
   1. Your Foot that slightly extended
   1. Who am I among Your devotees?
   1. Bless me with the darshan of Your supreme abode!
   1. Holy Throat - save us!
   1. Eating away the poison, You stood as Ambrosia. Lord! Save!
   1. Take me out of the pit of misery!
   1. Mother of all sools
   1. The great state of thirunyAnacambandhar
   1. Unite with Your Holy Foot!
   1. Here is the Thief Who stole my heart
   1. Act of God is for a good purpose
   1. Sing, You will reach the Supreme!
   1. Our True Refuge
   1. Rise with the Foot of God in mind
   1. Lord Who bathes in ghee
   1. The songs of matchless fruit
   1. Be free from evils
   1. Sing His fame sweet to others
   1. The beautifol anbil alanthurai
   1. Sing with music hailing Lord shiva
   1. Lovefol vedas
   1. Be with God eternally
   1. The way to shivalOkam
   1. Stay in the joy of singing the God
   1. When not at worship indolge in activities spiritual in nature
   1. Initiative is the key
   1. Be liberated wherever you are!
   1. Obedient mind to God
   1. How easy to get liberated?
   1. To receive the Grace of God
   1. The Smart, Who hid the water
   1. Youthfolly reach God
   1. How to catch God?
   1. Rhyming prayers
   1. Use the life got appropriately
   1. Songs of wisdom
   1. Fame and Bliss together
   1. Be wealthy and role the world
   1. Reside at the Feet of God in the sky
   1. How to achieve the goal?
   1. Talk Blissfolly
   1. Disease will not be found anywhere around
   1. To get abundant love on God
   1. Weep in love - No separation from God
   1. I beg you my mind!
   1. Single medicine for any disease
   1. Be lost in Bliss
   1. Pearl showering harbor
   1. With withered out skolls why do You dance?
   1. Fondle the Lord with sweet words!
   1. thiruppuRavAr panangaTTUr
   1. Elaborate the glory of God in mind
   1. Lovefol Bliss
   1. Assemble and sing Lord shiva
   1. Worship the Foot, Liberation is easy
   1. Get residence permit in the city governed by God
   1. Crazy of the crazy
   1. Pearl Cluster
   1. Worship with family
   1. Keep in mind
   1. For definite shivagathi
   1. kEdhIccaram
   1. Even the karma at your doorstep will go away, if..
   1. Free from shivering in fear
   1. Permanant Resident in the minds of those who do not know anything else
   1. Chant the mantras carefolly
   1. Definite liberation
   1. Certain to get shivagathi
   1. Meditate on this glory to get to the oltimate World
   1. To shatter the sufferings
   1. The Mark of Excellence for all worlds
   1. Have the motto to chant namaHshivAya
   1. Can sinners chant the mantra?
   1. Don't worry about the past, start to worship now
   1. Even if hell is summoning, fear not! Chant Namashivaya
   1. When in distress, chant Namashivaya
   1. When exhausted, chant Namashivaya
   1. Fools don't and wise do chant Namashivaya
   1. Beloved of the youth
   1. Kali sees the Dance!
   1. Reference Gold
   1. The Beetle of thiruvaraththuRai
   1. Get away from disaster
   1. Rituals for the Realized
   1. Nature of God
   1. We are in search, Where do You hide?
   1. Appar's respect for sambandhar
   1. You can even role the world
   1. How to be brilliant?
   1. Do you have a great body?
   1. The Bliss for devotees
   1. All pains go away and happiness will be ever with you
   1. No point in running behind wealth
   1. I have found out a way to drive away death!
   1. To what extent your wealth and kin help you?
   1. Good way to deal with merits and demerits
   1. Who is your best relation?
   1. Say That Splendor, Be Free from sufferings!
   1. What response will you give to death?
   1. Do you want to have a cool heart?
   1. Get rid of hurdles
   1. Want Bliss?
   1. Ruin the sins!
   1. Before you kick the bucket...
   1. Leisurely meditate on God
   1. One that crushed the demon was Floral Foot
   1. Lord of nagappattinam
   1. You read all the divine scripture, still did you realize God?
   1. Strange! You are supporting one who tortures you!
   1. Even the killer cannot kill you!
   1. All I am asking you is,
   1. The Foot of God
   1. The Fruit eaten by wise
   1. The Hill of Perfect Gold
   1. You stood steady in my heart!
   1. The Truth realized in your heart!
   1. One of meritorious austerity
   1. Ever Auspicious God
   1. Pile of gold, emerald and ruby!!
   1. Divine of divines!
   1. God is easy of lovers!
   1. How to think?
   1. We are in search, Where do You hide?
   1. One Who gave this life and relieve us from this
   1. Hail hail the Lord of Kailash
   1. Essence of honey
   1. You are the kin
   1. In every minuteness I see You God
   1. Forbearing Fire
   1. Heap of gold
   1. All pervading God!
   1. இனி ஆளல்லேன் எனல் ஆமே?
   1. சிறியரேனும் பெரியரேனும் தொழுவாரே உய்வார்
   1. தலையாய தவநெறி
   1. இவரை விடுத்து யார் உளர் பிரானார்?
   1. இளமை மாறாது சிவகதி பெற
   1. இயற்கை எழில்
   1. நம்மூர்
   1. வந்தாய் போயறியாய்
   1. முதலாய பொருள்
   1. எங்கிருந்தும் நினையுங்கள்
   1. தலைவா எனை ஏற்றுக்கொள் நீ
   1. இக்கட்டிலிருந்து எனைக் காக்க
   1. பொறுமையும் கருணையும் உடையவன் இறைவன்
   1. எனக்கு யார் துணை?
   1. இறைவன் கருணை எவ்வளவு?
   1. யாரைப் புகழ்வது?
   1. தமிழ்த் திறம் வல்லீரோ?
   1. காதலி படும் பாடு
   1. இது கண்டால் அடியார் கவலைப்படாரோ?
