శివభక్తి కల్పలతికా స్తోత్రమ్

Shiva Bhakti Kalpa Latika Stotram


శివాయ నమః || 

శివభక్తికల్పలతికాస్తోత్రమ్

శ్రీకాన్తపద్మజముఖైర్హృది చిన్తనీయం 
శ్రీమత్క్వ శఙ్కర భవచ్చరణారవిన్దమ్ | 
క్వాహం తదేతదుపసేవితుమీహమానో  
హా హన్త కస్య న భవామ్యుపహాసపాత్రమ్ ||౧|| 

అద్రాక్షమఙ్ఘ్రికమలం న తవేతి యన్మే
దుఃఖం యదప్యనవమృశ్య దురాత్మతాం స్వామ్ | 
పాదాంబుజం తవ దిదృక్ష ఇతీదృగాగః 
పాతోఽనలే ప్రతికృతిర్గిరిశైతయోర్మే ||౨|| 

దౌరాత్మ్యతో మమ భవత్పదదర్శనేచ్ఛా 
మన్తుస్తథాపి తవ సా భజనాత్మికేతి | 
స్యాదీశితుర్మయి దయైవ దయామకార్ర్షీ-
రశ్మాదిభిః ప్రహృతవత్సు న కిం విభో త్వమ్ ||౩||

దుఃఖానలోదరనిపాతనధూర్వదేష్వే-
ష్వర్థాఙ్గనాసుత ముఖేష్వనురాగ ఆగః | 
స్యాత్తే రుషే తవ దయాలుతయా త్వదాన-
త్యాద్యైర్విభో తదవధూయ బిభర్షి చాస్మాన్ ||౪|| 

ఈశాన రక్షితుమిమాన్యదపేక్షసే త్వం 
నత్యాదికం తదపనేతుమతిప్రసఙ్గమ్ | 
కిం హీయతే తదనుపాధికృపాలుతా తే 
సంవిత్సుఖస్య న హి తే ప్రియమప్రియం వా ||౫|| 

అప్యాహర ప్రహర సంహర వాగ్వదస్య 
త్రాతాస్యుపాత్తమమునా మమ నామ హీతి | 
ఏవం విభో తనుభృతామవనేఽప్యుపాయా-
న్వేషీ కథం పరమకారుణికోఽసి న త్వమ్ ||౬|| 

త్రాతా దయాజలనిధిః స్మృతిమాత్రలభ్యః 
క్షన్తాఽఽగసామితి భవద్యశసా హృతాత్మా | 
స్వామస్మరన్బత మలీమసతామలజ్జో 
భక్తిం భవత్యభిలషామి ధిగస్తు యన్మామ్ ||౭|| 

శర్మాప్తిరార్తివిహతిశ్చ భవత్ప్రసాదం 
శంభోర్వినా న హి నృణాం స చ నాన్తరా యామ్ | 
యస్యాం విధిః శ్వభుగపి క్షమతే సమం తాం 
త్వద్భక్తిమిచ్ఛతు న కః స్వవినాశభీరుః ||౮|| 

భక్తిర్విభాత్యయి మహత్యపరం తు ఫల్గ్వి-
త్యేవం గ్రహో నను భవత్కృపయైవ లభ్యః | 
లబ్ధస్త్వసౌ ఫలమముష్య లభే న కిం వా 
తాం హన్త తే తదయశో మమ హృద్రుజా చ ||౯|| 

త్వద్భక్త్యసంభవశుచం ప్రతికారశూన్యా-
మన్తర్వహన్నిఖిలమీశ సుఖం చ దుఃఖమ్ | 
ఉద్బన్ధలగ్న ఇవ దుఃఖతయైవ మన్యే 
సన్తాన్యతీతి మయి హన్త కదా దయేథాః ||౧౦|| 

భక్తిం భవత్యవిహితాం వహతస్తు తద్వి-
శేషోపలంభవిరహాహితమస్తు దుఃఖమ్ | 
తస్యాః ప్రతీపతతిభిర్హతిజం కథం వా 
దుఃఖం సహే మయి కదేశ కృపా భవేత్తే ||౧౧|| 

లగ్నః కృతాన్తవదనేఽస్మి లభే చ నాద్యా-
ప్యచ్ఛాం రతిం త్వయి శివేత్యవసీదతో మే | 
త్వద్విస్మృతిం కువిషయాభిరతిప్రచారై-
స్తన్వన్ హి మాం హసపదం తనుషే బ్రువే కిమ్ ||౧౨|| 

