శివభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్

Shivabhujanga Prayata Stotram


శివాయ నమః || 

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే భవిష్యన్త్యుపాన్తే కృతాన్తస్య దూతాః |
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో ||౧|| 

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయనో లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః | 
తదా జహ్నుకన్యాజలాలఙ్కృతం తే జటామణ్డలం మన్మనోమన్దిరం స్యాత్ ||౨|| 

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే రుదన్త్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి | 
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ||౩|| 

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మానయం హాస ఏవేతి వాచో వదేయుః | 
తదా భూతిభూషం భుజఙ్గావనద్ధం పురారే భవన్తం స్ఫుటం భావయేయమ్ ||౪|| 

యదా పారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి దూరమ్ | 
తదా తం నిరున్ధన్ కృతాన్తస్య మార్గం మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ||౫|| 

యదా రౌరవాదేఏన్ స్మరన్నేవ భీత్యా వ్రజామ్యేవ మోహం పతిష్యామి ఘోరే| 
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేన్దుమౌలే ||౬|| 

యదా శ్వేతపత్రాయతాలఙ్ఘ్యశక్తే కృతాన్తాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ |
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ||౭|| 

ఇదానీమిదానీం మతిర్మే భవిత్రీత్యహో సన్తతం చిన్తయా పీడితోఽస్మి | 
కథం నామ మా భూన్మనోవృత్తిరేషా నమస్తే గతీనాం గతే నీలకణ్ఠ ||౮|| 

అమర్యాదమేవాముమాబాలవృద్ధం హరన్తం కృతాన్తం సమీక్ష్యాస్మి భీతః | 
స్తుతౌ తావదస్యాం తవైవ ప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్మయోఽహం భవాని ||౯|| 

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ కేన | 
భవన్తం వినా మే గతిర్నైవ శంభో దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే ||౧౦|| 

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ | 
మమేశాన మాగాన్మనస్తో వచస్తః సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ||౧౧|| 

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాన్త్యై|
బృహత్క్లేశభాజం పదాంభోజపోతే భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ ||౧౨|| 

అనేన స్తవేనాదరాదమ్బికేశ పరాం భక్తిమాతన్వతా యే నమన్తి | 
మృతౌ నిర్భయాస్తే హ్యనన్తం లభన్తే హృదంభోజమధ్యే సమాసేఏనమేఏశం ||౧౩ ||

అకణ్ఠే కళఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణోఉ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ | 
అమౌలౌ శశాఙ్కాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే న మన్యే ||౧౪|| 

కిరీటే నిశీశో లలాటే హుతాశో భుజే భోగిరాజో గళే కాలిమా చ | 
తనౌ కామినీ యస్య తుల్యం న దేవం న జానే న జానే న జానే న జానే ||౧౫|| 

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే | 
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి యస్మాత్ ||౧౬| 

శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే | 
మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలిన్ త్వయీదం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ ||౧౭|| 

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యశ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం శివభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page