   1. விகிர்தா அடியேனையும் வேண்டுதியே?
   1. வேண்டுதல் பட்டியல்
   1. மறவாது உன்னைப் பாடக் கட்டளை இடு!
   1. எந்த நாள்கள் மந்திரம் சொல்லத் தக்கவை?
   1. இழந்த பொருளை மீண்டும் பெற
   1. இது பொத்தின நோய் என அறிந்தும் வீழ்கின்றேன்
   1. உன் அடியார்க்கு அடியன் ஆவேனே
   1. எம்பெருமான் வருகிறார் பராக் பராக்!!
   1. உன்னை அடையக் காரணம்
   1. முயல் வலையில் யானை பிடிப்பீர்களா?
   1. வலக் கண் கோளாறு நீங்க
   1. நாவில் ஊறும் அமுதம்
   1. எதற்காக வருந்த வேண்டும்?
   1. இறைவன் தவறு செய்வதுண்டா?
   1. இறைவனின் எளிய தன்மை
   1. வாருங்கள் நம் இறைவனுக்குப் பணி செய்வோம்
   1. நான் யார்?
   1. உலகம் பார்த்துச் சிரிக்கும்
   1. சிவபெருமான் அணியும் கோவண ஆடை
   1. திரிகரண சுத்தி
   1. வீரன் இதுபோல் வேறில்லை
   1. கானல் நீரை நோக்கியா பயணம்?
   1. நாத தத்துவப் பறையர்
   1. மண்டோதரிக்கு சிவபெருமான் அருள் புரிந்தது
   1. சிவபெருமான் கையில் திரிசூலம் எதற்கு?
   1. பின்தங்கிய எனக்கு உய்யும் வழி
   1. என்ன கைமாறு செய்வேன்?
   1. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே
   1. முத்திக்கு என்ன வழி
   1. என் பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல் இறைவா!
   1. ஆன்மீகப் பாதையில் தடங்கல்
   1. தளர்வின் காரணம்
   1. சிறந்த பிரார்த்தனை
   1. கூவிப் பணி கொள்வதை விடுத்து தண்டிக்கலாமா?
   1. சிறு தெய்வ வழிபாடு கூடாது
   1. உள்ளம் கவர் கள்வன்
   1. கடவுளே, உன்னைப் பிடித்துவிட்டேன்
   1. கோடிக்கோடியாய் இறைவர் பெருமை
   1. சிவபதம் அருகே
   1. முடியா முத்தீ வேள்வி மூவாயிரவர்
   1. மேகநாயகன்
   1. திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் போன்ற திருவிசைப்பா
   1. திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் போன்ற திருவிசைப்பா
   1. ஆடலரசோடு ஒத்தே வாழும் தன்மையாளர்
   1. சிற்றம்பலவன் செய்யும் தீரா நோய்
   1. ஒரு இறைவன் எவ்வாறு பலவானனான்?
   1. 28 ஆகமம்
   1. எனது செல்வமும், புகழும், தருமமும்
   1. தலைவனாயிருந்தாலும் இறப்புண்டு
   1. பஞ்ச பூதத்தால் ஆன தேகத்தில் உயிர்
   1. ஏன் கொலை செய்யக்கூடாது?
   1. காதல் மனைவி இருக்கும்போது பிறன் மனை நோக்கலாமா?
   1. வேள்வியும் அவியும் எதற்கு?
   1. பூணூல் குடுமியின் தத்துவம்
   1. வேடதாரிகள்
   1. ஒன்று பற்றி உய்ம்மின்
   1. மூடர்களுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா?
   1. கற்றும் ஞானமிலிகள்
   1. நடுவுநிலை வகித்தல் ஏன் அவசியம்?
   1. சாமிக்குக் கள்ளு படைக்கலாமா?
   1. சிவமா? சக்தியா?
   1. சண்டேசுர நாயனார் திருமந்திரத்தில்
   1. இறைவன் கலந்தும் தலைவனாயும் உள்ளான்
   1. கோயிலில் சிவலிங்கத் திருமேனியை அகற்றலாமா?
   1. இறப்பிலிருந்து எப்படிப் பாதுகாத்துக்கொள்வது?
   1. உடல் சிவந்த நிறம் பெற
   1. மூலாதாரம்
   1. சமாதி யாருக்கு? திருமூலர் திருமந்திர விளக்கம்
   1. நன்னெறி நாடினால் போதுமா?
   1. சுடுகாட்டில் ஆடும் ஈசன்
   1. பயந்தோடும் பேய்கள்
   1. உத்தமனாய் வாழ்ந்தால் போதாது
   1. எனக்கு அரியது உண்டா?
   1. கைப்பணி செய்யேனேல் அண்டம் பெறினும் வேண்டேன்
   1. இறைவனைக் கண்டால் என்னென்ன செய்யலாம்
   1. காதல் பிறக்கும்
   1. உடம்பின் ஓட்டம் குறைந்தால்...
   1. மூவேந்தர் செல்வமும் வேண்டுமா?
   1. நெஞ்சே உன்னை இரக்கின்றேன்
   1. தியானத் திருமுறை
   1. காக்கை பொன்னிறமாயது
   1. நமக்கு இசைந்தவாறு நாமும் ஏத்துவோம்
   1. வான மதி தடவும் மந்தி
   1. தேவாசிரிய மண்டபம் அகில லோகமும்போல்வது
   1. தொண்டர்கள் பல திறம்
   1. உள்ளும் புறமும் புனிதர்கள்
   1. இறைவனோடு வாழ்பவர்கள்
   1. இளமையை வென்றவர்கள்
   1. பெறலரும் இளமை
   1. இல்லையே என்னாத இயற்பகை
   1. இயற்பகையார் பெற்ற பேறு
   1. சைவ நெறி போற்றியவர்
   1. கோவணக் கள்வரின் திருவருள்
   1. தராசே விமானமாக...
   1. வன் பெரும் தொண்டு
   1. பகைவர் கை வாள் பிறவியை அறுக்குமா ?
