శివషడక్షర స్తోత్రమ్

Shiva Shadakshara Stotram


శివాయ నమః || 

శివషడక్షర స్తోత్రమ్

ఓంకారం బిన్దుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః | 
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః ||౧|| 

నమన్తి ఋషయో దేవా నమన్త్యప్సరసాం గణాః | 
నరా నమన్తి దేవేశం నకారాయ నమో నమః ||౨|| 

మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యాన పరాయణమ్ | 
మహాపాపహరం దేవం మకారాయ నమో నమః ||౩|| 

శివం శాన్తం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారకమ్ | 
శివమేకపదం నిత్యం శికారాయ నమో నమః ||౪|| 

వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కణ్ఠభూషణమ్ | 
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః ||౫|| 

యత్ర యత్ర స్థితో దేవః సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరః | 
యో గురుః సర్వదేవానాం యకారాయ నమో నమః ||౬|| 

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ | 
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||౭|| 

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉమామహేశ్వరసంవాదే శివషడక్షరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ || 


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page