aShTa AvaraNa (Eight Forts)

  1. lingam
  2. guru
  3. jaNgama
  4. pAdOdaka
  5. prasAda
  6. bhasma
  7. rudrAxa
  8. panchAkshara

Send your comments or suggestions

vIra shaivam Home Pages
Back to Shaivam Home Page