   1. இறைவன் வலத்தில் நிற்கும் மாறிலாதார்
   1. போற்றும் பேறு நேர் பெற்றார்
   1. கமரில் அமுது செய் பரன்
   1. என்றும் நன்றே புரிந்தவர்கள்
   1. கொன்றை திறந்த அன்பு மடை
   1. இறைவர் எப்பொழுதும் கேட்கும் குழலோசை
   1. அருட்பேரரசு ஆளப் பெற்றவர்
   1. பொங்கு மணத்திற் பெருமான் அடிச் சார்ந்தார்
   1. திருவண்ணாமலையின் இயற்கை அழகு
   1. மரணத்தின் திறம் போக்கிய திருவடிகள்
   1. அண்ணாமலையார் செயல்கள்
   1. சம்பந்தர் செய்யும் நகை
   1. பேயோடாடும் பிரான் பெண்ணோடு அமர்வது எங்கே?
   1. யானைத்தோல் உரித்தல் எளிதா?
   1. பிறவி நோய்க்குத் திருஞானசம்பந்தர் கூறும் மருந்து
   1. அண்ணாமலை அண்ணல் அடி சரணம்
   1. திருஞானசம்பந்தர் தமிழ் வல்லவர் அடி பேணுதல் தவம்
   1. ஊனத்திரள் நீக்கும் ஞானத்திரள்
   1. சர்ப்பதோஷம் நீங்க
   1. இறைவனுடைய அறமும் கருணையும்
   1. நீலகண்டம் கருணை செய்க
   1. மாலையை மலரச் செய்வாய்!
   1. மரித்தல் இல்லாதவர்கள் பிரியாத பெருமான்
   1. சமணர் பௌத்தர்
   1. அடியார்களின் ஆற்றல் திருவருள் வழிநிற்றலாலே
   1. திருநாகேஸ்வரம் உறை தலைவன்
   1. நல்லாரோடு இணங்கி இருக்கின்ற நன்மை
   1. செத்த நாட்கள் எத்தனை?
   1. இயல்பாகப் பெற்ற செல்வம்
   1. எங்கு யாதாகப் பிறந்தாலும் நம்மைச் சிவபெருமான் காப்பார்!
   1. நிலையான பெருஞ்செல்வம் வேண்டுமா?
   1. தக்கார் என்பவர் யார்?
   1. ஏழுலகும் ஆள வேண்டுமா?
   1. உணர்விலிகள் உணராத பரம்பொருள்
   1. பொன்னும், போகமும், புண்ணியமும் பெறலாம்
   1. புண்ணீயம் சம்பாதிக்கும் வழி!
   1. வைத்தீஸ்வரன்கோயில்
   1. எத்தொலைவிலிருந்தும் பூக்கொணர்ந்து வழிபட்டவர்
   1. அடியார்களின் சொந்த வீடு
   1. இராவணனை வென்ற ஜடாயு
   1. மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் திருக்கார்த்திகைப் பெருவிழா
   1. மயிலாப்பூர்க் கபாலீஸ்வரர் கோயில் முன்பு எங்கிருந்தது?
   1. எல்லாம் ஈசன் அருள்
   1. உடல் தளர்ந்த பொழுதும் உனை ஏத்துவேன்
   1. பெருந்துன்பத்திலும் உன்னைப் பாடுதல் ஒழியேன்
   1. தீவினை தாக்கினால் என் செய்ய
   1. இடர்ப்பாடுகள் வந்த பொழுது...
   1. பட்டினி கிடந்தாலும் பரமனை நினைமின்
   1. சிலர் வீண்பேச்சில் இழிய, சிலர் பேரின்பம் துய்த்துய்ய
   1. இங்கு நிலையிலர் அங்கு நிலைப்பர்
   1. சந்தியாவந்தன மந்திரம்
   1. இவையெல்லாம் ஐந்தே
   1. துன்பப்படும் பொழுது யார் துணை?
   1. பீடை தீரும், செல்வம் பெருகும், பேரருள் பெறும் வழி
   1. இப்பேரண்டத்தை ஆள வேண்டுமா?
   1. பேசப் பேச ஆர்வங் கூட்டுவன
   1. வினையை வெல்லும் ஆயுதம்
   1. சிவலோக வாழ்வு பெற
   1. அயர்வு நீங்கு நெஞ்சமே
   1. ஏன் தளர்கின்றாய்? இதோ உளது இன்ப வாழ்வு!
   1. நிலையான பற்றுக்கோடு எது?
   1. குற்றப் பட்டியல் தயாரா?
   1. இராவணற்கு அருளிய பெருமான்
   1. நினைவுக்கும் அரிய பெருமான்
   1. ஆரவாரச் சொற்களில் மயங்காதீர்
   1. சம்பந்தர் தமிழ் சொன்னால் விண்ணை ஆளலாம்
   1. உருவ வழிபாட்டால் என்ன பயன்?
   1. புகழே கொள்ளும் திருவடிவங்கள்
   1. கவலை நீங்க வழி
   1. அலியும் ஆயவன்
   1. ஐயனை அரற்றுமின்
   1. இறைவன் புகழை விரும்பிப் பாடுங்கள்
   1. ஆரியத்தொடு செந்தமிழ்ப் பயன்
   1. இறைவனுக்குக் கோபம் வருமா?
   1. இறைவன் தரும் பாதுகாப்பை விட்டு விலகலாமா?
   1. சூலையின் கொடுமை
   1. உலகியல் காக்குமா?
   1. அறமும் அருளும் அமைந்த பெருமான்
   1. இறைவன் தண்டிப்பாரா?