బద్ధస్పృహం రుచిరకాఞ్చనభూషణాదౌ 
బాలం ఫలాదిభిరివ త్వయి భక్తియోగే| 
ఆశాభరాకులమహో కరుణానిధే మా-
మర్థాన్తరైర్హృతధియం కురుషే కిమేవమ్ ||౧౩|| 

తిక్తగ్రహోఽధి మధురం మధురగ్రహోఽధి 
తిక్తం యథా భుజగదష్టతనోస్తథాఽహమ్ | 
త్వయ్యస్తరక్తిరితరత్ర తు గాఢమగ్నః 
శోచ్యోఽశ్మనోఽపి హి భవామి కిమన్యదీశ ||౧౪|| 

త్వత్సంస్మృతి త్వదభిధానసమీరణాది
సంభావనాస్పదమమీ మమ సన్తు శోకాః | 
మా సన్తు చ త్వదనుషక్తిముషః ప్రహర్షా 
మా త్వత్పురః స్థితిపుషేశ ద్రుశాఽనుపశ్య ||౧౫|| 

సంపాతనం నను సుఖేషు నిపాతనం వా 
దుఃఖేష్వథాన్యదపి వా భవదేకతానమ్ | 
యత్కల్పయేర్నను ధియా శివ తద్విధేహి 
నావైమ్యహం మమ హితం శరణం గతస్త్వామ్ ||౧౬||

దుఃఖం ప్రదిత్సురయి మే యది న ప్రదద్యా 
దుఃఖాపహం పురహర త్వయి భక్తియోగమ్ | 
త్వద్భక్త్యలాభపరిచిన్తనసంభవం మే 
దుఃఖం ప్రదేహి తవ కః పునరత్ర భారః ||౧౭|| 

భక్తయా త్వయీశ కతి నాశ్రుపరీతద్దష్ట్యా 
సఞ్జాతగద్గదగిరోత్పుళకాఙ్గయష్ట్యా | 
ధన్యాః పునన్తి భువనం మమ సా న హీతి 
దుఃఖేఽపి కా ను తవ దుర్లభతా విధిత్సా ||౧౮|| 

త్వద్భక్తిరేవ తదనవాప్తిశుగప్యుదారా 
శ్రీః సా చ తావక జనాశ్రయణే చ లభ్యా| 
ఉల్లంఘ్య తావకజనాన్ హి తదర్థనాగ-
స్త్వయ్యాః సహస్వ తదిదం భగవన్నమస్తే ||౧౯|| 

సేవా త్వదాశ్రయవతాం ప్రణయశ్చ తేషు 
సిధ్యేద్దృఢో మమ యథాశు తథా దయార్ద్రామ్ | 
దృష్టిం తవార్పయ మయీశ దయాంబురాశే 
మైవం విభో విముఖతా మయి దీనబన్ధో ||౨౦|| 

గౌరీసఖం హిమకరప్రభమంబుదాభం 
శ్రీజాని వా శివవపుస్తవ తజ్జుషో యే || 
తే త్వాం శ్రితా వహసి ముర్ధ్ని తదంఘ్రిరేణుం 
తత్సేవనం మమ కథం ను దయాం వినా తే ||౨౧|| 

త్వద్భక్తికల్పలతికాం కృపయాఽర్పయేశ 
మచ్చిత్తసీమ్ని భవదీయకథాసుధాభిః | 
తాం వర్ధయ త్వదనురాగఫలాఢ్యమౌలిం 
తన్మూల ఏవ ఖలు ముక్తిఫలం చకాస్తి ||౨౨|| 

నిఃస్వో ధనాగమ ఇవ త్వదుపాశ్రితానాం 
సన్దర్శనే ప్రముదితస్త్వయి సాన్ద్రహార్దః| 
ఆలోకయన్ జగదశేషమిదం భవన్తం 
కార్యస్త్వయేశ కృపయాఽహమపాస్తఖేదః ||౨౩|| 

యో భక్తికల్పలతికాభిధమిన్దుమౌలే-
రేవం స్తవం పఠతి తస్య తదైవ దేవః | 
తుష్టః స్వభక్తిమఖిలేష్టదుహం దదాతి 
యాం ప్రాప్య నారదముఖైరుపయాతి సామ్యమ్ ||౨౪|| 

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమదభినవ- 
నృసింహభారతీస్వామివిరచితం శివభక్తికల్పలతికాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page