పశుపతి అష్టకమ్

Pashupati Ashtakam


శివాయ నమః || 

పశుపతియష్టకమ్ |

పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | 
ప్రణతభక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ ||౧|| 

న జనకో జననీ న చ సోదరో న తనయో న చ భూరిబలం కులమ్ | 
అవతి కోఽపి న కాలవశం గతం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ ||౨|| 

మురజడిణ్డిమవాద్యవిలక్షణం మధురపఞ్చమనాదవిశారదమ్ | 
ప్రమథభూతగణైరపి సేవితం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౩|| 

శరణదం సుఖదం శరణాన్వితం శివ శివేతి శివేతి నతం నృణామ్ | 
అభయదం కరుణావరుణాలయం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౪|| 

నరశిరోరచితం మణికుణ్డలం భుజగహారముదం వృషభధ్వజమ్ | 
చితిరజోధవలీకృతవిగ్రహం భజత రే  మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౫|| 

మఖవినాశకరం శిశిశేఖరం సతతమధ్వరభాజిఫలప్రదమ్ | 
ప్రళయదగ్ధసురాసురమానవం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౬|| 

మదమపాస్య చిరం హృది సంస్థితం మరణజన్మజరామయపీడితమ్ | 
జగదుదీక్ష్య సమీపభయాకులం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౭|| 

హరివిరఞ్చిసురాధిపపూజితం యమజనేశధనేశనమస్కౄతమ్ | 
త్రినయనం భువనత్రితయాధిపం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్  ||౮|| 

పశుపతేరిదమష్టకమద్భుతం విరచితం పృథివీపతిసూరిణా | 
పఠతి సంశ్రృణుతే మనుజః సదా శివపురీం వసతే లభతే ముదమ్ ||౯|| 

ఇతి శ్రీపశుపత్యష్టకమ్ సంపూర్ణమ్ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page