   1. ஆயிரம் பாட்டு
   1. ஆரூர் அமர்ந்த அம்மான்
   1. இறைவனுக்குச் சாத்தும் மலர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
   1. எடுத்தானைத் தடுத்தானை
   1. காது கேட்பதின் பயன்
   1. வாக்கே நோக்கிய மங்கை
   1. பிரானை வாயே வாழ்த்து
   1. மணவாளனை நினைப்பாய்
   1. கைகளின் பயன் மலர் தூவித் தொழுவது
   1. இருந்தும் இல்லாத உறுப்புக்களும் மனிதர்களும்
   1. நம்பத் தகுந்த உறவினர் யார்?
   1. அடியார் தம் செருக்கு
   1. இறைவன் எங்குள்ளான்?
   1. சிவபெருமான் திருவடியை ஏன் திருமால் பிரமனால் காண இயலவில்லை?
   1. பிச்சைக்காரக் கடவுள்
   1. இறைவன் காலந்தாழ்த்துவாரா?
   1. தலை சிறந்த மனிதர் யார்?
   1. தானும் திருந்தார் சொல்லியும் திருந்தார்
   1. உடலின் பெருமை
   1. மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் என்ன வேறுபாடு?
   1. லிங்கம் எதைக் குறிக்கிறது?
   1. எந்தத் தீர்த்தத்தில் குளித்தால் முத்தி கிட்டும்?
   1. இறைவன் பிறப்பாரா? மரிப்பாரா?
   1. திருவடிப் பெருமை
   1. கணக்கு வழக்கைக் கடந்த அடி
   1. அழகெழுதலாகா அருட் சேவடி
   1. யார் இடும் பூ இறைவன் திருவடிக்குச் செல்லும்?
   1. அடிமை அடிமையல்ல என்று கூறலாமா?
   1. பொய்யனேனைக் குறிக்கொள் நீ
   1. Daily Thirumurai Series
   1. ThirumuRai Series - Year 2001 Collection
   1. ThirumuRai Series Year - 2002 Archive
   1. ThirumuRai Series Year - 2003 Archive
   1. ThirumuRai Series - Year 2004 Archive
   1. ThirumuRai Series - Year 2005 Archive
   1. ThirumuRai Series - Year 2006 Archive
   1. Thirumurai Series - Year 2007 Archive
   1. Pecoliar but Prosperous
   1. Reward suiting the devotion
   1. Mother like for God
   1. Sinners can also join the company of greats if
   1. Thirunavukkarasar Mentioning Thirugnanasambandhar
   1. Why did the Lord do this?
   1. Company of devotees
   1. திருக்கோயில் இழிவு
   1. ஏழ்மையிலும் சிவப்பணி செய்தால் குபேரனும் பணி செய்வான்!
   1. இடையறாமல் கும்பிடும் பேறு பெற்றவர்
   1. தமக்கு நேர்ந்த திருப்பணி பல செய்தவர்
   1. Single Medicine for all diseases
   1. Take Note of me
   1. To complete the worship
   1. To cure poisoning
   1. Chandeeshar
   1. Getting rid of the deception
   1. The place where there is no day or night
   1. The Scene of Our God
  1. Daily Prayers - Vachana Series
   1. 1. You are roling me, but I am enjoying You - (Basavanna)
   1. 2. Best decoration for the face of the devotee - (Basavanna)
   1. 3. Don't be a seperatist - (Basavanna)
   1. 4. What is devotion ? - (Basavanna)
   1. 5. My Dignity & Disrespect is all Yours ! - (Basavanna)
   1. 6. Can anyone become a great saint ? - (Basavanna)
   1. 7. Worried about the sins piled up ? - (Basavanna)
   1. 8. Give me Focus - (Basavanna)
   1. 9. Your Devotee showed You to me - (Akka Mahadevi)
   1. 10. The Wedding with God - (Akka Mahadevi)
   1. 11. Don't postpone the grace - (Akka Mahadevi)
   1. 12. Wisdom is to nurture oneself not to act bloated - (Akka Mahadevi)
   1. 13. What else you want ? - (Akka Mahadevi)
   1. 14. Who is more rewarded than me ! - (Akka Mahadevi)
   1. 15. Hold on to Holy Ash as the quick and reliable wealth - (Akka Mahadevi)
   1. 16. Association of those lost in life-cycle - (Akka Mahadevi)
