కల్కికృతం శివస్తోత్రమ్

Kalkikrutam Shivastotram


శివాయ నమః || 

కల్కి కృతం శివ స్తోత్రమ్

గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం భూతావాసం వాసుకీకణ్ఠభూషమ్ | 
త్ర్యక్షం పఞ్చాస్యాదిదేవం పురాణం వన్దే సాన్ద్రానన్దసన్దోహదక్షమ్ ||౧|| 

యోగాధీశం కామనాశం కరాళం గఙ్గాసఙ్గక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్| 
జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం మహాకాలం చన్ద్రభాలం నమామి ||౨|| 

శ్మశానస్థం భూతవేతాళసఙ్గం నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ | 
వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే యస్య క్రోధోద్భూతలోకోఽస్తమేతి ||౩|| 

యో భూతాదిః పఞ్చభూతైః సిసృక్షుస్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః | 
ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో బ్రహ్మానన్దే క్రీడతే తం నమామి ||౪|| 

స్థితో విష్ణుః సర్వజిష్ణుః సురాత్మా లోకాన్సాధూన్ధర్మసేతూన్బిభర్తి | 
బ్రహ్మాద్యంశే యోఽభిమానీ గుణాత్మా శబ్దాద్యఙ్గైస్తం పరేశం నమామి ||౫|| 

యస్యాజ్ఞయా వాయవో వాన్తి లోకే జ్వలత్యగ్నిః సవితా యాతి తప్యన్ | 
శీతాంశుః ఖే తారకాసఙ్గ్రహశ్చ ప్రవర్తన్తే తం పరేశం ప్రపద్యే ||౬|| 

యస్య శ్వాసాత్సర్వధాత్రీ ధరిత్రీ దేవో వర్షత్యంబు కాలః ప్రమాతా | 
మేరుర్మధ్యే భువనానాం చ భర్తా తమీశానం విశ్వరూపం నమామి ||౭|| 

ఇతి శ్రీకల్కిపురాణే కల్కికృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page