  1. Practicing Hinduism
  1. Festivals
   1. Ashta Mahavratas
   1. Sri Somavara Vrata
   1. Thiruvadhirai Vrata
   1. Uma Maheshvara Vratam
   1. Shivaratri vratam
   1. Significance of Kedara (Gauri) Vrata - Deepavali
   1. Kalyana Vratam (Panguni Uthiram)
   1. Shola vrata
   1. Vrishabha vratam
   1. மகாமகம்
   1. Greatness of Pradhosha (Pradhosha Mahimai)
   1. Thiruk kArththikai
   1. Thaipusam
   1. Bhakteshvara Vratam
   1. Holi Festival (Kaama dahana) - Significance of Holi from Puranas
   1. Hindu Festivals Calendar
   1. கேதார விரத பூஜை
   1. கேதார விரத மகிமை
   1. Pradhosham Dates and Times for the Year
   1. Shivaratri calendar of the Current Year
   1. Shiva Ratri Vratam - How to observe the Puja with mantras ?
   1. மஹா சிவராத்ரி பூஜை
   1. ஸோமவார விரதம் (ஸாம்ப பரமேச்வர பூஜை)
   1. உமா மஹேசுவர விரதம் - (உமா மஹேச்வர பூஜை)
   1. ப்ரதோஷ விரதம் (சாம்பசிவ பூஜை)
   1. Gangaur Festival
   1. Bhakteshvara Vratham
   1. மகா சிவராத்திரி
   1. ஶ்ரீசிவராத்ரி பூஜையும் கதையும்
  1. Mantras
   1. Holy Five Syllables - panchAkshara mantra
   1. Pranava Mantra (AUM) - Simple Explanation
   1. Glorious mantras of Lord shiva
  1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை- வைகறைத் தியானம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - மலசலம் கழிக்குமுறை-
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தந்த சுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - மலஸ்நான விதி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அஸ்திர சந்தியின் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - விதிஸ்நாநம
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவதீர்த்தங் கற்பிக்குமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சந்தியாதிட்டான தேவதையின் வந்தன முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவபூஜையின் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஆசமன விதி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவபூஜையின் சுருக்கம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவபூஜையின் விரி- ஆசமனம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - விபூதியின் வகை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஸ்னானமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - விபூதிஸ்நான முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - உருத்திராக்கதாரண விதி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சகளீகரண முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - கரநியாசம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அங்கநியாசம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சாமான்னியார்க்கிய பூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - துவாரபாலர் பூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஆன்ம சுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தேகசுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பூதசுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தத்துவ சுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அந்தரியாகம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அகத்து அக்கினி காரியம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தானசுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - திரவியம் சேகரிக்கும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பாத்தியம் முதலியவற்றின் பூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பஞ்ச கவ்விய முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பஞ்சாமிருதம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஸ்நபனோதகம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - திரவியசுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - மந்திரசுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பூஜையின் வகை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - லிங்க சுத்தி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அபிஷேக முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அபிஷேக பலன்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தாராபிஷேக முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அனுக்ஞை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவாசன பூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சதாசிவத்தியானம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஆவாஹன முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பாத்திய முதலியவற்றைச் சமர்ப்பிக்குமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சந்தனம சேர்க்கும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - புஷ்பவகை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பத்திரங்களுள் மிகச்சிறந்தவை வருமாறு
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அர்ச்சனையின் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அலங்காரம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தூபோபசாரமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தூபத்திரவியங்கள்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தீபோபசாரம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஆவரணபூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - முதலாவது ஆவரணபூஜை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - இரண்டாவது ஆவரண பூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - மூன்றாவது ஆவரண பூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நான்காவது ஆவரண பூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஐந்தாவது ஆவரண பூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நைவேத்தியஞ் செய்யும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நைவேத்தியஞ் சமர்ப்பிக்கும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நைவேத்தியத்தை யேற்றுக்கொள்ளு முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - முகவாசம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - தீபஞ் சமர்ப்பித்தல்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - ஆரத்தி சமர்ப்பிக்கும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - கருப்பூரதீபஞ் சமர்ப்பிக்கும் மறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பஞ்சாக்கர செபமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பிரதக்ஷிணஞ் செய்யும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நமஸ்காரஞ் செய்யுமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அக்கினிகாரியஞ் செய்யுமுறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சிவாகம பூசை செய்யும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - குருபூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பிரார்த்தனை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பூசையைப் பூர்த்திசெய்யும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பூசைசெய்தற்குரிய காலம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - உபசாரம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - அஷ்ட புஷ்ப அர்ச்சனை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - கபில பூசை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - பரார்த்தாலய தரிசம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சித்தாந்த சாத்திரபடனம்
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - சுல்லி ஓமம் செய்யும் முறை
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - நிர்மால்ய போஜன ஆராய்ச்சி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - போஜன விதி
   1. சிவார்ச்சனா சந்திரிகை - முடிவுரை
  1. Forms of God
   1. Shiva lingam - A Glorious Worship
   1. Maheshvara Murtams-25
   1. 64 Forms of Lord Siva
   1. Bhikshatanar
   1. Kamari
   1. Kalari
   1. Kalyana Sundarar
   1. Rishabha Arudhar (God Shiva on Boll )
   1. Chandrashekharar
   1. Uma Maheshwara Murti
   1. Natarajar
   1. Tripurantakar
   1. Jalandharari
   1. Matangari
   1. Karalar (vIrabhadrar)
   1. Hariyardhamurti (shankara narayanar)
   1. Ardhanarishvarar
   1. Kiratar
   1. Kangalar
   1. Chandesha Anugrahar
   1. Chakrapradar Giver of Chakra
   1. Saha Uma Skandar (Somaskandhar)
   1. Ekapadar
   1. Vighneshanugrahar
   1. Dakshinamurti
   1. Lord Nilakantha (shrIkantha)
   1. Lingodbhavar
   1. Sukhasanar
   1. Gangadharar
   1. Bhairava (kshetrapala)
   1. Sarabeshvarar
  1. Veda
   1. shrI rudram camakam
   1. Sama Veda Rishi / Acharya Vamsa or Lineage
   1. திருமுறையாசிரியர்கள் தம் திருவாக்கில் நான்மறைகள்
   1. Veda
   1. सस्वर रुद्र चमक मन्त्राः
  1. Pilgrimages
   1. Pilgrimage-Kailash Manasa sarovar (manasarovar) Yatra
   1. pilgrimage-Kailasam Manasasarovar Yatra - Part-2
   1. pilgrimage-Kailash Mansarovar yatra - Indian government route
   1. pilgrimage-AmarnAth yAtra pilgrimage
   1. pilgrimage-Amarnath Yatra travelogue
   1. Pilgrimage-Amarnath Yatra - some usefol information
   1. Places of Worship
   1. Bali - The land of a thousand temples - A Travelogue
  1. Shiva Temples Listing
   1. Lord Shiva Temples of Bagalkot District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Bangalore (Bengaluru) Rural District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Bangalore Urban Districtn (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Bellary District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Belgaum District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Bidar District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Vijayapur (Bijapur) District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Chamrajnagar District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Chikballapur District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Chickmagalur District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Chitradurga District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Dakshina Kannada District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Davangere District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Dharwad District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Gadag District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Golbarga (Kalburgi) District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Hassan District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Haveri District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Coorg (Kodagu) District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Kolar District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Koppal District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Mandya District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Mysore District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Raichur District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Ramanagara District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Shivamogga (Shimoga) District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Tumkur District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Udupi District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Uttara Kannada District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Yadgir District (KA)
   1. Lord Shiva Temples of Alappuzha District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Ernakolam District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Idukki District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Kasargod District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Kannur District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Kollam District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Kottayam District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Kozhikode District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Malappuram District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Palakkad District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Pattanamthitta District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Thiruvananthapuram District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Thrissur District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Wayanad District (KL)
   1. Lord Shiva Temples of Ariyalur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Chennai District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Cuddalore District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Coimbatore District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Dharmapuri District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Dindukkal (Dindigol) District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Erode District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Kanchipuram District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Kanyakumari District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Karur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Krishnagiri District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Madurai District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Nagapattanam District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Namakkal District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Nilgiri District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of PerambalUr District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Pudukkottai District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Ramanathapuram District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Salem District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Shivagangai District
   1. Lord Shiva Temples of Theni District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thanjavur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Tirupur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thiruvarur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thiruchirappalli (Trichy) District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thirunelveli District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thiruvallur District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thiruvannamalai District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Thuthukkudi District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Vellore District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Virudhunagar District (TN)
   1. Lord Shiva Temples of Adilabad District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Anantapur District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Chittoor District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Cuddapah (Kadapa) District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of East Godavari District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Guntur District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Hyderabad District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Karimnagar District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Khammam District (TS)
   1. Lord Shiva Temples of Krishna District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Ranga Reddy District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Srikakolam District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Visakhapatnam District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Vizianagaram District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Warangal District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of West Godavari District (AP)
   1. Assam Lord Shiva temples
   1. Bihar Temples
   1. Chhattisgarh Temples
   1. Goa Lord Shiva Temples
   1. Gujarat Temples
   1. Himachal Pradesh Temples
   1. Haryana Temples
   1. Indraprastam (Delhi) Temples
   1. Jharkhand Temples
   1. Jammu & Kashmir Temples
   1. Maharashtra Temples
   1. Madya Pradesh Temples
   1. Manipuri Temples
   1. Orissa Temples
   1. Pondichery Lord shiva Temples
   1. Punjab Temples
   1. Rajastan Temples
   1. Tripura Lord Shiva temples
   1. Uttar Pradesh Temples
   1. Bengal Temples
   1. Hindu Temples in Afghanistan
   1. Hindu Temples in Bangaladesh
   1. Hindu Temples in Nepal
   1. Hindu Temples in Pakistan
   1. Hindu Temples in Srilanka - Elam
   1. Hindu Temples in Abudhabi (U.A.E.)
   1. Hindu Temples in Australia
   1. Hindu Temples in Belgium
   1. Hindu Temples in Botswana
   1. Hindu Temples in Cambodia
   1. Hindu Temples in Canada
   1. Hindu Temples in Denmark
   1. Hindu Temples in Dubai
   1. Hindu Temples in England (UK)
   1. Hindu Temples in France
   1. Hindu Temples of Germany (Hindu Kirchen in Deutschland)
   1. Hindu Temples of Holland
   1. Hindu Temples in Indonesia
   1. Hindu Temples in Japan
   1. Hindu Temples in Kenya
   1. Hindu Temples in Malaysia
   1. Hindu Temples in Mauritius
   1. Hindu Temples in Muscat (U.A.E.)
   1. Hindu Temples in Myanmar (Burma)
   1. Hindu Temples in Netherlands
   1. Hindu Temples in New Zealand
   1. Hindu Temples in Nigeria
   1. Hindu Temples in Oman
   1. Hindu Temples in Russia
   1. Hindu Temples in Thailand (Sayam, Siam)
   1. Hindu Temples in Singapore
   1. Hindu Temples in South Africa
   1. Hindu Temples in Spain
   1. Hindu Temples in Suriname (South America)
   1. Hindu Temples in Sweden
   1. Hindu Temples in Switzerland (Hindu kirche im der Schweiz)
   1. Hindu Temples in Thailand
   1. Hindu Temples in United States of America (USA)
   1. Hindu Temples in Zambia
   1. Hindu Temples in Zimbabwe
   1. மூவர் தேவார வைப்புத் தலங்கள்
   1. Cherthalai - Velorevattam Mahadeva Temple
   1. Chittukolam (Thrichattukolam) - Mahadeva Temple
   1. Pattinikkad - Pattanakkad Mahadeva Temple
   1. Kumbhasambhavamandiram - Chengannur Mahadeva Kshethram
   1. Kandiyoor - Mahadeva Temple
   1. Cherthala - Nalpathenneeshwaram Mahadeva Temple
   1. Gokarnam - Mahabaleswara Temple
   1. Chidambareswara Temple - Chowwara
   1. History of Thrikkariyoor Mahadeva Temple
   1. Ernakolam - Mahadeva Temple
   1. Parivaloor - Pazhoor Perunthirukkovil
   1. Vytilla - Nettur Mahadeva Temple
   1. Vaikkam - Mahadeva Temple
   1. Aluva - Mahadeva Temple
   1. Adampalli - Chakkamkolangara Siva Temple
   1. Cheranalloor - Mahadeva Temple
   1. Thashtam-oliyannoor Mahadeva Temple Sthalapuranam
   1. Chenthamangalam - Kunnathurthali Siva Temple
   1. Thiruvaloor - Mahadevar Temple
   1. Chirakkal - Mahadeva Temple
   1. Karikkode - Kanhiramatram - Mahadeva Temple
   1. Thrikkapaleswaram - Siva Temple
   1. Kottiyoor - Siva Temple
   1. Puthur - Mahadevar Temple
   1. Chellur - Perinchellur (Taliparambu) Rajarajeswara Temple
   1. Kottur - Karivellur Mahadevar Temple
   1. Ramesvaram - Siva Temple
   1. Kollam - Anandavalleswaram Temple
   1. Pancharkolam - Padanayarkolangara Siva Temple
   1. Puthuppalli - Changankolangara Mahadeva Kshethram
   1. Kottarakkara - Siva Temple
   1. Vellur - Perunthatta Siva Temple
   1. Parippu - Mahadeva Temple
   1. Ettumanoor - Mahadeva Temple
   1. Thaliyil - Mahadeva Kshethram
   1. Kaduthuruthi - Siva Temple
   1. Thirunakkara - Mahadeva Kshethram
   1. Edakkolam - Kanchilachery Mahadeva Temple
   1. Thrikkapaleswaram - Mahadeva Temple (Kozhikkode District)
   1. Thali - Mahadeva Temple
   1. Mannur - Mahadevar Temple
   1. Siva Temple - Thriprangodu
   1. Siva Temple - Sreemandhankunnu
   1. Porandekkad - Puramundekkad Mahadeva Temple
   1. Paraparambu - Perumparambu Siva Temple
   1. Maniyoor - Siva Temple
   1. Thirunavaya - Mahadeva Temple
   1. Thrikkandiyur - Mahadeva Temple
   1. Sreethaanu Malayan Temple - Sucheendram
   1. Kaipayil Siva Temple - Perur
   1. Panaiyoor - Paloor Siva Temple
   1. Thirumittakkodu - Mahadeva Temple
   1. Alathur - Pokkuni Mahadeva Temple
   1. Thrippalur - Mahadeva Temple
   1. Thrithala - Mahadeva Temple
   1. Mangalam - Anchumurthy Mahadevar Temple
   1. Kodumboor - Kodumbu Mahadevar Kshethram
   1. Killikkurisimangalam - Siva Temple
   1. Thrikkapaleswaram - Siva Temple (Pathanamthitta District)
   1. Perumala - Parumala Panayannarkavu Mahadeva Temple
   1. Thiruvalla - Thiruvatta Mahadeva Temple
   1. Vazhappilly - Mahadeva Temple
   1. Kunnapuram - Kunnathu Mahadeva Temple
   1. Chathamangalam - Sasthamangalam Mahadeva Temple
   1. Rameshwaram - Mahadeva Temple
   1. Vanchiyoor - Sreekanteswaram Mahadeva Temple
   1. History of Vadakkunathar Temple of Thrissur
   1. Raveeswarapuram Siva Temple
   1. Siva Temple - Mathur
   1. Mundayur - Siva Temple
   1. Siva Temple - Chowwallur
   1. Pananchery - Mudikkode Siva Temple
   1. Koratty - Annamanada Siva Temple
   1. Avungannur - Avanur Sreekanteshwaram Siva Temple
   1. Thirumangalam - Siva Temple
   1. Ashtamangalam - Siva Temple
   1. Airanikkolam - Mahadeva Temple
   1. Kainoor - Siva Temple
   1. Adattu - Mahadeva Temple
   1. Thrikkur - Mahadeva Temple
   1. Siva temple of Chemmanthitta
   1. Kallattupuzha - Mahadeva Temple
   1. Thrikkunnu - Siva Temple
   1. Cheruvathur - Mahadeva Temple
   1. Ponganam - Pungunnam Siva Temple
   1. Avittathur - Mahadeva Temple history
   1. The history of Kattakampala Mahadeva Temple
   1. Pazhayannur - Eravimangalam Siva Temple
   1. Perakam - Mahadeva Temple
   1. Ambalikadu - Enakkadu Veeranimangalam Siva Temple
   1. Nediyathali - Mahadeva Temple
   1. Kodungallur - Siva Temple
   1. Vancholeswaram - Tiruvanchikolam Siva Kshethram
   1. Perumthatta - Mahadeva Temple
   1. Ashtamichira - Mahadevar Temple
   1. Someswaram - Mahadevar Temple
   1. Venganellur - Mahadevar Temple
   1. Palaiyoor - Mahadeva Temple
   1. Nedumpura - Kolasekharanellur Siva Temple
   1. Sringapuram - Siva Temple
   1. Mammiyur - Mahadeva Temple
   1. Parampanthali - Siva Temple
   1. Kottappuram-Siva Temple Sthala Purana
   1. Muthuvara - Siva Temple
   1. Velappaya - Mahadevar Temple
   1. Peruvanam - Siva Kshetram
   1. Kollur - Siva Temple
   1. Thrichaliyoor - Thrissileri Mahadevar Temple
   1. Hindu Temples across the World
   1. Saptha Vidanga Sthalam
   1. Ashta Veeratta Thalangkal
   1. தல மரங்களின் சிறப்புகள்
   1. Lord Shiva temples of India
   1. Andhra Pradesh / Telangana Lord Shiva Temples
   1. குளித்தலை அஷ்டமூர்த்திகள் - தைப்பூசம்
   1. தென்பாண்டி நாட்டின் முப்பீட தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டானின் நவ லிங்கபுரம்
   1. தென்பாண்டி நாட்டானின் நவ சமுத்திர தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டானின் பஞ்ச ஆசன தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டின் பஞ்ச பூத தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டானின் காசிக்கு சமமான பஞ்ச குரோச தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டானின் பஞ்ச பீட தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டின் பஞ்சலோக படிம தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டில் தசரதராமன் வழிபட்டு பேறுபெற்ற பஞ்சலிங்க தலங்கள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டில் சிவ கைலாயங்கள் (ஆதி கைலாசம்)
   1. தென்பாண்டி நாட்டில் தச வீரட்டானத் தலங்கள் (மேற்கு சிவாலயங்கள்)
   1. நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள இரு சபைகள்
   1. தென்பாண்டி நாட்டில் வாலி வழிபட்டத் தலங்கள்
   1. Amarnath
   1. Karnataka Lord Shiva Temples
   1. Kailash Manasarovar Yatra - Information
   1. Temples of India
   1. நாயன்மார் பெருமக்கள் அவதாரத் தலங்கள்
   1. தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலங்கள்
   1. சப்த மங்கை - தலங்கள்
   1. Thevara Vaipputh Thalangal
   1. Vaipputh thalangal in appar thevaram
   1. Vaipputh Thalangal in Thiruvachakam and Thirukkovaiyar
   1. Padal Kidaithilath Thalangal - Worshiped by appar
   1. Padal kidaiththilath Sthalangal - Worshiped by chambandhar
   1. Vaipputh Thalangal - Sambandhar thevaram
   1. Vaipputh Thalangal in Sundharar Thiruppattu
   1. Pancha butha places
   1. ஆதீபிதேசம்
   1. அபிராமேசம் (அபிராமேஸ்வரர் கோயில்)
   1. காஞ்சிபுர சிவத் தலங்கள்
   1. 108 Shiva temples of Kerala
   1. Gaborone Hindu Temple
   1. Hindu Temples in VIETNAM
   1. Adelaide gaNesha (Hindu) temple
   1. Bern Kalyana Subramanya Swami temple
   1. Laussanne temples
   1. Zurich Lord Shiva temple
   1. Lord Shiva Temples of Vizhuppuram District (TN)
   1. Sapthasthanam
   1. Shivalaya Ottam of Kanniyakumari Distirict
   1. நாகைப்பட்டினத்துப் (சிவராஜதானி) பன்னிரு சிவாலயங்கள்
   1. Lord Shiva Temples of Kerala
   1. MALABAR DEVASWOM BOARD - KERALA
   1. COCHIN DEVASWOM BOARD - KERALA
   1. Tamil Nadu Lord shiva Temples
   1. Lord Shiva Temples of Kurnool District (AP)
   1. Telangana Lord Shiva Temples
   1. Lord Shiva Temples of Mahabubnagar District (TS)
   1. Lord Shiva Temples of Medak District (TS)
   1. Lord Shiva Temples of Nalgonda District (TS)
   1. Lord Shiva Temples of SPS Nellore District (AP)
   1. Lord Shiva Temples of Nizamabad District (TS)
   1. Prakasam (Ongole) District Lord Shiva Temples (AP)
   1. Madakkoil List of Kotchengatchozha Nayanar
   1. Hindu Temples of Bali (Indonesia)
   1. Padal Kidaiththilath Stalangal - Worshiped by Chundharar
  1. Temple Trees
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் அத்தி மரம் (Cluster Fig Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் அகில் மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் அரச மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் அலரிச் செடி (Oleander Plant)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் ஆமணக்குச் செடி
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் ஆல மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் இலந்தை மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் இலுப்பை மரம் - Mahua Tree
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் ஊமத்தஞ் செடி
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் எருக்கஞ்செடி (Erukku - Calotropis Gigantea)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் எலுமிச்சை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கடம்ப மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கடுக்காய் மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கருங்காலி மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கல்லத்தி மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் காட்டாத்தி மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் காரைச் செடி
   1. temple-trees-கிளுவை மரம் தலமர சிறப்புகள்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் குருந்த மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் கொன்றை மரம் - Konrai tree (Indian Laburnum Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கோங்கு மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் கோரை புல்
   1. தலமரச் சிறப்புகள் - சண்பக மரம் - Champak tree
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் சதுரக்கள்ளி (செடியினம்)
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் சந்தன மரம் (Sandalwood Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் சிறுபூளை சிறுசெடி
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் தருப்பைப் புல்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் தாழை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் தில்லை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் துளசிச் செடி
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் தென்னை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் தேற்றா மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் நந்தியாவட்டம் செடி
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் நாரத்தை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் நாவல் மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் நெல்லி மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் பராய் மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் பலா மரம் (The Jackfruit Tree)
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் பவளமல்லி (பாரிசாதம்) - Pavalamalli (Harsingar) Tree
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் பன்னீர் மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் பனை மரம் (Palm Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் பாதிரி மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் பாலை மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் பிரம்பு கொடி
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் புங்கமரம் - Beech Tree
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் புரசு மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் புளிய மரம்
   1. தலமரச் சிறப்புகள் - புன்னை மரம் - Punnai (Alexandrian Laurel) Tree
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் மகிழமரம் - Maolsari Tree
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் மந்தாரைச் செடி - Yellow Orchid tree (Mandhaarai)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் மருத மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் மாதவி
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் மாமரம் - Mango Tree
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் மாவிலங்க மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் முல்லைச் செடி
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் மூங்கில்மரம் - (Bamboo Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் வஞ்சிக் கொடி
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் வன்னி மரம் (Vanni or Rusty Acacia Tree)
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் வாகை மரம் (Siris Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் வால்மிளகுச் செடி
   1. தலமரச் சிறப்புகள் - வாழை மரம் - Banana or Plantain Tree
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் வில்வமரம் - (Vilvam or Bael Tree)
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் விழல் புல்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் விழுதி - சிறுசெடி
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் விளா மரம்
   1. temple-trees-தலமர சிறப்புகள் வெள்வேல் மரம்
   1. temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் வேப்பமரம் - (Neem tree)
  1. Devotees
   1. Invocation - (paayiram) of Periya puranam
   1. The Glory of the Divine Mountain
   1. The Hallowed Country of Periya Puranam
   1. Thiruvaroor - The Divine City
   1. The Glory of the Holy Company of Periya Puranam
   1. The Puranam of Intercession
   1. The Glory of Tillai-Vazh Anthanar
   1. The Puranam of Thirunilakanta Nayanar
   1. The Puranam of Yeyar Pakai Nayanar
   1. The Puranam of Ilayankudi Mara Nayanar
   1. The Puranam of Mei-p-Porol Nayanar
   1. The Puranam of Viran Mindar
   1. The Puranam Of Amar-Niti Nayanar
   1. The Puranam of Eri-Pattha Nayanar
   1. The Puranam Of Eanati Nathar Nayanar
   1. The Puranam of Kannappa Nayanar
   1. The Puranam Of Kungkoliya-k-Kalaya Nayanar
   1. The Puranam Of Manakkancharar
   1. The Puranam of Arivattaya Nayanar
   1. The Puranam of Anaya Nayanar
   1. The Puranam of Moorti Nayanar
   1. The Puranam of Muruka Nayanar
   1. The Puranam of Rudra Pasupatiyar<